Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Pamatujme, že jsme dočasnými usedlíky

Pamatujme, že jsme dočasnými usedlíky

„Vybízím vás jako cizince a dočasné usedlíky, abyste se stále zdržovali tělesných tužeb.“ (1. PETRA 2:11)

1., 2. Kdo byli vyvolení, kterým apoštol Petr psal, a proč je označil za dočasné usedlíky?

ASI třicet let potom, co Ježíš vystoupil do nebe, napsal apoštol Petr dopis „dočasným usedlíkům, kteří jsou rozptýleni v Pontu, Galácii, Kappadokii, Asii a Bithýnii, vyvoleným“. (1. Petra 1:1) Vyvolenými samozřejmě myslel ty, kdo byli stejně jako on pomazáni svatým duchem a získali „nové zrození k živé naději“, že budou s Kristem vládnout v nebi. (Přečti 1. Petra 1:3, 4.) Proč ale tyto vyvolené označil za „cizince a dočasné usedlíky“? (1. Petra 2:11) A co z toho vyplývá pro nás dnes, kdy se k pomazaným hlásí jen zlomek svědků Jehovových?

2 Označit pomazané křesťany v prvním století za dočasné usedlíky bylo na místě a stejné je to dnes. Jejich život na zemi je totiž opravdu jen dočasný. Apoštol Pavel, který také patřil k „malému stádu“ pomazaných, napsal: „Pokud jde o nás, naše občanství existuje v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce, Pána Ježíše Krista.“ (Luk. 12:32; Fil. 3:20) Jelikož jejich „občanství existuje v nebesích“, pomazaní křesťané po smrti opouštějí pozemskou scénu a získávají něco mnohem lepšího — nesmrtelný život v nebi. (Přečti Filipanům 1:21–23.) To, že jsou dočasnými usedlíky na zemi, která je pod Satanovou vládou, tedy o nich platí doslova.

3. Jaká otázka vzniká v souvislosti s jinými ovcemi?

3 Jak je to ale s jinými ovcemi? (Jan 10:16) Mají přece biblicky podloženou naději, že se stanou  stálými obyvateli této planety a budou na ní žít věčně. Přesto i o nich je možné říct, že jsou nyní pouze dočasnými usedlíky. V jakém smyslu?

„VŠECHNO TVORSTVO NADÁLE SPOLU STÉNÁ“

4. Čemu lidé nejsou schopní zabránit?

4 Dokud Jehova dovoluje, aby Satanův ničemný svět trval, každý člověk, včetně Božích služebníků, bude nést následky Satanovy vzpoury. V Římanům 8:22 čteme: „Všechno tvorstvo nadále spolu sténá a je spolu v bolesti až dosud.“ Někteří politici, vědci či filantropové se upřímně snaží tuto situaci změnit, ale nejsou toho schopni.

5. Co od roku 1914 udělaly už miliony lidí a proč?

5 Od roku 1914 se miliony lidí rozhodly, že se stanou poddanými Bohem ustanoveného krále, Krista Ježíše. Nechtějí být součástí Satanova systému věcí a odmítají ho podporovat. Svůj život a všechno, co mají, využívají ve prospěch Božího království a jeho zájmů. (Řím. 14:7, 8)

6. V jakém smyslu jsou všichni svědkové Jehovovi cizinci?

6 Svědkové Jehovovi žijí ve více než 200 zemích a podřizují se jejich zákonům. Přesto jsou v určitém smyslu cizinci. Jsou zcela neutrální v politických a sociálních otázkách, protože se už nyní považují za občany nového světa, který slíbil Bůh. Radují se z toho, že doba, kdy jsou dočasnými usedlíky v nedokonalém systému věcí, se rychle blíží ke konci.

Nesnažíme se zachraňovat Satanův svět. Podporujeme Boží nový svět

7. Jak se z dočasných usedlíků stanou stálí obyvatelé a kde budou žít?

7 Kristus brzy použije svou moc a zničí Satanův zkažený svět. Jeho dokonalá vláda zbaví zemi hříchu a zármutku. Odstraní všechny viditelné i neviditelné stopy vzpoury proti Jehovově právoplatné autoritě. Věrní Boží služebníci budou mít příležitost stát se stálými obyvateli pozemského ráje.  (Přečti Zjevení 21:1–5.) Lidstvo bude úplně „osvobozeno ze zotročení porušeností a bude mít slavnou svobodu Božích dětí“. (Řím. 8:21)

CO SE OD PRAVÝCH KŘESŤANŮ OČEKÁVÁ?

8., 9. Co Petr myslel tím, že se křesťané mají zdržovat tělesných tužeb?

8 Petr se ve svém dopise zabýval tím, co se od křesťanů očekává. Napsal: „Milovaní, vybízím vás jako cizince a dočasné usedlíky, abyste se stále zdržovali tělesných tužeb, neboť právě ty působí rozpor s duší.“ (1. Petra 2:11) Tato rada byla určena pomazaným křesťanům, ale platí i pro Ježíšovy jiné ovce.

9 Některé touhy nejsou nesprávné, pokud jsou uspokojované způsobem, který stanovil Stvořitel. Dokonce přispívají k radosti ze života. To se týká například touhy dobře se najíst a napít, věnovat se odpočinkovým činnostem nebo trávit čas s přáteli. I touha po sexu s manželským partnerem patří k životu a není na ní nic špatného. (1. Kor. 7:3–5) Petr však měl na mysli tělesné touhy, kterých by se křesťané měli vyvarovat, protože „působí rozpor s duší“. Některé biblické překlady proto na tomto místě přímo uvádějí slovní spojení „sobecké vášně“ (Ekumenický překlad) nebo „tělesné chtíče“ (Nový zákon, Žilka). Křesťan by rozhodně měl ovládat jakoukoli touhu, která je v rozporu s Jehovovou vůlí a která by mohla poškodit jeho vztah s Bohem. Pokud by to nedělal, vážně by tím ohrozil svou vyhlídku na věčný život.

10. Jak se Satan snaží zlákat křesťany, aby se stali součástí jeho světa?

10 Satan chce, aby se praví křesťané přestali v tomto systému věcí považovat za dočasné usedlíky. Hmotařství, nemravnost, sláva, sobectví a patriotismus, to všechno jsou pasti, které nastražil. Jestliže nesprávným touhám odhodlaně odoláváme, dáváme tím jasně najevo, že nechceme být součástí Satanova zkaženého světa. Naopak tím ukazujeme, že v něm žijeme pouze dočasně. To, po čem skutečně toužíme a o co se ze všech sil snažíme, je stát se stálými obyvateli Božího spravedlivého světa.

ZNAMENITÉ CHOVÁNÍ

11., 12. Jak lidé někdy pohlížejí na cizince a jaký postoj mívají ke svědkům Jehovovým?

11 Ve 12. verši Petr vysvětluje, co dalšího se od dočasných usedlíků očekává: „Udržujte si znamenité chování mezi národy, aby v tom, v čem proti vám mluví jako proti zločincům, oslavovali Boha v den jeho prohlídky kvůli vašim znamenitým skutkům, jichž jsou očitými svědky.“ Lidé, kteří nežijí ve své rodné zemi, se někdy stávají terčem kritiky, protože se liší od místních obyvatel. Mluví jiným jazykem, dodržují jiné zvyky, jinak se oblékají a někdy mají i jinou barvu pleti. Kvůli takovým odlišnostem bývají dokonce považováni za nebezpečné. Svým hezkým chováním, tedy svými znamenitými skutky, však mohou takovou neoprávněnou kritiku vyvrátit.

12 Také praví křesťané se od svého okolí v určitých ohledech liší, například v tom, jak se vyjadřují nebo jakou si vybírají zábavu. Z jejich oblečení  i celkového vzhledu je často zřejmé, že jsou jiní než většina lidí. Takové rozdíly někdy způsobují, že špatně informovaní lidé je považují za hrozbu. Jiní si však všímají jejich dobrého chování a vyjadřují se o nich pochvalně.

13., 14. Jak se moudrost „prokazuje jako spravedlivá svými skutky“? Uveď příklad.

13 Svými znamenitými skutky můžeme druhým pomoci, aby si uvědomili, že jejich kritika je nepodložená. Křivě obviněn byl dokonce i Ježíš, jediný člověk v dějinách, který dokonale poslouchal Boha. Někteří o něm prohlásili, že je to „člověk nenasytný a propadlý pití vína, přítel výběrčích daní a hříšníků“. Svým znamenitým chováním však Ježíš ukázal, že takový není. Řekl: „Moudrost se prokazuje jako spravedlivá svými skutky.“ (Mat. 11:19) Stejné je to i dnes. Uveďme si jeden příklad. Někteří lidé z německého městečka Selters považují bratry a sestry, kteří slouží v tamním betelu, za podivíny. Starosta se však našich spoluvěřících zastal. Prohlásil: „Svědkové, kteří tam bydlí, mají svůj vlastní způsob života, ale nijak tím nenarušují život místních obyvatel.“

Biblická pravda sjednotila tuto ruskou rodinu

14 Jiným příkladem je to, co se stalo svědkům Jehovovým v Moskvě, kteří byli křivě obviněni z porušení mnoha zákonů. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku však v červnu 2010 prohlásil: „Soud zjistil, že zásah [moskevských úřadů] do navrhovatelových práv na svobodu vyznání a shromažďování byl neopodstatněný. [Ruské] soudy neposkytly ‚odpovídající a dostatečné‘ důkazy, že navrhovatel jako skupina“ se provinil například rozvracením rodin, podněcováním k sebevraždě nebo odmítáním lékařské péče. Soud na základě toho uvedl: „Sankce uložené [ruskými] soudy byly s ohledem na nepružnost místních zákonů nepřiměřeně tvrdé a neúměrné, ať už se tím sledoval jakkoli legitimní cíl.“

PATŘIČNÁ PODŘÍZENOST

15. Kterou biblickou zásadou se řídí svědkové Jehovovi po celém světě?

15 Svědkové Jehovovi se po celém světě řídí tím, co apoštol Petr uvedl jako další požadavek pro dočasné usedlíky. Napsal: „Kvůli Pánu se podřizujte každému lidskému stvoření: ať králi jako nadřazenému, či místodržitelům.“ (1. Petra 2:13, 14) Ačkoli nejsme součástí ničemného světa, v souladu s Pavlovým pokynem se ochotně podřizujeme vládním autoritám, protože byly dosazeny „do svých relativních postavení Bohem“. (Přečti Římanům 13:1, 5–7.)

16., 17. (a) Proč nelze říct, že se stavíme proti světským vládám? (b) Co někteří politikové uznávají?

 16 Důvodem, proč se v tomto systému věcí chováme jako dočasní usedlíci, není to, že bychom chtěli protestovat proti současnému společenskému zřízení. Nestavíme se proti lidem, kteří se v politických a sociálních otázkách nějak angažují, ani se je v tomto směru nesnažíme ovlivňovat. Na rozdíl od některých náboženských skupin se nepleteme do politiky ani nediktujeme úřadům, co by měly dělat. To, že bychom nějak narušovali veřejný pořádek nebo ohrožovali vládu, je pro nás naprosto nemyslitelné.

17 Petr napsal: „Mějte úctu ke králi.“ V souladu s těmito slovy máme úctu k vládním představitelům, což se projevuje tím, že je posloucháme. (1. Petra 2:17) Někdy tito lidé otevřeně prohlásí, že není důvod se svědků Jehovových obávat. Například německý politik Steffen Reiche, bývalý ministr vlády spolkové země Braniborsko a později člen německého parlamentu, řekl: „Chování svědků Jehovových v koncentračních táborech a vězeních se vyznačovalo vlastnostmi, které jsou dnes stejně jako v minulosti nepostradatelné pro existenci demokratického ústavního zřízení. Konkrétně mám na mysli jejich nezlomnost tváří v tvář SS a jejich soucit se spoluvězni. Vzhledem k rostoucí brutalitě vůči cizincům a osobám jiného politického názoru či ideologie jsou tyto vlastnosti pro každého obyvatele naší země nezbytné.“

LÁSKA KE SPOLUVĚŘÍCÍM

18. (a) Proč máme mezi sebou vřelé vztahy? (b) Čeho si všímají někteří z těch, kdo nejsou svědky Jehovovými?

18 Petr také napsal: „Mějte lásku k celému společenství bratrů, mějte bázeň před Bohem.“ (1. Petra 2:17) Mít bázeň před Bohem znamená, že ho nechceme zklamat, a proto si přejeme jednat podle jeho vůle. S radostí mu sloužíme společně s bratry a sestrami z celého světa, kteří mají stejné přání jako my. Je tedy přirozené, že máme „lásku k celému společenství bratrů“. V dnešním sobeckém světě je něco takového vzácné a lidé, kteří nejsou svědky Jehovovými, jsou často překvapení, jak vřelé vztahy mezi sebou máme. Jedna průvodkyně, která pracovala pro americkou cestovní kancelář, žasla nad tím, s jakou láskou a péčí bylo postaráno o delegáty mezinárodního sjezdu svědků Jehovových v Německu v roce 2009. Prohlásila, že za celá léta, co pracuje jako průvodkyně, něco takového ještě neviděla. Jeden bratr o ní později řekl: „Pořád o nás mluvila s obdivem a nadšením.“ Slyšel jsi i ty něco podobného od lidí, kteří nejsou svědky Jehovovými a byli na některém z našich sjezdů?

19. K čemu bychom měli být odhodlaní a proč?

19 Těmito a ještě dalšími způsoby dáváme najevo, že v Satanově systému věcí jsme opravdu jen dočasnými usedlíky. A v tomto postavení chceme zůstat až do doby, kdy se staneme stálými obyvateli Božího spravedlivého nového světa. Pevně věříme, že k tomu dojde už brzy. Těšíš se na to?