Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Jehova je náš nejlepší přítel

Jehova je náš nejlepší přítel

„[Abraham] byl nazván ‚Jehovovým přítelem‘.“ (JAK. 2:23)

1. Jaké schopnosti máme díky tomu, že jsme byli vytvořeni k Božímu obrazu?

LIDÉ často říkají: „Jaký otec, takový syn.“ Některé děti opravdu jako by svým rodičům z oka vypadly. A není divu. Od svého otce i matky totiž zdědily genetickou výbavu. Všichni jsme ale dostali život od Jehovy, našeho nebeského Otce. (Žalm 36:9) Jsme jeho pozemské děti, a proto se mu v určitém smyslu podobáme. Vytvořil nás ke svému obrazu, takže dokážeme logicky uvažovat, vyvozovat závěry a také vytvářet a udržovat přátelství. (1. Mojž. 1:26)

2. Na základě čeho se Jehova může stát naším přítelem?

2 Jehova může být naším nejlepším přítelem. Takové přátelství je založené na jeho lásce k nám a na naší víře v něj a v jeho Syna. Ježíš prohlásil: „Bůh . . . tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16) Blízký vztah s Jehovou mělo v průběhu dějin mnoho lidí. Zamysleme se nad dvěma z nich.

JEHOVŮV PŘÍTEL ABRAHAM

3., 4. Jaký vztah měl k Jehovovi Abraham a jak to bylo v případě jeho potomků?

3 Za svého přítele Jehova označil patriarchu Abrahama, předka Izraelitů. (Iz. 41:8) O jejich blízkém vztahu se píše na více místech v Bibli. (2. Par. 20:7, ppč.) Co bylo základem  trvalého přátelství tohoto věrného muže a jeho Stvořitele? Byla to Abrahamova víra. (1. Mojž. 15:6; přečti Jakuba 2:21–23)

4 Také pro Izraelity, kteří byli Abrahamovými potomky, byl Jehova zpočátku otcem a přítelem. V průběhu doby však o přátelství s ním přišli. Proč? Přestali totiž projevovat víru v jeho sliby.

5., 6. (a) Jak se Jehova stal tvým přítelem? (b) O kterých otázkách by měl každý z nás uvažovat?

5 Čím víc toho o Jehovovi víme, tím pevnější je naše víra a tím víc ho milujeme. Vzpomeň si na dobu, kdy jsi zjistil, že Bůh je skutečná osoba, ke které si můžeš vytvořit blízký vztah. Dozvěděl ses, že kvůli Adamově neposlušnosti se každý člověk narodil v hříchu a že lidstvo jako celek je Bohu odcizeno. (Kol. 1:21) Pochopil jsi, že náš láskyplný nebeský Otec je nám nablízku a na každém z nás mu velmi záleží. Pak ses dozvěděl o Kristově výkupní oběti, začal jsi v ni projevovat víru a tím jsi začal budovat své přátelství s Bohem.

6 Zkus se zamyslet, jak je to teď. Polož si následující otázky: Snažím se své přátelství s Bohem posilovat? Roste každý den má důvěra a láska k němu? Vraťme se nyní do starověku a uvažujme o příkladu Gideona. I on měl s Jehovou blízký vztah. Podívejme se, co se od něj můžeme naučit.

„JEHOVA JE POKOJ“

7.–9. (a) Jaký výjimečný zážitek měl Gideon a k čemu to vedlo? (Viz úvodní obrázek.) (b) Jak můžeme posilovat své přátelství s Jehovou?

7 Soudce Gideon sloužil Jehovovi v době, kdy Izraelité už žili v Zaslíbené zemi. Bylo to bouřlivé období jejich dějin, protože je ohrožovali Midianité, kteří několikrát vtrhli na jejich území. Ze 6. kapitoly Soudců se dozvídáme, že když byl Gideon v Ofře, přišel za ním Jehovův anděl. Gideon právě mlátil pšenici, ale nedělal to na mlatu v otevřené krajině. Byl ve vinném lisu, kde mohl před Midianity cenné zrní rychle schovat. Překvapilo ho, když se mu anděl objevil a oslovil ho „ty statečný, silný“. Gideon uznal, že Jehova vysvobodil Izraelity z Egypta, ale pochyboval, že jim teď pomůže proti Midianitům. Jehova ho však prostřednictvím anděla ujistil, že ho podpoří a jeho rukou Izraelity zachrání.

8 Gideon se zeptal, jak by mohl něco takového dokázat. Dostal od Jehovy jednoznačnou odpověď: „Protože se prokážu být s tebou, . . . určitě srazíš Midiana jako jediného muže.“ (Soud. 6:11–16) Gideon si pořád nebyl jistý, že takového vítězství může dosáhnout, a proto chtěl od Jehovy znamení. Všimni si, že z jeho rozhovoru s andělem je naprosto jasné, že Jehovu považoval za skutečnou osobu.

9 To, co se potom stalo, posílilo jeho víru i jeho vztah k Bohu. Gideon připravil jídlo a předložil ho andělovi. Anděl se jídla dotkl špičkou své hole a jídlo vzplálo. Gideon pochopil, že anděl byl opravdu Jehovovým představitelem. Vyděšeně zvolal: „Běda, Svrchovaný Pane Jehovo, neboť jsem uviděl Jehovova anděla tváří v tvář!“ (Soud. 6:17–22) Způsobilo toto setkání, že se vztah mezi Gideonem a Bohem narušil? V žádném případě. Gideon díky tomu poznal Jehovu ještě lépe a cítil, že jejich vzájemný vztah je pokojný. Jak to víme? Na místě, kde se setkal s andělem, totiž postavil oltář, který nazval „Jehova-šalom“, což znamená „Jehova je pokoj“. (Přečti Soudce 6:23, 24; ppč.) Jak se to týká nás? Když uvažujeme o tom, co pro  nás Jehova každý den dělá, uvědomujeme si, že je naším opravdovým přítelem. Čím častěji se k němu modlíme, tím větší vnitřní klid cítíme a tím hlubší je naše přátelství s ním.

„KDO BUDE HOSTEM V [JEHOVOVĚ] STANU?“

10. Co od nás podle Žalmu 15:3, 5 Jehova vyžaduje, pokud chceme být jeho přáteli?

10 Pokud se chceme s Jehovou přátelit, musíme splňovat určité podmínky. Například v 15. žalmu David uvádí, co Jehova vyžaduje od každého, kdo chce být „hostem v [jeho] stanu“ neboli chce být jeho přítelem. (Žalm 15:1) Zaměřme se na dva z těchto požadavků – nemáme nikoho pomlouvat a máme ve všem jednat poctivě. O člověku, který je hostem v Jehovově stanu, David napsal: „Nepomlouval svým jazykem. . . . Nevzal úplatek proti nevinnému.“ (Žalm 15:3, 5)

11. Proč nesmíme nikoho pomlouvat?

11 V jiném žalmu David vybídl: „Bedlivě střež svůj jazyk před tím, co je špatné.“ (Žalm 34:13) Pokud bychom se touto inspirovanou radou neřídili, mezi námi a naším spravedlivým nebeským Otcem by vznikla propast. Pomlouvání je totiž charakteristické pro Jehovova úhlavního nepřítele, Satana. Slovo „ďábel“ je odvozeno z řeckého slova, které znamená „pomlouvač“. Pokud nechceme svůj vztah s Jehovou narušit, musíme dávat pozor na to, co říkáme o druhých, a také, jak s druhými mluvíme. A zvlášť se to týká našeho postoje ke jmenovaným bratrům ve sboru. (Přečti Hebrejcům 13:17; Judu 8.)

12., 13. (a) Proč bychom měli být ve všem poctiví? (b) Jak může naše poctivost zapůsobit na druhé?

12 Typickým rysem Jehovových služebníků je také poctivost. Apoštol Pavel napsal: „Modlete se za nás, neboť důvěřujeme, že máme poctivé svědomí, protože si přejeme chovat se ve všem poctivě.“ (Hebr. 13:18) To mimo jiné znamená, že nebudeme využívat své křesťanské bratry. Například pokud pro nás spoluvěřící pracují, nebudeme je nijak podvádět, ale zaplatíme jim tak, jak jsme se s nimi domluvili. Se svými zaměstnanci i se všemi ostatními lidmi budeme jednat poctivě. A jestliže sami pracujeme pro spoluvěřícího, nebudeme se na základě toho snažit získat oproti jiným zaměstnancům nějakou výhodu.

13 Lidé, kteří nejsou svědky Jehovovými a dostávají se s námi do kontaktu, nás často chválí. Například ředitel jedné velké stavební firmy s oceněním řekl: „Vždycky dodržíte slovo.“ (Žalm 15:4) Díky takovému jednání si s Jehovou udržujeme přátelský vztah, a navíc tím přispíváme k jeho chvále.

POMÁHEJME DRUHÝM, ABY SE STALI JEHOVOVÝMI PŘÁTELI

Pomáháme druhým, aby se mohli stát Jehovovými přáteli (14. a 15. odstavec)

14., 15. Jak můžeme lidem pomáhat, aby se stali Jehovovými přáteli?

14 Mnozí lidé, se kterými se setkáváme ve službě, sice v Boha věří, ale za svého nejlepšího přítele ho nepovažují. Jak jim můžeme pomoci? Určitým vodítkem pro nás mohou být pokyny, které dal Ježíš svým sedmdesáti učedníkům, když je po dvojicích poslal kázat. Řekl jim: „Kdekoli vstoupíte do domu, nejprve řekněte: ‚Kéž má tento dům pokoj.‘ A jestliže je tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm. Ale jestliže tam není, obrátí se zpět k vám.“ (Luk. 10:5, 6) Pokud jednáme s lidmi přátelsky, může je to přitáhnout k pravdě. A když se setkáme s někým, kdo nám odporuje, můžeme svým  laskavým přístupem rozptýlit nepřátelskou atmosféru a přispět k tomu, že si svědky třeba vyslechne příště.

15 Přátelsky a laskavě jednáme i s těmi, kdo jsou aktivními členy falešného náboženství nebo dodržují nebiblické zvyky. Na našich shromážděních vřele vítáme zvlášť ty, kdo jsou znepokojení současnými poměry ve světě a chtějí se dozvědět víc o našem Bohu. Příběhy mnoha těch, na které naše přátelské jednání zapůsobilo, najdeme v rubrice „Bible mění život lidí“.

SPOLUPRACUJME S NAŠÍM NEJLEPŠÍM PŘÍTELEM

16. Proč se můžeme považovat nejen za Boží přátele, ale i za Boží „spolupracovníky“?

16 Pevné přátelství často vzniká mezi lidmi, kteří na něčem společně pracují. Všichni, kdo se Jehovovi zasvětili, se mohou považovat nejen za jeho přátele, ale i za jeho „spolupracovníky“. (Přečti 1. Korinťanům 3:9.) Díky tomu, že kážeme dobrou zprávu a činíme učedníky, můžeme lépe rozumět nádherným vlastnostem našeho nebeského Otce. Cítíme, jak nám svým svatým duchem pomáhá, abychom mohli plnit úkol, který nám svěřil.

17. Jak je ze sjezdových programů vidět, že Jehova je naším přítelem?

17 Čím víc času kazatelské službě věnujeme, tím blíž se k Jehovovi cítíme. Jsme například svědky toho, jak maří plány odpůrců, kteří by chtěli naši činnost zastavit. K Jehovovi nás přibližuje také to, že nám opatřuje hojnost duchovního pokrmu. Když se podíváme několik let nazpět, jasně vidíme, jak nám poskytuje vedení. Například sjezdové programy jednoznačně svědčí o tom, že náš milující nebeský Otec chápe naše problémy a ví, co potřebujeme. V děkovném dopise, který jedna rodina napsala po oblastním sjezdu, stálo: „Program silně zapůsobil na naše srdce. Cítili jsme, jak Jehova každého z nás miluje a chce, aby se nám dobře dařilo.“ Jedni manželé z Německa, kteří se zúčastnili zvláštního sjezdu v Irsku, vyjádřili vděčnost za to, jak vřele je tam bratři přivítali a jak se o ně postarali. Ve svém dopise napsali: „Naše největší díky ale patří Jehovovi a jeho králi Ježíši Kristu. To oni nás pozvali, abychom se stali součástí tohoto opravdu jednotného národa. Když mluvíme o jednotě, nejsou to jen prázdná slova. Vnímáme ji každý den. Zážitky ze zvláštního sjezdu v Dublinu nám vždycky budou připomínat, jak nádhernou výsadou je to,  že společně s vámi můžeme sloužit našemu úžasnému Bohu.“

PŘÁTELÉ SPOLU KOMUNIKUJÍ

18. Nad čím bychom se v souvislosti s modlitbami měli zamyslet?

18 Vztah přátel se prohlubuje, když spolu komunikují. Žijeme v éře internetu a moderních technologií. Možná i my ke komunikaci se svými blízkými rádi využíváme sociální sítě a instant messaging. Ale jak jsme na tom s komunikací s naším nejlepším přítelem Jehovou? Víme o něm, že slyší modlitby. Jak často s ním ale mluvíme? (Žalm 65:2)

19. Co nám pomůže, když v modlitbě jen těžko dokážeme vyjádřit, co cítíme?

19 Pro některé z nás není jednoduché otevřít své srdce a vyjádřit nejhlubší pocity. Ale právě to Jehova očekává, když se k němu modlíme. (Žalm 119:145; Nář. 3:41) Pokud Jehovovi jen těžko dokážeme říct, co cítíme, nabízí nám určitou pomoc. Apoštol Pavel křesťanům v Římě napsal: „O co bychom se měli modlit, jak potřebujeme, to nevíme, ale duch sám za nás naléhavě prosí s nevyslovenými steny. Ten však, jenž zkoumá srdce, ví, co míní duch, protože ten naléhavě prosí za svaté ve shodě s Bohem.“ (Řím. 8:26, 27) Když přemýšlíme o slovech zapsaných například v knize Job nebo v Žalmech a v Příslovích, pomůže nám to, abychom s Jehovou dokázali mluvit o svých nejhlubších pocitech.

20., 21. V čem jsou pro nás povzbuzením Pavlova slova z Filipanům 4:6, 7?

20 Když se dostaneme do náročných situací, pamatujme na inspirovanou radu, kterou Pavel napsal Filipanům: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním.“ Díky otevřené komunikaci s naším nejlepším přítelem můžeme získat klid a najít útěchu. Pavel totiž dodal: „Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše.“ (Fil. 4:6, 7) Pokoj mysli, který nám Jehova poskytuje, je neocenitelný dar. Vždy mu za něj děkujme.

Jak modlitby posilují naše přátelství s Bohem? (21. odstavec)

21 Pokud tedy chceme, aby se naše přátelství s Jehovou upevňovalo, bez modliteb se neobejdeme. Pamatujme proto na Pavlovu vybídku: „Ustavičně se modlete.“ (1. Tes. 5:17) Studium těchto dvou článků nás mělo povzbudit, abychom posilovali svůj vztah k Bohu, dál se podřizovali jeho spravedlivým požadavkům a rozjímali o požehnáních, která nám s láskou poskytuje. Je totiž naším Otcem, Bohem a přítelem.