Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 22. KAPITOLA

Díky Království se na zemi bude dít Boží vůle

Díky Království se na zemi bude dít Boží vůle

NÁMĚT KAPITOLY

Království splní všechny Boží sliby, které se týkají lidí i země

1., 2. (a) Proč někdy může být těžké vnímat ráj jako skutečnost? (b) Jak můžeme svou víru v Boží sliby posilovat?

NA SHROMÁŽDĚNÍ přichází bratr, který už mnoho let věrně slouží Jehovovi. Má za sebou náročný den. V práci na něj v jednom kuse křičí šéf, má starosti, zda uživí rodinu, a jeho manželka navíc dlouhodobě bojuje s vážnou nemocí. Jakmile ale zazní první tóny úvodní písně, hned se cítí lépe. Je rád, že je v sále Království a má kolem sebe bratry a sestry. Sálem zní jeho oblíbená píseň. Je o naději na život v ráji a o tom, jak je důležité mít tuto naději stále před očima. Bratr spolu s rodinou zpívá a cítí, jak mu vyhlídka na krásnou budoucnost vlévá do žil novou sílu.

2 Zažíváš občas něco podobného? Většina z nás ano. Je pravda, že v této složité době může být těžké vnímat přicházející ráj jako skutečnost. Jsou „kritické časy, s nimiž [je] těžké se vyrovnat“ a svět, ve kterém žijeme, nepřipomíná ráj ani vzdáleně. (2. Tim. 3:1) Co nám pomůže, aby pro nás tato naděje byla skutečná? A jak vlastně víme, že Boží království bude už brzy panovat nad celou zemí? V této kapitole budeme uvažovat o několika proroctvích, jejichž splnění mohli Jehovovi služebníci zažít v dávné minulosti. Potom upevníme svou víru tím, že se zamyslíme, jak se tato a další proroctví úžasným způsobem splňují v současnosti. A v závěru se zaměříme na to, jak se uvedená proroctví týkají naší budoucnosti.

Jak Jehova splnil své sliby v dávné minulosti

3. Jaký slib byl povzbuzením pro Židy v babylónském zajetí?

3 Zkus si představit, v jaké situaci byli Židé, kteří v 6. století př. n. l. žili ve vyhnanství v Babylóně. Mnozí z nich v exilu vyrostli a rozhodně se jim nežilo lehce. Za jejich víru v Jehovu se jim Babylóňané posmívali. (Žalm 137:1–3) Po celá ta desetiletí se věrní Židé upínali ke krásné naději – Jehova slíbil, že se jeho služebníci vrátí zpátky domů a že budou  žít v nádherných podmínkách. Obnovenou judskou zemi dokonce přirovnal k zahradě Eden. (Přečti Izajáše 51:3.) Bezpochyby chtěl těmito sliby své služebníky povzbudit a chtěl rozptýlit pochybnosti, které je mohly trápit. Ukažme si to na několika konkrétních proroctvích.

4. Jak Jehova Židy ujistil, že po návratu z vyhnanství budou v bezpečí?

4 Bezpečí. Židé se z vyhnanství neměli vrátit do doslovného ráje, ale do vzdálené země, která 70 let ležela ladem a kterou většina z nich nikdy neviděla. Žili v ní lvi, vlci, levharti a další predátoři. Otec rodiny si mohl říkat: Budou moje žena a děti v bezpečí? A co ovce a další zvířata? Takové obavy byly pochopitelné. Zamysli se tedy nad tím, jakým povzbuzením musel pro Židy být Boží slib zaznamenaný v Izajášovi 11:6–9. (Přečti.) Těmito krásnými poetickými slovy Jehova židovské vyhnance ujistil, že jak oni, tak jejich zvířata budou v bezpečí. Lev bude žrát slámu v tom smyslu, že nebude útočit na hospodářská zvířata. Věrní Židé se žádných predátorů nemuseli bát. Jehova slíbil, že jeho lid bude v obnovené judské zemi v bezpečí všude, i v pustině a v lesích. (Ezek. 34:25)

5. Která proroctví byla pro Židy zárukou, že jim Jehova poskytne hojnost všeho, co budou potřebovat?

5 Hojnost. Židé mohli mít i další obavy, například: Bude moje rodina mít co jíst? Kde budeme bydlet? Bude tam nějaká práce? A pokud ano, bude lepší než ta dřina v babylónském zajetí? Jehova jejich situaci chápal a i na tyto otázky jim poskytl odpověď prostřednictvím inspirovaných proroctví. Jeho poslušní služebníci se mohli spolehnout, že jim bude pravidelně dávat déšť a „jako výnos zemské půdy chléb, který se stane tučným a olejnatým“. (Iz. 30:23) A v souvislosti s bydlením a uspokojivou prací Jehova slíbil: „Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst.“ (Iz. 65:21, 22) V porovnání s životem v pohanském Babylóně měl být tedy jejich život v mnoha ohledech nádherný. Ale jak to bude s těmi nejzávažnějšími problémy – s problémy, kvůli kterým museli do vyhnanství odejít?

6. Jakými problémy Boží lid dlouhá léta trpěl a o čem Jehova ujistil ty, kdo se vraceli z vyhnanství?

6 Duchovní zdraví. V duchovním ohledu byl Boží lid nemocný dlouho před tím, než byl odveden do vyhnanství. Prostřednictvím proroka Izajáše Jehova řekl: „Celá hlava je v nemocném stavu a celé srdce je mdlé.“ (Iz. 1:5) Židé byli obrazně řečeno hluší a slepí. To se projevovalo tím, že odmítali naslouchat Jehovovým radám a zavírali oči před duchovním světlem. (Iz. 6:10; Jer. 5:21; Ezek. 12:2) Pokud by  se podobné problémy objevily i u těch, kdo se z vyhnanství vrátili, mohli by opravdu žít v bezpečí? Neztratili by snad znovu Jehovovu přízeň? Jehova však dal velmi povzbudivý slib: „A v ten den hluší jistě uslyší slova knihy, a z temnoty a ze tmy uvidí dokonce oči slepých.“ (Iz. 29:18) Těmito slovy předpověděl, že své služebníky, které v minulosti musel potrestat, ale kteří činili pokání, duchovně uzdraví. Pokud zůstanou poslušní a budou reagovat na jeho připomínky, bude jim poskytovat životodárné vedení.

7. Jak se splnily Boží sliby a proč to upevňuje naši víru?

7 Splnil Jehova tyto sliby? Historie ukazuje, že ano. Židé, kteří se vrátili do vlasti, žili v bezpečí a těšili se z hojnosti a duchovního zdraví. Jehova je chránil před okolními národy, které byly silnější a početnější než oni. Nehrozilo jim, že při útocích divokých zvířat přijdou o svá stáda. Je pravda, že proroctví, která zapsal Izajáš, Jeremjáš, Ezekiel a další proroci, se na tehdejších Židech splnila jen v omezené míře. Přesto to bylo úžasné. Jehova jim dával všechno, co potřebovali. Když o tom přemýšlíme, upevňuje to naši víru. Pokud už tehdejší splnění zmíněných proroctví bylo fascinující, o jejich větším splnění to platí ještě víc. Uvažujme teď o tom, co pro nás Jehova dělá dnes.

Jak Jehova plní své sliby v naší době

8. V jaké „zemi“ dnes žije Boží lid?

8 Jehovův lid není doslovným národem ani nežije v jedné konkrétní zemi. Pomazaní křesťané jsou duchovním národem, „Božím Izraelem“. (Gal. 6:16) Oni i jiné ovce společně obývají duchovní zemi – sféru činnosti, ve které jednotně uctívají Jehovu. Pravé uctívání má vliv na každou stránku jejich života. (Jan 10:16; Iz. 66:8) Tato „země“, kterou jsme od Jehovy dostali, je duchovním rájem, v němž se nádherným způsobem splňují Boží sliby. Uvažujme o několika příkladech.

9., 10. (a) Jak se dnes splňuje proroctví z Izajáše 11:6–9? (b) Z čeho je vidět, že Boží služebníci zažívají pokoj?

9 Bezpečí. Proroctví zaznamenané v Izajášovi 11:6–9 vykresluje krásný obraz harmonie a pokoje mezi lidmi i zvířaty. Jak se dnes toto proroctví splňuje? V 9. verši se dozvídáme, čím to je, že divoká zvířata nikomu neubližují. Je tam řečeno: „Protože země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“ Může se „poznáním Jehovy“ změnit chování zvířat? Ne. Tím, kdo se mění, jsou lidé. Je to díky tomu, že poznávají nejvyššího Boha a učí se napodobovat jeho pokojný způsob jednání. Na vlastní oči tak můžeme sledovat, jak úžasným způsobem se toto proroctví splňuje. Ti, kdo chtějí následovat Krista, se pod  vládou Království učí, jak se zbavit svých divokých, zvířecích rysů a mít s bratry a sestrami pokojné vztahy.

10 V této knize jsme například mluvili o křesťanské neutralitě – o tom, jakými biblickými zásadami se řídíme, a o tom, jakému pronásledování jsou Boží služebníci kvůli svému neutrálnímu postoji někdy vystaveni. Není to úžasné, že v tomto násilném světě existuje početný „národ“ pravých křesťanů, kteří se i pod hrozbou smrti odmítají dopouštět jakéhokoli násilí? Je jasně vidět, že poddaní mesiášského krále skutečně zažívají pokoj, o kterém mluvil Izajáš. Jak předpověděl Ježíš, jeho následovníci jsou známi tím, že mezi sebou mají lásku. (Jan 13:34, 35) Prostřednictvím věrného a rozvážného otroka Kristus v rámci sboru trpělivě učí pravé křesťany, aby byli pokojní, laskaví a mírní. (Mat. 24:45–47)

11., 12. V jakém smyslu dnešní svět trpí hladem a jak se Jehova stará o svůj lid?

11 Hojnost. Lidé v dnešním světě trpí duchovním hladem. V Bibli nacházíme toto varování: „‚Pohleďte, přicházejí dny,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚a pošlu do země hlad, hlad ne po chlebu, a žízeň ne po vodě, ale po slyšení Jehovových slov.‘“ (Amos 8:11) Trpí tímto hladem  i občané Božího království? Jehova předpověděl, že mezi jeho služebníky a jeho nepřáteli bude propastný rozdíl. Řekl: „Pohleďte, moji vlastní sluhové budou jíst, ale vy budete hladovět. Pohleďte, moji vlastní sluhové budou pít, ale vy budete žíznit. Pohleďte, moji vlastní sluhové se budou radovat, ale vy utrpíte hanbu.“ (Iz. 65:13) Máš pocit, že se tato slova plní?

12 Duchovní dary, jež v tomto vyhladovělém světě dostáváme, se podobají řece, která se stále rozšiřuje a prohlubuje. Naše biblické publikace – ale také audionahrávky a videa, shromáždění a sjezdy a informace na našich webových stránkách – představují neustálý proud duchovního pokrmu. (Ezek. 47:1–12; Joel 3:18) Máš radost, že můžeš každý den sledovat, jak Jehova plní své sliby? Pamatuješ na to, aby ses u Jehovova stolu sytil pravidelně?

To, že patříme do sboru, nám pomáhá, abychom byli duchovně dobře sycení, zdraví a v bezpečí

13. Už jsi někdy zažil splnění Jehovova slibu, že slepí uvidí a hluší uslyší?

13 Duchovní zdraví. V současné době zuří pandemie duchovní slepoty a hluchoty. (2. Kor. 4:4) Kristus však lidi po celém světě z těchto neduhů léčí. Už jsi viděl, jak někdo v duchovním ohledu získal zrak a sluch? Pokud jsi mohl sledovat, jak někdo poznává Boží Slovo a jak opouští náboženské lži, kvůli nimž byl slepý a hluchý vůči pravdě, pak jsi zažil splnění následujícího slibu: „V ten den hluší jistě uslyší slova knihy, a z temnoty a ze tmy uvidí dokonce oči slepých.“ (Iz. 29:18) Rok co rok se na celé zemi duchovně uzdraví stovky tisíc lidí. Každý, kdo odejde z Velkého Babylónu a začne spolu s námi uctívat Boha v duchovním ráji, je živým dokladem toho, že Jehovovy sliby se vždycky splní.

14. Jak můžeme upevňovat svou víru?

14 Z jednotlivých kapitol této knihy jasně vyplývá, že dnes, v čase konce, Kristus své následovníky přivádí do skutečného duchovního ráje. Dál přemýšlejme o tom, kolik dobrých věcí v tomto ráji dostáváme. Upevníme tím svoji víru, že Jehova své sliby splní i v budoucnosti.

„Ať přijde tvé království“

15. Proč si můžeme být jistí, že se země stane rájem?

15 Už od počátku si Jehova přál, aby celá země byla rájem. Vytvořil proto krásnou zahradu a Adamovi s Evou řekl, aby měli děti a společně s nimi se starali o všechny živé tvory. (1. Mojž. 1:28) Adam a Eva se ale připojili k Satanově vzpouře a tím své potomky odsoudili k nedokonalosti, hříchu a smrti. Bůh ale svůj záměr nezměnil. Všechno, co slíbí, se také splní. (Přečti Izajáše 55:10, 11.) Můžeme si  proto být jistí, že potomci Adama a Evy jednou skutečně budou žít na celé zemi a podmaní si ji, což znamená, že budou v ráji s láskou pečovat o Jehovovo stvoření. To bude konečné splnění všech proroctví o ráji, která byla původně určena židovským vyhnancům. Uvažujme o několika příkladech.

16. Jak Bible ukazuje, že v ráji budeme žít v bezpečí?

16 Bezpečí. Nádherný obraz vykreslený v Izajášovi 11:6–9 se konečně stane skutečností i v doslovném smyslu. Muži, ženy i děti budou v bezpečí, ať se vydají kamkoli. Žádný tvor – člověk ani zvíře – nebude pro druhé hrozbou. Představ si dobu, kdy budeš celou tuto planetu považovat za svůj domov. Dobu, kdy budeš moci bez nejmenších obav plavat v řekách, jezerech i mořích, zdolávat horské hřebeny a toulat se po travnatých pláních. A nebudeš se muset bát, ani když přijde noc. Podle slov z Ezekiela 34:25 budou moci Boží služebníci dokonce „bezpečně bydlet v pustině a spát v lesích“.

17. Proč můžeme důvěřovat tomu, že až bude Království vládnout nad celou zemí, Jehova nám poskytne hojnost všeho, co budeme potřebovat?

17 Hojnost. Umíš si představit svět, ve kterém neexistuje chudoba, podvýživa ani hlad a ve kterém není zapotřebí žádný systém sociálního zabezpečení? Duchovní hojnost, ze které se dnes Boží služebníci radují, je zárukou, že mesiášský král své poddané nasytí v každém ohledu. Když byl Ježíš na zemi, v malém měřítku ukázal, že tyto sliby dokáže splnit – pouhými několika chleby a rybami nasytil tisíce lidí. (Mat. 14:17, 18; 15:34–36; Mar. 8:19, 20) Až bude Boží království panovat nad celou zemí, v doslovném smyslu se splní například toto proroctví: „Jistě dá déšť pro vaše semeno, jímž oséváte zemskou půdu, a jako výnos zemské půdy chléb, který se stane tučným a olejnatým. Váš dobytek se bude toho dne pást na prostorné pastvině.“ (Iz. 30:23)

18., 19. (a) Proč se těšíš na splnění proroctví z Izajáše 65:20–22? (b) Co to znamená, že naše dny budou „jako dny stromu“?

18 Mít hezký domov a uspokojivou práci je pro řadu lidí v dnešní době nedostižným snem. V tomto zkaženém systému mnozí dlouho a tvrdě pracují, a přitom žijí s pocitem, že z toho oni sami ani jejich rodina vlastně nic nemají a že všechno ovoce jejich dřiny sklidí bohatí a chamtiví lidé. Představ si, jaké to bude, až se na celém světě splní tato slova: „Budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu; a moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou.“ (Iz. 65:20–22)

 19 Co to znamená, že naše dny budou „jako dny stromu“? Díval ses někdy do koruny mohutného stromu? Možná tě naplnila určitá bázeň, když sis uvědomil, jak dlouho už tu stojí. Je docela pravděpodobné, že vyrostl dávno před tím, než se narodili tvoji prarodiče. A kdyby nepřišel nový svět, dost možná by tě ten strom přežil. Zatímco tvůj život už by byl pouhou vzpomínkou, strom by ještě dlouhá léta pokojně rostl dál. Jehova nás s láskou ujišťuje, že v ráji bude náš život přesně takový – dlouhý a pokojný. (Žalm 37:11, 29) V té době nám i letité stromy budou připadat pomíjivé jako tráva. Budou růst a zanikat, zatímco náš život nikdy neskončí.

20. Díky čemu se věrní poddaní Božího království budou radovat z dokonalého zdraví?

20 Dokonalé zdraví. Dnešní svět je zahalen všudypřítomným stínem nemocí a smrti. V určitém smyslu jsme všichni nemocní – nakažení smrtelnou chorobou zvanou hřích. Jedinou léčbou je Kristova výkupní oběť. (Řím. 3:23; 6:23) Během své tisícileté vlády Ježíš a jeho spoluvládci lidem umožní mít z této oběti plný užitek. Postupně budou věrné lidi zbavovat všech stop hříchu. V absolutním slova smyslu se splní toto Izajášovo proroctví: „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘ Lidu, který bydlí v té zemi, bude prominuto jeho provinění.“ (Iz. 33:24) Představ si dobu, kdy nikdo nebude slepý, hluchý ani chromý. (Přečti Izajáše 35:5, 6.) Nebude žádné onemocnění – fyzické, duševní ani citové –, které by Ježíš nedokázal vyléčit. Věrní poddaní Božího království budou dokonale zdraví.

21. Co se stane se smrtí a proč je pro tebe tento slib útěchou?

21 Častým důsledkem nemocí a neodvratným ovocem hříchu je smrt. Je to náš „poslední nepřítel“, kterému dřív nebo později podlehne každý nedokonalý člověk. (1. Kor. 15:26) Nahání ale tento nepřítel strach i Jehovovi? Všimni si, co napsal Izajáš: „Opravdu navždy pohltí smrt, a Svrchovaný Pán Jehova jistě setře slzy ze všech obličejů.“ (Iz. 25:8) Umíš si to představit? Už žádné pohřby, žádné hřbitovy, žádné slzy zármutku! Právě naopak – budeme plakat radostí, až Jehova splní svůj nádherný slib a ty, kdo zemřeli, přivede zpátky k životu. (Přečti Izajáše 26:19.) Veškerá bolest způsobená smrtí bude věcí minulosti!

22. K čemu dojde, až mesiášské království uskuteční Boží záměr se zemí?

22 Království během svého tisíciletého panování zcela uskuteční Boží záměr se zemí. Až tato doba skončí, Kristus předá vládu svému Otci. (1. Kor. 15:25–28) Dokonalí lidé budou připraveni podstoupit poslední zkoušku, kdy bude Satan propuštěn z propasti. Potom Kristus tohoto  odporného hada a všechny jeho přívržence zničí. (1. Mojž. 3:15; Zjev. 20:3, 7–10) Naopak ti, kdo jsou Jehovovi věrní a milují ho, budou mít před sebou krásné vyhlídky. Asi žádná slova nemohou být výstižnější než inspirovaný slib, že věrní lidé budou mít „slavnou svobodu Božích dětí“. (Řím. 8:21)

Království splní všechny Jehovovy sliby týkající se lidí a země

23., 24. (a) Proč je jisté, že se Boží sliby splní? (b) Co je tvým cílem?

23 Sliby, o kterých jsme mluvili, nejsou založené na pouhých přáních nebo snech. To, že se splní, je naprosto jisté. Jak to víme? Vzpomeň si na Ježíšova slova, o kterých jsme uvažovali v úvodní kapitole této knihy. Ježíš své následovníky učil, aby se k Jehovovi modlili: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Mat. 6:9, 10) Boží království není výplodem něčí představivosti. Je to skutečnost! Je to vláda, která panuje a která už celé století uskutečňuje Jehovovy sliby. Jasně to vidíme v křesťanském sboru. Můžeme si proto být jistí, že až Království přijde a v plném rozsahu uplatní svou moc nad zemí, všechny Jehovovy sliby se stanou skutečností.

24 Víme, že Boží království přijde. A víme, že každý Jehovův slib se do nejmenších podrobností splní. Proč jsme o tom tak pevně přesvědčeni? Protože Boží království už panuje! Každý z nás by si ale měl položit otázku: Panuje Boží království i nade mnou? Ze všech sil se snažme žít jako věrní poddaní tohoto království, abychom z jeho dokonalé, spravedlivé vlády mohli mít užitek věčně.