Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Ježíš — Odkud přišel?

Ježíš — Odkud přišel?

„[Pilát] vstoupil opět do místodržitelova paláce a řekl Ježíšovi: ‚Odkud jsi?‘ Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď.“ (JAN 19:9)

ŘÍMSKÝ místodržitel Pontský Pilát položil tuto otázku ve chvíli, kdy byl Ježíš souzen a šlo mu o život. * Pilát věděl, ze které části Izraele Ježíš pochází. (Lukáš 23:6, 7) Věděl také, že to zdaleka není jen obyčejný člověk. Zajímalo ho snad, zda Ježíš žil ještě před tím, než přišel na zem? Byl tento pohanský vládce skutečně ochotný přijmout pravdu a jednat podle ní? Ať to bylo jakkoli, Ježíš odmítl odpovědět. A brzy se ukázalo, že Pilátovi jde spíš o vlastní kariéru než o to, aby poznal pravdu a zastal se spravedlnosti. (Matouš 27:11–26)

Avšak lidé, kteří upřímně chtějí vědět, odkud Ježíš přišel, to mohou snadno zjistit. Jeho původ jasně odhaluje Bible. Prozkoumejme, co k tomu říká.

Kde se narodil

Ježíš se narodil v prostých podmínkách v judské vesnici Betlémě. Jeho matka Marie, která už byla „ve vysokém stupni těhotenství“, a její manžel Josef tam museli cestovat kvůli soupisu, jenž nařídil Caesar Augustus. Z této vesnice totiž pocházeli Josefovi předkové. Jelikož v přeplněné vesnici nemohli najít ubytování, museli se uchýlit do stáje. Tam se pak Ježíš narodil a položili ho do jeslí. Novodobé výpočty ukazují, že to bylo začátkem podzimu v roce, který dnes označujeme jako rok 2 př. n. l. (Lukáš 2:1–7)

To, kde se Ježíš narodí, bylo už o staletí dříve předpověděno v tomto biblickém proroctví: „Ty, Betléme Efrato, příliš maličký, aby ses dostal mezi judské tisíce, z tebe mi vyjde ten, který se má stát panovníkem v Izraeli.“ * (Micheáš 5:2) Betlém byl zřejmě příliš malý, než aby byl uveden mezi judskými městy. Tato vesnička však byla výjimečně poctěna. Právě odtud měl totiž vyjít slíbený Mesiáš neboli Kristus. (Matouš 2:3–6; Jan 7:40–42)

Kde vyrůstal

Po krátkém pobytu v Egyptě se Ježíšova rodina přestěhovala do města Nazaretu, které leželo v provincii Galilea, necelých 100 kilometrů severně od Jeruzaléma. Tehdy ještě Ježíšovi nebyly ani tři roky. V této malebné oblasti, kde žilo mnoho zemědělců, pastýřů a rybářů, Ježíš vyrůstal ve velké rodině, pravděpodobně ve skromných poměrech. (Matouš 13:55, 56)

 Několik staletí předem Bible předpověděla, že Mesiáš bude označován jako „Nazaretský“. Matouš ve svém evangeliu uvádí, že Ježíšova rodina se přestěhovala do města „Nazaret, aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroků: ‚Bude nazýván Nazaretský.‘“ (Matouš 2:19–23) Označení „Nazaretský“ je pravděpodobně příbuzné s hebrejským slovem pro „proutek“. Matouš se zřejmě odvolával na Izajášovo proroctví, v němž byl Mesiáš označen jako „proutek“ z Jišaie, což znamená, že Mesiáš měl být potomkem Jišaie, otce krále Davida. (Izajáš 11:1) A Ježíš jeho potomkem skutečně byl. (Matouš 1:6, 16; Lukáš 3:23, 31, 32)

Odkud vlastně přišel

Bible učí, že Ježíš žil už dávno před tím, než se narodil ve stáji v Betlémě. Micheášovo proroctví, které jsme již citovali, pokračuje slovy, že jeho „původ je od raných časů, ode dnů neurčitého času“. (Micheáš 5:2) Ježíš je Boží prvorozený Syn, a tak než se narodil jako člověk, byl duchovním tvorem v nebi. On sám řekl: ‚Sestoupil jsem z nebe.‘ (Jan 6:38; 8:23) Jak to bylo možné?

Prostřednictvím svatého ducha Jehova Bůh * zázračným způsobem přenesl život svého nebeského Syna do lůna židovské panny Marie, aby se Ježíš mohl narodit jako dokonalý člověk. Učinit takový zázrak nebylo pro Všemohoucího Boha nijak obtížné. Anděl, který Marii vysvětloval, co se stane, řekl: „U Boha přece není nic nemožné.“ (Lukáš 1:30–35, 37, Bible21)

Bible nám však o Ježíšovi říká víc než jen to, odkud přišel. Čtyři evangelia — Matouš, Marek, Lukáš a Jan — se podrobně zabývají tím, jak Ježíš žil.

^ 3. odst. Více informací o Ježíšově zatčení a soudním procesu najdete v článku „Nejhorší justiční zločin v dějinách“ na stranách 18–22 tohoto časopisu.

^ 6. odst. Efrata (nebo Efrat) je zjevně dřívější jméno Betléma. (1. Mojžíšova 35:19)

^ 10. odst. Bible odhaluje, že Jehova je Boží jméno.