Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 15. KAPITOLA

Příklad laskavosti

Příklad laskavosti

VÍŠ, co jsou to předsudky? — Když má někdo předsudky, znamená to, že některé lidi nemá rád jen proto, že mají jinou barvu pleti nebo mluví jiným jazykem. Takový člověk si o někom jiném myslí, že je špatný, i když ho vůbec nezná.

Myslíš, že by bylo správné, kdybychom někoho, koho vlastně neznáme, neměli rádi jen proto, že je jiný? — Ne, to by nebylo správné. Předsudky jsou špatné a nelaskavé. I když je někdo jiný než my, nikdy bychom s ním neměli jednat nelaskavě.

Vzpomeneš si na někoho, kdo má jinou barvu pleti nebo kdo mluví jiným jazykem než ty? — Možná, že znáš někoho, kdo nevypadá stejně jako my, protože má nějakou tělesnou vadu nebo trpí nějakou nemocí. Jednáš s takovými lidmi laskavě? —

Jak bychom se měli chovat k lidem, kteří jsou jiní než my?

Když budeme naslouchat Velkému učiteli, Ježíši Kristu, budeme jednat laskavě s každým. Nezáleží na tom, v jaké zemi se ten člověk narodil nebo jakou má barvu pleti. Je pravda, že ne každý člověk jedná laskavě. Ježíš ale lidi učil, aby tak jednali. Budu ti vyprávět, jak to dělal.

Jeden Žid, který měl předsudky vůči druhým lidem, přišel za Ježíšem a zeptal se ho: ‚Co musím dělat, abych mohl žít věčně?‘ Ježíš věděl, co ten muž chce slyšet. Tento Žid chtěl být laskavý pouze k lidem z vlastního národa. Ježíš proto na jeho  otázku neodpověděl přímo, ale zeptal se ho: ‚Co o tom říká Boží zákon?‘

Muž odpověděl: ‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a svého bližního jako sám sebe.‘ Ježíš řekl: ‚Odpověděl jsi správně. Dělej to dál a získáš věčný život.‘

Ten muž ale nechtěl být laskavý k lidem, kteří byli jiní než on. Proto hledal nějakou výmluvu, a tak se Ježíše zeptal: „Kdo je skutečně můj bližní?“ Možná chtěl, aby Ježíš řekl: ‚Tvoji bližní jsou tvoji přátelé,‘ nebo ‚Jsou to lidé ze stejného národa jako ty.‘ Ježíš mu ale začal vyprávět příběh o Židovi a Samaritánovi.

Jeden člověk šel z města Jeruzaléma do Jericha. Byl to Žid. Cestou ho přepadli lupiči. Srazili ho na zem a vzali mu peníze i oblečení. Zbili ho a nechali ho polomrtvého ležet u cesty.

Brzy na to šel po té cestě nějaký kněz. Viděl, že tam leží těžce zraněný člověk. Co myslíš, že ten kněz udělal? — Představ si,  že přešel na protější stranu cesty a šel dál. Ani se nezastavil. Vůbec se nesnažil tomu člověku nějak pomoci.

Potom šel okolo další velmi zbožný muž. Byl to Levita, který sloužil v jeruzalémském chrámu. Myslíš, že se zastavil, aby zraněnému pomohl? — Ne. Jednal úplně stejně jako ten kněz.

Nakonec šel tudy nějaký Samaritán. Vidíš ho na obrázku? — Všiml si, že tam leží těžce zraněný Žid. Samaritáni a Židé se většinou neměli rádi. (Jan 4:9) Co se tedy stalo dál? Nechal tam Samaritán toho muže ležet? Myslíš, že si řekl: ‚Proč bych měl tomu Židovi pomáhat? On by mi také nepomohl, kdybych byl zraněný.‘

Proč byl Samaritán dobrým bližním?

 Nic takového si Samaritán neřekl. Když u cesty uviděl toho muže, bylo mu ho líto. Nechtěl, aby tam ten člověk zemřel, a tak se o něj postaral. Přišel k němu a ošetřil mu zranění. Polil mu je olejem a vínem, aby se rány lépe hojily. Nakonec mu rány ovázal.

Zraněného muže potom opatrně vysadil na své zvíře a pomalu ho dovezl do hostince. Tam dal hostinskému peníze a řekl mu, aby se o zraněného postaral.

Ježíš dovyprávěl tento příběh a zeptal se Žida, s nímž mluvil: ‚Který z těch tří mužů byl dobrý bližní?‘ Co si myslíš ty, byl to kněz, Levita, nebo Samaritán? —

Muž odpověděl: ‚Dobrý bližní byl ten, který se zastavil a postaral se o toho zraněného muže.‘ Ježíš mu řekl: ‚Správně, jdi a jednej stejně.‘ (Lukáš 10:25–37)

Líbil se ti ten příběh? — Z toho, co Ježíš vyprávěl, poznáváme, kdo jsou naši bližní. Jsou to nejen naši kamarádi a lidé, kteří mají stejnou barvu pleti nebo mluví stejným jazykem  jako my. Ježíš nás učil, že máme být laskaví ke všem lidem. Nezáleží na tom, kde se narodili nebo jak vypadají, ani na tom, jakým jazykem mluví.

Právě tak jedná Jehova Bůh. Nemá žádné předsudky. Ježíš řekl: ‚Váš Otec, který je v nebesích, působí, aby slunce vycházelo nad lidmi špatnými i dobrými, a dává déšť lidem dobrým i těm, kteří nejsou dobří.‘ Měli bychom tedy jednat se všemi lidmi laskavě, stejně jako to dělá Bůh. (Matouš 5:44–48)

Jak můžeš být dobrým bližním?

Představ si, že uvidíš někoho zraněného. Co uděláš? — Co když to bude člověk z jiné země nebo bude mít jinou barvu pleti než ty? I on je tvůj bližní a bude správné, když mu pomůžeš. Když si budeš myslet, že mu nemůžeš pomoci, protože jsi ještě dítě, můžeš požádat o pomoc někoho staršího. Nebo můžeš zavolat nějakého policistu nebo učitele. Tak budeš jednat stejně laskavě jako Samaritán.

Velký učitel chce, abychom byli laskaví. Přeje si, abychom ochotně pomáhali komukoli. Proto vyprávěl tento příběh o laskavém Samaritánovi.

O tom, že bychom měli být laskaví ke všem lidem bez ohledu na jejich rasu nebo národnost, čteme v Příslovích 19:22; ve Skutcích 10:34, 35 a 17:26.