Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Jak Jehova s lidmi komunikuje

Jak Jehova s lidmi komunikuje

„Slyš, prosím, a já budu mluvit.“ (JOB 42:4)

PÍSNĚ: 113, 114

1.–3. a) Jak víme, že Boží myšlení a způsob komunikace jsou na vyšší úrovni než ty lidské? b) O čem budeme uvažovat v tomto článku?

JEHOVA se rozhodl stvořit inteligentní bytosti a dal jim schopnost prožívat štěstí, které pociťuje on sám. (Žalm 36:9; 1. Tim. 1:11) Nejprve stvořil Ježíše, kterého apoštol Jan označil jako „Slovo“ a „počátek Božího stvoření“. (Jan 1:1; Zjev. 3:14) Tomuto prvorozenému Synovi Jehova sděloval svoje myšlenky i pocity. (Jan 1:14, 17; Kol. 1:15) Apoštol Pavel ukázal, že i andělé spolu komunikují – zmínil se totiž o „andělských jazycích“, tedy o formě komunikace, která vysoce převyšuje lidskou řeč. (1. Kor. 13:1)

2 Jehova velmi dobře zná všechny ty miliardy lidí i andělů. V jednom okamžiku dokáže naslouchat milionům modliteb pronášených v nejrůznějších jazycích a zároveň komunikovat s anděly a dávat jim pokyny. Jeho myšlení a způsob komunikace tedy musí být na nesrovnatelně vyšší úrovni než ty lidské. (Přečti Izajáše 55:8, 9.) Když proto komunikuje s námi, musí svoje myšlenky vyjadřovat zjednodušeně, abychom jim rozuměli.

3 V tomto článku budeme uvažovat o tom, jak Bůh  v průběhu dějin komunikoval se svými služebníky. Také si ukážeme, jak způsob komunikace přizpůsobuje aktuálním potřebám a okolnostem.

JAK BŮH KOMUNIKOVAL V MINULOSTI

4. a) Jakým jazykem Jehova komunikoval s Mojžíšem, Samuelem a Davidem? b) Co všechno Bible obsahuje?

4 S Adamem v zahradě Eden mluvil Jehova lidským jazykem. Zřejmě to byla nějaká stará forma hebrejštiny. Později svoje myšlenky sděloval hebrejsky mluvícím pisatelům Bible, jako byl Mojžíš, Samuel a David, a ti je následně zapsali vlastními slovy a stylem. Zaznamenali nejen konkrétní Boží výroky, ale také zprávy o tom, jak Jehova jednal se členy svého lidu. V Bibli se dočteme o jejich víře a lásce, ale i o jejich selháních a nevěrnosti. Všechny tyto informace jsou pro nás dnes velmi cenné. (Řím. 15:4)

5. Komunikoval Bůh s lidmi pouze hebrejsky? Vysvětli to.

5 Bůh ale reagoval na vývoj událostí a začal s lidmi komunikovat i jinak než hebrejsky. Po návratu z babylónského zajetí mnozí Židé běžně mluvili aramejsky. Možná právě proto Jehova inspiroval proroky Daniela a Jeremjáše a kněze Ezru, aby části svých knih napsali právě v aramejštině. (Viz poznámku pod čarou k Ezrovi 4:8; 7:12; Jeremjášovi 10:11 a Danielovi 2:4.)

6. Proč byla Hebrejská písma přeložena do řečtiny?

6 Když později Alexandr Veliký dobyl značnou část tehdejšího světa, stala se mezinárodním jazykem obecná řečtina neboli koiné. Začali ji používat i mnozí Židé, což nakonec vedlo k tomu, že byla do řečtiny přeložena Hebrejská písma. Byl to vůbec první překlad Bible a také jeden z nejdůležitějších. Je známý jako Septuaginta. Má se za to, že na něm pracovalo celkem 72 učenců. * Někteří z nich zvolili doslovný překlad, jiní volnější. I přes tento nejednotný styl ale řecky mluvící Židé a později křesťané považovali Septuagintu za Boží Slovo.

7. Jakým jazykem Ježíš pravděpodobně mluvil, když byl na zemi?

7 Když přišel na zem Boží Syn, pravděpodobně mluvil jazykem, který Bible označuje za hebrejštinu. (Jan 19:20; 20:16; Sk. 26:14) Tehdejší hebrejština byla očividně ovlivněna aramejštinou, a tak i Ježíš možná používal některé aramejské výrazy. Znal ale také starověkou hebrejštinu, kterou mluvil Mojžíš a proroci, z jejichž spisů se každý týden předčítalo v synagogách. (Luk. 4:17–19; 24:44, 45; Sk. 15:21) V Izraeli se navíc mluvilo řecky a latinsky. O tom, jestli Ježíš používal i tyto jazyky, se ale Bible nezmiňuje.

8., 9. Díky čemu přibývalo křesťanů, kteří mluvili řecky, a co z toho poznáváme o Jehovovi?

8 Ježíšovi první následovníci mluvili hebrejsky. Po jeho smrti se ale učedníky stávali mnozí lidé, kteří se dorozumívali jinými jazyky. (Přečti Skutky 6:1.)  S tím, jak se dobrá zpráva dostávala do dalších oblastí, přibývalo křesťanů, kteří mluvili řecky. Vzhledem k tomu se Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo evangelium šířilo právě v řečtině. * Totéž platí o dopisech apoštola Pavla a dalších biblických knihách.

9 Stojí za zmínku, že když pisatelé Křesťanských řeckých písem citovali z Hebrejských písem, většinou použili Septuagintu. Tyto pasáže se sice od původních formulací v hebrejštině někdy lišily, ale přesto je dnes práce tehdejších nedokonalých překladatelů součástí inspirovaného Písma. Z toho je vidět, že Bůh nepovažuje jeden jazyk nebo kulturu za lepší než ostatní. (Přečti Skutky 10:34.)

10. Co jsme se dozvěděli o tom, jak Jehova komunikuje s lidmi?

10 Zatím jsme si ukázali, že způsob komunikace Jehova přizpůsobuje momentálním potřebám a okolnostem. Nevyžaduje, aby se ti, kdo chtějí poznat jeho osobnost a záměr, učili nějaký konkrétní jazyk. (Přečti Zecharjáše 8:23; Zjevení 7:9, 10.) Připomněli jsme si také, že Jehova sice psaní Bible vedl, ale pisatelům dovolil, aby jeho myšlenky vyjádřili vlastními slovy.

JAK SE BOŽÍ SLOVO DOCHOVALO AŽ DODNES

11. Proč to, že lidé mluví různými jazyky, není pro Jehovu problém?

11 To, že lidé mluví různými jazyky, nepředstavuje pro Jehovu žádný problém. Jak to? Uveďme si příklad. U většiny slov, která Ježíš řekl, dnes neznáme jejich podobu v původním jazyce. (Mat. 27:46; Mar. 5:41; 7:34; 14:36) Jehova ale zajistil, aby Ježíšovy výroky byly přeloženy do řečtiny a později i do dalších jazyků. Židé a křesťané v průběhu let rukopisy Bible znovu a znovu opisovali a tak se Boží Slovo uchovávalo. Tyto opisy pak byly překládány do mnoha dalších jazyků. Jan Zlatoústý, který žil na přelomu čtvrtého a pátého století n. l., řekl, že Ježíšova slova už byla přeložena do jazyka Syřanů, Egypťanů, Indů, Peršanů, Etiopů a bezpočtu dalších národů.

12. Jakým útokům byla Bible vystavena?

12 V průběhu dějin mnozí lidé útočili proti Božímu Slovu i proti těm, kdo ho překládali a šířili. Jedním z takových odpůrců byl římský císař Dioklecián, který v roce 303 n. l. nařídil, aby byly  všechny opisy Bible zničeny. V 16. století se William Tyndale rozhodl přeložit Bibli do angličtiny. Jednomu vzdělanému muži řekl: „Nechá-li mne Bůh naživu, za nemnoho let dokáži, že chlapec, který chodí za pluhem, bude vědět z Písma víc než vy.“ Aby mohl Bibli přeložit a vytisknout, musel z Anglie utéct na evropský kontinent. Přestože duchovní veřejně pálili všechny Bible, které našli, Tyndalův překlad se dostal k mnoha lidem. Tyndale byl nakonec zrazen a uškrcen a jeho tělo bylo spáleno na hranici. Jeho překlad Bible ale všechny útoky přestál a později byl využit při práci na známé Bibli krále Jakuba. (Přečti 2. Timoteovi 2:9.)

13. Co vyplývá ze zkoumání starověkých rukopisů?

13 Je pravda, že některé staré opisy Bible obsahují drobné chyby a nesrovnalosti. Ale porovnáním tisíců zlomků, rukopisů a starověkých překladů se potvrdilo, že drtivá většina biblických veršů se zachovala v původní podobě. Těch několik veršů, jejichž významem si nemůžeme být stoprocentně jistí, navíc nijak neovlivňuje celkové poselství Bible. Výsledky zkoumání starověkých rukopisů jsou pro upřímné lidi nezpochybnitelným důkazem, že se Bible dochovala v té podobě, v jaké ji Jehova nechal zapsat. (Iz. 40:8) *

14. Jak rozšířená je dnes Bible?

14 Jehova zajistil, aby se jeho Slovo i navzdory tvrdému odporu nepřátel stalo nejpřekládanější knihou v dějinách. I dnes, kdy mnoho lidí v Boha nevěří, je Bible stále bestsellerem a je k dispozici, buď celá, nebo nějaká její část, ve víc než 2 800 jazycích. V tom se jí žádná jiná kniha nemůže rovnat. Některé překlady Bible sice nejsou úplně přesné nebo srozumitelné, ale téměř ze všech se lidé mohou dozvědět o naději, kterou Bůh lidem dává.

PROČ BYL ZAPOTŘEBÍ DALŠÍ PŘEKLAD BIBLE

15. a) K jakému posunu došlo od roku 1919? b) Proč je praktické, že jsou naše publikace psány v angličtině?

15 V roce 1919 byl ustanoven „věrný a rozvážný otrok“. Tehdy tato malá skupina badatelů Bible komunikovala s Ježíšovou „čeledí“ hlavně v angličtině. (Mat. 24:45) Dnes jsou ale biblické publikace vydávány ve víc než 700 jazycích. Angličtina má v současnosti  podobnou pozici jako kdysi řečtina koiné – ovládá ji hodně lidí a běžně se využívá ve světě obchodu a vzdělávání. Proto je praktické, že naše publikace jsou psány právě v angličtině a potom se překládají do dalších jazyků.

16., 17. a) Co Boží služebníci potřebovali? b) Jak byla tato potřeba uspokojena? c) Co si přál bratr Knorr?

16 Všechny naše publikace jsou založené na Bibli. Nejrozšířenějším anglickým překladem byla ještě v polovině 20. století Bible krále Jakuba z roku 1611. Jenže její jazyk byl hodně zastaralý. A zatímco ve starých rukopisech se Boží jméno objevovalo mnohotisíckrát, v tomto překladu bylo jen na několika málo místech. Navíc obsahoval překladatelské chyby a také několik veršů, které se v původních rukopisech nevyskytovaly. Určité nedostatky se daly najít i v ostatních anglických překladech.

17 Byl zapotřebí překlad Bible, který by byl přesný a snadno srozumitelný. Vznikl proto výbor pro překlad Bible nového světa a v následujících deseti letech, od roku 1950 do roku 1960, bylo postupně uveřejněno celkem šest svazků nového překladu. Když 2. srpna 1950 bratr N. H. Knorr na sjezdu oznamoval vydání prvního svazku, prohlásil: „Stále víc jsme si uvědomovali, že je zapotřebí překlad v moderním jazyce, který by byl v souladu se zjevenou pravdou a který by zároveň věrně předával význam původních spisů a tak nám umožňoval pravdu dál poznávat – překlad, který by byl pro dnešní čtenáře stejně srozumitelný, jako byly původní spisy Kristových učedníků srozumitelné pro tehdejší prosté, obyčejné, nevzdělané čtenáře.“ Bratr Knorr si přál, aby tento překlad pomohl milionům lidí poznat Jehovu.

18. Která rozhodnutí usnadnila překládání Bible?

18 Přání bratra Knorra se stalo skutečností. V roce 1963 byla totiž vydána Křesťanská řecká písma – Překlad nového světa v dalších šesti jazycích – ve francouzštině, italštině, němčině, nizozemštině, portugalštině a španělštině. Roku 1989 vytvořil vedoucí sbor svědků Jehovových nové oddělení, které mělo překladatelům Bible pomáhat. A v roce 2005 schválil, aby byla Bible přeložena do těch jazyků, ve kterých vychází Strážná věž. Díky tomu je dnes Překlad nového světa buď celý, nebo jeho část k dispozici ve víc než 130 jazycích.

19. Co významného se stalo v roce 2013 a o čem bude pojednávat příští článek?

19 Postupem času začalo být jasné, že anglický Překlad nového světa potřebuje revizi, která by zohlednila vývoj angličtiny. Ve dnech 5. a 6. října 2013 celkem 1 413 676 bratrů a sester v 31 zemích sledovalo program 129. výročního shromáždění Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Když jeden ze členů vedoucího sboru oznámil vydání revidovaného Překladu nového světa v angličtině a pořadatelé začali výtisky této Bible rozdávat, všichni byli nadšení a mnozí plakali dojetím. A když potom řečníci z nového překladu četli, posluchači jasně viděli, že opravdu mají v rukou ten nejlepší překlad Bible. Podrobnější informace o této revizi i o překládání Bible do dalších jazyků obsahuje příští článek.

^ 6. odst. Septuaginta znamená „sedmdesát“. S překladem se podle všeho začalo v Egyptě ve třetím století př. n. l. a práce byly dokončeny kolem roku 150 př. n. l. Pro odborníky je tento překlad stále důležitý, protože jim pomáhá pochopit některá těžko srozumitelná hebrejská slova a pasáže.

^ 8. odst. Někteří odborníci si myslí, že Matouš napsal svoje evangelium v hebrejštině a potom ho někdo, možná sám Matouš, přeložil do řečtiny.

^ 13. odst. Viz Hlubší pochopení Písma, 2. svazek, heslo „Rukopisy Bible“ na stranách 551–557 a brožuru Kniha pro všechny lidi, část „Jak se tato kniha zachovala dodnes?“ na stranách 7–9.