Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 11. KAPITOLA

Mějte manželství v úctě

Mějte manželství v úctě

„Raduj se s manželkou svého mládí.“ (PŘÍSLOVÍ 5:18)

1, 2. Kterou otázkou se budeme zabývat a proč?

ŽIJETE v manželství? Pokud ano, je pro vás zdrojem štěstí, nebo máte vážné manželské problémy? Odcizujete se jeden druhému? Je pro vás manželství vztahem, který jen trpně snášíte? Chybí v něm radost? Pokud je to tak, pravděpodobně je vám líto, že vřelý vztah mezi vámi ochladl. Jistě si přejete, aby vaše manželství přinášelo slávu Jehovovi, Bohu, kterého milujete. Vaše současná situace vám proto asi dělá starosti a působí vám bolest. Nemyslete si ale, že je vše ztraceno.

2 V Božím lidu jsou manželské dvojice, jejichž vztah v minulosti procházel vážnou krizí. Nyní jsou však tito manželé a manželky šťastní, protože našli způsob, jak své vzájemné pouto obnovit a být spokojenější. Může se to podařit i vám. Co vám v tom pomůže?

PŘIBLIŽTE SE K BOHU A KE SVÉMU MANŽELSKÉMU PARTNEROVI

3, 4. Proč se manžel a manželka opět sblíží, když se budou oba snažit přiblížit k Bohu? Znázorněte to.

3 S manželským partnerem si budete bližší, když se oba budete snažit více se přiblížit k Bohu. Proč je možné to říci? Uvažujte o následujícím přirovnání. Představte si horu, která je na úpatí široká a směrem nahoru se zužuje. Muž stojí na severním úpatí a žena na jižním. Oba začnou stoupat k vrcholu. Zpočátku jsou od sebe daleko,  ale čím jsou výš, tím je vzdálenost mezi nimi menší. V čem je toto přirovnání povzbuzující?

4 Úsilí, které vynakládáte ve službě Jehovovi, se dá přirovnat k úsilí, které je potřebné k výstupu na horu. Jelikož Jehovu milujete, obrazně řečeno se namáháte stoupat po úbočí hory, ale protože ochladl vztah mezi vámi a vaším manželským partnerem, jdete každý po opačné straně. Čeho dosáhnete, když budete stoupat dál? Zpočátku vás sice dělí velká vzdálenost, ale čím více se snažíte přiblížit k Bohu, tím blíže si budete s manželským partnerem. Přibližovat se k Bohu je tedy klíčem k tomu, abyste se opět sblížili se svým manželem nebo manželkou. Jak to ale můžete dělat?

Když je biblické poznání uplatňováno, dokáže upevnit vaše manželství

5. (a) Jak se můžete přiblížit k Jehovovi a k manželskému partnerovi? (b) Jak se na manželství dívá Jehova?

 5 Důležité je, abyste se oba řídili radami pro manželství, které jsou obsaženy v Božím Slově. (Žalm 25:4; Izajáš 48:17, 18) Zamyslete se proto nad radou, kterou zapsal apoštol Pavel. Uvedl: „Manželství ať je pro všechny počestné.“ (Hebrejcům 13:4) Co to znamená? Slovo „počestné“ obsahuje v původní řečtině myšlenku něčeho drahocenného, čeho je potřeba si vážit. Právě tak se na manželství dívá Jehova — považuje ho za drahocenné.

PODNÍTÍ VÁS HLUBOKÁ LÁSKA K JEHOVOVI

6. Co je vidět z kontextu Pavlovy rady pro manželství a proč je důležité na to pamatovat?

6 Jelikož jste Jehovovými služebníky, vy i váš manželský partner už samozřejmě víte, že manželství je drahocenné, dokonce posvátné. Tento svazek zavedl sám Jehova. (Matouš 19:4–6) Pokud však nyní máte ve svém manželství problémy, pak pouhé vědomí toho, že manželství je drahocenné, nemusí být dostatečně silnou pohnutkou, abyste spolu jednali s láskou a úctou. Co vás k tomu tedy podnítí? Dobře si všimněte, co o manželství Pavel uvedl. Nenapsal, že manželství ‚je počestné‘, ale ‚ať je počestné‘. Nejedná se tedy o konstatování, ale o vybídku. * Když na to budete pamatovat, může vás to podnítit, abyste si svého manžela nebo manželky znovu začali vážit. Proč to můžeme říci?

7. (a) Která biblická přikázání dodržujete a proč? (b) Jaký užitek z toho máte?

7 Zamyslete se nad tím, jak se díváte na jiná biblická přikázání, například na pověření činit učedníky nebo na  vybídku scházet se s druhými k uctívání Jehovy. (Matouš 28:19; Hebrejcům 10:24, 25) Je pravda, že jednat podle těchto přikázání nemusí být vždy jednoduché. Lidé, kterým kážete, možná reagují negativně, a kvůli světskému zaměstnání můžete být tak unavení, že jít na křesťanské shromáždění vyžaduje velké sebezapření. Přesto dále kážete poselství o Království a účastníte se shromáždění. Nikdo vám v tom nedokáže zabránit, dokonce ani Satan. Proč? Protože k dodržování takových přikázání vás podněcuje hluboká láska k Jehovovi. (1. Jana 5:3) Jaký z toho máte užitek? Kazatelská služba a účast na shromážděních vám dávají vnitřní klid a radost, protože si uvědomujete, že jednáte v souladu s Boží vůlí. A to všechno vám dodává sílu. (Nehemjáš 8:10) Co se z toho můžete naučit?

8, 9. (a) Co vás může podnítit, abyste se řídili vybídkou z Hebrejcům 13:4, a proč? (b) O kterých dvou bodech budeme nyní uvažovat?

8 Stejně jako vás hluboká láska k Bohu podněcuje, abyste i navzdory překážkám dodržovali přikázání vydávat svědectví a chodit na křesťanská shromáždění, tak vás láska k Jehovovi může podněcovat, abyste jednali v souladu s biblickou vybídkou ‚ať je vaše manželství počestné‘, i když se to zdá obtížné. (Hebrejcům 13:4; Žalm 18:29; Kazatel 5:4) A podobně jako si Jehova všímá vaší snahy kázat a chodit na shromáždění a žehná jí, tak si povšimne i toho, že se snažíte mít v úctě své manželství, a požehná vám. (1. Tesaloničanům 1:3; Hebrejcům 6:10)

9 Co tedy můžete udělat pro to, aby vaše manželství bylo hodné úcty? Je nutné, abyste se vyvarovali takového jednání, které by na vaše manželství mělo zhoubný  vliv. Navíc musíte podniknout kroky k tomu, abyste svůj manželský svazek upevnili.

VYHÝBEJTE SE TOMU, CO MANŽELSTVÍ ZNEUCTÍVÁ

10, 11. (a) Jaké jednání zneuctívá manželství? (b) Na co byste se měli zeptat svého manželského partnera?

10 Jedna křesťanská manželka před časem řekla: „Modlím se k Jehovovi o sílu, abych to vydržela.“ Co prožívala? Vysvětluje: „Manžel mi ubližuje svými slovy. Z jeho neustálých zraňujících poznámek jako ‚jsi mi na obtíž‘ a ‚nestojíš za nic‘ sice nemám modřiny, ale mám zjizvené srdce.“ Tato manželka poukazuje na něco velmi závažného.

11 Je opravdu smutné, když jsou v křesťanské domácnosti slyšet krutá slova, kterými si manžel a manželka způsobují těžko hojitelné citové rány. Manželství, kde se mluví zraňujícím způsobem, se sotva dá považovat za hodné úcty. Jak to v tomto ohledu vypadá ve vašem manželství? Můžete to zjistit tak, že se svého partnera pokorně zeptáte: „Jak na tebe působí to, jak s tebou mluvím?“ Pokud se dozvíte, že ho vaše slova opakovaně citově zraňují, musíte být ochotní udělat změnu k lepšímu. (Galaťanům 5:15; Efezanům 4:31)

12. Jak by se mohlo stát, že by vaše uctívání bylo v Božích očích nicotné?

12 Pamatujte na to, že způsob, jakým mluvíte se svým manželským partnerem, má vliv na váš vztah k Jehovovi. Bible uvádí: „Jestliže se někomu zdá, že zachovává vnější způsob uctívání, a přece nedrží svůj jazyk na uzdě, ale dále klame své vlastní srdce, jeho způsob uctívání je nicotný.“ (Jakub 1:26) Součástí uctívání Jehovy  je i to, jak mluvíte. Bible nepodporuje názor, že to, co se děje doma, není podstatné, pokud člověk tvrdí, že slouží Bohu. Neklamte tedy sami sebe! To, jak mluvíte se svým manželským partnerem, je velmi vážná věc. (1. Petra 3:7) Možná máte určité schopnosti a jste horliví, ale pokud mu záměrně ubližujete slovy, zneuctíváte manželské uspořádání a v Božích očích může být vaše uctívání nicotné.

13. Jak by manželský partner mohl tomu druhému působit citovou bolest?

13 Manžel a manželka si také musí dávat pozor, aby tomu druhému nepůsobili citovou bolest nepřímo. Uvažujte o následujících dvou příkladech. Svobodná matka často volá ženatému bratrovi ze sboru, prosí ho o rady a dlouho si s ním po telefonu povídá. Svobodný křesťan tráví každý týden hodně času ve službě s vdanou sestrou. Onen ženatý bratr i ta vdaná sestra to asi myslí dobře. Jak ale takové jednání působí na jejich manželského partnera? Jedna manželka, která se v takové situaci ocitla, řekla: „Zraňuje mě, když vidím, jak můj manžel věnuje tolik času a pozornosti jiné sestře ze sboru. Ponižuje mě to.“

14. (a) Jaký závazek vůči manželskému partnerovi zdůrazňuje 1. Mojžíšova 2:24? (b) Na co byste se měli zeptat sami sebe?

14 Je pochopitelné, že tato sestra i další, kdo jsou v podobné situaci, se cítí zranění. Jejich manželští partneři totiž ignorují základní pokyn, který Bůh dal k manželství: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky.“ (1. Mojžíšova 2:24) Ti, kdo se ožení nebo vdají, pochopitelně mají své rodiče dál v úctě, ale Bůh jasně ukázal, že nyní mají závazek především ke svému partnerovi. Podobné je to se vztahem ke spoluvěřícím.  Křesťan k nim má vřelý vztah, ale v prvé řadě musí věnovat pozornost svému manželskému partnerovi. Když tedy ženatý bratr nebo vdaná sestra tráví mnoho času s někým ze sboru, a zvláště s někým opačného pohlaví, nebo se s ním příliš sblíží, ohrožuje tím svůj manželský svazek. Mohlo by něco takového být příčinou napětí ve vašem manželství? Položte si otázku: ‚Opravdu svému  manželskému partnerovi věnuji tolik času, pozornosti a lásky, kolik mu právem patří?‘

15. Proč by v souladu s Matoušem 5:28 křesťané v manželství neměli věnovat nepatřičnou pozornost osobě opačného pohlaví?

15 Ženatí bratři nebo vdané sestry, kteří věnují nepatřičnou pozornost osobě opačného pohlaví, se navíc pošetile pouštějí na tenký led. Je smutné, že někteří se s takovým člověkem sblížili natolik, že se do něj zamilovali. (Matouš 5:28) To vedlo k jednání, které zneuctívá manželství ještě víc. Zamyslete se v této souvislosti nad slovy apoštola Pavla.

„MANŽELSKÉ LOŽE AŤ JE NEPOSKVRNĚNÉ“

16. Jaké přikázání dal Pavel ohledně manželství?

16 Hned za vybídku „manželství ať je . . . počestné“ Pavel připojil varování: „Manželské lože ať je neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky.“ (Hebrejcům 13:4) Slovním spojením „manželské lože“ Pavel myslel pohlavní styky. Ty jsou „neposkvrněné“ neboli mravně čisté výlučně v manželství. Křesťané se proto řídí těmito inspirovanými slovy: „Raduj se s manželkou svého mládí.“ (Přísloví 5:18)

17. (a) Proč není pro křesťany podstatné, co si o cizoložství myslí svět? (b) Jak můžete jednat podle Jobova příkladu?

17 Ti, kdo mají pohlavní styk s někým, kdo není jejich manželským partnerem, dávají najevo hrubou neúctu k Božím mravním zákonům. Je pravda, že mnozí lidé dnes považují cizoložství za přijatelné. To, co si však o cizoložství myslí lidé obecně, by nemělo mít žádný vliv na to, co si o něm myslí křesťané. Uvědomují si, že ne lidé, ale „Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky“. (Hebrejcům 10:31; 12:29) Praví křesťané se proto v této věci řídí  Jehovovým názorem. (Římanům 12:9) Vzpomeňte si, co řekl patriarcha Job: „Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima.“ (Job 31:1) Praví křesťané nechtějí ani vkročit na cestu, která by mohla vést k cizoložství, a proto střeží své oči, aby se toužebně nedívali na osobu opačného pohlaví, která není jejich manželským partnerem. (Viz dodatek „Biblický názor na rozvod a rozluku“.)

18. (a) Jak závažné je z Jehovova pohledu cizoložství? (b) V čem se cizoložství podobá modlářství?

18 Jak závažné je z Jehovova pohledu cizoložství? To můžeme zjistit z mojžíšského Zákona. V Izraeli se cizoložství trestalo smrtí, stejně jako modlářství. (3. Mojžíšova 20:2, 10) V čem se cizoložství podobá modlářství? Izraelita, který uctíval nějakou modlu, porušil svou smlouvu s Jehovou. Podobně Izraelita, který se dopustil cizoložství, porušil smlouvu se svým manželským partnerem. Modlář i cizoložník jednali zrádně. (2. Mojžíšova 19:5, 6; 5. Mojžíšova 5:9; Malachiáš 2:14) V očích Jehovy, věrného a důvěryhodného Boha, se oba provinili. (Žalm 33:4)

19. Co vám pomůže držet se rozhodnutí nedopustit se cizoložství?

19 Křesťané samozřejmě pod mojžíšským Zákonem nejsou. Avšak to, že ve starověkém Izraeli bylo cizoložství tak závažným proviněním, může křesťanům pomáhat, aby byli pevně rozhodnuti se něčeho takového nedopustit. Proč? Uvažujte o následujícím přirovnání. Vešli byste někdy do kostela, klekli si před nějakou sochu a modlili se k ní? To byste určitě neudělali. A co kdyby vám za to někdo nabídl hodně peněz? I tak by to pro vás bylo nemyslitelné. Už jen představa, že byste zradili Jehovu uctíváním modly, je pro vás odpudivá. Podobně by pro vás měla být odpudivá i myšlenka, že byste zradili  Jehovu i svého manželského partnera tím, že byste se dopustili cizoložství, ať už by vás k tomu lákalo cokoli. (Žalm 51:1, 4; Kolosanům 3:5) Nechceme udělat nic, z čeho by měl radost Satan a co by hrubě zneuctilo Jehovu i posvátné manželské uspořádání.

JAK MŮŽETE SVÉ MANŽELSTVÍ UPEVNIT

20. Co se v některých manželstvích stalo? Znázorněte to.

20 Nestačí jen vyvarovat se jednání, které manželství zneuctívá. Je potřeba udělat něco pro to, abyste opět získali úctu ke svému manželskému partnerovi. Přirovnejme manželství k domu. Laskavá slova, ohleduplné skutky a jiné vzájemné projevy úcty jsou jako dekorativní předměty, které dům zkrášlují. Když jste si blízcí, vaše manželství je jako útulně zařízený dům. Když se ale z vašeho vztahu vytrácí láska, dekorativních předmětů ubývá a vaše manželství se nakonec podobá domu, kde zůstaly jen holé stěny. Jelikož si přejete mít na manželství stejný názor jako Bůh, tedy považovat ho za drahocenné, jistě chcete s takovou situací něco dělat. Vždyť drahocennou věc jistě stojí za to opravit. Ale jak? Boží Slovo říká: „Moudrostí bude domácnost vybudována a prokáže se jako pevně založená rozlišovací schopností. A prostřednictvím poznání se vnitřní místnosti naplní všemi drahocennými a příjemnými hodnotnými věcmi.“ (Přísloví 24:3, 4) Uvažujme o tom, jak je možné tato slova uplatnit v manželství.

21. Jak můžete své manželství upevnit? (Viz také rámeček „ Jak mohu upevnit své manželství?“.)

21 K ‚drahocenným věcem‘, kterými je naplněna šťastná domácnost, patří takové vlastnosti jako pravá láska, zbožná bázeň a pevná víra. (Přísloví 15:16, 17; 1. Petra 1:7) Ty vytvářejí pevné manželství. Všimli jste si ale, jak se  místnosti naplní drahocennými věcmi? „Prostřednictvím poznání.“ Když je biblické poznání uplatňováno, dokáže měnit způsob uvažování a podněcovat manžela a manželku k tomu, aby obnovili svou vzájemnou lásku. (Římanům 12:2; Filipanům 1:9) Kdykoli tedy společně v klidu rozebíráte nějakou biblickou pasáž, například denní text, nebo si čtete článek o manželství ve Strážné věži či Probuďte se!, je to podobné, jako byste si prohlíželi krásný dekorativní předmět, který si domů chcete pořídit. Když vás láska k Jehovovi podnítí, abyste uplatnili radu, kterou jste právě prozkoumali, je to, jako byste tímto krásným dekorativním předmětem ozdobili „vnitřní místnosti“. Vaše manželství se díky tomu stane útulnějším.

22. K čemu to povede, když se budete ze všech sil snažit upevnit své manželství?

22 Je pravda, že postupně vrátit takové obrazné dekorativní předměty na své místo může vyžadovat mnoho času a úsilí. Pokud se však vy osobně budete snažit dělat všechno, co je ve vašich silách, budete cítit hluboké uspokojení z toho, že se řídíte biblickým přikázáním: „Poskytujte vedení v projevování vzájemné úcty.“ (Římanům 12:10; Žalm 147:11) Co je ale nejdůležitější, vaše upřímná snaha mít v úctě své manželství vám pomůže, abyste se zachovali v Boží lásce.

^ 6. odst. Kontext ukazuje, že Pavlova rada týkající se manželství je součástí série vybídek. (Hebrejcům 13:1–5)