Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Pokyny pro shromáždění Náš křesťanský život a služba

Pokyny pro shromáždění Náš křesťanský život a služba

Obsah

 

Odstavec

Úvodní slova

 2

Poklady z Božího Slova

 3

Kazatelská služba

 4

Život křesťana

 5

Závěrečná slova

 6

Nauč se dobře číst a vyučovat

 7

Rady

 8

Rozvržení času

 9

Návštěva krajského dozorce

 10

Týden krajského nebo regionálního sjezdu

 11

Týden Památné slavnosti

 12

Dozorce shromáždění Život a služba

 13

Předsedající shromáždění Život a služba

 14

Koordinátor rady starších

 15

Poradce

 16

Vedlejší třídy

 17

Videa

 18

1. Shromáždění Náš křesťanský život a služba bude probíhat podle programu v publikaci Náš křesťanský život a služba – pracovní sešit a podle následujících pokynů. Starší by měli všechny zvěstovatele povzbudit, aby chtěli mít cvičné úkoly. Můžou je mít i další lidé, kteří se pravidelně scházejí se sborem, souhlasí s biblickými naukami a žijí v souladu s křesťanskými zásadami. (be str. 282)

 2. Úvodní slova: 3 minuty nebo méně. Po úvodní písni a modlitbě předsedající shromáždění Život a služba vzbudí zájem posluchačů o to, co bude následovat, a vyzdvihne otázku z Listu s odpověďmi.

 3. Poklady z Božího Slova:

  • Proslov: 10 minut. Proslov bude přidělen staršímu nebo služebnímu pomocníkovi, který je k tomu způsobilý. V Pracovním sešitě je uveden námět a dva nebo tři hlavní body. Pokud se v daném týdnu začne rozebírat nová biblická kniha, řečník nechá přehrát příslušné video. Může zmínit některé myšlenky z videa, které souvisí s námětem. Určitě by měl ale probrat body uvedené v Pracovním sešitě. Podle toho, kolik bude mít času, by měl také využít obrázky a biblické myšlenky, které doplňují probíranou látku.

  • Hledání duchovních drahokamů: 8 minut. Tuto část probere starší nebo služební pomocník, který je k tomu způsobilý, a to formou otázek a odpovědí. Nebude mít žádný úvod ani závěr. Některému bodu může věnovat více času a jinému méně, podle potřeb  sboru. Měl by ale položit všechny otázky. To, jestli se budou číst všechny uvedené verše, záleží na něm. Komentáře posluchačů by neměly být delší než 30 vteřin.

  • Čtení Bible: 4 minuty nebo méně. Tento cvičný úkol by měl být přidělen bratrovi. Měl by látku pouze přečíst, nebude mít úvod ani závěr. Předsedající shromáždění bude bratrům pomáhat zejména s tím, aby četli přesně, plynule, s porozuměním, zdůrazněním podle smyslu a správnou modulací hlasu, aby dělali vhodné přestávky a aby byl jejich projev přirozený.

  4. Kazatelská služba: 15 minut nebo méně. Tato část dává všem příležitost, aby si službu procvičili a zlepšili se v tom, jak kážou a vyučují. Studenti, kteří mají předvést první rozhovor nebo opětovnou návštěvu, by si je měli připravit podle rubriky „Tipy na rozhovory“, která je na první straně Pracovního sešitu. Zvěstovatel si může vybrat, jestli v úkolu použije některou publikaci nebo video z naší základní výbavy do služby. U každého cvičného úkolu je v Pracovním sešitě uvedený čas a někdy i další pokyny. Student nemusí přidávat další látku jen proto, aby využil všechen čas, který je k úkolu určený. Některé dobře připravené scénky můžou skončit o jednu nebo i víc minut dřív. Pokud to bude potřeba, cvičný úkol může být přidělen staršímu.

  • Videa podle rubriky „Tipy na rozhovory“: Každý měsíc se v po sobě jdoucích týdnech budou přehrávat a rozebírat videa založená na rubrice „Tipy na rozhovory“. Budou to ukázky prvního rozhovoru, první opětovné návštěvy a druhé opětovné návštěvy. Tuto část povede předsedající shromáždění Život a služba.

  • První rozhovor: Tento cvičný úkol může být přidělen bratrovi nebo sestře. Partnerem by měla být osoba stejného pohlaví nebo člen rodiny. Účastníci můžou sedět nebo stát. Student by měl zvolit taková úvodní slova, která se hodí pro místní obvod. Rozhovor by měl být založený na rubrice „Tipy na rozhovory“.

  • První opětovná návštěva: Tento cvičný úkol může být přidělen bratrovi nebo sestře. Partner by měl být stejného pohlaví (km 5/97 str. 2). Účastníci můžou sedět nebo stát. Student by měl předvést, co říct na opětovné návštěvě u člověka, který při prvním rozhovoru projevil zájem. Rozhovor by měl být založený na rubrice „Tipy na rozhovory“.

  • Druhá opětovná návštěva: Tento cvičný úkol může být přidělen bratrovi nebo sestře. Partner by měl být stejného pohlaví (km 5/97 str. 2). Účastníci můžou sedět nebo stát. Student by měl předvést, co říct na opětovné návštěvě u člověka, který při první opětovné návštěvě projevil zájem. Rozhovor by měl být založený na rubrice „Tipy na rozhovory“.

  • Biblické studium: Tento úkol může být přidělen bratrovi nebo sestře. Partner by měl být stejného pohlaví (km 5/97 str. 2). Účastníci můžou sedět nebo stát. Měli by předvést část biblického studia, které právě probíhá. Scénka tedy nemusí mít úvod ani závěr, pokud na těchto lekcích student zrovna nepracuje. Není nutné přečíst celé studijní podklady, i když to možné je. Student by se měl snažit co nejlépe vyučovat.

  • Proslov: Tento cvičný úkol by měl být přidělen bratrovi, který ho přednese formou proslovu ke sboru.

  5. Život křesťana: Tato část shromáždění začíná písní a pokračuje jedním nebo dvěma body, které trvají celkem 15 minut. Cílem této části je pomoct posluchačům uplatnit myšlenky z Božího Slova. Pokud nebude uvedeno jinak, tyto body můžou být přiděleny starším nebo  také služebním pomocníkům, kteří jsou k tomu způsobilí. Výjimkou jsou místní potřeby, které by měl vždy přednést starší.

  • Sborové studium Bible: 30 minut. Tento program by měl vést starší, který umí dobře vyučovat. (Ve sboru, kde není dostatek starších, ho může vést služební pomocník, který umí dobře vyučovat.) Rada starších by měla určit, kteří bratři můžou sborové studium Bible vést. Takoví bratři by měli být schopni vést studium tak, aby skončilo včas, aby byly vyzdviženy důležité verše a aby každý pochopil praktickou hodnotu probírané látky. Bratrům pomůže, když si projdou zásady uvedené v pokynech pro vedení Strážné věže. Pokud je to možné, vedoucí studia Bible a čtenáři by se měli každý týden střídat. V případě, že předsedající shromáždění Život a služba dá pokyn ke zkrácení studia, ten, kdo ho vede, rozhodne, jak studium zkrátit. Možná vynechá přečtení některých odstavců.

  6. Závěrečná slova: 3 minuty nebo méně. Předsedající shromáždění Život a služba zopakuje zvlášť praktické myšlenky, které na shromáždění zazněly, včetně otázky a odpovědi z Listu s odpověďmi. Stručně nastíní, co se bude probírat příští týden. Může zmínit otázku, která bude zodpovězena, a když na to bude čas, může říct, kteří studenti budou mít úkoly. Pokud předsedající nedostane jiné pokyny, měl by v této části říct nutná oznámení a přečíst nezbytné dopisy. Běžné informace, například o pravidelných schůzkách před službou a úklidu, by se neměly oznamovat z pódia, ale měly by být na nástěnce. Pokud kvůli nedostatku času některá oznámení nemůžou zaznít nebo některé dopisy nemůžou být přečteny, předsedající by měl poprosit bratry, kteří mají probrat body v části Život křesťana, aby své body zkrátili (viz  5. 9. odstavec). Shromáždění končí písní a modlitbou.

 7. Nauč se dobře číst a vyučovat: Od 7. ledna 2019 by předsedající shromáždění Život a služba měl pochvaly a rady zakládat na brožuře Vyučovat. Každý student by měl pracovat na lekci, jejíž číslo je v Pracovním sešitě uvedeno v závorce hned za pokyny k úkolu. První týden každého měsíce předsedající shromáždění Život a služba rozebere s posluchači jednu lekci z této brožury. Do části brožury nazvané „Jak mi to jde“ si bude dělat poznámky student, nebude do ní psát předsedající.

  8. Rady: Po každém z cvičných úkolů by měl předsedající shromáždění Život a služba během asi jedné minuty studenta pochválit a dát mu radu na základě brožury Vyučovat. Při uvádění úkolu neřekne, na které lekci student pracuje, ale po skončení úkolu a vhodné pochvale to říct může. Může také zmínit, jak konkrétně se mu rady z lekce podařilo uplatnit, nebo laskavě vysvětlit, proč by měl na lekci dál pracovat. Předsedající se může vyjádřit i k dalším aspektům úkolu, pokud si myslí, že by to bylo pro studenta nebo pro posluchače užitečné. Předsedající může studentovi dát další konstruktivní rady založené na brožuře Vyučovat nebo na učebnici Teokratická škola, a to po shromáždění nebo jindy, k zadané nebo i k jiné lekci. (Další informace týkající se dozorce shromáždění Život a služba a poradce jsou ve  13. 16. odstavci.)

    9. Rozvržení času: Žádný bod programu ani poznámky předsedajícího by neměly překročit vymezený čas. Cvičné úkoly by měly být po uplynutí času taktně přerušeny. Jestliže je čas překročen u ostatních částí programu, měli by bratři dostat od poradce soukromě radu. Celé shromáždění, včetně písní a modliteb, by mělo trvat 1 hodinu a 45 minut.

 10. Návštěva krajského dozorce: V týdnu spolupráce s krajským dozorcem bude shromáždění probíhat podle programu v Pracovním sešitě s následujícími výjimkami: Sborové studium  Bible bude nahrazeno 30minutovým služebním proslovem krajského dozorce. Před proslovem předsedající program shrne, nastíní, co se bude probírat příští týden, řekne nutná oznámení, přečte nezbytné dopisy a pak uvede krajského dozorce. Po skončení proslovu krajský dozorce oznámí píseň, kterou sám vybral. Během návštěvy krajského dozorce nebudou probíhat úkoly ve vedlejších třídách. Cizojazyčné skupiny můžou mít svá shromáždění, i když ve sboru, kde skupina slouží, probíhá návštěva krajského dozorce. Nicméně na proslov krajského dozorce by se měla skupina ke sboru připojit.

 11. Týden krajského nebo regionálního sjezdu: V týdnu, kdy je krajský nebo regionální sjezd, se sborová shromáždění nekonají. Látku, která by se měla rozebrat, si jednotlivci nebo rodiny prostudují samostatně.

 12. Týden Památné slavnosti: Pokud Památná slavnost připadá na všední den, shromáždění Život a služba se konat nebude. Schůzky před službou by se v den Památné slavnosti samozřejmě konat měly.

  13. Dozorce shromáždění Život a služba: Dozorcem shromáždění Život a služba bude starší, kterého vybere rada starších. Je zodpovědný za to, že toto shromáždění bude probíhat v souladu s těmito pokyny. Měl by dobře komunikovat s poradcem. Jakmile bude k dispozici nové číslo Pracovního sešitu, přidělí studentům úkoly (viz  4. odstavec). Každý student by měl prostřednictvím formuláře Úkol na shromáždění Náš křesťanský život a služba (S-89) dostat úkol minimálně tři týdny předem.

 14. Předsedající shromáždění Život a služba: Každý týden bude jeden starší sloužit jako předsedající celého shromáždění Život a služba. (Ve sboru, kde není dostatek starších, to může být služební pomocník, který je k tomu způsobilý.) Je zodpovědný za přípravu úvodních i závěrečných slov a za rozbor videí podle rubriky „Tipy na rozhovory“ a videí k lekcím z brožury Vyučovat. Uvádí všechny body shromáždění. Pokud ve sboru není dost starších, může vést i další body programu. Jeho komentáře mezi programy by měly být velmi stručné. Rada starších určí, kdo může tuto roli plnit. Vybraní bratři se pravidelně střídají. Záleží samozřejmě na místních okolnostech, ale dozorce shromáždění Život a služba může být používán jako předsedající častěji než ostatní. Jako předsedající tohoto shromáždění obvykle můžou sloužit starší, kteří jsou pověřeni vedením sborového studia Bible. Mějte ale na mysli, že úkolem předsedajícího je studenty upřímně chválit a dávat jim laskavé a praktické rady. Předsedající je také zodpovědný za to, že shromáždění skončí včas (viz  6. 9. odstavec). Pokud si to přeje a na pódiu je dost místa, je možné tam umístit mikrofon na stojanu, aby mohl uvést dalšího řečníka, zatímco ten přichází k řečnickému pultu. Předsedající se také může rozhodnout, že během čtení Bible a v části Kazatelská služba bude sedět na pódiu. Může to ušetřit čas.

 15. Koordinátor rady starších: Koordinátor rady starších přiděluje všechny body tohoto shromáždění s výjimkou úkolů pro studenty. Patří k tomu i to, že na každý týden určí předsedajícího z bratrů, které schválila rada starších. Ve spolupráci s dozorcem shromáždění Život a služba zajistí, aby byl na nástěnce rozpis, komu byly jednotlivé body a úkoly přiděleny.

  16. Poradce: Pokud je to možné, pro tuto úlohu by měl být vybrán starší, který je zkušeným řečníkem. Když je to zapotřebí, poradce dává soukromě rady starším a služebním pomocníkům, a to k jejich vyučování na shromáždění Život a služba, přednáškám pro veřejnost, vedení studia Strážné věže nebo sborového studia Bible a ke čtení při těchto programech (viz   9. odstavec). Jestliže je ve sboru víc starších, kteří jsou schopnými řečníky a učiteli, může být každý rok poradcem jiný starší. Není nezbytné, aby bratrům dával rady po každém jejich úkolu.

 17. Vedlejší třídy: Ve sboru, kde je hodně studentů, můžou úkoly probíhat i ve vedlejších třídách. V každé vedlejší třídě by měl být způsobilý bratr, který bude studentům dávat rady. Měl by to být starší, ale pokud to není možné, může tuto úlohu vykonávat služební pomocník, který je k tomu způsobilý. O tom, kteří bratři můžou tuto roli plnit a jestli se budou střídat, rozhodne rada starších. Bratr, který bude studentům dávat rady, by se měl řídit pokyny z  8. odstavce. Studenti, kteří mají úkoly v jedné nebo více vedlejších třídách, tam na výzvu předsedajícího odejdou po skončení bodu Hledání duchovních drahokamů. Ke sboru by se zase měli připojit potom, co skončí část Kazatelská služba. Když se rozebírá video, studenti zůstanou ve vedlejší třídě a budou sledovat nebo poslouchat video a rozbor, které probíhají v hlavním sále. Pokud to není možné, bratr, který ve vedlejší třídě dává rady, by měl video pustit na mobilu nebo tabletu a se studenty ho rozebrat.

 18. Videa: Během tohoto shromáždění se budou pouštět videa. Budou k dispozici v aplikaci JW Library a bude možné je přehrát na různých zařízeních. Videa z rubriky „Tipy na rozhovory“ se můžou občas použít na schůzkách před službou, ale až potom, co je zvěstovatelé uvidí na shromáždění Život a služba.