Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 12. KAPITOLA

Organizovaně slouží Bohu pokoje

Organizovaně slouží Bohu pokoje

NÁMĚT KAPITOLY

Organizační uspořádání svého lidu Jehova postupně mění k lepšímu

1., 2. Jakou úpravou prošla Sionská Strážná věž v lednu 1895 a jak na to bratři reagovali?

KDYŽ John A. Bohnet, horlivý badatel Bible, dostal svůj výtisk Sionské Strážné věže z ledna 1895, byl nadšený. Časopis měl úplně novou titulní stranu – byl na ní obrázek rozbouřeného moře a majáku, jehož kužely světla protínají temnou oblohu. O této úpravě pojednával článek nazvaný „V novém kabátě“.

2 Na bratra Bohneta to udělalo takový dojem, že poslal C. T. Russellovi dopis, ve kterém uvedl: „Je příjemné vidět VĚŽ takhle vyšperkovanou. Vypadá hezky.“ Další věrný badatel Bible John H. Brown o titulní straně napsal: „Je velmi působivá. Jak pevné musí být základy té věže, když je bičována vlnami a bouří!“ Nová titulní strana byla první změnou, kterou v tom roce bratři zažili – ale ne poslední. V listopadu se dozvěděli o další významné změně. A je zajímavé, že znovu souvisela s rozbouřeným mořem.

3., 4. Na jaký problém poukázala Strážná věž z 15. listopadu 1895 a jaký pokyn sbory dostaly?

3 Ve Strážné věži z 15. listopadu 1895 vyšel dlouhý článek, který otevřeně poukázal na určitý problém: Divoké vlny těžkostí narušovaly pokoj v organizaci badatelů Bible. Bratři se stále častěji dohadovali, kdo by měl v jejich sboru zastávat vedoucí postavení. Účelem článku bylo ukázat, že takový soupeřivý postoj vede k rozdělení a že je nutné ho změnit. V článku bylo uvedeno, že Boží organizaci lze přirovnat k lodi a že těm, kdo činnost Jehovova lidu vedou, se tuto obraznou loď nepodařilo připravit na bouřlivé počasí. Co bylo zapotřebí udělat?

4 Jak bylo v článku napsáno, schopný kapitán se ujistí, že na palubě jsou záchranné vesty a že posádka je připravena v případě blížící se bouře utěsnit palubní průlezy. Podobně ti, kdo vedli Boží organizaci, museli zajistit, aby všechny sbory byly připraveny na obrazné bouře. Proto byla zapotřebí změna. V článku byl pokyn, aby s okamžitou  platností „byli v každé skupině vybráni starší“, kteří „se ujmou dohledu nad stádem“. (Sk. 20:28)

5. (a) Proč rozhodnutí ohledně starších přišlo v pravý čas? (b) O čem budeme uvažovat?

5 Toto rozhodnutí přišlo v pravý čas a bylo významným krokem k vytvoření stabilního sborového uspořádání. Pomohlo našim bratrům, aby propluli běsnícími vlnami první světové války. V následujících desetiletích přišly další organizační změny, díky nimž mohli praví křesťané Jehovovi sloužit ještě lépe. Ve kterém biblickém proroctví byl tento vývoj předpovězen? Které organizační změny jsi zažil ty? A jaký z nich máš užitek?

„Pokoj určím jako tvé dozorce“

6., 7. (a) Co znamenají slova z Izajáše 60:17? (b) Co Jehova naznačil tím, že zmínil „dozorce“ a ty, kdo „přidělují úkoly“?

6 Jak jsme si ukázali v 9. kapitole, Izajáš předpověděl, že díky Jehovovu požehnání bude členů Božího lidu přibývat. (Iz. 60:22) Jehova však slíbil víc než to. Ve stejném proroctví nacházíme jeho slova: „Místo mědi přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro a místo dřeva měď a místo kamenů železo; a pokoj určím jako tvé dozorce a spravedlnost jako ty, kdo ti přidělují úkoly.“ (Iz. 60:17) Co toto proroctví znamená? A jak se týká nás?

Nejedná se o změny ze špatného na dobré, ale z dobrého na ještě lepší.

7 Izajáš prorokoval, že jeden materiál bude nahrazen jiným. Povšimni si ale, že se nejedná o změny ze špatného na dobré, ale z dobrého na ještě lepší. Nahradit měď zlatem je změna k lepšímu a totéž platí i o dalších materiálech, které jsou v proroctví uvedeny. Tímto působivým vyjádřením tedy Jehova ukázal, že situace jeho lidu se bude postupně zlepšovat. O jaká zlepšení se mělo jednat? Tím, že Jehova zmínil „dozorce“ a ty, kdo „přidělují úkoly“, naznačil, že změny se budou týkat péče o jeho služebníky a organizačního uspořádání.

8. (a) Kdo působí změny, o kterých je zmínka v Izajášově proroctví? (b) Jaký užitek z těchto změn máme? (Viz také rámeček „ Pokorně přijal usměrnění“.)

8 Kdo tyto změny působí? Jehova prohlásil, že to bude on, kdo přinese zlato a stříbro a kdo nastolí pokoj. Ke zlepšením v organizaci sborů tedy nedochází díky lidskému úsilí, ale díky Jehovovi. A od doby, kdy byl Ježíš ustanoven králem, Jehova k uskutečňování těchto změn používá právě jeho. Jaký užitek z nich máme? Ve stejném verši je napsáno, že důsledkem uvedených změn bude „pokoj“ a „spravedlnost“. Když přijímáme Boží vedení a přizpůsobujeme se mu, panuje mezi námi pokoj. A láska ke spravedlnosti nás podněcuje, abychom sloužili Jehovovi, o kterém apoštol Pavel napsal, že je to „Bůh pokoje“. (Fil. 4:9)

9. Co je základem pořádku a jednoty ve sboru a proč je to nezbytné?

9 V jiném ze svých dopisů apoštol Pavel uvedl, že „Bůh . . . není Bohem nepořádku, ale pokoje“. (1. Kor.  14:33) Všimni si, že Pavel nepostavil nepořádek do protikladu s pořádkem, ale s pokojem. Proč? Pořádek sám o sobě nevede nutně k pokoji. Například vojáci mohou v uspořádaném šiku pochodovat k frontové linii, ale výsledkem jejich spořádaného postupu je válka, ne pokoj. Jako křesťané proto chceme pamatovat na důležitou skutečnost – každé uspořádání, které není založeno na pokoji, se dřív nebo později rozpadne. Naproti tomu Boží pokoj vede k trvalému pořádku. Jsme tedy určitě vděční, že tím, kdo naši organizaci vede a přečišťuje, je „Bůh, který dává pokoj“. (Řím. 15:33) Pokoj od Boha je základem prospěšného pořádku a úžasné jednoty, kterých si tolik vážíme a kterými se vyznačují naše sbory po celém světě. (Žalm 29:11)

10. (a) K jakým změnám došlo v naší organizaci během prvních desetiletí? (Viz rámeček „ Jak se zlepšoval dohled nad sbory“.) (b) O jakých otázkách teď budeme přemýšlet?

10 V rámečku „ Jak se zlepšoval dohled nad sbory“ je přehled některých změn, k nimž v naší organizaci došlo během prvních desetiletí její existence. V jakých ohledech ale Jehova prostřednictvím našeho krále přinášel „místo mědi . . . zlato“ v nedávné době? Jak tyto organizační úpravy přispívají k pokoji a jednotě sborů na celém světě? A jak tobě samotnému pomáhají sloužit Bohu pokoje?

Jak Kristus vede sbor

11. (a) Co z důkladného studia Bible vyplynulo? (b) K čemu byli bratři ve vedoucím sboru rozhodnuti?

11 V letech 1964 až 1971 probíhal pod dohledem vedoucího sboru rozsáhlý výzkum, který se mimo jiné zabýval tím, jak podle Bible fungovaly křesťanské sbory v prvním století. * Výzkum ukázal, že v té době nedohlížel na sbor jeden starší či dozorce, ale rada starších. (Přečti Filipanům 1:1; 1. Timoteovi 4:14.) Díky tomu si bratři ve vedoucím sboru uvědomili, že jejich král Ježíš je vede k tomu, aby v organizačním uspořádání Božího lidu udělali určité změny – a byli rozhodnuti se jeho vedení podřídit. Okamžitě začali dělat úpravy, které přispěly k tomu, aby jmenování starších víc odpovídalo biblickému vzoru. Ke kterým změnám počátkem 70. let například došlo?

12. (a) K jaké úpravě došlo v rámci vedoucího sboru? (b) Jak je vedoucí sbor zorganizován dnes? (Viz rámeček „ Jak se vedoucí sbor stará o zájmy Království“.)

12 První úprava se týkala přímo vedoucího sboru. Do té doby byla tato skupina pomazaných bratrů tvořena sedmi členy správní rady Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. V roce 1971 se však počet členů vedoucího sboru zvýšil ze sedmi na jedenáct a vedoucí sbor přestal být ztotožňován se správní radou. Žádný z jeho členů se nepovažoval za nadřazeného a v úloze předsedajícího se začali každoročně střídat, a to v abecedním pořadí.

13. (a) Jak byl 40 let organizován dohled nad sborem? (b) Co vedoucí sbor udělal v roce 1972?

 13 Další úprava měla vliv na všechny sbory. V letech 1932 až 1972 měl dohled nad sborem z větší části na starost pouze jeden bratr. Do roku 1936 byl označován jako ředitel služby, později se mu říkalo skupinový služebník, následně služebník sboru a nakonec dozorce sboru. Tito jmenovaní bratři se svědomitě starali o duchovní blaho stáda. Dozorce sboru obvykle ve sborových záležitostech rozhodoval sám, aniž by se radil s ostatními odpovědnými bratry. V roce 1972 však vedoucí sbor připravil významnou změnu. O co konkrétně šlo?

14. (a) Jaké uspořádání vstoupilo v platnost 1. října 1972? (b) Jak koordinátor rady starších uplatňuje radu z Filipanům 2:3?

14 Bylo rozhodnuto, že na činnost daného sboru už nebude dohlížet jeden bratr, ale rada starších složená z teokraticky jmenovaných bratrů, kteří splňují biblické požadavky. Toto nové uspořádání vstoupilo v platnost 1. října 1972. Dnes se bratr, který slouží jako koordinátor rady starších, nepovažuje za prvního mezi rovnými, ale „chová [se] jako menší“. (Luk. 9:48) Tito pokorní bratři jsou pro Jehovův lid po celém světě velkým požehnáním. (Fil. 2:3)

Je vidět, že náš král svým následovníkům prozíravě a v pravý čas poskytl tolik potřebné pastýře.

15. (a) Jaké výhody přináší to, že ve sboru slouží rada starších? (b) Z čeho je vidět, že náš král jednal prozíravě?

 15 To, že jsou sborové povinnosti rozděleny mezi větší počet starších, se prokázalo jako velký krok vpřed. Uvažujme o třech výhodách: V první řadě, toto uspořádání pomáhá všem starším – ať už mají ve sboru jakoukoli odpovědnost –, aby si jasně uvědomovali, že Hlavou sboru je Ježíš. (Ef. 5:23) Za druhé, jak říkají Přísloví 15:22, „v množství rádců je uskutečnění“. Když starší společně mluví o věcech, které se týkají duchovního stavu sboru, a uvažují o návrzích ostatních starších, přispívá to k tomu, aby jejich rozhodnutí byla v souladu s biblickými zásadami. (Přísl. 27:17) Jehova takovým rozhodnutím žehná, takže vedou k dobrým výsledkům. A za třetí, díky tomu, že jako starší slouží větší počet způsobilých bratrů, může organizace reagovat na rostoucí potřeby týkající se dohledu nad sbory a pastýřské péče. (Iz. 60:3–5) Stojí za zmínku, že počet sborů na celém světě vzrostl z víc než 27 000 v roce 1971 na víc než 113 000 v roce 2013. Je tedy vidět, že náš král svým následovníkům prozíravě a v pravý čas poskytl tolik potřebné pastýře. (Mich. 5:5)

 „Stanete [se] příkladem stádu“

16. (a) Jakou odpovědnost starší mají? (b) Jaký postoj měli badatelé Bible k Ježíšově vybídce „pas mé ovečky“?

16 Už v době badatelů Bible si starší uvědomovali, že mají odpovědnost spoluvěřícím pomáhat, aby zůstali Božími služebníky. (Přečti Galaťanům 6:10.) V roce 1908 se v jednom článku ve Strážné věži rozebírala Ježíšova slova: „Pas mé ovečky.“ (Jan 21:15–17) Starší dostali následující vybídku: „Je velmi důležité, aby v našem srdci měl významné místo úkol, který nám Pán v souvislosti se stádem svěřil, a abychom považovali za velkou čest, že můžeme sytit Pánovy následovníky a pečovat o ně.“ Roku 1925 Strážná věž znovu zdůraznila důležitost pastýřské péče. Starším bylo připomenuto: „Boží církev patří samotnému Bohu . . . a on bude volat k odpovědnosti každého, kdo má tu čest sloužit svým bratřím.“

17. Jak Jehovova organizace starším pomáhá, aby byli dobrými pastýři?

17 Jak Jehovova organizace starším pomáhá, aby v úloze pastýřů přinášeli „místo železa . . . stříbro“? Prostřednictvím školení. V roce 1959 se konala první škola služby Království pro dozorce. V jednom z programů se rozebíral námět „Projevujme osobní zájem“. Odpovědní bratři dostali vybídku, aby si „vytvořili rozvrh, podle kterého budou navštěvovat zvěstovatele u nich doma“. V programu byly uvedeny konkrétní způsoby, jak mohou starší dosáhnout toho, aby takové návštěvy byly povzbudivé. Od roku 1966 probíhala škola služby Království znovu, a to podle upravených osnov. Mimo jiné se v ní rozebíral námět „Význam pastýřské péče“. Co bylo hlavní myšlenkou tohoto programu? Všichni odpovědní bratři „by se měli láskyplně  starat o Boží stádo a zároveň nezanedbávat kazatelskou službu a péči o rodinu“. V posledních letech se konají i další školy pro starší. K čemu toto průběžné školení od Jehovovy organizace vede? V křesťanských sborech jsou dnes tisíce způsobilých bratrů, kteří slouží jako duchovní pastýři.

Škola služby Království na Filipínách, 1966

18. (a) Jaký závažný úkol byl starším svěřen? (b) Proč mají Jehova a Ježíš k tvrdě pracujícím starším hlubokou náklonnost?

18 Jehova prostřednictvím našeho krále Ježíše ustanovil starší proto, aby plnili závažný úkol. Jaký? Pečovat o Boží ovce v tom nejkritičtějším období lidských dějin. (Ef. 4:11, 12; 2. Tim. 3:1) Ke starším, kteří usilovně pracují, mají Jehova i Ježíš hlubokou náklonnost. Tito bratři se totiž řídí biblickou vybídkou: „Paste Boží stádo, které je ve vaší péči, . . . ochotně . . ., dychtivě . . ., tak, že se stanete příkladem stádu.“ (1. Petra 5:2, 3) Uvažujme teď o dvou z mnoha oblastí, v nichž křesťanští starší dávají spoluvěřícím dobrý příklad a výrazně přispívají k pokoji a radosti ve sboru.

Jak dnes starší pečují o Boží stádo

19. Jak se díváš na starší, kteří s tebou spolupracují ve službě?

19 Za prvé, starší se členy sboru spolupracují. Evangelista Lukáš o Ježíšovi napsal: „Cestoval od města k městu a od vesnice k vesnici, kázal a oznamoval dobrou zprávu o Božím království. A bylo s ním dvanáct.“ (Luk. 8:1) Podobně jako Ježíš kázal v doprovodu svých apoštolů, příkladní starší dnes ve službě spolupracují se svými bratry a sestrami. Uvědomují si, že tím velmi přispívají k příjemné atmosféře ve sboru. Jak se zvěstovatelé na takové starší  dívají? Jeannine, které je téměř devadesát let, říká: „Když jdu s nějakým starším do služby, můžu si s ním hezky popovídat a lépe ho poznat.“ Steven, kterému je kolem pětatřiceti, se vyjádřil takto: „Když se mnou nějaký starší slouží dům od domu, vnímám to tak, že mi chce pomoct. A z toho mám velkou radost.“

Podobně jako pastýř hledá ztracenou ovečku, starší se snaží najít ty, kdo se vzdálili od sboru

20., 21. Jak starší napodobují pastýře z Ježíšova podobenství? Uveď příklad. (Viz také rámeček „ Pravidelné návštěvy přinesly ovoce“.)

20 Za druhé, Jehovova organizace starší školí, aby se zajímali o ty, kdo se přestali stýkat se sborem. (Hebr. 12:12) Proč by starší měli těmto duchovně slabým křesťanům pomáhat a jak by to měli dělat? Odpověď nacházíme v Ježíšově podobenství o pastýři a ztracené ovci. (Přečti Lukáše 15:4–7.) Když si pastýř všimne, že se mu ztratila ovečka, pátrá po ní tak, jako by žádnou jinou neměl. Jak starší příklad tohoto pastýře napodobují? Podobně jako ztracená ovce je v očích pastýře i nadále drahocenná, jednotlivci, kteří se vzdálili od sboru, jsou i nadále drahocenní v očích starších. Ti se na duchovně slabého křesťana dívají jako na ztracenou ovci, ne jako na ztracený případ. A kromě toho, podobně jako pastýř jde „za tou ztracenou, dokud ji nenajde“, jsou i starší iniciativní a aktivně se snaží zesláblé křesťany najít a pomoci jim.

21 Co pastýř v podobenství udělá, když ovečku najde? Jemně ji zvedne, dá si ji na ramena a odnese ji zpátky ke stádu. Podobně když starší duchovně slabému křesťanovi upřímně vyjádří svůj zájem, může ho tím laskavě pozvednout a pomoci mu vrátit se do sboru. Potvrzuje to zkušenost Victora, bratra z Afriky, který se přestal stýkat se sborem. Vypráví: „Během těch osmi let, kdy jsem byl nečinný, se mi starší stále snažili pomoct.“ Co na něj zapůsobilo nejvíc? Victor říká: „John, jeden starší, se kterým jsem byl na škole průkopnické služby, si na mě udělal čas, navštívil mě a ukázal mi pár fotek, které během školy udělal. Díky těm fotkám se mi vrátilo mnoho krásných vzpomínek a já jsem zatoužil znovu pociťovat tu radost, kterou jsem měl, když jsem sloužil Jehovovi.“ Krátce po Johnově návštěvě se Victor vrátil do sboru a dnes znovu slouží jako průkopník. Starostliví křesťanští starší opravdu významně přispívají k naší radosti. (2. Kor. 1:24) *

Lepší dohled nad sbory přispívá k jednotě

22. Jak spravedlnost a pokoj upevňují jednotu v křesťanském sboru? (Viz také rámeček „ Bylo to neuvěřitelné!“.)

22 Jak už jsme si řekli, Jehova předpověděl, že mezi Božími služebníky bude ve stále větší míře panovat  spravedlnost a pokoj. (Iz. 60:17) Obě tyto vlastnosti upevňují jednotu ve sborech. V jakém ohledu? Pokud jde o spravedlnost, zamysleme se nad těmito slovy: „Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.“ (5. Mojž. 6:4) Jehovovy spravedlivé zásady se v jednotlivých sborech ani v jednotlivých zemích neliší. Jeho měřítka pro to, co je správné a co ne, jsou jen jedna a platí „ve všech sborech svatých“. (1. Kor. 14:33) Sbor proto může vzkvétat pouze tehdy, když se v něm Boží měřítka uplatňují. A pokud jde o pokoj, náš král si přeje, abychom se z pokoje ve sboru nejen těšili, ale abychom také byli těmi, „kdo působí pokoj“. (Mat. 5:9, poznámka pod čarou) Proto usilujeme „o věci, které působí k pokoji“. V případě, že mezi námi vzniknou neshody, iniciativně se je snažíme urovnat. (Řím. 14:19) Takovým jednáním přispíváme k tomu, aby v našem sboru panoval pokoj a jednota. (Iz. 60:18)

23. Z čeho se dnes radujeme?

23 Když bylo v listopadu roku 1895 ve Strážné věži oznámeno, že ve sborech začnou sloužit starší, odpovědní bratři zároveň uvedli, že si upřímně přejí a modlí se, aby toto nové organizační opatření přispělo k tomu, že Boží služebníci „rychle dosáhnou jednoty ve víře“. Uvažujeme-li o uplynulých desítkách let, můžeme s vděčností konstatovat, že postupné změny v dohledu nad sbory, které způsobil Jehova prostřednictvím mesiášského krále, naši jednotu opravdu posílily. (Žalm 99:4) Díky tomu se dnes všichni Jehovovi služebníci mohou radovat z toho, že chodí „v témže duchu“, „v týchž šlépějích“ a že „rameno vedle ramena“ slouží Bohu pokoje. (2. Kor. 12:18; přečti Sefanjáše 3:9)

^ 11. odst. Výsledky tohoto rozsáhlého výzkumu byly uveřejněny v encyklopedii Aid to Bible Understanding (Pomůcka k porozumění Bibli).

^ 21. odst. Viz článek „Křesťanští starší – Spolupracovníci k naší radosti“ ve Strážné věži z 15. ledna 2013.