Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Dostáváš „pokrm v pravý čas“?

Dostáváš „pokrm v pravý čas“?

ŽIJEME v nejtěžší době celé historie. (2. Tim. 3:1–5) Každý den se ocitáme v situacích, které zkouší naši lásku k Jehovovi a odhodlání žít podle jeho spravedlivých měřítek. Ježíš věděl, že to jeho učedníci nebudou mít lehké, a proto je ujistil, že budou dostávat povzbuzení, které potřebují, aby vytrvali až do konce. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Ustanovil věrného a rozvážného otroka, prostřednictvím kterého své následovníky posiluje a dává jim duchovní „pokrm v pravý čas“. (Mat. 24:45, 46)

Od ustanovení věrného a rozvážného otroka v roce 1919 přišly do Boží organizace miliony lidí mluvících různými jazyky. Všichni patří k „čeledi“ a dostávají duchovní pokrm. (Mat. 24:14; Zjev. 22:17) Je ale pravda, že ne ve všech jazycích je dostupné stejné množství duchovního materiálu a ne každý má přístup k elektronické verzi našich publikací. Mnoho lidí se například nemůže podívat na videa a články, které vycházejí jen na jw.org. Znamená to, že některým lidem chybí pokrm, který potřebují, aby zůstali duchovně zdraví? Abychom dospěli ke správnému závěru, rozebereme si čtyři důležité otázky.

 1. Co je hlavní součástí duchovního pokrmu, který nám Jehova dává?

Když Satan pokoušel Ježíše a chtěl po něm, aby proměnil kameny v chleby, Ježíš mu řekl: „Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Mat. 4:3, 4) Jehovovy výroky jsou zaznamenané v Bibli. (2. Petra 1:20, 21) Proto je Bible hlavní součástí našeho duchovního pokrmu. (2. Tim. 3:16, 17)

Jehovova organizace se postarala, aby Svaté Písmo – Překlad nového světa, buď celé nebo jeho část, bylo dostupné ve víc než 120 jazycích. A každý rok přibývají další. K dispozici jsou také miliardy výtisků jiných překladů Bible nebo jejích částí, a to v tisících jazyků. Je to úžasný důkaz toho, že Jehova chce, „aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“. (1. Tim. 2:3, 4) A protože „není stvoření, které není zjevné [Jehovovu] zraku“, můžeme si být jistí, že do své organizace přivede ty lidi, kteří „si uvědomují svou duchovní potřebu“, a bude jim poskytovat duchovní pokrm. (Hebr. 4:13; Mat. 5:3, 6; Jan 6:44; 10:14)

2. Jakou roli v poskytování duchovního pokrmu hrají naše publikace?

Pokud chce mít člověk pevnou víru, musí dělat víc než jen číst Bibli. Je potřeba, aby rozuměl tomu, co čte, a uplatňoval to ve svém životě. (Jak. 1:22–25) Uvědomoval si to i etiopský eunuch, který žil v prvním století. Zrovna si četl Boží Slovo, když se ho evangelista Filip zeptal: „Opravdu víš, co čteš?“ Eunuch odpověděl: „Skutečně, jak bych jen mohl, ledaže by mě někdo vedl?“ (Sk. 8:26–31) A tak mu Filip začal Boží Slovo vysvětlovat. To, co se eunuch dozvěděl, na něj tak zapůsobilo, že se dal pokřtít. (Sk. 8:32–38) A jak získáváme přesné poznání pravdy my? Pomáhají nám v tom publikace založené na Bibli. Působí na naše srdce a podněcují nás, abychom Boží zásady uplatňovali ve svém životě. (Kol. 1:9, 10)

V biblických publikacích nám Jehova dává dostatek duchovního pokrmu. (Iz. 65:13) Například Strážná věž, která vychází ve víc než 210 jazycích, vysvětluje biblická proroctví, prohlubuje naše porozumění duchovním pravdám a motivuje nás, abychom žili podle biblických zásad. Časopis Probuďte se!, který je dostupný asi ve 100 jazycích, nám pomáhá lépe poznat Jehovova stvořitelská díla a ukazuje nám, jak rady z Bible uvést do praxe. (Přísl. 3:21–23; Řím. 1:20) Věrný otrok uveřejňuje materiál založený na Bibli ve víc než 680 jazycích! Vyhrazuješ si každý den čas na čtení Bible? Přečteš si všechny nové časopisy a další publikace, které ve tvém jazyce každý rok vyjdou?

Jehovova organizace také připravuje osnovy pro přednášky, které slyšíme na shromážděních a sjezdech. Líbí se ti proslovy, dramatizace, demonstrace a interview, které tam zaznívají? Jehova nám vystrojil opravdu bohatou duchovní hostinu. (Iz. 25:6)

 3. Pokud nemáš ve svém jazyce k dispozici všechny publikace, znamená to, že trpíš duchovní podvýživou?

Ne. To, že někteří Jehovovi služebníci mohou mít k dispozici víc duchovního pokrmu než jiní, by nás nemělo překvapovat. Proč? Zamysleme se, jak to bylo v prvním století. Ježíš vyučoval apoštoly víc než ostatní učedníky. (Mar. 4:10; 9:35–37) Učedníci přesto netrpěli duchovní podvýživou. Dostávali přesně to, co potřebovali. (Ef. 4:20–24; 1. Petra 1:8)

Také stojí za zmínku, že řada věcí, které Ježíš řekl a udělal, když žil na zemi, není v evangeliích vůbec zaznamenaná. Apoštol Jan napsal: „Vskutku je také mnoho jiných věcí, které Ježíš učinil, které kdyby byly někdy dopodrobna vypsány, domnívám se, že by sám svět nemohl ty napsané svitky obsáhnout.“ (Jan 21:25) I když učedníci v prvním století toho věděli o dokonalém Ježíšovi víc než my, nejsme vůbec znevýhodnění. Jehova zařídil, abychom se o jeho Synu dozvěděli všechno, co potřebujeme, a mohli tak jít v jeho stopách. (1. Petra 2:21)

Podobné to bylo s dopisy, které v prvním století psali apoštolové sborům. Minimálně jeden Pavlův dopis není obsažený v Bibli. (Kol. 4:16) Můžeme říct, že nám kvůli tomu v duchovním ohledu něco chybí? Ne. Jehova ví, co potřebujeme, a dává nám dostatek pokrmu, abychom zůstali duchovně silní. (Mat. 6:8)

Jehova ví, co potřebujeme, a dává nám dostatek pokrmu, abychom zůstali duchovně silní.

Dnes tedy někteří Jehovovi služebníci mají k dispozici víc duchovního pokrmu než jiní. Mluvíš jazykem, ve kterém bylo uveřejněno jen málo publikací? Pokud ano, buď si jistý, že Jehovovi na tobě záleží. Studuj materiál, který máš, a jestli je to možné, choď na shromáždění v jazyce, kterému rozumíš. Jehova ti pomůže, abys zůstal duchovně silný. (Žalm 1:2; Hebr. 10:24, 25)

4. Pokud nemáš přístup na jw.org, budeš duchovně slabší?

Na stránkách jw.org je možné číst časopisy a jiné publikace určené ke studiu Bible. Obsahují také informace, které pomáhají manželským párům, mladým lidem a rodičům s dětmi. Když rodiny používají tyto stránky na rodinném uctívání, mají z toho velký užitek. Stránky dále informují o tom, jak proběhly zvláštní programy, například graduace Gileadu a výroční shromáždění. Podávají zprávy o přírodních katastrofách, které nějakým způsobem zasáhly naše spolukřesťany, a o právních záležitostech, které se týkají Jehovova lidu. (1. Petra 5:8, 9) Náš web je navíc velmi užitečným nástrojem pro kazatelskou službu. Díky němu se mohou o dobré zprávě dozvídat i lidé v zemích, kde je naše činnost omezená nebo zakázaná.

Duchovně silný ale můžeš zůstat bez ohledu na to, jestli máš přístup na naše stránky, nebo ne. Věrný otrok tvrdě pracuje, aby měli všichni křesťané dostatek tištěného materiálu a byli dobře duchovně sycení. Proto nemusíš mít pocit, že si potřebuješ koupit nějaké elektronické zařízení, aby ses dostal na jw.org. Někteří křesťané se mohou rozhodnout, že budou určité materiály z jw.org tisknout pro spoluvěřící, kteří přístup k internetu nemají. Sbory ale nejsou povinné něco takového dělat.

Jsme Ježíšovi vděční, že plní svůj slib a stará se o naše duchovní potřeby. Můžeme si být jistí, že v těchto posledních dnech, kdy ničemný svět rychle spěje ke svému konci, nám bude Jehova dál dávat duchovní „pokrm v pravý čas“.