Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Proč musíme být svatí

Proč musíme být svatí

„Prokážete se jako svatí.“ (3. MOJŽ. 11:45)

1. Jaký užitek můžeme mít z 3. Mojžíšovy?

JEHOVA od všech svých služebníků očekává, že budou svatí. I když se o svatosti mluví v celé Bibli, nejčastěji se o ní zmiňuje 3. Mojžíšova. Když budeme této biblické knize rozumět a vážit si jí, pomůže nám to, abychom byli svatí, tedy duchovně, morálně a tělesně čistí.

2. Čím se 3. Mojžíšova vyznačuje?

2 Třetí Mojžíšova je součástí celého Písma, které je „prospěšné k vyučování“. (2. Tim. 3:16) V každé kapitole se asi desetkrát objevuje jméno Jehova. Když se nad touto biblickou knihou zamyslíme, posílí nás to, abychom nedělali věci, které by Boží jméno pošpinily. (3. Mojž. 22:32) Často se v ní opakuje vyjádření „já jsem Jehova“ a to by nám mělo připomínat, že musíme Boha poslouchat. Při studiu tohoto a příštího článku budeme v 3. Mojžíšově pátrat po cenných pokladech, které nám pomohou, abychom při uctívání Jehovy zůstali svatí.

SVATOST JE PODMÍNKOU

3., 4. Co představuje umytí Árona a jeho synů? (Viz úvodní obrázek.)

3 Přečti 3. Mojžíšovu 8:5, 6. Jehova vybral Árona,  aby v izraelském národě sloužil jako velekněz, a jeho synové měli sloužit jako kněží. Áron představuje Ježíše Krista a Áronovi synové pomazané křesťany. Znamenalo umytí Árona, že Ježíš potřeboval být očištěn? Ne. Ježíš nikdy nezhřešil a byl „neposkvrněný“, takže žádné očištění nepotřeboval. (Hebr. 7:26; 9:14) Ježíše, který je čistý a spravedlivý, představoval Áron až tehdy, když byl umytý. A co znamená umytí Áronových synů?

4 Představuje očištění těch, kdo budou sloužit jako kněží v nebi. Souvisí toto očištění s jejich křtem? Ne. Křest nesmývá hříchy, ale symbolizuje to, že se člověk zasvětil Bohu. Pomazaní jsou očišťováni „prostřednictvím slova“. Vyžaduje to od nich, aby žili v souladu s Kristovým učením. (Ef. 5:25–27) Díky tomu jsou svatí a čistí. Ale co „jiné ovce“? (Jan 10:16)

5. Z čeho je vidět, že jiné ovce jsou očišťovány prostřednictvím Božího Slova?

5 Áronovi synové nepředstavují „velký zástup“ Ježíšových jiných ovcí. (Zjev. 7:9) Přesto jsou i tito křesťané, kteří mají pozemskou naději, díky Božímu Slovu svatí a čistí. Když si v Bibli čtou, jak je důležitá Ježíšova výkupní oběť a věří tomu, podněcuje je to, aby uctívali Jehovu „dnem i nocí“. (Zjev. 7:13–15) Pomazaní a jiné ovce jsou očišťováni neustále, což je vidět z toho, že si udržují „znamenité chování“. (1. Petra 2:12) Jehova musí být šťastný, že celý jeho lid, který poslouchá svého pastýře Ježíše a věrně ho následuje, je čistý a jednotný.

6. Proč bychom o sobě měli pravidelně přemýšlet?

6 Požadavek, aby izraelští kněží byli tělesně čistí, má pro dnešní Jehovovy služebníky velký význam. Lidé, se kterými studujeme Bibli, si často všímají, že v budovách, kde uctíváme Boha, je čisto, a že i my sami jsme čistí a hezky oblečení. Každý, kdo vystupuje na vyvýšenou horu Jehovova uctívání, musí mít navíc čisté srdce. (Přečti Žalm 24:3, 4; Iz. 2:2, 3) Musíme mít tedy čistou mysl, srdce i tělo. Co nám v tom pomůže? Pravidelně bychom měli přemýšlet, jak na tom jsme. Někdy možná zjistíme, že musíme udělat nějakou zásadní změnu. (2. Kor. 13:5) Pokud se například křesťan dívá na pornografii, měl by se sám sebe zeptat: Dá se o mně říct, že jsem svatý? Pak by měl vyhledat pomoc, aby s tímto odporným zvykem přestal. (Jak. 5:14)

SVATOST SOUVISÍ S POSLUŠNOSTÍ

7. Jaký příklad dal Ježíš v souvislosti s tím, co se píše ve 3. Mojžíšově 8:22–24?

7 Když Mojžíš jmenoval Árona a jeho syny do úřadu, dal jim na pravé ucho a na pravý palec ruky a nohy trochu beraní krve. (Přečti 3. Mojžíšovu 8:22–24.) Znamenalo to, že kněží budou poslušně plnit své úkoly. Dokonalý příklad v tom dal pomazaným a jiným ovcím velekněz Ježíš. Pozorně naslouchal Božím pokynům, vykonával Jehovovu vůli  a nikdy nesešel z cesty svatosti. (Jan 4:31–34)

8. Co musí dělat všichni Jehovovi služebníci?

8 Všichni Jehovovi služebníci, pomazaní křesťané i jiné ovce, musí podobně jako jejich velekněz zůstat věrní Bohu. Musí bezvýhradně poslouchat Boží pokyny obsažené v Bibli a díky tomu nebudou zarmucovat Božího svatého ducha. (Ef. 4:30) Musí napřimovat „stezky svým nohám“. (Hebr. 12:13)

9. Co řekli tři bratři, kteří úzce spolupracují se členy vedoucího sboru, a jak ti jejich vyjádření mohou pomoci, abys zůstal svatý?

9 Zamysli se nad upřímnými výroky tří bratrů, kteří mají pozemskou naději a řadu let úzce spolupracují se členy vedoucího sboru. Jeden z nich říká: „I když je to úžasná výsada, někdy se při společné práci ukázalo, že i pomazaní bratři jsou nedokonalí. Přesto mám celá ta léta za cíl, že ty, kdo poskytují vedení, budu poslouchat.“ Druhý bratr vzpomíná: „Takové verše, jako je 2. Korinťanům 10:5, kde se mluví o poslušnosti vůči Kristu, mi pomáhají být poslušný a spolupracovat s těmi, kdo vedou Jehovovo dílo. Proto je poslouchám ze srdce.“ Třetí bratr říká: „Pokud milujeme to, co miluje Jehova, a nenávidíme to, co nenávidí, a pokud stále hledáme jeho vedení a děláme, co se mu líbí, v tom případě posloucháme jeho organizaci a ty, které používá k uskutečnění svého záměru se zemí.“ Na tohoto bratra hluboce zapůsobilo, když se dozvěděl, jak poslušný byl Nathan Knorr. Když v roce 1925 vyšel ve Strážné věži článek „Narození národa“, někteří uvedené myšlenky zpochybňovali, ale bratr Knorr je ochotně přijal. Výroky těchto tří bratrů ti mohou pomoci poslouchat Boha a tak zůstat svatý.

POSLOUCHEJME BOŽÍ ZÁKON O KRVI

10. Proč je důležité, abychom poslouchali Boží zákon o krvi?

10 Přečti 3. Mojžíšovu 17:10. Jehova Izraelitům zakázal jíst „jakýkoli druh krve“. Nepřijímat krev, zvířecí ani lidskou, je požadavkem i pro křesťany. (Sk. 15:28, 29) Děsí nás už samotná myšlenka, že by proti nám Jehova „[zaměřil] svůj obličej“ a odstranil nás ze sboru. Jehovu milujeme a chceme ho poslouchat. Jsme rozhodnutí, že i kdybychom byli v ohrožení života, nepodlehneme prosbám ani nátlaku těch, kdo Jehovu neznají nebo se mu nechtějí podřizovat. Kvůli tomu, že nepřijímáme krev, se nám někteří budou vysmívat, ale my chceme poslouchat Boha. (Juda 17, 18) Co nám pomůže, abychom byli pevně odhodlaní nejíst krev ani nepřijmout transfuzi? (5. Mojž. 12:23)

11. Proč to, co dělal velekněz každý rok v Den smíření, nebyl pouhý rituál?

11 Jaký je Boží názor na krev? Pochopíme to, když se zamyslíme nad tím, jak izraelský velekněz použil zvířecí krev v Den smíření. Byla vyhrazena ke zvláštnímu účelu. Usmiřovala hříchy těch, kdo usilovali  o Boží odpuštění. Velekněz stříkl trochu býčí a beraní krve před víko truhly smlouvy. (3. Mojž. 16:14, 15, 19) Prostřednictvím této krve Bůh odpouštěl Izraelitům jejich hříchy. Jehova také řekl, že když muž zabije zvíře, které má sloužit k jídlu, jeho krev by měl vylít na zem a přikrýt prachem, „protože duše těla každého druhu je jeho krev“. (3. Mojž. 17:11–14) Použití krve v Den smíření a vylití krve na zem nebyly nějaké nedůležité rituály. Bylo to v souladu s Jehovovým dřívějším nařízením, které dal Noemovi a jeho potomkům. (1. Mojž. 9:3–6) Jíst krev k zachování života tehdy Jehova zakázal. Jaký to má význam pro křesťany?

12. Jak Pavel spojil krev s odpuštěním?

12 Apoštol Pavel vysvětlil hebrejským křesťanům, že krev má moc očišťovat. Napsal: „Téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví, a pokud není vylita krev, nedochází k odpuštění.“ (Hebr. 9:22) Pavel také poukázal na to, že zvířecí oběti Izraelitům připomínaly, že jsou hříšní a potřebují větší oběť, která by jejich hříchy odstranila úplně. Zákon byl totiž jen „stín budoucích dobrých věcí“. (Hebr. 10:1–4) Na základě čeho měly být dál odpouštěny hříchy?

13. Jak na tebe působí, že Ježíš předložil Jehovovi hodnotu své krve?

13 Přečti Efezanům 1:7. Pro všechny, kdo milují Ježíše a jeho Otce, má Ježíšova obětní smrt obrovský význam. (Gal. 2:20) Nicméně to, co nás osvobozuje od hříchu, Ježíš udělal až po své smrti a vzkříšení. Naplnil, co bylo předznamenáno v Mojžíšově zákoně a odehrávalo se v Den  smíření. V ten den vzal velekněz trochu krve obětních zvířat, vešel do Nejsvětější, jako by přímo před Boha, a předložil mu ji. (3. Mojž. 16:11–15) Podobně Ježíš vstoupil do nebe a předložil Jehovovi hodnotu své krve. (Hebr. 9:6, 7, 11–14, 24–28) Jsme hluboce vděční, že na základě víry v Ježíšovu prolitou krev jsou nám odpouštěny hříchy a máme čisté svědomí.

14., 15. Proč je důležité, abychom rozuměli Jehovovu zákonu o krvi a poslouchali ho?

14 Rozumíš teď víc tomu, proč nám Jehova zakazuje jíst krev? (3. Mojž. 17:10) Chápeš, proč je pro Jehovu svatá? Představuje život. (1. Mojž. 9:4) Určitě souhlasíš s tím, že bychom na ni měli mít stejný názor jako Bůh a že bychom měli jeho příkaz ohledně krve poslouchat. Jediný způsob, jak můžeme být usmířeni s Bohem, je věřit v Ježíšovu výkupní oběť a uznávat, že krev má pro stvořitele zvláštní význam. (Kol. 1:19, 20)

15 Každý z nás se může nečekaně dostat do situace, kdy bude muset řešit otázku transfuze, krevních frakcí nebo lékařských postupů, při kterých se používá krev. Nebo před touto otázkou může stát někdo z rodiny či blízký přítel. Je proto důležité, aby ses modlil, provedl výzkum a zaujal pevné stanovisko dřív, než by mohla taková nenadálá situace nastat. Nikdy nechceme Jehovu zklamat tím, že bychom udělali něco, co on zakazuje. Mnoho odborníků v oblasti medicíny a zastánců transfuze vybízí lidi, aby darovali krev, a tak zachránili život. Jehovův svatý národ ale uznává, že je to stvořitel, kdo má právo rozhodnout, jak se má s krví zacházet. „Jakýkoli druh krve“ je v jeho očích svatý. Musíme být odhodlaní jeho zákon o krvi poslouchat. To, že si hluboce vážíme hodnoty Ježíšovy krve, dáváme najevo také svým čistým chováním. Jedině díky jeho krvi nám mohou být odpuštěny hříchy a můžeme žít věčně. (Jan 3:16)

Jsi rozhodnutý poslouchat Jehovův zákon o krvi? (14. a 15. odstavec)

PROČ MUSÍME BÝT SVATÍ

16. Proč musí být Jehovův lid svatý?

16 Když Bůh osvobodil Izraelity z otroctví v Egyptě, řekl jim: „Já jsem Jehova, který vás vedl z egyptské země, abych se vám prokázal jako Bůh; a prokážete se jako svatí, protože já jsem svatý.“ (3. Mojž. 11:45) Jehova od Izraelitů očekával, že budou svatí, protože on je svatý. A to očekává i od nás. Třetí Mojžíšova nás nenechává na pochybách.

17. Jak se po tomto rozboru díváš na 3. Mojžíšovu?

17 Když ses teď zamyslel nad některými pasážemi z 3. Mojžíšovy, určitě z toho máš užitek. Nejspíš si této biblické knihy víc vážíš a lépe rozumíš důvodům, proč musíme být svatí. Jaké duchovní poklady v ní ještě najdeme? A jak nám tato kniha může pomoci uctívat Jehovu čistým způsobem? To odhalí následující článek.