Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Ježíš — Proč zemřel?

Ježíš — Proč zemřel?

„Syn člověka . . . [přišel, aby] dal svou duši [neboli život] jako výkupné výměnou za mnohé.“ (MAREK 10:45)

JEŽÍŠ věděl, co ho čeká. Uvědomoval si, že jeho život nebude pokojný. Naopak byl připraven na to, že bude žít jen něco přes třicet let a že zemře násilnou smrtí.

Bible přikládá Ježíšově smrti velkou důležitost. Jedno odborné dílo říká, že o jeho smrti je v Křesťanských řeckých písmech neboli v Novém zákoně asi 175 přímých zmínek. Proč však musel Ježíš trpět a pak zemřít? Na tuto otázku potřebujeme znát odpověď, protože Ježíšova smrt může mít pro náš život hluboký význam.

Co Ježíš očekával

V průběhu posledního roku svého života Ježíš své učedníky několikrát upozorňoval na to, že ho čeká utrpení a smrt. Když cestoval do Jeruzaléma, aby se naposledy zúčastnil svátku Pasach, řekl svým dvanácti apoštolům: „Syn člověka bude vydán předním kněžím a znalcům Zákona, a odsoudí ho k smrti a vydají ho lidem z národů, budou si z něho tropit žerty, plivat na něj, mrskat ho a zabijí ho.“ * (Marek 10:33, 34) Jak mohl Ježíš s takovou jistotou vědět, co ho potká?

V Hebrejských písmech bylo na mnoha místech předpověděno, jakým způsobem zemře, a Ježíš všechna tato proroctví znal. (Lukáš 18:31–33) Uvažujte o některých z nich a také o biblických verších, které ukazují, jak se splnila.

Mesiáš měl být . . .

Na Ježíšovi se tato a mnohá další proroctví splnila. To v žádném případě nemohl zajistit sám. Splnění všech těchto proroctví dokazuje, že Ježíše skutečně poslal Bůh. *

Proč ale bylo nutné, aby Ježíš trpěl a zemřel?

Ježíš zemřel, aby se vyřešily důležité otázky

Věděl, že kdysi v zahradě Eden byly vzneseny otázky největšího významu. Adam a Eva se pod vlivem jednoho vzpurného duchovního tvora rozhodli neposlechnout Boha. Tato vzpoura prvních dvou lidí zpochybnila to, že je Bůh oprávněným nejvyšším panovníkem. Jejich hřích také vyvolal otázku, zda vůbec nějaký člověk může ve zkouškách zůstat Bohu věrný. (1. Mojžíšova 3:1–6; Job 2:1–5)

 Ježíš poskytl na obě otázky tu nejpřesvědčivější možnou odpověď. Tím, že byl dokonale poslušný „až do smrti . . . na mučednickém kůlu“, se zastal toho, že Bůh je oprávněně nejvyšším panovníkem. (Filipanům 2:8) Ježíš také dokázal, že dokonalý člověk může zůstat Bohu zcela věrný, i když zažívá ty nejtěžší zkoušky.

Ježíš zemřel, aby vykoupil lidstvo

Prorok Izajáš předpověděl, že na základě utrpení a smrti Mesiáše bude možné, aby lidem byly odpuštěny hříchy. (Izajáš 53:5, 10) Ježíš tomu jasně rozuměl a byl ochotný dát „svou duši jako výkupné výměnou za mnohé“. (Matouš 20:28) Jeho obětní smrt otevřela nedokonalým lidem cestu k tomu, aby mohli mít dobrý vztah s Jehovou a být osvobozeni od hříchu a smrti. Díky Ježíšově smrti můžeme získat to, co Adam s Evou ztratili — věčný život na zemi v dokonalých podmínkách. * (Zjevení 21:3, 4)

Co můžete udělat vy

V této sérii článků jsme zkoumali, co Bible říká o Ježíšovi — odkud přišel, jak žil a proč zemřel. Když se o něm dozvíte pravdu, oprostíte se tím od nesprávných představ. Ale to není všechno. Pokud v souladu s takovým poznáním budete i jednat, přinese vám to lepší život nyní a věčný život v budoucnosti. Bible ukazuje, co můžete dělat, abyste takové požehnání získali.

  • Dále se učte o Ježíši Kristu a o jeho úloze v Jehovově záměru. (JAN 17:3)

  • Svým způsobem života dávejte najevo, že v Ježíše věříte a že ho přijímáte jako svého Zachránce. (JAN 3:36; SKUTKY 5:31)

Prostřednictvím Ježíše Krista, Božího „jediného zplozeného Syna“, můžete získat „věčný život“. Svědkové Jehovovi vám velmi rádi pomohou, abyste se o Ježíšovi mohli dozvědět více. (Jan 3:16)

^ 5. odst. Ježíš o sobě často mluvil jako o ‚Synu člověka‘. (Matouš 8:20) Tento výraz ukazuje, že byl nejen člověkem v plném slova smyslu, ale také tím ‚synem člověka‘, o kterém se zmiňuje biblické proroctví. (Daniel 7:13, 14)

^ 13. odst. Více informací o proroctvích, která se na Ježíšovi splnila, najdete v knize Co Bible doopravdy říká?, v dodatku „Ježíš Kristus — slíbený Mesiáš“. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

^ 17. odst. Více informací o hodnotě Ježíšovy obětní smrti najdete v knize Co Bible doopravdy říká?, v 5. kapitole s námětem „Výkupné — ten největší dar od Boha“.