Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Zůstaneš bdělý?

Zůstaneš bdělý?

„Zůstaňte proto bdělí, protože neznáte den ani hodinu.“ (MAT. 25:13)

1., 2. a) Co Ježíš řekl učedníkům o posledních dnech? b) O jakých otázkách teď budeme přemýšlet?

PŘEDSTAV SI, jak učedníci sedí s Ježíšem na Olivové hoře, dívají se na jeruzalémský chrám a poslouchají, jak pronáší jedno z nejpozoruhodnějších proroctví. Ježíš mluví o tom, co se bude dít ve vzdálené budoucnosti. Petr, Ondřej, Jakub a Jan hltají každé jeho slovo. Ježíš popisuje, jaké poměry budou panovat v posledních dnech tohoto zkaženého systému, až bude vládnout v Božím království. Vysvětluje, že v té významné době ho na zemi bude zastupovat „věrný a rozvážný otrok“, který bude jeho služebníkům v pravý čas poskytovat všechno, co budou v duchovním ohledu potřebovat. (Mat. 24:45–47)

2 Ježíš pak v proroctví pokračoval tím, že vyprávěl podobenství o deseti pannách. (Přečti Matouše 25:1–13.) Zaměřme se teď na následující otázky: 1. Jaké je hlavní poselství tohoto podobenství? 2. Jak si toto poselství berou věrní pomazaní křesťané k srdci a k čemu to vede? 3. Co  se z Ježíšova podobenství může naučit každý z nás?

JAKÉ JE HLAVNÍ POSELSTVÍ?

3. Jak jsme se dřív dívali na podobenství o deseti pannách a od čeho to mohlo odvádět naši pozornost?

3 Jak jsme si řekli v předchozím článku, v posledních desetiletích se věrný otrok začal při vysvětlování Písma míň zaměřovat na symbolický a prorocký význam. Spíš klade důraz na praktickou hodnotu biblických zpráv. Dřív se v našich publikacích psalo, že v podobenství o deseti pannách má symbolický význam každý detail, včetně lamp, oleje, nádobek na olej a tak dále. Je ale možné, že to odvádělo naši pozornost od jednoduchého a naléhavého poselství Ježíšova podobenství. A právě toto poselství je nesmírně důležité.

4. a) Jak víme, koho v podobenství představuje ženich? b) Jak víme, koho představují panny?

4 Než se podíváme, jaké je hlavní poselství Ježíšova podobenství, ukážeme si, koho představují jednotlivé postavy. Kdo je ženich? Ježíš bezpochyby mluvil o sobě. Při jiné příležitosti se za ženicha přímo označil. (Luk. 5:34, 35) Kdo jsou panny? Z podobenství vyplývá, že až ženich přijde, musí být panny připravené a musí ho očekávat s rozsvícenými lampami. Podobný pokyn dal Ježíš „malému stádu“ svých pomazaných následovníků. Řekl jim: „Ať jsou vaše bedra opásaná a vaše lampy hořící a sami buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby.“ (Luk. 12:32, 35, 36) Bůh navíc inspiroval apoštoly Pavla a Jana k tomu, aby Kristovy pomazané následovníky přirovnali k cudným pannám. (2. Kor. 11:2; Zjev. 14:4) Je tedy jasné, že poučení i varování z podobenství v Matoušovi 25:1–13 jsou určená pomazaným křesťanům.

5. Jak Ježíš ukázal, na jaké období se podobenství vztahuje?

5 Dál si řekneme, na jaké období podobenství poukazuje. Je to jasně vidět z Ježíšových slov na konci podobenství: „Přišel ženich.“ (Mat. 25:10) Strážná věž z 15. července 2013 uvedla, že ve 24. a 25. kapitole Matouše je osm zmínek o Ježíšově příchodu. Pokaždé je tam použité stejné řecké sloveso, i když v různých tvarech. Ve všech těchto případech Ježíš mluvil o době, kdy ve velkém soužení přijde, aby soudil lidi a pak zničil současný zkažený systém. Podobenství se tedy zjevně vztahuje na poslední dny a k příchodu ženicha dojde ve velkém soužení.

6. Jaké je hlavní poselství Ježíšova podobenství?

6 Jaké je hlavní poselství Ježíšova podobenství? Připomeňme si kontext. Těsně předtím Ježíš mluvil o věrném a rozvážném otroku. Tato malá skupina pomazaných křesťanů měla vést Kristovy následovníky v posledních dnech. Ježíš otroka důrazně vybízel, aby zůstal věrný. Pak vyprávěl podobenství o deseti pannách, které bylo určené všem pomazaným. Ukázal v něm, že pokud nechtějí přijít o úžasnou odměnu, musí se řídit jeho vybídkou: „Zůstaňte . . . bdělí.“ (Mat. 25:13) Podívejme se teď na Ježíšovo  podobenství podrobněji a ukažme si, jak se pomazaným daří brát si poučení z něj k srdci.

JAK SI POMAZANÍ BEROU K SRDCI POUČENÍ Z PODOBENSTVÍ?

7., 8. a) Díky čemu rozvážné panny nezaskočil ženichův příchod? b) Jak pomazaní křesťané prokazují, že jsou připravení?

7 Ježíšovo podobenství ukazuje, že rozvážné panny, na rozdíl od pošetilých, ženichův příchod nezaskočil. Díky čemu? Díky tomu, že byly připravené a bdělé. Panny, které měly v noci vyhlížet ženichův příchod, musely být připravené s hořícími lampami a musely během dlouhého čekání na tuto radostnou událost zůstat bdělé. Pět rozvážných panen se připravilo opravdu dobře a spolu s lampami si přinesly i olej v nádobkách. A co pomazaní křesťané? Jak prokazují, že jsou připravení?

8 Pomazaní křesťané, kteří žijí v posledních dnech, jsou podobně jako rozvážné panny připravení věrně plnit svůj úkol až do konce. Už od začátku své služby si uvědomují, že se kvůli ní musí vzdát mnoha hmotných věcí v Satanově světě, a jsou ochotní to udělat. Oddaně slouží Jehovovi ne s výhledem na nějaké datum, ale z lásky k němu a k jeho Synovi. Udržují se mravně čistí a nechtějí se nakazit hmotařským, nemravným a sobeckým duchem tohoto světa. Stále poskytují duchovní světlo a jsou připravení na příchod ženicha, i když se snad může zdát, že se opozdil. (Fil. 2:15)

9. a) Jak Ježíš varoval před ospalostí? b) Jak pomazaní reagují na zvolání „Ženich je zde!“? (Viz také poznámku pod čarou.)

9 Rozvážné panny nezaskočil ženichův příchod také díky tomu, že byly bdělé. Mohlo by se snad stát, že by některé pomazané křesťany přemohla během dlouhé noci ospalost, tedy že by se Satanovým světem nechali rozptýlit? Určitě. Ježíš řekl, že při čekání na ženicha, který se zdánlivě opozdil, všechny panny usnuly. Věděl, že i když má člověk dychtivého ducha, může ho přemoct jeho slabé tělo. Varování, které z toho vyplývá, si věrní pomazaní křesťané berou k srdci a ze všech sil se snaží zůstat bdělí. V podobenství se uprostřed noci ozvalo zvolání: „Ženich je zde!“ Reagovaly na něj všechny panny, ale jen ty rozvážné čekaly na ženicha až do jeho příchodu. (Mat. 25:5, 6; 26:41) I věrní pomazaní křesťané během posledních dnů reagují na nezvratné důkazy, které jakoby volají: „Ženich je zde!“ Jsou odhodlaní vytrvat a vyhlížet ženicha až do jeho příchodu. * Teď se podíváme, na které časové období ukazuje závěr podobenství.

ODMĚNA PRO ROZVÁŽNÉ, TREST PRO POŠETILÉ

10. Jakou otázku vyvolává rozhovor mezi pošetilými a rozvážnými pannami?

10 Možná nejzáhadnější částí podobenství je rozhovor mezi pošetilými  a rozvážnými pannami. (Přečti Matouše 25:8, 9.) Vyvolává otázku: Kdy v dějinách Božího lidu věrní pomazaní odmítli pomoct někomu, kdo o to požádal? Odpověď vyplyne sama, když vezmeme v úvahu, o jakém období je řeč. Vzpomeň si na naše upravené porozumění tomu, kdy Ježíš (ženich) přijde vynést rozsudek. Bude to ke konci velkého soužení. Není tedy logické, že se rozhovor mezi pannami odehraje těsně před vynesením rozsudku? Všechno tomu nasvědčuje, protože v té době už budou pomazaní s konečnou platností zapečetěni.

11. a) Co se stane těsně před začátkem velkého soužení? b) Co vyplývá ze skutečnosti, že rozvážné panny poslaly ty pošetilé k obchodníkům s olejem?

11 Všichni věrní pomazaní na zemi budou s konečnou platností zapečetěni, ještě než vypukne velké soužení. (Zjev. 7:1–4) Od té chvíle budou mít jistotu, že půjdou do nebe. Ale uvažujme o rocích před velkým soužením. Co by se stalo s pomazaným křesťanem, který by přestal být bdělý a věrně oddaný Bohu? O odměnu v podobě života v nebi by přišel. Před začátkem velkého soužení by samozřejmě nezískal konečné zapečetění. Do té doby by už Jehova místo něj pomazal svatým duchem někoho jiného. Až velké soužení začne, takového pošetilého křesťana by mohlo zničení Velkého Babylónu šokovat. Možná by si teprve v tu chvíli uvědomil, že na ženichův příchod není připravený. Co by se stalo, kdyby v tak pozdní hodině zoufale požádal o pomoc? V Ježíšově podobenství nacházíme smutnou odpověď. Rozvážné panny se odmítly rozdělit o svůj olej s pošetilými pannami a řekly jim, aby si ho šly koupit. Ale bylo to „uprostřed noci“. Mohly pošetilé panny v takovou hodinu najít nějakého obchodníka s olejem? Těžko. Bylo příliš pozdě.

12. a) Do jaké situace se ve velkém soužení dostanou ti, kdo byli dřív pomazaní, ale ještě před konečným zapečetěním přestali být věrní? b) Co čeká ty, kdo jednají podobně jako pošetilé panny?

12 Podobně ani ve velkém soužení nebude možné, aby věrní pomazaní pomohli těm, kdo předtím jednali pošetile. Žádná pomoc nebude k dispozici. Bude zkrátka příliš pozdě. Co takové lidi čeká? Ježíš řekl, co se stalo, když si pošetilé panny odešly koupit olej. „Přišel ženich, a panny, které byly přichystané, vešly s ním na svatební hostinu; a dveře se zavřely.“ Až ke konci velkého soužení Kristus přijde ve své slávě, shromáždí věrné pomazané k sobě do nebe. (Mat. 24:31; 25:10; Jan 14:1–3; 1. Tes. 4:17) Ti, kdo jednali jako pošetilé panny, budou mít zavřené dveře. Budou obrazně volat: „Pane, pane, otevři nám!“ Ale uslyší v podstatě stejnou odpověď jako lidé podobní kozlům. Ježíš jim řekne: „Povím vám pravdu, neznám vás.“ Jak tragické! (Mat. 7:21–23; 25:11, 12)

13. a) Proč nemusíme dojít k závěru, že se mnozí pomazaní prokážou jako nevěrní? b) Proč se dá Ježíšovo varování chápat i jako vyjádření důvěry? (Viz úvodní obrázek.)

13 Co z toho všeho vyplývá? Chtěl Ježíš svým podobenstvím říct, že se mnozí pomazaní křesťané prokážou  jako nevěrní a Jehova je bude muset nahradit? Ne. Vzpomeňme si, že těsně předtím varoval věrného a rozvážného otroka, aby se z něj nestal ničemný otrok. To ale neznamenalo, že takový výsledek očekává. I podobenství o deseti pannách mělo být důrazným varováním. Skutečnost, že bylo pět panen pošetilých a pět rozvážných, ukazuje, že každý pomazaný křesťan má dvě možnosti. Může se rozhodnout, jestli bude bdělý a připravený, nebo bude jednat pošetile a nevěrně. Na něco podobného upozornil pomazané spolukřesťany i apoštol Pavel. (Přečti Hebrejcům 6:4–9; srovnej s 5. Mojžíšovou 30:19) Nejdřív je důrazně varoval, ale pak vyjádřil důvěru, že je čekají „lepší věci“, tedy že získají slíbenou odměnu. I z podobenství o deseti pannách vyplývá, že Ježíš svým pomazaným následovníkům důvěřuje. Ví, že každý z nich může zůstat věrný až do konce a získat úžasnou odměnu.

JAK SE PODOBENSTVÍ TÝKÁ JINÝCH OVCÍ?

14. Proč se mohou z podobenství o deseti pannách poučit i „jiné ovce“?

14 Podobenství o deseti pannách je sice určené pomazaným křesťanům, ale znamená to, že se z něj „jiné ovce“ nemohou nijak poučit? (Jan 10:16) Neznamená. Poselství, které obsahuje, je totiž jednoduché: „Zůstaňte bdělí.“ Týká se to jenom pomazaných křesťanů? Ježíš jednou prohlásil: „Co však říkám vám, říkám všem: Zůstaňte bdělí.“ (Mar. 13:37) Od všech svých následovníků vyžaduje, aby byli připravení a bdělí. Každý z nás si proto může vzít za vzor pomazané a dávat službu na první místo ve svém životě. A každý si také může odnést důležité poučení z rozhovoru mezi rozvážnými a pošetilými pannami. To, že pošetilé panny marně žádaly o olej, ukazuje, že nikdo nemůže být věrný, připravený a bdělý za nás. Všichni budeme stát před spravedlivým soudcem, kterého ustanovil Jehova, a budeme se zodpovídat sami za sebe. Ježíš přijde brzo, a proto musíme být připravení!

Prosba pošetilých panen nám připomíná, že nikdo nemůže být věrný a bdělý za nás.

15. Proč se na Kristovu svatbu mohou těšit všichni křesťané?

15 Na svatbu, o které se mluví v Ježíšově podobenství, se těší všichni křesťané. Pomazaní budou v nebi a po armagedonské válce se stanou Kristovou manželkou. (Zjev. 19:7–9) To přinese užitek všem lidem na zemi, protože z nebeské svatby vzejde dokonalá vláda. Ať už tedy máme naději na život v nebi, nebo na zemi, buďme rozhodnutí vzít si k srdci důležité poučení z Ježíšova podobenství o deseti pannách. Věrně vytrvávejme a prokažme se jako připravení a bdělí. Jedině tak zažijeme nádherné věci, které pro nás Jehova přichystal.

^ 9. odst. V podobenství uplyne určitá doba mezi zvoláním „Ženich je zde!“ (6. verš) a skutečným ženichovým příchodem (10. verš). Bdělí pomazaní křesťané žijící v posledních dnech vidí znamení Ježíšovy přítomnosti. Díky tomu chápou, že Ježíš „je zde“, tedy že vládne jako král. Musí ale vytrvat až do jeho příchodu ve velkém soužení.