Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Uvědomuješ si, jak je důležité dělat duchovní pokroky?

Uvědomuješ si, jak je důležité dělat duchovní pokroky?

„Věnuj se dále veřejnému čtení, vybízení, vyučování.“ (1. TIM. 4:13)

PÍSNĚ: 45, 70

1., 2. a) Jak se v tomto čase konce splňuje Izajáš 60:22? b) Co dnes potřebuje pozemská část Jehovovy organizace?

„Z MALIČKÉHO se stane tisíc a z malého mocný národ.“ (Iz. 60:22) Uvedené proroctví se v těchto posledních dnech jednoznačně splňuje. Ve služebním roce 2015 oznamovalo dobrou zprávu o Království 8 220 105 kazatelů. Závěrečná část 22. verše by měla oslovit každého z nás. Náš nebeský Otec totiž říká: „Já, Jehova, to urychlím ve svůj čas.“ Jsme jako cestující v dopravním prostředku, který zrychluje – cítíme, jak kazatelská činnost nabírá na obrátkách. Jak na to my osobně reagujeme? Věnujeme se službě ze všech sil? Mnoho bratrů a sester slouží jako pravidelní nebo pomocní průkopníci. A velkou radost máme i z toho, že se řada zvěstovatelů stěhuje tam, kde je to potřeba, nebo se jinak dávají k dispozici.

2 Ochotných rukou je ale zapotřebí čím dál víc. Každý rok vzniká kolem 2 000 sborů. Pokud by v každém novém sboru mělo sloužit pět starších, muselo by být ročně 10 000 služebních pomocníků jmenováno staršími. A to znamená, že by byly potřeba tisíce dalších bratrů, kteří by splňovali  požadavky, aby se mohli stát služebními pomocníky. Vidíme z toho, kolik „práce v Pánově díle“ dnes je – a to se týká jak bratrů, tak sester. (1. Kor. 15:58)

CO TO ZNAMENÁ DĚLAT DUCHOVNÍ POKROKY

3., 4. O jaké duchovní pokroky můžeš usilovat?

3 Přečti 1. Timoteovi 3:1. Řecký výraz překládaný jako „usilovat“ znamená „natahovat se“, možná po něčem, na co by člověk normálně nedosáhl. Použitím tohoto slova apoštol Pavel ukázal, že dělat duchovní pokroky vyžaduje úsilí. Představ si bratra, který přemýšlí o tom, jak by mohl být větším přínosem pro sbor. Rád by se stal služebním pomocníkem, ale uvědomuje si, že ještě musí pracovat na svých křesťanských vlastnostech. Když je pak jmenován, dál se snaží zlepšovat, aby později mohl sloužit jako starší.

4 Podobné úsilí vynakládají i bratři a sestry, kteří chtějí sloužit jako průkopníci, betelité nebo dobrovolníci na stavbách sálů Království. Duchovní pokroky ale může dělat každý z nás. Uvažujme teď o tom, jak nás k tomu Boží Slovo povzbuzuje.

USILUJ O DUCHOVNÍ POKROKY

5. Jak můžou mladí využívat svoje síly ve službě pro Jehovu?

5 Mladí lidé mívají víc sil a můžou toho ve službě pro Jehovu hodně udělat. (Přečti Přísloví 20:29.) Někteří z nich pracují v betelu na výrobě Biblí a dalších publikací. Mnozí mladí křesťané se podílejí na výstavbě a údržbě sálů Království nebo se společně se zkušenějšími svědky účastní humanitárních akcí po přírodních pohromách. A řada mladých průkopníků se učí nějaký cizí jazyk nebo se stěhují do zahraničí, aby tam pomohli s kázáním.

6.–8. a) Jak jeden mladý bratr změnil svůj přístup ke službě Jehovovi a k čemu to vedlo? b) Jak můžeme „ochutnat a vidět“, že Jehova je dobrý?

6 Asi si uvědomuješ, že sloužit Jehovovi naplno je velmi důležité. Možná ale cítíš něco podobného jako Aaron, který vyrůstal v křesťanské rodině. Vzpomíná: „Shromáždění a služba mě nudily.“ Přál si, aby ho služba bavila, a nechápal, proč to tak není. Co nakonec udělal?

7 Rozhodl se, že si bude pravidelně číst Bibli, připravovat se na shromáždění, podávat komentáře a hlavně se častěji modlit. Díky tomu jeho láska k Jehovovi postupně rostla a on začal dělat hezké pokroky. Nějakou dobu byl průkopníkem, pomáhal v oblastech zasažených přírodní katastrofou a kázal v zahraničí. Dnes je v betelu a slouží jako starší. Jak hodnotí životní dráhu, kterou si zvolil? Říká: „Ochutnal jsem a viděl, že Jehova je dobrý. Vděčnost za to všechno, co pro mě dělá, mě motivuje, abych mu sloužil ještě víc – a díky tomu od něj ještě víc dostávám.“

8 Žalmista řekl: „Pokud jde o ty, kdo hledají Jehovu, ti nebudou mít nedostatek ničeho dobrého.“ (Přečti Žalm 34:8–10.) Jehova nikdy nezklame ty, kdo mu ze všech sil slouží. Když ho z lásky uctíváme, můžeme i my „ochutnat a vidět“, že je dobrý, a zažívat štěstí, jaké bychom jinak nikdy nepoznali.

 BUĎ TRPĚLIVÝ A NEVZDÁVEJ TO

9., 10. Proč je důležité umět čekat?

9 Když pracuješ na svých cílech, projevuj „postoj očekávání“. (Mich. 7:7) Jehova sice někdy svoje věrné služebníky nechá na určitou výsadu nebo změnu okolností čekat, ale můžou si být jistí, že je vždycky bude podporovat. Například Abraham dostal slib, že bude mít syna. I když na jeho narození musel čekat mnoho let, po celou tu dobu byl trpělivý a neztratil víru. A Jehova ho nezklamal. (1. Mojž. 15:3, 4; 21:5; Hebr. 6:12–15)

10 Je pravda, že čekat není snadné. (Přísl. 13:12) Kdybychom ale pořád řešili svoje nenaplněná očekávání, mohlo by nás to deptat. Lepší je věnovat čas tomu, abychom se v duchovním ohledu zlepšovali a byli díky tomu způsobilí ujmout se odpovědných úkolů ve sboru. Uvažujme o třech způsobech, jak to můžeme dělat.

11. Na kterých vlastnostech můžeme pracovat a proč jsou důležité?

11 Pracuj na křesťanských vlastnostech. Pokud si čteme Boží Slovo a uvažujeme o něm, získáváme tak moudrost, pochopení, dobrý úsudek, poznání, schopnost přemýšlet a zdravou mysl. Pro bratry, kteří se starají o sbor, jsou tyto vlastnosti naprosto nezbytné. (Přísl. 1:1–4; Tit. 1:7–9) Díky našim publikacím můžeme pochopit, jak se Bůh na řadu věcí dívá. Každý den musíme řešit nejrůznější otázky – jakou zábavu  a oblečení si vybrat, jak hospodařit s penězi a jak vycházet s druhými. Když v těchto situacích uplatňujeme to, co jsme se z Bible naučili, dokážeme se rozhodovat tak, abychom Jehovovi dělali radost.

12. Jak můžou členové sboru ukázat, že je na ně spolehnutí?

12 Ukaž, že je na tebe spolehnutí. Pro bratry i sestry platí následující zásada: Ať dostaneš jakýkoli úkol, snaž se ho plnit co nejlépe. Když Židé pracovali na obnově chrámu, Nehemjáš musel rozhodnout, komu svěří odpovědné úkoly. Vybral muže, kteří se báli Boha a byli důvěryhodní a spolehliví. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Podobně i dnes se „od správce . . . žádá jen jedno – aby byl shledán věrným“. (1. Kor. 4:2, Bible21) Tvoje usilovná práce nezůstane bez povšimnutí. (Přečti 1. Timoteovi 5:25.)

13. Jak můžeš napodobit Josefa, když ti druzí ukřivdí?

13 Nech se Jehovou přečišťovat. Co můžeš dělat, když ti druzí ukřivdí? Někdy můžeš problém okamžitě vyřešit. Jindy ale nemusí být dobré začít se hned vehementně hájit, protože bys tím mohl situaci ještě zhoršit. Poučný je příklad Josefa. I když s ním jeho bratři zacházeli velmi špatně, nechoval v sobě zášť. Později byl falešně obviněn a nespravedlivě uvězněn. Spoléhal se ale na to, že ho Jehova bude i v těžkých chvílích podporovat. K čemu to vedlo? „Jehovova řeč jej sama přečistila.“ (Žalm 105:19) Když tyto zkoušky skončily, Josef byl připraven ujmout se důležitého úkolu. (1. Mojž. 41:37–44; 45:4–8) Pokud se i k tobě někdo zachová nelaskavě, modli se o moudrost, jednej a mluv s mírností a spoléhej se na sílu od Jehovy. Určitě ti pomůže. (Přečti 1. Petra 5:10.)

ZLEPŠUJ SE VE SLUŽBĚ

14., 15. a) Proč musíme dávat „neustále pozor“ na to, jak vydáváme svědectví? b) Jak se můžeš přizpůsobit měnícím se okolnostem? (Viz úvodní obrázek a rámeček „ Jsi ochotný zkusit něco nového?“.)

14 Pavel vybízel Timotea: „Věnuj se dále veřejnému čtení, vybízení, vyučování. Dávej neustále pozor na sebe a na své vyučování.“ (1. Tim. 4:13, 16) Timoteus už byl zkušeným zvěstovatelem. Aby však jeho služba přinášela dobré výsledky, musel na svoje vyučování dávat „neustále pozor“. Nemohl spoléhat na to, že způsob vydávání svědectví, který se mu osvědčil, bude fungovat stále. Pokud chtěl, aby mu lidé se zájmem naslouchali, musel svoje metody přizpůsobovat jejich potřebám. A my musíme dělat totéž.

15 Ve službě dům od domu často narážíme na to, že lidé nejsou doma. V určitých oblastech se do některých bytových domů nebo uzavřených komplexů vůbec nedostaneme. Pokud to tak je i ve tvém obvodu, mohl bys vyzkoušet jiné formy služby?

16. Jak může vypadat vydávání svědectví na veřejnosti?

16 Vynikající metodou je vydávání svědectví na veřejnosti. Mnozí bratři a sestry si tuto formu služby oblíbili a mají s ní skvělé zkušenosti. Snaží se lidi oslovovat na vlakových a autobusových nádražích, na trzích, v parcích a na dalších veřejných místech. Někteří začnou tím, že se zmíní o nějaké  aktuální události, pochválí někomu děti nebo se ho zeptají na jeho práci. Po chvíli se zmíní o nějaké biblické myšlence a podle toho, jak oslovený zareaguje, pokračují v rozhovoru.

17., 18. a) Co ti pomůže získat větší jistotu ve službě na veřejnosti? b) V jakém ohledu bys chtěl napodobovat Davida?

17 Pokud je pro tebe těžké oslovovat cizí lidi na veřejnosti, nevzdávej to. Stejně na tom byl i Eddie, průkopník z New Yorku. Postupem času ale i v tomto odvětví služby získal větší jistotu. Co mu pomohlo? Říká: „Při rodinném uctívání s manželkou přemýšlíme, jak reagovat na námitky a názory, se kterými se často setkáváme. Necháváme si taky poradit od ostatních bratrů.“ Teď už se Eddie do služby na veřejnosti pokaždé těší.

18 Když se budeš ve službě zlepšovat a získávat v ní jistotu, bude tvůj duchovní pokrok jasně patrný. (Přečti 1. Timoteovi 4:15.) Navíc tak budeš chválit našeho nebeského Otce podobně jako David, který zpíval: „Budu žehnat Jehovovi po všechny časy; jeho chvála bude neustále v mých ústech. V Jehovovi se bude chlubit má duše; mírní uslyší a budou se radovat.“ (Žalm 34:1, 2) Možná i díky tvojí službě se někteří mírní lidé budou moct radovat z toho, že začali uctívat pravého Boha.

SVÝMI DUCHOVNÍMI POKROKY OSLAVUJEŠ JEHOVU

19. Proč můžou být Jehovovi věrní služebníci šťastní i přes nepříznivé okolnosti?

19 David také řekl: „Všechna tvá díla ti budou chvalořečit, Jehovo, a tvoji věrně oddaní ti budou žehnat. O slávě tvého kralování budou hovořit a o tvé moci budou mluvit, aby lidským synům dali na vědomí jeho mocné činy a slávu nádhery jeho kralování.“ (Žalm 145:10–12) S těmito slovy se určitě ztotožňují všichni věrní svědkové Jehovovi. Ale co když tě ve službě omezuje nemoc nebo pokročilý věk? I přesto můžeš oslavovat Boha tím, že vydáváš svědectví ošetřovatelům a dalším lidem. Pokud jsi kvůli svojí víře ve vězení a snažíš se mluvit o pravdě tak, jak ti to situace dovoluje, Jehova z tebe má velkou radost. (Přísl. 27:11) A radost z tebe má i v případě, že se svědomitě věnuješ duchovním činnostem navzdory tomu, že tě rodina nepodporuje. (1. Petra 3:1–4) I přes nepříznivé okolnosti můžeš oslavovat Jehovu a dělat duchovní pokroky.

20., 21. Díky čemu můžeš být velkou pomocí pro druhé?

20 Pokud budeš dál dělat duchovní pokroky, Jehova tě bude podporovat. Možná bude stačit jenom pár změn ve tvém časovém rozvrhu nebo životním stylu, a ty budeš moct v ještě větší míře oznamovat drahocennou pravdu těm, kdo to potřebují. Díky svému obětavému způsobu života budeš navíc velkou pomocí pro spoluvěřící. Když uvidí, s jakou pokorou pracuješ pro sbor, nepochybně si získáš jejich lásku, vděčnost a podporu.

21 Ať už sloužíme Jehovovi mnoho let, nebo jen několik měsíců, každý z nás může dělat duchovní pokroky. Jak v tom můžou zkušenější křesťané pomáhat těm novým? O tom budeme mluvit v příštím článku.