Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Měj co největší užitek ze čtení Bible

Měj co největší užitek ze čtení Bible

„Mám skutečně potěšení v Božím zákoně.“ (ŘÍM. 7:22)

1.–3. Jaký užitek máme z toho, že čteme Bibli a řídíme se tím, co je v ní napsáno?

„KAŽDÉ ráno děkuji Jehovovi za to, že mi pomáhá rozumět Bibli,“ prohlásila letitá sestra, která ji přečetla už víc než 40krát a stále v tom pokračuje. Jedna mladší sestra napsala, že díky čtení Bible vnímá Jehovu jako skutečnou osobu. Na základě toho si ke svému nebeskému Otci vytvořila hluboký vztah. Řekla: „Jsem teď šťastnější než kdy dřív.“

2 Apoštol Petr všechny křesťany vybídl: „Vytvořte [si] touhu po nefalšovaném mléku, které patří ke slovu.“ (1. Petra 2:2) Ti, kdo prostřednictvím studia Bible tuto touhu uspokojují a řídí se tím, co se v ní píše, mají čisté svědomí a našli smysl života. Také se těší z pevných přátelství s lidmi, kteří stejně jako oni milují pravého Boha a slouží mu. To jsou pádné důvody, proč mít „potěšení v Božím zákoně“. (Řím. 7:22) Boží Slovo však přináší užitek i v dalších oblastech. O jaké se například jedná?

3 Čím víc toho o Jehovovi a jeho Synu víš, tím víc roste tvoje láska k nim i k tvým bližním. Díky přesnému poznání Písma jsi také zjistil, jak Bůh brzy zachrání poslušné lidstvo z tohoto skomírajícího systému věcí. Znáš tedy dobrou zprávu, kterou můžeš předávat lidem v kazatelské službě. A když budeš druhé učit to, co ses při čtení Písma sám dozvěděl, Jehova ti bude žehnat.

PŘI ČTENÍ NESPĚCHEJ

4. Co to znamená číst Bibli polohlasem?

4 Jehova nechce, abychom při čtení jeho Slova spěchali. Jozuovi kdysi řekl: „Tato kniha zákona by se neměla vzdálit od tvých úst, a budeš v ní číst polohlasem dnem a nocí.“ (Jozue 1:8; Žalm 1:2) Znamená to snad, že máš skutečně přečíst polohlasem  každé slovo od 1. Mojžíšovy až po Zjevení? Ne. Znamená to, že bys měl Bibli číst takovým tempem, abys o čteném mohl přemýšlet. Jestliže čteš Boží Slovo tímto způsobem, můžeš se lépe soustředit na pasáže, které jsou pro tebe v danou chvíli zvlášť užitečné či povzbuzující. Když na takovou větu, verš nebo zprávu narazíš, čti pomalu a možná i opravdu polohlasem. Konkrétní myšlenka tak na tebe může hluboce zapůsobit. Proč je to důležité? Jestliže pochopíš, co ti tím chce Bůh říct, dodá ti to silnou motivaci, abys to také uplatnil.

5.–7. Jak ti čtení Božího Slova polohlasem může pomoci, abys (a) zůstal mravně čistý, (b) jednal s druhými trpělivě a laskavě a (c) důvěřoval Jehovovi i v těžkých časech?

5 Čtení polohlasem je užitečné zvláště tehdy, když čteš biblickou knihu, kterou příliš dobře neznáš. Ukažme si to na třech situacích. Nejdřív si představ mladého bratra, který se při osobním čtení Bible dostal ke knize proroka Ozeáše. Když si polohlasem přečte 11. až 13. verš 4. kapitoly, na chvíli se zastaví. (Přečti Ozeáše 4:11–13.) Proč? Tyto verše upoutaly jeho pozornost, protože je ve škole pod tlakem, aby se dopustil nemravnosti. O verších přemýšlí a říká si: I když někdo hřeší tajně, Jehova o tom dobře ví. Rozhodně ho nechci zranit. Bratr se na základě toho pevně rozhodne, že v mravním ohledu zůstane čistý.

6 Uvažujme o druhé situaci. Sestra si čte Joelovo proroctví a právě se dostala ke 13. verši 2. kapitoly. (Přečti Joela 2:13.) Polohlasem si přečte, že Jehova je „milostivý a milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti“, a přemýšlí o tom, jak by ho mohla napodobovat. Řekne si, že si bude dávat pozor, aby už s manželem ani s jinými lidmi nemluvila sarkasticky nebo podrážděně.

7 A teď třetí situace. Bratr ztratil práci a dělá si starosti, jak se postará o manželku a o děti. U Nahuma 1:7 si polohlasem čte, že Jehova „bere na vědomí ty, kdo v něm hledají útočiště“ a je pro ně „pevností ve dni tísně“. Tyto myšlenky ho uklidní a přestane si dělat zbytečné starosti. Připomene si totiž, že Jehova se o své služebníky s láskou stará. Pak si polohlasem přečte 15. verš. (Přečti Nahuma 1:15.) Uvědomí si, že když bude i v obtížných časech kázat dobrou zprávu, dá tím najevo, že Jehovu opravdu považuje za svou pevnost. Dál hledá vhodné zaměstnání, ale myšlenka z Nahuma ho podnítí, aby do kazatelské služby chodil nejen o víkendu, ale i přes týden.

8. Jaký duchovní drahokam jsi při čtení Bible našel?

8 Praktické myšlenky uvedené v předchozích odstavcích jsou z biblických knih, které by někdo možná považoval za těžko srozumitelné. Až se dostaneš ke knihám Ozeáš, Joel a Nahum, zastav se u veršů, které tě zaujmou, a přečti si je polohlasem. Jen si představ, kolik moudrosti a útěchy můžeš ve slovech těchto proroků najít! A co další biblické knihy? Boží Slovo je jako bohaté naleziště diamantů. Důkladně v něm pátrej. Přečti si celou Bibli s cílem najít klenoty v podobě moudrých rad a povzbudivých slov.

SNAŽ SE POROZUMĚT TOMU, CO ČTEŠ

9. Co bychom měli dělat, abychom Bibli rozuměli čím dál víc?

9 Přečíst si každý den něco z Bible je dobré, ale samo o sobě to nestačí. Je také nezbytné snažit se tomu porozumět.  Dobře proto využívej publikace, které Jehovova organizace vydává. Můžeš se z nich dozvědět něco dalšího o lidech, místech a událostech, o nichž je v Bibli zmínka. A co když chceš zjistit, jak by určitá biblická nauka měla ovlivnit tvůj každodenní život? Můžeš se na to zeptat sborového staršího nebo jiného zkušeného bratra či sestry. To, jak je důležité, abychom Bibli rozuměli čím dál víc, je vidět z příkladu Apolla, křesťana z prvního století.

10., 11. (a) Jakou pomoc Apollos dostal, aby mohl dobrou zprávu předávat přesněji? (b) Co se ze zprávy o Apollovi můžeme naučit? (Viz rámeček „Držíš krok s rostoucím poznáním?“.)

10 Apollos byl židovského původu, byl „značně zběhlý v Písmech“ a „měl vroucího ducha“. V knize Skutky je o něm napsáno: „Mluvil a vyučoval o Ježíšovi přesně, ale byl obeznámen pouze s Janovým křtem.“ Aniž si toho byl vědom, učil o křtu něco, co už neplatilo. Když ho v Efezu slyšeli vyučovat manželé Priscilla a Aquila, „přesněji mu objasnili Boží cestu“. (Sk. 18:24–26) Jaký užitek z toho Apollos měl?

11 Biblická zpráva uvádí, že když pak přišel do Achaie, „velmi pomohl těm, kdo z Boží nezasloužené laskavosti uvěřili; důrazně a důkladně totiž veřejně dokazoval, že se Židé mýlí, když z Písem ukazoval, že Ježíš je Kristus“. (Sk. 18:27, 28) Apollos už dokázal význam křesťanského křtu vysvětlit správně. Jelikož této nauce porozuměl lépe, „velmi pomohl“ dalším lidem, aby udělali pokrok v pravdě. Jaké poučení z této zprávy plyne? Podobně jako Apollos bychom se měli snažit,  abychom porozuměli tomu, co v Bibli čteme. A když nám zkušený spoluvěřící poradí, jak vyučovat ještě lépe, měli bychom jeho pomoc pokorně a vděčně přijmout. Díky tomu bude naše služba kvalitnější.

TO, CO SE DOZVÍDÁŠ, PŘEDÁVEJ DRUHÝM

12., 13. Jak můžeš zájemci pomáhat, aby dělal pokroky?

12 Stejně jako Priscilla, Aquila a Apollos, i my můžeme být přínosem pro druhé. Jaké máš pocity, když pomůžeš zájemci, aby překonal nějakou překážku, která mu bránila v duchovním pokroku? Pokud jsi starší, jak se cítíš, když ti spoluvěřící poděkuje za biblickou radu, díky které dokázal zvládnout náročné období? Když používáme Boží Slovo, abychom pomohli druhým zlepšit život, přináší nám to uspokojení a radost. * Uvažuj o tom, jak to dělat.

13 Máš nerozhodného zájemce, který nedělá duchovní pokroky? I Izraelité v Elijášově době váhali, koho mají uctívat. Rada, kterou dostali, může pomoci i jemu. (Přečti 1. Královskou 18:21.) Nebo si představ jinou situaci. Pokud se zájemce bojí, jak budou jeho přátelé či příbuzní reagovat na to, že studuje Bibli, mohl bys jeho odhodlání uctívat Jehovu posílit rozborem Izajáše 51:12, 13. (Přečti.)

14. Co ti pomůže, aby sis ve správnou chvíli vzpomněl na ten správný verš?

14 Bible obsahuje mnoho výroků, které mohou druhé povzbudit, usměrnit a posilnit. Možná tě ale napadne: Co mám dělat pro to, abych si ve správnou chvíli vzpomněl na ten správný verš? Denně čti Bibli a přemýšlej o Božích myšlenkách. Díky tomu si vytvoříš zásobárnu výroků, které ti Jehova svým duchem může připomenout ve chvíli, kdy to budeš potřebovat. (Mar. 13:11; přečti Jana 14:26) *

15. Díky čemu budeš Božímu Slovu víc rozumět?

15 Když plníš teokratické úkoly, modli se k Jehovovi o moudrost podobně jako král Šalomoun. (2. Par. 1:7–10) Napodobuj starověké proroky, kteří se „pilně dotazovali a pečlivě . . . pátrali“ v Božím Slově, aby přesně znali Jehovu a jeho vůli. (1. Petra 1:10–12) Apoštol Pavel vybízel Timotea, aby se duchovně sytil „slovy víry a znamenitého učení“. (1. Tim. 4:6) Když to budeš dělat i ty, budeš plně způsobilý, abys druhým duchovně pomáhal. A zároveň tím budeš posilovat svou vlastní víru.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA NÁS CHRÁNÍ

16. (a) K čemu vedlo to, že Beroané „denně pečlivě zkoumali Písma“? (b) Proč je každodenní čtení Bible tak důležité dnes?

16 Židé v makedonské Beroi měli ve zvyku denně pečlivě zkoumat Písmo. Když jim Pavel kázal dobrou zprávu, porovnávali jeho slova s tím, co z Písma znali. K čemu to vedlo? Mnozí došli k závěru, že Pavel učí pravdu, a „stali [se] věřícími“. (Sk. 17:10–12) Z toho je vidět, že každodenní čtení Bible vede  k pevné víře v Jehovu. Taková víra, tedy „jisté očekávání věcí, na něž je naděje“, je nezbytná k tomu, abychom mohli přežít do Božího nového světa. (Hebr. 11:1)

17., 18. (a) Jak naše srdce chrání pevná víra a láska? (b) Jak nás před nebezpečím chrání naděje?

17 Pavel napsal: „Pokud jde o nás, kteří patříme dni, buďme střízliví a mějme na sobě pancíř víry a lásky a jako přilbu naději na záchranu.“ (1. Tes. 5:8) Pancířem voják chránil své srdce před zbraněmi nepřátel. Podobně i my musíme chránit své obrazné srdce před působením hříchu. Když k silné víře v Boží sliby přidáme lásku k Jehovovi a svým bližním, oblékneme si duchovní pancíř té nejvyšší kvality. Pak bude málo pravděpodobné, že se dopustíme jednání, kvůli kterému bychom ztratili Boží přízeň.

18 Pavel se zmínil také o přilbě, tedy o „naději na záchranu“. V biblických dobách vojákovi bez přilby hrozilo, že v bitvě přijde o život. S dobrou přilbou však mohl bez vážnějšího zranění přežít i silný úder do hlavy. Studiem Bible posilujeme naději na to, že nás Jehova zachrání. Jestliže v záchranu od Jehovy pevně doufáme, nenecháme se nakazit prázdnými a zhoubnými řečmi odpadlíků. (2. Tim. 2:16–19) Naděje na záchranu nás také posiluje, abychom se nikým nenechali zlákat k jednání, které Jehova odsuzuje.

KLÍČ K PŘEŽITÍ

19., 20. Proč si velmi vážíme Božího Slova a z čeho se to pozná? (Viz rámeček „Jehova mi dává přesně to, co potřebuju“.)

19 Čím hlouběji jsme v čase konce, tím víc se musíme o Jehovovo Slovo opírat. Biblické rady nám pomáhají, abychom napravovali své nesprávné návyky a ovládali své hříšné sklony. Povzbuzení a útěcha z Písma nám umožňují úspěšně procházet zkouškami, které nám Satan a jeho svět staví do cesty. Díky vedení, jež nám Jehova ve svém Slově poskytuje, zůstaneme na cestě k životu.

20 Boží vůlí je, „aby lidé všeho druhu byli zachráněni“. K takovým lidem patříme jak my, tak ti, kterým kážeme a vyučujeme je z Bible. Všichni, kdo si přejí získat záchranu, však musí přijít k „přesnému poznání pravdy“. (1. Tim. 2:4) Každý, kdo chce přežít poslední dny, tedy musí číst Bibli a uplatňovat inspirované pokyny, které jsou v ní uvedeny. To, zda si Jehovova Slova opravdu vážíme, se pozná z toho, zda si v něm denně čteme. (Jan 17:17)

^ 12. odst. Biblické myšlenky samozřejmě nepoužíváme k tomu, abychom na druhé vyvíjeli nátlak nebo je kritizovali. Se zájemci bychom měli jednat stejně trpělivě a laskavě, jako Jehova jedná s námi. (Žalm 103:8)

^ 14. odst. Co když si dokážeš vybavit klíčová slova nějakého verše, ale nevíš, ve které biblické knize nebo kapitole ho najít? Podívej se do indexu na konci Bible, do Watchtower Library nebo do konkordance k Překladu nového světa. Pravděpodobně najdeš, co hledáš.