Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Miluješ „svého bližního jako sám sebe“?

Miluješ „svého bližního jako sám sebe“?

„Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (MAT. 22:39)

PÍSNĚ: 73, 36

1., 2. Jak Bible zdůrazňuje důležitost lásky?

LÁSKA je Jehovovou nejvýznačnější vlastností. (1. Jana 4:16) Jeho prvorozený Syn Ježíš s ním v nebi strávil miliardy let a po celou tu dobu mohl pozorovat, jak milujícím Bohem Jehova je. (Kol. 1:15) A nejen to. Ať už žil v nebi, nebo na zemi, Jehovovu lásku napodoboval. Můžeme si tedy být jistí, že Jehova a Ježíš nám budou vždycky vládnout s láskou.

2 Když dostal Ježíš otázku, jaké je nejdůležitější přikázání v Zákoně, odpověděl: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ (Mat. 22:37–39)

3. Kdo je náš „bližní“?

3 Všimni si, že v pořadí důležitosti uvedl Ježíš lásku k bližnímu hned za láskou k Jehovovi. Z toho je vidět, že projevovat lásku je nezbytné. Kdo je ale náš „bližní“?  Pokud jsme v manželství, je to především náš partner. Blízký vztah máme také k bratrům a sestrám ve sboru. A našimi bližními jsou i lidé, se kterými se setkáváme ve službě. Jak bychom lásku k bližnímu měli projevovat?

LÁSKA V MANŽELSTVÍ

4. Proč může být manželství dvou nedokonalých lidí šťastné?

4 Když Bůh vytvořil Evu a přivedl ji k Adamovi, vzniklo první manželství. Jehova si přál, aby jejich pouto bylo trvalé, aby byli šťastní a aby na celé zemi žili jejich potomci. (1. Mojž. 1:27, 28) To, že se vzbouřili proti Jehovově vládě, však jejich manželství narušilo a všichni lidé zdědili hřích a smrt. (Řím. 5:12) Bible ale ukazuje, co můžeme dělat pro to, aby naše manželství bylo šťastné. Její rady jsou ty nejlepší, protože pocházejí od Jehovy, původce manželství. (Přečti 2. Timoteovi 3:16, 17.)

5. Jak důležitá je láska v manželství?

5 Boží Slovo ukazuje, že láska, tedy hluboká a vřelá náklonnost, je základem harmonických vztahů. V manželství to tak rozhodně je. Apoštol Pavel o skutečné lásce napsal: „Láska je trpělivá a laskavá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se, nechová se neslušně, nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat. Nevypočítává urážky. Neraduje se z nespravedlnosti, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, ve všem vytrvává. Láska nikdy neselhává.“ (1. Kor. 13:4–8) Když budeme o takových slovech přemýšlet a uplatňovat je, určitě v manželství zažijeme hodně radosti.

Boží Slovo ukazuje, jak může být naše manželství šťastné (6. a 7. odstavec)

6., 7. a) Co podle Bible znamená být něčí hlavou? b) Jak by měl manžel jednat s manželkou?

6 Jehova určil, kdo má být hlavou rodiny. Pavel napsal: „Hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Bůh.“ (1. Kor. 11:3) Být něčí hlavou ale neznamená být diktátorem. Například Jehova je hlavou Krista a jedná s ním  laskavě a nesobecky. Ježíš si proto jeho vedení vždycky vážil. Řekl: „Miluji Otce.“ (Jan 14:31) Kdyby byl Jehova tvrdý a despotický, Ježíš by to tak určitě necítil.

7 I když jsou manželé hlavou své manželky, Bible jim dává pokyn: „Prokazujte jim čest.“ (1. Petra 3:7) To se projeví mimo jiné tím, že berou ohled na manželčiny potřeby a na to, co má ráda ona. Boží Slovo říká: „Manželé, milujte stále své manželky, právě jako i Kristus miloval sbor a vydal se za něj.“ (Ef. 5:25) Ano, Ježíš za své následovníky dokonce položil život. Když manžel Ježíše napodobuje a úlohu hlavy rodiny zastává s láskou, je pro jeho ženu mnohem jednodušší ho milovat, vážit si ho a podřizovat se mu. (Přečti Titovi 2:3–5.)

LÁSKA KE SPOLUVĚŘÍCÍM

8. Jaký postoj bychom měli mít ke svým bratrům a sestrám?

8 Po celé zemi žijí miliony lidí, kteří uctívají Jehovu a mluví s druhými o jeho jménu a záměru. Jaký postoj bychom ke svým bratrům a sestrám měli mít? Bible říká: „Konejme dobro všem, zejména však těm, kdo jsou nám příbuzní ve víře.“ (Gal. 6:10; přečti Římanům 12:10) Apoštol Petr napsal: „Když jste nyní očistili své duše poslušností pravdy, jejímž výsledkem je nepokrytecká bratrská náklonnost, milujte jeden druhého vřele ze srdce.“ A svým spoluvěřícím také řekl: „Především mějte jeden k druhému vřelou lásku.“ (1. Petra 1:22; 4:8)

9., 10. Díky čemu je Boží lid jednotný?

9 Díky tomu, že ke svým bratrům a sestrám máme hlubokou lásku, je naše celosvětová organizace naprosto jedinečná. A protože milujeme Jehovu a posloucháme jeho zákony, on nás podporuje tou nejmocnější silou ve vesmíru, svým svatým duchem. To nám pomáhá, aby v našem mezinárodním společenství bratrů a sester byla skutečná jednota. (Přečti 1. Jana 4:20, 21.)

10 To, jak je láska mezi křesťany důležitá, zdůraznil apoštol Pavel těmito slovy: „Oblékněte [si] něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost. Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti. Stejně jako Jehova velkoryse odpustil vám, tak jednejte i vy. Ale kromě toho všeho si oblékněte lásku, neboť je dokonalým poutem jednoty.“ (Kol. 3:12–14) Jsme velmi vděční, že bez ohledu na to, z jakého prostředí pocházíme, máme mezi sebou lásku, která je „dokonalým poutem jednoty“.

11. O čem svědčí jednota a láska v Jehovově organizaci?

11 Naše jednota a láska jsou dokladem toho, že uctíváme Boha správným způsobem. Ježíš totiž řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:34, 35) A apoštol Jan napsal: „Podle toho jsou zřejmé Boží děti a Ďáblovy děti: Žádný, kdo  nesetrvává ve spravedlnosti, nepochází z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra. Vždyť to je to poselství, které jste slyšeli od počátku, že máme mít jeden k druhému lásku.“ (1. Jana 3:10, 11) Láska a jednota mezi svědky Jehovovými jasně ukazují, že jsou pravými Kristovými následovníky, které Bůh používá k tomu, aby po celé zemi oznamovali dobrou zprávu o Království. (Mat. 24:14)

JE SHROMAŽĎOVÁN „VELKÝ ZÁSTUP“

12., 13. Co dnes dělá „velký zástup“ a co jeho členové už brzy zažijí?

12 Převážná většina Jehovových služebníků tvoří „velký zástup . . . ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“, který „stojí před [Božím] trůnem a před Beránkem“, Ježíšem Kristem. Je o nich řečeno, že „vycházejí z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi“, což znamená, že projevují víru v Ježíšovu výkupní oběť. Členové tohoto stále rostoucího velkého zástupu milují Jehovu a jeho Syna a „prokazují [Bohu] dnem i nocí posvátnou službu“. (Zjev. 7:9, 14, 15)

13 Už brzy nastane „velké soužení“, ve kterém Jehova zničí tento zkažený svět. (Mat. 24:21; přečti Jeremjáše 25:32, 33) Své služebníky ale miluje, a proto je ochrání a odmění je životem v novém světě. Jak bylo předpovězeno téměř před dvěma tisíci lety, Bůh jim „setře . . . každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. Těšíš se na to, až bude na zemi ráj a až se splní slova „dřívější věci pominuly“? (Zjev. 21:4)

14. Jak početný je dnes velký zástup?

14 Když v roce 1914 začaly poslední dny, bylo na celém světě jen několik tisíc Jehovových služebníků. Tato malá skupina pomazaných křesťanů, kteří milovali své bližní a měli podporu Božího ducha, vytrvale kázala o Království. Díky tomu je dnes shromažďován velký zástup lidí s pozemskou nadějí. Tvoří ho přibližně 8 000 000 svědků, kteří slouží ve víc než 115 400 sborech. A jejich počet stále roste. Například ve služebním roce 2014 bylo pokřtěno přes 275 500 nových svědků, tedy asi 5 300 každý týden.

15. Jaký je rozsah naší činnosti?

15 Rozsah naší činnosti je ohromující. Naše publikace jsou k dispozici ve víc než 700 jazycích. Strážná věž je nejrozšířenějším časopisem na světě – vychází ve 247 jazycích a v nákladu přes 52 000 000 výtisků. Navíc už bylo vydáno přes 200 000 000 kusů naší studijní pomůcky Co Bible doopravdy říká?, a to ve víc než 250 jazycích.

16. Díky čemu dnes můžeme pozorovat tak úžasný růst?

16 Úžasný růst, který dnes pozorujeme, je výsledkem toho, že máme pevnou víru v Jehovu a řídíme se jeho inspirovaným Slovem, Biblí. (1. Tes. 2:13) A přestože proti nám bojuje Satan, „bůh tohoto systému věcí“, díky  Jehovově podpoře se nám duchovně dobře daří. (2. Kor. 4:4)

PROJEVUJME LÁSKU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

17., 18. Jaký postoj bychom měli mít k lidem, kteří naši víru nesdílí?

17 Jaký postoj bychom měli mít k lidem, kteří naši víru nesdílí? V kazatelské službě se setkáváme s různými reakcemi – někdy příjemnými, jindy nepřátelskými. Za všech okolností se ale musíme řídit touto biblickou zásadou: „Ať je váš výrok vždy s milostivostí, okořeněný solí, abyste věděli, jak byste měli každému odpovědět.“ (Kol. 4:6) Když obhajujeme svoji víru, děláme to „s mírností a hlubokou úctou“, protože milujeme svoje bližní. (1. Petra 3:15)

18 Lásku k bližnímu projevujeme i tehdy, když nám ve službě někdo nadává. Napodobujeme Ježíše, o kterém čteme: „Když mu spílali, neoplácel spíláním. Když trpěl, nevyhrožoval.“ Důvěřoval Jehovovi. (1. Petra 2:23) Ve všech situacích chceme být pokorní a řídit se touto vybídkou: „Neoplácejte urážku urážkou ani spílání spíláním, ale naopak udílejte požehnání.“ (1. Petra 3:8, 9)

19. Jak bychom se podle Ježíšových slov měli chovat k těm, kdo nás nenávidí?

19 Pokora nám pomáhá, abychom se řídili důležitou zásadou, kterou vyjádřil Ježíš v Kázání na hoře: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele.‘ Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují; abyste se prokázali jako synové svého Otce, který je v nebesích, protože působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými, a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mat. 5:43–45) Jako Boží služebníci se musíme naučit milovat i své nepřátele, ať už se k nám chovají jakkoli.

20. Jak víme, že láska k Bohu a k bližním bude charakteristickým rysem nového světa? (Viz úvodní obrázek.)

20 Ve všech oblastech života musíme svým postojem i skutky dávat najevo lásku k Jehovovi a k bližnímu. Když se například člověk, který na dobrou zprávu nereagoval příznivě, ocitne v nouzi, pomůžeme mu. Apoštol Pavel napsal: „Nebuďte nikomu dlužni ani jedinou věc kromě toho, abyste jeden druhého milovali; neboť kdo miluje svého bližního, naplnil zákon. Vždyť sbírka zákona: ‚Nedopustíš se cizoložství, nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš chtivý‘ a jakékoli jiné přikázání, které existuje, je shrnuto v tomto slově, totiž: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘ Láska nepůsobí bližnímu zlo; proto je láska naplněním zákona.“ (Řím. 13:8–10) I když žijeme v rozděleném, krutém a zkaženém světě pod Satanovou nadvládou, snažíme se pravou lásku projevovat. (1. Jana 5:19) Až budou Satan, démoni a vzpurní lidé odstraněni, bude láska patrná ve všem, co se na zemi bude dít. Bude to krásné, až budou všichni lidé milovat Boha i své bližní.