Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Byl Petr první papež?

Byl Petr první papež?

„Kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ byl zvolen nejvyšším pontifikem, 265. nástupcem Petra.“ VATIKÁNSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA, VATIKÁN, 13. BŘEZNA 2013

„Pán učinil ze svatého Petra viditelný základ své církve. . . . Římský biskup, nástupce svatého Petra, je ‚hlavou sboru biskupů, zástupcem Krista a pastýřem celé církve zde na zemi‘.“ KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

„Kdo by tedy řekl, že . . . římský biskup není v tomto primátu nástupcem svatého Petra, budiž proklet.“ PRVNÍ VATIKÁNSKÝ KONCIL, 18. ČERVENCE 1870

DOKUMENT, který byl přijatý v roce 1870 na Prvním vatikánském koncilu, je pro miliony katolíků po celém světě církevním dogmatem, tedy závaznou naukou. Má ale tato nauka oporu v Bibli? Je papež František skutečně nástupcem apoštola Petra? A byl Petr první papež?

„NA TÉTO SKÁLE ZBUDUJI SVOU CÍRKEV“

Dokument z roku 1870 byl založený především na výkladu Matouše 16:16–19 a Jana 21:15–17. Rozhovor mezi Ježíšem a Petrem zaznamenaný v těchto pasážích i další biblické zprávy ukazují, že apoštol Petr měl v počátcích křesťanství důležitou roli. Když se poprvé setkali, Ježíš dokonce předpověděl, že Petr bude mít skálopevný charakter. (Jan 1:42) Udělil mu ale primát neboli nejvýznačnější postavení?

Matoušovi 16:17, 18 najdeme Ježíšova slova: „Já ti pravím, že ty jsi Petr [což znamená „kus skály“]; a na této skále zbuduji svou církev.“ * Řekl tím Ježíš, že jeho „církev“ neboli sbor bude postavena na Petrovi? Měl být Petr hlavou všech Ježíšových následovníků? Jak Ježíšovým slovům rozuměli ostatní apoštolové, kteří u rozhovoru byli? Evangelia popisují, že později se několikrát pohádali o to, kdo je mezi nimi nejvýznamnější. (Matouš 20:20–27; Marek 9:33–35; Lukáš 22:24–26) Kdyby Ježíš už předtím Petrovi udělil to nejvýznamnější postavení, žádné pochybnosti by v této otázce neměli.

Jak Ježíšovým slovům rozuměl samotný Petr? Byl Izraelita, a tak dobře znal proroctví v Hebrejských písmech, která se týkala „skály“ nebo „úhelného kamene“. (Izajáš 8:13, 14; 28:16; Zecharjáš 3:9) Když jedno z nich citoval  ve svém dopise, který adresoval spoluvěřícím, vysvětlil, že předpověděný „úhelný kámen“ je Ježíš Kristus, Mesiáš. Petr použil řecký výraz petra (stejné slovo, jaké se objevuje v Ježíšově vyjádření u Matouše 16:18) pouze na Krista. (1. Petra 2:4–8)

Dalším věrným Ježíšovým následovníkem byl apoštol Pavel. Věřil tomu, že Ježíš udělil Petrovi primát? Uvědomoval si, že Petr má v křesťanském sboru důležité postavení, ale napsal, že patří k těm, kdo „byli uznáváni za sloupy církve“. (Galaťanům 2:9) Podle Pavla tedy neexistoval jen jeden „sloup“. Navíc kdyby Ježíš Petra ustanovil za hlavu sboru, jak by mohl být uznáván neboli považován svými spoluvěřícími za pouhý „sloup“?

Když jednou Petr nejednal se všemi křesťany stejně, Pavel s úctou, ale upřímně napsal: „Postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu.“ (Galaťanům 2:11–14) Pavel si nemyslel, že Kristus postavil svou církev neboli sbor na Petrovi nebo na nějakém jiném nedokonalém člověku. Věřil, že sbor byl postaven na základu, kterým byl Ježíš Kristus. Podle něj „tou skálou byl Kristus“. (1. Korinťanům 3:9–11; 10:4)

„TY JSI PETR . . .“

Jak bychom tedy měli chápat slova „ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev“? Abychom tomuto výroku správně rozuměli, je potřeba si přečíst jeho kontext. O čem Ježíš a Petr mluvili? Ježíš se předtím svých učedníků zeptal: „Za koho mě pokládáte?“ Petr bez váhání odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš ho pochválil a dodal, že svou „církev“ neboli sbor postaví na ještě pevnější „skále“, ve  kterou Petr právě projevil víru – na sobě samotném. (Matouš 16:15–18)

Jak bychom měli chápat Ježíšova slova „ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev“?

V souladu s tím mnozí církevní otcové napsali, že skála, o které se mluví v Matoušovi 16:18, je Kristus. Například Augustin v 5. století napsal: „Důvodem, proč Pán řekl: ‚Na této skále zbuduji svou církev‘, bylo to, že Petr řekl: ‚Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.‘ Proto Pán řekl, že na této skále, kterou Petr vyznal, zbuduje svou církev.“ Augustin opakovaně uvedl, že „skála (petra) je Kristus“.

Augustin a někteří další by byli podle současné katolické nauky odsouzeni jako kacíři. Švýcarský teolog Ulrich Luz se domnívá, že shodný názor dnešních znalců Bible na tuto věc by byl Prvním vatikánským koncilem posouzený jako kacířství.

JE PAPEŽ PETRŮV NÁSTUPCE?

Titul papež apoštol Petr neznal. Až do 9. století se tak ale nechali nazývat mnozí biskupové, kteří působili mimo Řím. Přesto se téměř do konce 11. století používal jako oficiální titul jen zřídka. Kromě toho nikdo z prvních křesťanů si nemyslel, že by jakýsi primát údajně udělený Petrovi přecházel na nějakého nástupce. Německý učenec Martin Hengel proto došel k závěru, že neexistuje „žádný prokazatelný historický a teologický podklad pro to, co se později stalo papežským ‚primátem‘“.

Když si to shrneme: Byl Petr první papež? Měl nějaké nástupce? Je katolické dogma o papežském primátu podložené Biblí? Správná odpověď na všechny tyto otázky je ne. Skutečností ale zůstává, že Ježíš postavil svou církev, tedy svůj sbor, sám na sobě. (Efezanům 2:20) Každý z nás by si měl proto zodpovědět důležitou otázku: Už jsem tu církev našel?

^ 8. odst. Všechny citované biblické verše v tomto článku jsou vzaty z Českého ekumenického překladu.