Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

 HLAVNÍ TÉMA: MĚLI BYCHOM SE BÁT KONCE SVĚTA?

Konec světa — Strach, fascinace, nezájem

Konec světa — Strach, fascinace, nezájem

Jaké pocity máte spojeny s datem 21. prosince 2012, kdy mnozí lidé na základě mayského kalendáře očekávali celosvětovou změnu? V závislosti na tom, co jste čekali, možná cítíte úlevu, jste zklamáni nebo to celé jde mimo vás. Byla to jen další nesprávná předpověď konce světa?

O „konci světa“ mluví i Bible. (Matouš 24:3, Bible21) Někteří se obávají toho, že země bude spálena. Další jsou událostmi, o kterých si představují, že k nim dojde, fascinováni. A mnozí jiní jsou neustálým varováním před koncem prostě unaveni. Mají však lidé vůbec správnou představu o tom, co čekat?

Možná vás překvapí, co vlastně Bible o konci světa říká. Nejen že ukazuje, proč se můžeme na konec světa těšit, ale také připouští, že když stále nepřichází, člověk se o něj může přestat zajímat. Prozkoumejme biblické odpovědi na několik běžných otázek o konci světa.

 Bude země spálena?

CO ŘÍKÁ BIBLE: „[Bůh] založil zemi na jejích stanovených místech; nebude přivedena k potácení na neurčitý čas, nebo navždy.“ ŽALM 104:5

Země nebude zničena ani ohněm, ani ničím jiným. Bible naopak učí, že naše planeta je věčným domovem lidstva. Žalm 37:29 říká: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 115:16; Izajáš 45:18)

Poté co Bůh zemi stvořil, řekl, že to je „velmi dobré“, a vidí to tak dodnes. (1. Mojžíšova 1:31) Rozhodně ji neplánuje zničit, ale naopak slibuje, že budou „zničeni ti, kdo ničí zemi“ a že planetu ochrání před trvalými škodami. (Zjevení 11:18)

Jak tedy chápat text ve 2. Petra 3:7, kde se píše: „Nynější nebesa a země [jsou] schraňovány k ohni.“ Neukazuje to snad, že země bude spálena? Bible někdy používá výrazy „nebe“, „země“ a „oheň“ v obrazném smyslu, jako symboly. Například v 1. Mojžíšově 11:1 je řečeno: „Celá země měla dále jeden jazyk.“ Slovo „země“ v tomto případě znamená lidskou společnost.

Z kontextu 2. Petra 3:7 vyplývá, že i zde jsou nebe, země a oheň použity v symbolickém významu. Verše 5 a 6 poukazují na podobnost s potopou v Noemově době. Tím, co tehdy zaniklo, byl starověký svět, a ne naše planeta. Potopa smetla jenom násilnickou společnost neboli „zemi“. (1. Mojžíšova 6:11) Byla zničena také tehdejší „nebesa“, tedy lidé, kteří panovali. Ve stejném duchu verš 2. Petra 3:7 předpovídá, že ničemná společnost a zkažené vlády budou zničeny jakoby ohněm, tedy natrvalo.

K čemu při konci světa dojde?

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ 1. JANA 2:17

„Svět“, který pomíjí, není naše planeta, ale svět lidí, kteří nežijí v souladu s Boží vůlí. Stejně jako chirurg odstraní zhoubný nádor, aby zachránil pacientovi život, Bůh „odřízne“ ničemné, aby se dobří lidé mohli v plné míře těšit ze života na zemi. (Žalm 37:9) V tomto smyslu je „konec světa“ něco pozitivního.

 V takovém pozitivním duchu chápali „konec světa“ i překladatelé Bible, kteří tento výraz přeložili jako „závěr systému věcí“ nebo „skonání věku“. (Matouš 24:3; Ekumenický překlad) Vzhledem k tomu, že lidstvo i planeta konec přežijí, není snad logické, že bude následovat nějaký nový věk neboli nový systém věcí? Z Bible vyplývá, že ano, jelikož mluví o „budoucím systému věcí“. (Lukáš 18:30)

Budoucí dobu Ježíš označil jako „obnovení všeho“. Způsobí, aby lidstvo dospělo do stavu, v jakém mělo podle Božího záměru být. (Matouš 19:28, Český ekumenický překlad) Co lidi v té době čeká?

Pokud činíme „Boží vůli“, tedy to, co od nás Bůh očekává, nemusíme se konce světa bát. Naopak, můžeme se na něj těšit.

Je konec světa opravdu blízko?

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Až uvidíte, že se to děje, vězte, že Boží království je blízko.“ LUKÁŠ 21:31

V knize The Last Days Are Here Again (Opět jsou tu poslední dny) profesor Richard Kyle napsal, že „náhlé změny a chaos ve společnosti vytvářejí příznivé klima pro předpovědi konce světa“, zejména pokud je tyto jevy těžké vysvětlit.

Proroci však v Bibli nepsali o konci proto, aby nějak vysvětlili, proč se kolem nich dějí špatné věci. Byli inspirováni Bohem, aby předpověděli okolnosti, které budou ukazovat, že konec světa je blízko. Zamyslete se nad některými znaky blížícího se konce a posuďte sami, zda se vyskytují v naší době.

Ježíš řekl, že až „to všechno“ uvidíme, budeme vědět, že konec světa je blízko. (Matouš 24:33) Pro svědky Jehovovy jsou tyto důkazy dostatečně přesvědčivé, a proto o své víře mluví s druhými ve 236 zemích.

Znamenají nesprávná očekávání, že konec nikdy nepřijde?

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Když řeknou: ‚Mír a bezpečnost!‘, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou.“ 1. TESALONIČANŮM 5:3

Bible přirovnává zničení světa k porodu — bolesti se při něm objeví náhle a jsou nevyhnutelné. Stejně tak doba, která konci světa předchází, se podobá těhotenství — nastávající matka totiž vnímá stále četnější příznaky, že se porod blíží. Její lékař může odhadnout termín porodu, ale i kdyby se porod zpozdil, žena si je jista, že dítě brzy přijde na svět. Podobně i nesprávná očekávání konce nic nemění na tom, že žijeme „v posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1)

Možná ale namítnete: „Jestliže jsou znaky konce tak zřejmé, proč je tolik lidí vůbec nevidí?“ Bible ukazuje, že když bude konec blízko, mnozí budou důkazy zlehčovat. Místo aby vzali na vědomí zásadní změny, k nimž dochází v posledních dnech, budou se vysmívat a říkat: „Ode dne, kdy naši praotcové usnuli ve smrti, všechno pokračuje přesně jako od počátku stvoření.“ (2. Petra 3:3, 4) Jinými slovy znaky  posledních dnů jsou jasně dané, ale mnozí je budou přehlížet. (Matouš 24:38, 39)

Tento článek rozebíral jen některé biblické důkazy, že konec je blízko. * Chtěli byste se dozvědět víc? Pokud ano, obraťte se na svědky Jehovovy a přijměte jejich nabídku, že s vámi budou bezplatně studovat Bibli. Studium může probíhat u vás doma nebo na jiném místě, které vám vyhovuje, anebo dokonce po telefonu. Jediné, co musíte investovat, je váš čas, ale užitek, který z toho můžete mít, je nezměrný.

^ 39. odst. Více informací najdete v 9. kapitole s názvem „Opravdu žijeme v ‚posledních dnech‘?“, která je v knize Co Bible doopravdy říká? Vydali ji svědkové Jehovovi.