Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Věříš, že jsi našel pravdu? Proč?

Věříš, že jsi našel pravdu? Proč?

„Abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (ŘÍM. 12:2)

1. Co během válek dělali katoličtí a protestanští duchovní?

CHCE Bůh, aby křesťané bojovali ve válkách a zabíjeli lidi z jiných zemí? Ti, kdo se považují za křesťany, to během posledních sto let dělali běžně. Katolíci zabíjeli katolíky, protestanti zabíjeli protestanty. A kaplani při tom žehnali vojákům a jejich zbraním. Typickým příkladem takového krveprolévání je druhá světová válka.

2., 3. Jak se svědkové Jehovovi zachovali za druhé světové války a při dalších válečných konfliktech a proč?

2 Jak se během druhé světové války zachovali svědkové Jehovovi? Z historických dokladů je vidět, že byli naprosto neutrální. Nezapojovali se do válčení ani do sporů mezi národy. Proč? Chtěli se držet toho, co učil Ježíš, a napodobovat jeho příklad. Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35) Svědkové se také řídili slovy, která napsal apoštol Pavel v dopise Korinťanům. (Přečti 2. Korinťanům 10:3, 4.)

3 Praví křesťané se řídí Biblí, a proto jim svědomí  nedovolí, aby šli do války nebo se učili bojovat. Kvůli tomu se tisíce svědků staly terčem pronásledování. Byli mezi nimi mladí i staří, muži i ženy. Trpěli ve vězeních, pracovních táborech a někteří byli zavražděni. To se stalo i v nacistickém Německu. Ale navzdory krutému pronásledování, kterému v Evropě čelili, svědkové nikdy nezapomněli na svůj úkol kázat dobrou zprávu o Jehovově království. Vydávali svědectví při každé možné příležitosti, dokonce i ve vězeních, v koncentračních táborech a ve vyhnanství. * V roce 1994 se nijak nezapojili do genocidy ve Rwandě a stejně neutrální zůstali během masakrů za války v bývalé Jugoslávii.

4. O čem neutralita svědků Jehovových přesvědčila mnoho lidí?

4 To, že jsou svědkové Jehovovi naprosto neutrální, přesvědčilo tisíce lidí po celém světě, že svědkové mají opravdovou lásku k Bohu a k bližním, jinými slovy, že právě oni jsou praví křesťané. Důvodů, proč mnoho lidí považuje svědky Jehovovy za pravé křesťany, je ale víc. Co mezi ně patří?

NEJVĚTŠÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V CELÉ HISTORII

5. Jaké změně se museli Ježíšovi učedníci přizpůsobit?

5 Od první chvíle, kdy začal kázat na zemi, Ježíš zdůrazňoval, jak je důležité vydávat svědectví o Božím království. Vybral dvanáct učedníků, aby začali práci, která se v budoucnu měla vykonávat po celém světě. Později vyškolil dalších sedmdesát učedníků. (Luk. 6:13; 10:1) Byli připravení kázat dobrou zprávu dalším lidem. Nejdřív vyučovali jenom Židy, ale po čase je čekalo překvapení – dobrou zprávu měli přinášet i neobřezaným lidem z národů. Pro Ježíšovy horlivé učedníky, kteří byli židovského původu, to musela být velká změna. (Sk. 1:8)

6. Díky čemu si Petr uvědomil, že Jehova nepovažuje žádnou rasu ani národ za podřadné?

6 Prvním člověkem nežidovského původu, který se stal křesťanem, byl Kornélius. Všechno začalo tak, že k němu Jehova poslal apoštola Petra, aby mu vydal svědectví. Petr si uvědomil, že Jehova nepovažuje žádnou rasu ani národ za podřadné. Kornélius a jeho rodina se dali pokřtít. Od té doby se začalo křesťanství šířit mezi lidmi ze všech národů. Každý mohl slyšet pravdu a přijmout ji. (Sk. 10:9–48)

7., 8. Jaké kroky podniká Jehovova organizace? (Viz úvodní obrázek.)

7 Odpovědní bratři, kteří mají na starosti činnost svědků Jehovových, organizují kazatelské a vyučovací dílo po celém světě a zdůrazňují, jak je důležité. Skoro osm milionů horlivých svědků dělá pro kázání dobré zprávy maximum, a díky tomu ji mohou lidé slyšet ve víc než 600 jazycích. Toto číslo pořád roste. Svědkové Jehovovi jsou známí jak službou dům od domu, tak službou na ulici, při které někdy používají stolky nebo pojízdné stojany.

8 Pro překládání Bible a biblických publikací bylo vyškoleno přes 2 900 překladatelů. Jejich práce se neomezuje jen na takzvané hlavní jazyky. Překládají do stovek jazyků, které sice nejsou obecně známé, ale přesto jimi mluví miliony lidí. Například ve Španělsku miliony Katalánců běžně mluví  rodnou katalánštinou. V poslední době katalánština i její dialekty zažívají rozmach v Andoře, v Alicante, na Baleárách a ve Valencii. Svědkové Jehovovi vydávají v katalánštině biblické publikace a pořádají křesťanská shromáždění. Lidé tak mohou slyšet pravdu v jazyce, který promlouvá k jejich srdci.

9., 10. Z čeho je vidět, že Boží organizace chce všem lidem pomoct poznat pravdu?

9 Vyučovací činnost a překladatelská práce probíhá po celém světě. Například v Mexiku se mluví španělsky, ale mnoho původních obyvatel používá své vlastní jazyky. Patří k nim Mayové. Odbočka v Mexiku zařídila, aby mayští překladatelé pracovali v té části země, kde mohou tento jazyk denně slyšet a mluvit jím. Dalším příkladem je Nepál. Žije zde přes 29 milionů lidí, kteří mluví asi 120 jazyky. Hodně přes 10 milionů obyvatel mluví nepálsky a pro mnohé další je to druhý jazyk. Naši bratři překládají do nepálštiny biblické publikace.

10 Svědkové vyvíjí na překladatelském poli obrovské úsilí. Je z toho vidět, že úkol kázat po celém světě dobrou zprávu o království bere Jehovova organizace opravdu vážně. Při kampaních lidé zadarmo dostávají miliony traktátů, brožur a časopisů. Všechny výdaje se hradí z dobrovolných darů svědků Jehovových, kteří se drží Ježíšových slov: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Mat. 10:8)

Překladatelský tým pracuje na publikacích v jazyce plattdeutsch (10. odstavec)

Publikace v jazyce plattdeutsch se používají v Paraguayi (Viz také úvodní obrázek.)

11., 12. Jaký vliv má na lidi celosvětová kazatelská činnost svědků Jehovových?

11 Svědkové Jehovovi jsou stoprocentně přesvědčení, že to, čemu věří, je pravda. Proto jsou ochotní hodně obětovat, aby mohli kázat lidem ze všech zemí a etnických skupin. Mnozí svědkové zjednodušili svůj životní styl, naučili se cizí jazyk a přizpůsobili se jiné kultuře. Mezinárodní kazatelská a vyučovací činnost je jedním z důvodů, proč spousty lidí uvěřily, že svědkové Jehovovi jsou pravými následovníky Ježíše Krista.

12 Proč to všechno svědkové dělají?  Jsou si totiž jistí, že našli pravdu. Co konkrétně přesvědčilo některé bratry a sestry? (Přečti Římanům 14:17, 18.)

PROČ TOMU UVĚŘILI?

13. Díky čemu je organizace svědků Jehovových čistá?

13 Naši bratři a sestry uvádějí různé důvody, proč věří, že našli pravdu. Jeden bratr, který slouží Jehovovi už dlouho, řekl: „Dělá se všechno pro to, aby Jehovova organizace byla morálně čistá. Když někdo potřebuje otevřenou radu, tak ji dostane bez ohledu na své postavení.“ Díky čemu se svědkům daří udržovat tak vysoká měřítka chování? Uplatňují zásady z Božího Slova a jednají podle vzoru, který dal Ježíš a jeho učedníci. Jen relativně málo lidí, kteří se Božímu vedení nechtěli podřizovat, muselo být z křesťanského sboru svědků Jehovových vyloučeno. Valná většina svědků, včetně těch, kteří dřív dělali špatné věci, vede správný, čistý způsob života. (Přečti 1. Korinťanům 6:9–11.)

14. Co udělaly tisíce vyloučených a k čemu to vede?

14 A co lidé, kteří byli v souladu s biblickým pokynem ze sboru vyloučeni? Tisíce z nich svého nekřesťanského chování litovaly a do sboru se pak k radosti svých spoluvěřících mohly vrátit. (Přečti 2. Korinťanům 2:6–8.) Protože se svědkové důsledně řídí biblickými zásadami, křesťanský sbor zůstává čistý. Bratři a sestry tak mají jistotu, že právě tuto organizaci Bůh schvaluje. To, že svědkové, na rozdíl od mnoha církví, nejsou povolní, ale drží se Božích měřítek, je další důvod, proč jsou mnozí lidé přesvědčení o tom, že svědkové Jehovovi jsou pravé náboženství.

15. Co jeden bratr uvedl jako důvody, proč věří, že našel pravdu?

15 A co jiní dlouholetí svědkové? Proč věří, že našli pravdu? Jeden bratr, kterému je přes padesát, vysvětluje: „Moje víra je už od mládí založena na třech pilířích. (1) Existuje Bůh. (2) Nechal napsat Bibli. (3) Dnes používá křesťanský sbor svědků Jehovových a žehná mu. Jak jsem v průběhu let studoval, vždycky jsem se snažil testovat pevnost těchto pilířů. Ptal jsem se sám sebe, jestli opravdu stojí na pevném základě, a nacházel jsem pro to víc a víc důkazů. Tím se moje víra posilovala a prohlubovalo se moje přesvědčení, že to, čemu věříme, je pravda.“

16. Proč je jedna sestra přesvědčená, že našla pravdu?

16 Co přesvědčilo jednu vdanou sestru, která slouží ve světovém ústředí  v New Yorku? Říká: „Jedině Jehovova organizace neochvějně ohlašuje Jehovovo jméno. Není se čemu divit, protože se v Bibli nachází asi na 7 000 místech. Líbí se mi povzbuzující verš z 2. Paralipomenon 16:9: ‚Pokud jde totiž o Jehovu, jeho oči se toulají po celé zemi, aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je vůči němu úplné.‘“ Sestra dodává: „Díky pravdě vím, jak mít úplné srdce, aby měl ke mně Jehova otevřenou cestu a mohl v můj prospěch projevit svou sílu. Můj vztah s Jehovou je to nejcennější, co mám. Také si vážím úlohy, kterou má Ježíš, protože díky němu můžu důvěrně poznat Boha. To mi v životě hodně pomáhá.“

17. Co si teď myslí bratr, který byl dřív ateista, a proč?

17 Bratr, který byl dřív ateista, vysvětluje: „Ze všeho, co Bůh stvořil, je vidět, že chce, aby lidé měli radost ze života. Určitě nedovolí, aby trpěli navždy. Další věc je, že zatímco svět stále víc upadá, Jehovův lid projevuje čím dál větší víru, horlivost a lásku. Takový novodobý zázrak je možný jedině díky působení Božího svatého ducha.“ (Přečti 1. Petra 4:1–4.)

18. Co si myslíš o pocitech našich dvou bratrů?

18 Jeden bratr, který je svědkem už dlouhou dobu, uvádí tyto důvody, proč věří, že našel pravdu: „Za ta léta, co studuji Bibli, jsem se přesvědčil, že svědkové se ze všech sil snaží držet vzoru křesťanů z prvního století. Když jsem cestoval po světě, na vlastní oči jsem viděl, jak jsou svědkové Jehovovi jednotní. Díky pravdě z Bible jsem šťastný a můj život má smysl.“ Jiný bratr, kterému je přes šedesát, se v odpovědi na otázku, proč věří, že našel pravdu, zaměřil na Ježíše Krista. Řekl: „Pečlivě jsme studovali život a službu Ježíše a vážíme si vzoru, který nám dal. Udělali jsme změny ve svém životě, abychom se jeho prostřednictvím mohli přiblížit k Bohu. Pochopili jsme, že Kristova výkupní oběť je základem pro naši záchranu. A víme, že byl vzkříšen z mrtvých, protože si můžeme přečíst spolehlivé zprávy očitých svědků.“ (Přečti 1. Korinťanům 15:3–8.)

POZNALI JSME PRAVDU – A CO DÁL?

19., 20. (a) Co Pavel napsal křesťanům v Římě? (b) Jakou máme výsadu?

19 Jsme křesťané, a proto milujeme své bližní. Drahocennou pravdu, kterou jsme se dozvěděli, si tedy nemůžeme nechat pro sebe. Křesťanům v Římě apoštol Pavel napsal, že mají odpovědnost kázat. V dopise uvedl: „Jestliže totiž veřejně prohlašuješ ono ‚slovo ve svých vlastních ústech‘, že Ježíš je Pán, a projevuješ ve svém srdci víru, že ho Bůh vzbudil z mrtvých, budeš zachráněn. Vždyť srdcem se projevuje víra ke spravedlnosti, ale ústy se činí veřejné prohlášení k záchraně.“ (Řím. 10:9, 10)

20 My, svědkové Jehovovi, jsme přesvědčení, že jsme našli pravdu, a považujeme za čest, že můžeme druhým předávat dobrou zprávu o Božím království. Dej si tedy za cíl, že budeš nejen učit druhé o Bibli, ale také že tvoje přesvědčení bude jasně vidět na tvém způsobu života.

^ 3. odst. Viz knihu Svědkové Jehovovi – Hlasatelé Božího Království, strany 191–198, 448–454.