Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Jsi vděčný za Boží Slovo?

Jsi vděčný za Boží Slovo?

„Když jste obdrželi Boží slovo, nepřijali jste je jako lidské slovo, ale právě jako to, čím po pravdě je, jako Boží slovo.“ (1. TES. 2:13)

PÍSNĚ: 114, 113

1.–3. a) Jak možná vznikl spor mezi Euodií a Syntyche? (Viz úvodní obrázek.) b) Jak se takovým problémům dá vyhnout?

JEHOVOVI SLUŽEBNÍCI si velmi váží Božího Slova, Bible. Protože jsme nedokonalí, všichni čas od času dostaneme nějakou biblickou radu. Jak na to reagujeme? Uvažujme o dvou křesťankách z prvního století, Euodii a Syntyche. Tyto dvě pomazané ženy měly mezi sebou neshody. Jaké? To Bible neříká, ale můžeme si představit následující situaci.

2 Euodia možná pozvala k sobě domů nějaké bratry a sestry na dobré jídlo a aby se s nimi potěšila. Syntyche pozvána nebyla, ale slyšela o tom, jak si to tam všichni užili. Možná si řekla: Proč Euodia nepozvala i mě? Myslela jsem, že jsme nejlepší kamarádky! Cítila se zrazená, a tak o Euodii začala pochybovat, a dokonce se na ni začala dívat podezíravě. Zorganizovala setkání, na které pozvala stejné bratry a sestry jako předtím Euodia. Ji ale nepozvala! Problém, který mezi nimi byl, mohl narušit pokoj v celém sboru. Bible neříká, jak spor vyřešily, ale tyto sestry zřejmě daly na Pavlovu laskavou radu. (Fil. 4:2, 3)

 3 Podobné situace bývají příčinou neshod mezi Jehovovými služebníky i dnes. Takové problémy se ale dají řešit, nebo se jim dokonce dá vyhnout, když uplatňujeme rady z Božího Slova. Pokud se jimi řídíme, dáváme najevo, že si Bible velmi vážíme. (Žalm 27:11)

BIBLE A NAŠE EMOCE

4., 5. Jaké biblické rady nám můžou pomoct ovládat svoje emoce?

4 Ovládat emoce není vždycky jednoduché. Může být velmi zraňující, když nás někdo přehlíží nebo s námi jedná nespravedlivě, možná kvůli tomu, že pocházíme z jiné kultury, máme jinou barvu pleti nebo se lišíme nějak jinak. A bolí to o to víc, když se k nám tak zachová nějaký bratr nebo sestra. Jsou v Bibli rady, které nám můžou pomoct, když se setkáme s takovým projevem lidské nedokonalosti?

5 Jehova pozoruje lidské vztahy od nepaměti. Všímá si našich emocí a jednání. Když jsme rozzlobení nebo na někoho naštvaní, může se stát, že řekneme nebo uděláme něco, čeho budeme později litovat. Je proto moudré řídit se biblickou radou, abychom se ovládali a hned se neurazili. (Přečti Přísloví 16:32; Kazatele 7:9.) Všichni musíme pracovat na tom, abychom byli méně vztahovační a víc odpouštěli. Ježíš řekl, že pokud nebudeme odpouštět druhým, Jehova nebude odpouštět nám. (Mat. 6:14, 15) Mohl bys i ty ještě víc odpouštět a lépe ovládat svoje emoce?

6. Co by se mohlo stát, kdybychom neovládali svoje emoce?

6 Lidé, kteří nemají svoje emoce pod kontrolou, často zahořknou. Vede to k tomu, že se jim druzí vyhýbají. Zatrpklý křesťan může mít špatný vliv na sbor. Možná se svoje pocity snaží zamaskovat, ale negativní myšlenky, které má v srdci, „se ve sboru odhalí“. (Přísl. 26:24–26) Takovému člověku možná starší pomůžou, aby si uvědomil, že zahořklost, zášť ani nevraživost nemají v Boží organizaci místo. K tomu se Bible, sbírka neocenitelných rad pro život, vyjadřuje jasně. (3. Mojž. 19:17, 18; Řím. 3:11–18) Budeš se jejími radami řídit?

PAMATUJ NA TO, KDO NÁS VEDE

7., 8. a) Jak Jehova vede svoje služebníky na zemi? b) Například které pokyny nacházíme v Božím Slově a proč bychom se jimi měli řídit?

7 Jehova svoje služebníky na zemi vede a duchovně sytí prostřednictvím „věrného a rozvážného otroka“, který dostává pokyny od „hlavy sboru“, Krista. (Mat. 24:45–47; Ef. 5:23) Podobně jako vedoucí sbor v prvním století si i dnes tento „otrok“ hluboce váží Bible jako Božího slova. (Přečti 1. Tesaloničanům 2:13) Například které pokyny v ní nacházíme pro náš užitek?

8 V Bibli je pokyn, abychom pravidelně chodili na shromáždění. (Hebr. 10:24, 25) Také nás vybízí k jednotě v naukových otázkách. (1. Kor. 1:10) Říká nám, že věci související s Královstvím by v našem životě měly být na prvním místě. (Mat. 6:33) Připomíná  nám také, že máme povinnost a výsadu kázat dům od domu, na veřejnosti a neformálně. (Mat. 28:19, 20; Sk. 5:42; 17:17; 20:20) Starší vede k tomu, aby sbor udržovali duchovně čistý. (1. Kor. 5:1–5, 13; 1. Tim. 5:19–21) A říká nám, že máme být všichni čistí po tělesné stránce a zavrhnout myšlenky a opustit zvyky, které Jehova nenávidí. (2. Kor. 7:1)

9. Koho Ježíš pověřil, aby nám pomáhal porozumět Božímu Slovu?

9 Někteří lidé si myslí, že si Bibli můžou vykládat sami. Ježíš ale poskytováním duchovního pokrmu pověřil jenom „věrného otroka“. Od roku 1919 ho používá, aby svým následovníkům pomáhal Bibli porozumět a řídit se jejím vedením. Když pokyny z Božího Slova uplatňujeme, podporujeme ve sboru čistotu, pokoj a jednotu. Každý z nás by si měl položit otázku: Poslouchám tohoto „otroka“ bezvýhradně?

JEHOVŮV NEBESKÝ VŮZ JE V POHYBU

10. Jak Ezekiel popsal nebeskou část Jehovovy organizace?

10 Bible nás seznamuje s nebeskou částí Jehovovy organizace. Například Ezekiel měl vidění, ve kterém Jehova jel na nebeském voze. Ten mohl rychle měnit směr a jet, kamkoli Jehova chtěl. (Ezek. 1:4–28) Vůz představuje nebeskou část Boží organizace, která rychle reaguje na Jehovovo vedení. Nebeská část ovlivňuje tu pozemskou. Zamysli se nad všemi těmi organizačními změnami, ke kterým došlo v posledních deseti letech, a pamatuj, že za nimi je Jehova. Rychle se blíží doba, kdy Kristus a andělé zničí tento zlý svět. Pak už nikdo nebude zneuctívat Jehovovo jméno a zpochybňovat jeho způsob vlády.

Jsme velmi vděční za ochotné bratry a sestry, kteří neúnavně pracují na stavebních projektech (11. odstavec)

11., 12. Například čeho dosáhla v posledních letech Jehovova organizace?

11 Uvažuj o tom, co se pozemské části Jehovovy organizace v těchto posledních dnech podařilo. Výstavba. Stovky dobrovolníků tvrdě pracovaly na stavbě nového ústředí svědků Jehovových ve Warwicku ve státě New York. Pod vedením světového projekčního a stavebního oddělení tisíce dobrovolníků po celém světě pilně staví sály Království a rozšiřují budovy poboček. Za ochotné bratry a sestry, kteří takto neúnavně pracují, jsme velmi vděční. A Jehovovi služebníci ve všech zemích na tyto projekty podle svých možností přispívají. Jehova je za jejich pokoru a věrnost odměňuje. (Luk. 21:1–4)

12 Vzdělávání. Jehova svůj lid vzdělává  prostřednictvím různých škol. (Iz. 2:2, 3) Jsou to průkopnická škola, škola pro zvěstovatele Království, škola Gilead, škola pro nové betelity, škola pro krajské dozorce a jejich manželky, škola pro sborové starší, škola služby Království a škola pro členy výborů poboček a jejich manželky. Jehova nás opravdu školí moc rád. Biblické vzdělávání podporují také naše webové stránky jw.org, kde jsou publikace ve stovkách jazyků. Na stránkách je zvláštní sekce pro dětirodiny a sekce „Co je nového“. Používáš tyto stránky ve službě a při rodinném uctívání?

UKAŽ, ŽE JSI VĚRNÝ JEHOVOVI, A PODPORUJ JEHO ORGANIZACI

13. Jakou odpovědnost jako Boží služebníci máme?

13 Toho, že jsme součástí Jehovovy organizace, si moc vážíme. Když víme, jaké má Bůh na svoje služebníky požadavky, máme odpovědnost dělat, co je správné, a dávat tak najevo, že je pro nás tou nejvyšší autoritou. Stejně jako on musíme nenávidět, „co je špatné“, i když morálka v tomto světě stále upadá. (Žalm 97:10) Nikdy nesmíme přijmout názor, že „dobré je špatné a špatné je dobré“. (Iz. 5:20) Protože chceme dělat to, co se Bohu líbí, snažíme se zůstat tělesně, mravně i duchovně čistí. (1. Kor. 6:9–11) Milujeme Jehovu a plně mu důvěřujeme. To, že jsme mu věrní, ukazujeme tak, že se řídíme jeho měřítky, jasně stanovenými v jeho Slově. Ze všech sil se snažíme podle nich jednat, ať už jsme doma, ve sboru, v práci, nebo ve škole – prostě všude. (Přísl. 15:3) Uvažujme ještě o dalších způsobech, jak můžeme svoji věrnost Bohu dávat najevo.

14. Jak dávají věrnost Jehovovi najevo rodiče?

14 Výchova dětí. Rodiče dávají věrnost Jehovovi najevo tak, že děti vychovávají podle Bible. Musí si dávat pozor na to, aby se nenechali ovlivnit způsobem uvažování běžným v tomto světě. (Ef. 2:2) V některých kulturách je rozšířený názor, že za výchovu dětí je zodpovědná matka. Bible se ale k této věci vyjadřuje jasně. Říká: „Otcové, . . . dál [své děti] vychovávejte v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování.“ (Ef. 6:4) Rodiče, kteří mají úctu k Božím zákonům, si přejí, aby jejich děti byly jako Samuel. V Bibli se o něm totiž píše, že když vyrůstal, Jehova byl s ním. (1. Sam. 3:19)

15. Jak dáváme svoji věrnost Jehovovi najevo, když děláme nějaké zásadní rozhodnutí?

15 Rozhodování. Když se rozhodujeme v zásadních věcech, dáme svoji věrnost Bohu najevo tak, že hledáme pomoc v jeho psaném Slově a u jeho organizace. Je to opravdu tak důležité? Uveďme si příklad, který se týká mnoha rodičů. Mezi některými imigranty je běžné, že svoje novorozené děti posílají k příbuzným, aby se o ně starali, zatímco oni dále vydělávají peníze v zemi, do které se přestěhovali. Je to sice jejich osobní rozhodnutí, ale měli by pamatovat na to, že se za něj budou Jehovovi zodpovídat. (Přečti Římanům 14:12.) Bylo by moudré rozhodovat se ohledně své rodiny a živobytí, aniž bychom si  nejdřív zjistili, co k tomu říká Bible? Samozřejmě že ne. Potřebujeme pomoc našeho nebeského Otce, protože sami nejsme schopní rozhodovat se správně. (Jer. 10:23)

16. Jaké rozhodnutí musela udělat jedna žena a co jí v tom pomohlo?

16 Jedna žena, která v cizí zemi porodila chlapečka, ho chtěla poslat domů, aby se tam o něj starali prarodiče. V době, kdy chlapeček přišel na svět, začala studovat Bibli se svědky Jehovovými. Dělala pěkné duchovní pokroky a dozvěděla se, že má odpovědnost učit svoje dítě o Jehovovi. (Žalm 127:3; Přísl. 22:6) Upřímně ho v modlitbě prosila, aby jí pomohl udělat, co je správné. (Žalm 62:7, 8) Také si o tom popovídala se sestrou, která s ní studovala, a s dalšími ve sboru. I když na ni příbuzní a přátelé naléhali, aby dítě poslala k prarodičům, došla k závěru, že by s tím Jehova nesouhlasil. Na jejího manžela velmi zapůsobilo, jak jí a dítěti sbor pomáhal, takže začal Bibli také studovat a chodit s nimi na shromáždění. Ta žena musela být moc šťastná, když si uvědomila, že Jehova její upřímné modlitby vyslyšel.

17. Jaké pokyny jsme dostali ohledně biblických studií?

17 Uplatňování pokynů. Další důležitý způsob, jak ukazujeme, že jsme Bohu věrní, je, že uplatňujeme pokyny, které dostáváme od jeho organizace. Vezměme si například doporučení, která se týkají zájemců. Krátce po tom, co jsme s někým začali studovat Bibli pomocí knihy Co Bible doopravdy říká?, bychom měli při každém setkání věnovat několik minut tomu, abychom zájemce seznámili s Jehovovou organizací. Můžeme k tomu využít video Co se děje v sále Království? a brožuru Kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle? Když se zájemcem, který dělá pokroky, probereme knihu Co Bible říká, měli bychom s ním prostudovat ještě knihu „Zachovávejte se v Boží lásce“, a to i v případě, že už je pokřtěný. Tato doporučení jsme od Boží organizace dostali proto, aby byli zájemci „upevněni ve víře“. (Kol. 2:7) Uplatňuješ je?

18., 19. Například proč bychom měli být Jehovovi vděční?

18 Máme opravdu mnoho důvodů být Jehovovi vděční! Vždyť díky němu „máme život, pohybujeme se a existujeme“. (Sk. 17:27, 28) Také nám dal velmi cenný dar, Bibli. Stejně jako křesťané v Tesalonice ji považujeme za Boží slovo a vážíme si jí. (1. Tes. 2:13)

19 Díky tomu, že máme Bibli, jsme si s Bohem vytvořili blízký vztah. (Jak. 4:8) Náš nebeský Otec nám umožnil něco úžasného – být součástí jeho organizace. Za všechno dobré, co s tím souvisí, jsme mu moc vděční. Žalmista to krásně vyjádřil slovy: „Vzdávejte díky Jehovovi, neboť je dobrý: vždyť jeho milující laskavost je na neurčitý čas.“ (Žalm 136:1) Ve 136. žalmu se refrén „jeho milující laskavost je na neurčitý čas“ opakuje 26krát. Pokud Jehovovi a jeho organizaci zůstaneme věrní, zažijeme splnění těchto nádherných slov, protože budeme žít věčně.