Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Plňme svůj závazek vůči Bohu

Plňme svůj závazek vůči Bohu

 Poznejte Boží osobnost

Plňme svůj závazek vůči Bohu

PŘEMÝŠLÍTE někdy nad tím, jaký je smysl života? Jehova nám dal nejen schopnost ptát se na tuto otázku, ale také silnou touhu znát odpověď. Můžeme být našemu milujícímu Bohu vděční, že nám ji umožňuje najít. Je obsažena v jeho Slově, Bibli. Zamysleme se v této souvislosti nad výrokem krále Šalomouna zaznamenaným v Kazateli 12:13.

Šalomoun byl díky svým schopnostem a okolnostem výjimečně způsobilý, aby se vyjadřoval k tomu, jak nalézt štěstí a smysl života. Byl obdařen mimořádnou moudrostí, obrovským majetkem a královskou mocí, a tak mohl pečlivě zkoumat lidské snažení, jako je například honba za bohatstvím a význačným postavením. (Kazatel 2:4–9; 4:4) Pod působením Božího ducha pak shrnul své poznatky takto: „Všechno bylo vyslechnuto, a závěr věci je: Boj se pravého Boha a dodržuj jeho přikázání. To je totiž celý závazek člověka.“ Tato slova ukazují, o co by měl člověk usilovat, aby mu to přineslo největší možné uspokojení.

„Boj se pravého Boha.“ Představa, že bychom se Boha měli bát, nemusí být zrovna příjemná. Ale tento druh strachu je pro nás prospěšný. Není to strach otroka, který se bojí, že rozzlobí svého krutého pána, ale postoj dítěte, které touží udělat radost svému milujícímu otci. Jedna odborná publikace uvádí, že tento strach se vyznačuje „hlubokou úctou a bázní, které vůči Bohu chová jeho lid, protože ho miluje a uznává jeho moc a velikost“. Takový postoj nás podněcuje k tomu, abychom se podřizovali Boží vůli. Děláme to proto, že Boha milujeme a víme, že on miluje nás. Tato zdravá bázeň není jen pocit, ale projevuje se skutky. Jakými?

„Dodržuj jeho přikázání.“ Bázeň před Bohem nám pomáhá, abychom ho poslouchali. Taková poslušnost je rozumná, protože jako náš Tvůrce ví, co je pro nás v životě nejlepší, stejně jako výrobce nejlépe ví, jak by se měl používat jeho výrobek. Jehovovi záleží na tom, aby se nám dobře vedlo. Přeje si, abychom byli šťastní, a to, co od nás vyžaduje, je k našemu prospěchu. (Izajáš 48:17) Apoštol Jan napsal: „Láska k Bohu . . . znamená, že zachováváme jeho přikázání; jeho přikázání však nejsou břemenem.“ (1. Jana 5:3) Svojí poslušností ukazujeme, že Boha milujeme, a v jeho přikázáních se zase odráží jeho láska k nám.

„To je totiž celý závazek člověka.“ Tato slova poukazují na významný důvod, proč mít před Bohem bázeň a poslouchat ho. Je to náš závazek neboli povinnost. Jehova je náš Stvořitel, a proto mu vděčíme za svůj život. (Žalm 36:9) Také mu dlužíme svou poslušnost. Když tedy žijeme tak, jak si přeje, plníme svůj závazek vůči němu.

Co je tedy smyslem života? Jednoduše řečeno, jsme tu proto, abychom konali Boží vůli. Neexistuje lepší způsob, jak vést smysluplný život. Chtěli byste se dozvědět víc o tom, jaká je Boží vůle a co dělat pro to, abyste v souladu s ní žili? Svědkové Jehovovi vám v tom rádi pomohou.

Doporučené čtení Bible na listopad:

Přísloví 22Šalomounova píseň 8