Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Působivý překlad Božího Slova

Působivý překlad Božího Slova

„Slovo Boha je živé.“ (HEBR. 4:12)

PÍSNĚ: 37, 116

1. a) Jaký úkol dal Bůh Adamovi? b) Jak od té doby Boží služebníci využívají dar řeči?

JEHOVA dal lidem schopnost mluvit. V zahradě Eden od něj Adam dostal úkol, při kterém mohl dar řeči využít. Bůh ho pověřil, aby zapojil fantazii a intelekt a pojmenoval jednotlivá zvířata. (1. Mojž. 2:19, 20) Od té doby Boží služebníci využívají dar řeči k tomu, aby oslavovali Jehovu a mluvili o něm s druhými. V nedávné historii se významnou součástí jejich snah stalo i překládání Bible.

2. a) Jakými zásadami se řídil výbor pro překlad Bible nového světa? b) Co si rozebereme v tomto článku?

2 Existují tisíce překladů Bible, které se ale liší v tom, jak věrně vyjadřují myšlenky původních textů. Ve 40. letech 20. století stanovil výbor pro překlad Bible nového světa zásady, kterými se při své práci řídil a které se následně dodržovaly i při překladu Bible do dalších víc než 130 jazyků. Tyto zásady jsou tři: 1. Projevit úctu k Božímu jménu tím, že se v překladu objeví na všech místech, kam patří. (Přečti Matouše 6:9.) 2. Přeložit původní inspirovanou zprávu pokud možno doslovně, ale ty formulace, jejichž význam by doslovným překladem mohl být zkreslený, přenést podle  smyslu. 3. Používat srozumitelný a čtivý jazyk. * (Přečti Nehemjáše 8:8, 12.) Tento článek ukazuje, jak byly tyto zásady uplatněny při revizi Překladu nového světa v angličtině i při překládání Bible do dalších jazyků.

ÚCTA K BOŽÍMU JMÉNU

3., 4. a) Například které starověké rukopisy obsahují tetragrammaton? b) Co se v mnoha překladech Bible stalo s Božím jménem?

3 Lidé, kteří zkoumají starověké hebrejské rukopisy, například svitky od Mrtvého moře, jsou často překvapeni, kolikrát se v nich objevuje Boží jméno ve formě tetragrammata, tedy čtyř hebrejských písmen. Toto jméno ale obsahují nejen staré hebrejské rukopisy, ale také některé opisy řecké Septuaginty z období od druhého století př. n. l. do prvního století n. l.

4 Navzdory jasným důkazům, že Boží osobní jméno do Bible patří, ho mnohé překlady úplně vypouštějí. Například pouhé dva roky po tom, co byla roku 1950 uveřejněna Křesťanská řecká písma – Překlad nového světa, byla vydána revize překladu American Standard Version, který vyšel roku 1901 a obsahoval Boží jméno. V revidované verzi se už ale Boží jméno neobjevilo. Proč? V předmluvě stálo: „Používání jakéhokoli vlastního jména pro jednoho a jediného Boha . . . je pro obecnou víru křesťanské církve naprosto nevhodné.“ To posloužilo jako vzor pro řadu dalších překladů, a to jak do angličtiny, tak do jiných jazyků.

5. Proč je důležité, aby Bible obsahovala Boží jméno?

5 Proč tak záleží na tom, jestli Boží jméno v Bibli je, nebo není? Dobrý překladatel by měl vědět, co chtěl autor čtenářům sdělit, a měl by to při svojí práci respektovat. Celá řada biblických veršů ukazuje, že Bůh chtěl, aby lidé jeho jméno znali a aby k němu měli hlubokou úctu. (2. Mojž. 3:15; Žalm 83:18; 148:13; Iz. 42:8; 43:10; Jan 17:6, 26; Sk. 15:14) Jehova pisatele Bible inspiroval, aby jeho jméno běžně používali. (Přečti Ezekiela 38:23.) Pokud tedy toto jméno, které se ve starověkých rukopisech vyskytuje na několika tisících místech, překladatelé vynechávají, dávají tím najevo neúctu k autorovi Bible.

6. Proč se v revidovaném Překladu nového světa Boží jméno objevilo na dalších šesti místech?

6 Dokladů toho, že by se Boží jméno v Bibli objevovat mělo, stále přibývá. V revizi Překladu nového světa z roku 2013 je obsaženo na 7 216 místech, což je o šest víc než ve vydání z roku 1984. Pět z těchto výskytů je v 1. Samuelově 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Důvodem pro tuto úpravu bylo, že svitky od Mrtvého moře, které jsou o víc než tisíc let starší než hebrejský masoretský text, Boží jméno v těchto verších obsahují. Šestý výskyt je v Soudcích 19:18. Do tohoto verše bylo Boží jméno vráceno na základě důkladnějšího zkoumání starověkých rukopisů.

7., 8. Co znamená jméno Jehova a proč je to důležité?

7 Praví křesťané si uvědomují, že je velmi důležité rozumět významu Božího  jména. Výbor pro překlad Bible nového světa má za to, že toto jméno je odvozeno z kauzativního tvaru hebrejského slovesa hawah a že má význam „působí, že se stane“. * V minulosti naše publikace spojovaly tento význam s 2. Mojžíšovou 3:14, kde stojí: „Prokáži se být tím, čím se prokáži být.“ Podle vydání Překladu nového světa z roku 1984 tedy toto jméno znamená, že se Bůh sám „stane Splnitelem slibů“. * V revidovaném překladu je ale uvedeno: „Jméno Jehova se neomezuje jen na to, čím se chce stát Bůh sám. Poukazuje také na to, co Bůh působí, aby se stalo v souvislosti s jeho stvořením a uskutečněním jeho záměru.“ (Viz také brožuru Pomůcka ke studiu Božího Slova, stranu 5.)

8 V jakých případech Jehova způsobil, že se jeho stvoření stalo tím, čím chtěl? Například způsobil, že se Noe stal stavitelem archy, Becalel vynikajícím řemeslníkem, Gideon úspěšným válečníkem a Pavel apoštolem pro národy. Ano, Boží jméno má hluboký význam. A výbor pro překlad Bible nového světa by jeho důležitost nikdy nezlehčil tím, že by ho ze svého překladu vypustil.

9. Proč vedoucí sbor klade takový důraz na překládání Bible do dalších jazyků?

9 Překlad nového světa, který je dnes dostupný ve víc než 130 jazycích, uvádí Boží jméno tam, kde v původních rukopisech bylo. (Přečti Malachiáše 3:16.) Naproti tomu stále víc překladů Bible Boží jméno vynechává. Nahrazují ho různými tituly, například „Pán“, nebo jmény místních božstev. To je jeden z hlavních důvodů, proč vedoucí sbor svědků Jehovových klade takový důraz na to, aby co nejvíc lidí mělo k dispozici překlad, ze kterého je patrná úcta k Božímu jménu.

PŘESNÝ A SROZUMITELNÝ PŘEKLAD

10., 11. Například s jakými problémy bojovali někteří překladatelé?

10 Překládání Bible do tolika jazyků s sebou neslo řadu problémů. V minulosti například anglický Překlad nového světa používal v některých verších po vzoru jiných anglických Biblí hebrejský výraz „šeol“. Jedním z těchto veršů byl Kazatel 9:10, který zněl takto: „Není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu, v místě, k němuž jdeš.“ V mnoha jazycích se však překladatelé museli vypořádat s tím, že slovo „šeol“ většina lidí nezná. Není ani ve slovnících. A někteří čtenáři si mysleli, že je to nějaké doslovné místo. Překladatelé proto dostali schválení objasnit slovo „šeol“ a odpovídající řecký výraz „hádes“ tím, že je přeloží slovem „hrob“.

11 V některých jazycích také nebylo vhodné překládat hebrejské slovo nefeš a řecký výraz psyche důsledně slovem „duše“. Proč? V těchto jazycích se totiž výraz „duše“ obvykle vztahuje na ducha nebo na nějakou nehmotnou část člověka, která při smrti opouští tělo. Aby se takovým nedorozuměním předešlo, překladatelé dostali schválení  překládat výraz „duše“ podle kontextu. Jednotlivé významy tohoto slova byly vysvětleny v dodatku Svatého Písma – Překladu nového světa (se studijními poznámkami). Informace o hebrejských a řeckých ekvivalentech jsou často uváděny v poznámkách pod čarou. Díky tomu je text Bible srozumitelný a snadno se čte.

12. Například které změny se objevily v revizi Překladu nového světa? (Viz také článek „Revize anglického Překladu nového světa“.)

12 Z otázek, které přicházely od překladatelů, vyplynulo, že v biblickém textu jsou i další místa, která čtenáři mohou špatně chápat. V září 2007 proto vedoucí sbor schválil revizi anglického textu. V průběhu revize výbor pro překlad Bible nového světa prošel tisíce otázek od překladatelů. Bratři nahradili zastaralé anglické výrazy a soustředili se na to, aby byl text nejen přesný, ale také jasný a srozumitelný. Díky překládání Bible do dalších jazyků se tak mohl zlepšit i anglický text. (Přísl. 27:17)

PROJEVY VDĚČNOSTI

13. S jakou odezvou se revidovaný překlad setkal?

13 S jakou odezvou se revidovaný anglický Překlad nového světa setkal? Do ústředí svědků Jehovových v Brooklynu už přišly tisíce dopisů od vděčných bratrů a sester. Mnozí to cítí stejně jako jedna sestra, která napsala: „Bible je jako pokladnice plná vzácných drahokamů. Číst si Jehovova slova v tomto srozumitelném revidovaném překladu je jako zkoumat každý z těchto drahokamů a obdivovat všechny jeho plošky, průzračnost, barvu a půvab. To, že je tato Bible psaná jednoduchým jazykem, mi pomohlo lépe poznat Jehovu. Je jako tatínek, který mě drží v náruči a čte mi konejšivá slova.“

14., 15. Jaké jsou ohlasy na Překlad nového světa v jiných jazycích?

14 Za Překlad nového světa jsou vděční i ti, kdo mluví jiným jazykem než anglicky. O bulharském překladu jeden starší muž ze Sofie řekl: „Bibli už čtu mnoho let, ale ještě nikdy jsem se nesetkal  s překladem, který by byl tak srozumitelný a který by tak silně působil na srdce.“ A když jedna sestra v Albánii dostala celý Překlad nového světa ve svém jazyce, prohlásila: „Boží Slovo zní v albánštině tak krásně! Je opravdovým požehnáním, že k nám Jehova mluví v našem rodném jazyce.“

15 V mnoha zemích jsou Bible drahé a nejsou běžně k sehnání, takže už jenom dostat Bibli je velká věc. V jedné zprávě ze Rwandy bylo napsáno: „Mnozí lidé, se kterými bratři studovali, dlouho nedělali pokroky, protože neměli Bibli. Koupit si ji od místní církve si nemohli dovolit. A často úplně nerozuměli významu některých veršů, což jejich pokrok ještě zpomalovalo.“ Když byl ale v jejich jazyce uveřejněn Překlad nového světa, všechno se změnilo. Jedna rodina se čtyřmi dospívajícími dětmi řekla: „Moc děkujeme Jehovovi a věrnému a rozvážnému otroku, že jsme tuto Bibli dostali. Jsme velmi chudí a neměli jsme na to, aby každý měl svoji Bibli. Teď ji ale máme. Abychom Jehovovi ukázali, jak jsme mu vděční, čteme si ji společně každý den.“

16., 17. a) Co Jehova chce? b) Co by mělo být naším cílem?

16 V budoucnu vyjde revidovaný Překlad nového světa i v dalších jazycích. Satan se tomu snaží bránit. My ale věříme, že Jehova chce, aby všichni jeho služebníci měli možnost naslouchat jeho slovům v jasném, srozumitelném jazyce. (Přečti Izajáše 30:21.) Přijde doba, kdy „země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře“. (Iz. 11:9)

17 Dejme si za cíl, že budeme dobře využívat všechny Jehovovy dary. K nim patří i překlad Bible, ve kterém se zračí úcta k jeho jménu. Dovolme Jehovovi, aby k nám prostřednictvím svého Slova každý den promlouval. A nezapomínejme, že dokáže pozorně naslouchat všem našim modlitbám. Když budeme s Jehovou komunikovat, bude nám stále bližší a naše láska k němu poroste. (Jan 17:3)

„Je opravdovým požehnáním, že k nám Jehova mluví v našem rodném jazyce.“

^ 2. odst. Viz článek „Jak si vybrat dobrý překlad Bible?“ ve Strážné věži z 1. května 2008.

^ 7. odst. Tento názor se objevuje v několika odborných publikacích. Ne všichni znalci s ním ale souhlasí.

^ 7. odst. Viz Svaté Písmo – Překlad nového světa (se studijními poznámkami), dodatek 1A „Boží jméno v Hebrejských písmech“ na straně 1561.