Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Věrně podporují Kristovy bratry

Věrně podporují Kristovy bratry

„Jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mně.“ (MAT. 25:40)

1., 2. a) Jaká podobenství Ježíš vyprávěl svým učedníkům? (Viz také úvodní obrázek.) b) Na které otázky v souvislosti s podobenstvím o ovcích a kozlech potřebujeme znát odpověď?

JEŽÍŠ si povídá se svými blízkými přáteli – Petrem, Ondřejem, Jakubem a Janem. Zrovna jim dovyprávěl podobenství o věrném a rozvážném otroku, o deseti pannách a o talentech. Celé to zakončuje ještě jedním podobenstvím. Mluví o době, kdy přijde „Syn člověka“, aby soudil „všechny národy“. To jeho učedníky rozhodně zajímá. Ježíš popisuje, že „Syn člověka“ rozdělí lidi na dvě skupiny, na ovce a kozly. A mluví i o důležité třetí skupině, kterou označuje jako královy „bratry“. (Přečti Matouše 25:31–46.)

2 Jehovovi služebníci se o toto podobenství zajímají už dlouhou dobu. A není divu, protože v něm Ježíš odhaluje budoucnost lidí. Ukazuje, proč někteří z nich dostanou možnost žít věčně a jiní budou navždy zničeni. Na tom, jak Ježíšovu podobenství rozumíme a jestli podle toho jednáme, závisí náš život. V sázce je opravdu hodně, a proto si zodpovíme následující otázky: Jak nám Jehova  postupně pomáhal, abychom tomuto podobenství rozuměli? Proč můžeme říct, že podobenství ukazuje, jak důležitá je kazatelská služba? Kdo dostal úkol kázat? A proč je právě teď nezbytné být věrný „králi“ a těm, které nazývá svými „bratry“?

JAK SE NAŠE POROZUMĚNÍ MĚNILO

3., 4. a) Co potřebujeme vědět, abychom rozuměli podobenství o ovcích a kozlech? b) Jak toto podobenství vysvětlila Sionská Strážná věž z roku 1881?

3 Abychom podobenství o ovcích a kozlech rozuměli, potřebujeme vědět tři klíčové věci: 1. koho představují jednotlivé postavy, 2. kdy proběhne soud a Syn člověka oddělí ovce od kozlů a 3. podle čeho každého jednotlivce posoudí buď jako ovci, nebo jako kozla.

4 V roce 1881 se v Sionské Strážné věži psalo, že „Syn člověka“, označený také jako „král“, je Ježíš. Badatelé Bible tehdy věřili, že jeho „bratři“ nepředstavují jenom ty, kdo s ním budou vládnout v nebi, ale i všechny lidi na zemi od chvíle, kdy budou přivedeni k dokonalosti. Mysleli si, že oddělování ovcí od kozlů se uskuteční během Kristovy tisícileté vlády. A domnívali se, že jako ovce budou označeni ti lidé, kteří žili podle Božího zákona lásky.

5. Jak se ve 20. letech naše porozumění upravilo?

5 Začátkem 20. let minulého století Jehova pomohl svému lidu, aby tomuto podobenství rozuměl lépe. Strážná věž z 15. října 1923 potvrdila, že „Syn člověka“ je Ježíš. Na základě biblických veršů ale vysvětlila, že Kristovi „bratři“ představují jenom ty, kdo s ním budou vládnout v nebi. Ovce představují lidi, kteří mají naději na život na zemi pod vládou Ježíše a jeho bratrů. Kdy mělo probíhat oddělování ovcí od kozlů? Článek uvedl, že Kristovi bratři budou během tisícileté vlády v nebi. Lidé, kteří budou žít na zemi, by jim v té době už nemohli pomáhat, jak se o tom mluví v podobenství. Článek říkal, že oddělování ovcí od kozlů proto musí probíhat ještě před začátkem tisícileté vlády. A podle čeho měli být lidé označeni jako ovce? V článku se psalo, že jako ovce jsou označeni ti lidé, kteří uznávají Ježíše jako svého pána a věří, že Království přinese lepší podmínky k životu.

6. Jak se naše porozumění upřesnilo v 90. letech?

6 Na základě úpravy z 20. let jsme si dlouhou dobu mysleli, že lidé jsou rozdělováni na ovce a kozly během času konce, a to podle toho, jak reagují na dobrou zprávu o Království. V polovině 90. let se ale naše porozumění upřesnilo. Strážná věž z 15. října 1995 poukázala na podobná vyjádření v Matoušovi 24:29–31 (přečti) Matoušovi 25:31, 32. (Přečti.) * Co z porovnání těchto Ježíšových slov vyplynulo? Že soud, při kterém budou odděleny ovce od kozlů, proběhne až v budoucnosti. Kdy přesně? Až během velkého soužení, o kterém se mluví v Matoušovi 24:29, 30, „přijde Syn člověka ve své slávě“. Tehdy Ježíš vynese a následně vykoná rozsudek.

7. Jak dnes rozumíme podobenství o ovcích a kozlech?

 7 Dnes podobenství o ovcích a kozlech dobře rozumíme. Koho představují jednotlivé postavy? „Syn člověka“, označený také jako „král“, je Ježíš. Jeho „bratři“ jsou duchem pomazaní muži a ženy, kteří s ním budou vládnout z nebe. (Řím. 8:16, 17) „Ovce“ a „kozli“ symbolizují jednotlivé lidi ze všech národů, kteří pomazaní nejsou. Kdy proběhne soud? Bude to v závěrečné části velkého soužení, které už brzo začne. A podle čeho bude každý jednotlivec posouzen buď jako ovce, nebo jako kozel? Podle toho, jak se chová ke Kristovým pomazaným bratrům, kteří jsou ještě na zemi. Konec tohoto zkaženého světa je na dosah ruky. Proto jsme Jehovovi opravdu vděční, že nám pomáhá pochopit toto i ostatní podobenství z 24. a 25. kapitoly Matouše.

JAK PODOBENSTVÍ UKAZUJE, ŽE JE KAZATELSKÁ SLUŽBA DŮLEŽITÁ

8., 9. Proč Ježíš označil ovce jako „spravedlivé“?

8 V podobenství o ovcích a kozlech se Ježíš o kázání výslovně nezmínil. Tak proč můžeme říct, že podobenství zdůrazňuje důležitost kazatelské služby?

9 Abychom našli odpověď, musíme si nejdřív uvědomit, že jde o podobenství. Je jasné, že Ježíš nemluvil o rozdělování doslovných ovcí a kozlů. Stejně tak nechtěl říct, že když chce někdo být posouzený jako ovce, musí doslova dávat jíst jeho bratrům, oblékat je, starat se o ně nebo je navštěvovat ve vězení. Chtěl ukázat, jaký postoj mají mít obrazné ovce k jeho bratrům. Ovce označil jako „spravedlivé“, protože si uvědomovaly, že pomazaní jsou Kristovi bratři, a v náročných posledních dnech je věrně podporovaly. (Mat. 10:40–42; 25:40, 46; 2. Tim. 3:1–5)

10. Jak mohou budoucí ovce pomáhat Kristovým bratrům?

10 Teď se zamysleme, v jakém kontextu Ježíš podobenství vyprávěl. Mluvil s učedníky o znamení své „přítomnosti a závěru systému věcí“. (Mat. 24:3) Řekl, že součástí znamení bude jeden významný rys – dobrá zpráva o Království „se bude kázat po celé obydlené zemi“. (Mat. 24:14) A těsně před tím, než mluvil o ovcích a kozlech, vyprávěl podobenství o talentech. Jak jsme si vysvětlili v předchozím článku, Ježíš tím chtěl svým pomazaným bratrům zdůraznit, že musí horlivě kázat druhým lidem. Na zemi ale zbylo už jen málo pomazaných a je potřeba udělat ještě spoustu práce. Než přijde konec, dobrá zpráva se musí kázat „všem národům“. Z podobenství o ovcích a kozlech vidíme, že na to Kristovi bratři nebudou sami. K hlavním způsobům, jak jim budoucí ovce pomáhají, tedy patří to, že je podporují v kazatelském díle. Stačí ale, aby je v kázání podporovaly finančně a povzbuzovaly je, nebo je potřeba něco víc?

KDO MÁ KÁZAT

11. Jaká otázka vzniká a proč?

11 Dnes je na zemi osm milionů Ježíšových učedníků a valná většina z nich není pomazaná svatým duchem. Nedostali talenty, které Ježíš svěřil  pomazaným. (Mat. 25:14–18) Proto by někoho mohlo napadnout: Opravdu se úkol kázat vztahuje i na ty, kdo nejsou pomazaní? Ano, vztahuje. Ukážeme si několik důvodů.

12. Co je vidět z Ježíšových slov zaznamenaných u Matouše 28:19, 20?

12 Ježíš pověřil kázáním všechny své učedníky. Po svém vzkříšení Ježíš svým následovníkům řekl: „Čiňte učedníky . . . a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ K Ježíšovým příkazům patřil i pokyn kázat dobrou zprávu. (Přečti Matouše 28:19, 20.) Z toho je vidět, že mají kázat všichni Ježíšovi učedníci, ať už mají naději na život v nebi, nebo na zemi. (Sk. 10:42)

13. Co vyplývá z vidění, které dostal Jan?

13 Z knihy Zjevení vyplývá, že nebudou kázat jenom pomazaní. Ježíš dal apoštolu Janovi vidění „nevěsty“, která zve lidi, aby si zdarma vzali vodu života. Nevěsta symbolizuje 144 000 pomazaných, kteří budou vládnout s Kristem v nebi. (Zjev. 14:1, 3; 22:17) Voda symbolizuje Jehovova opatření, díky kterým mohou být lidé na základě Kristovy výkupní oběti zbaveni hříchu a smrti. (Mat. 20:28; Jan 3:16; 1. Jana 4:9, 10) Právě výkupné je jádrem poselství, které mají lidé slyšet. Pomazaní stojí v čele kazatelské činnosti a pomáhají druhým, aby se o výkupném dozvěděli a měli z něj užitek. (1. Kor. 1:23) Ale ve vidění Jan spatřil kromě nevěsty i jinou skupinu. Tito lidé nejsou pomazaní, mají naději na život na zemi. Také oni dostávají pokyn, aby říkali: „Přijď!“ Poslouchají ho a zvou další  lidi, aby si vzali vodu života. Z Janova vidění tedy jasně vyplývá, že všichni, kdo reagují na pozvání „Přijď“, mají odpovědnost nabízet vodu života dalším.

14. Jak můžeme poslouchat „Kristův zákon“?

14 Všichni, kdo poslouchají „Kristův zákon“, musí kázat. (Gal. 6:2) Jehova nemá dvojí metr. Izraelitům například řekl: „Pro rodáka a cizího usedlíka, který přebývá jako někdo cizí ve vašem středu, má existovat jeden zákon.“ (2. Mojž. 12:49; 3. Mojž. 24:22) Křesťané se nemusí řídit Mojžíšovým zákonem. Ale ať už jsme pomazaní, nebo ne, musíme poslouchat „Kristův zákon“. Tento zákon zahrnuje všechno, co Ježíš učil. Patří k němu především vybídka, aby Ježíšovi následovníci projevovali druhým lásku. (Jan 13:35; Jak. 2:8) A nejlepší způsob, jak můžeme dávat najevo lásku k Jehovovi, ke Kristu a k našim bližním, je kázat dobrou zprávu o Království. (Jan 15:10; Sk. 1:8)

15. Proč můžeme říct, že úkol kázat se vztahuje na všechny Ježíšovy následovníky?

15 Slova, která Ježíš řekl malé skupině lidí, se mohou vztahovat na větší skupinu. Ježíš například uzavřel smlouvu o Království jenom s 11 učedníky, ale smlouva se ve skutečnosti vztahuje na všech 144 000. (Luk. 22:29, 30; Zjev. 5:10; 7:4–8) Podobně i pokyn kázat dal jenom relativně malému počtu svých následovníků – těm, kterým se objevil po svém vzkříšení. (Sk. 10:40–42; 1. Kor. 15:6) Ale ostatní věrní učedníci v prvním století pochopili, že tento úkol musí plnit i oni, i když jim ho Ježíš nedal osobně. (Sk. 8:4; 1. Petra 1:8) A stejné je to dnes. Ježíš osobně nemluvil s nikým z osmi milionů zvěstovatelů Království. Ale každý z nich chápe, že má odpovědnost kázat a tím dávat najevo svoji víru v Ježíše. (Jak. 2:18)

PRÁVĚ TEĎ JE NEZBYTNÉ BÝT VĚRNÝ

16.–18. Jak mohou budoucí ovce podporovat Kristovy bratry a proč je nezbytné, aby to dělaly právě teď?

16 Satan vede válku s Kristovými pomazanými bratry, kteří jsou ještě na zemi. A jak se bude „krátké časové období“, které mu zbývá, blížit ke svému konci, své útoky zintenzivní. (Zjev. 12:9, 12, 17) I přes těžké zkoušky stojí pomazaní v čele toho největšího kazatelského díla v dějinách. Není pochyb, že Ježíš je s nimi a vede je. (Mat. 28:20)

17 Budoucí ovce považují za poctu, že mohou Kristovy bratry podporovat. Nedělají to jenom tak, že jim pomáhají v kázání, ale podporují je i jinými praktickými způsoby. Například finančně přispívají na rozvoj díla a pomáhají stavět sály Království, sjezdové sály a pobočky. Také poslouchají sborové starší a jiné bratry, které ustanovil „věrný a rozvážný otrok“. (Mat. 24:45–47; Hebr. 13:17)

Lidé, kteří chtějí být zařazeni mezi ovce, podporují Kristovy bratry různými způsoby (17. odstavec)

18 Pomazaní, kteří jsou ještě na zemi, budou už brzo s konečnou platností zapečetěni. Andělé potom uvolní ničivé vichry, které rozpoutají velké soužení. (Zjev. 7:1–3) Než vypukne Armagedon, Ježíš vezme pomazané do nebe. (Mat. 13:41–43) Ti, kdo chtějí, aby je Ježíš při svém příchodu posoudil jako ovce, musí právě teď věrně podporovat jeho pomazané bratry.

^ 6. odst. Podrobnější pojednání o tomto podobenství najdeš v článcích „Jak obstojíte před soudcovským stolcem?“ a „Jakou budoucnost mají ovce a kozli?“ ve Strážné věži z 15. října 1995.