Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Slovo, které mělo hluboký význam

Slovo, které mělo hluboký význam

KDYŽ se Ježíš chystal uzdravit ženu, která byla osmnáct let úplně sehnutá a vůbec se nemohla narovnat, řekl jí: „Ženo, tvé trápení končí.“ (Luk. 13:10–13, Slovo na cestu) Oslovení „ženo“ Ježíš používal dokonce i pro svoji matku. V biblických dobách to byla běžná zdvořilá forma oslovení. (Jan 19:26; 20:13)

V souvislosti s některými ženami je v Bibli použito ještě jiné, víc než zdvořilé slovo. Bylo zvlášť laskavé a něžné. Ježíš jím oslovil ženu, která dvanáct let trpěla krvácením. To, že k Ježíšovi přistoupila, nebylo v souladu s Božím zákonem, podle kterého byla žena v takovém stavu nečistá. Někdo mohl právem namítnout, že se měla od druhých držet stranou. (3. Mojž. 15:19–27) Ona ale byla zoufalá. Byla totiž „vystavena mnoha bolestem od mnohých lékařů, utratila všechny své prostředky a neprospělo jí to, spíše se to zhoršilo“. (Mar. 5:25, 26)

Nenápadně se propletla zástupem k Ježíšovi. Přišla k němu zezadu a dotkla se třásní jeho oděvu. Krvácení se okamžitě zastavilo. Žena doufala, že unikne pozornosti, ale Ježíš se zeptal: „Kdo se mě to dotkl?“ (Luk. 8:45–47) Vystrašená a rozechvělá padla před Ježíšem na zem a „pověděla mu celou pravdu“. (Mar. 5:33)

Ježíš ji chtěl uklidnit, a tak jí laskavě řekl: „Seber odvahu, dcero.“ (Mat. 9:22) Podle znalců Bible může být hebrejské i řecké slovo překládané jako „dcera“ přeneseně použito k vyjádření „laskavosti a něžnosti“. Ježíš tu ženu navíc utěšil slovy: „Tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď zdravá ze své tíživé nemoci.“ (Mar. 5:34)

Oslovení „dcero“ použil také bohatý Izraelita Boaz v rozhovoru s Moabkou Rut. I ona možná měla strach, protože paběrkovala na poli muže, kterého neznala. Boaz jí řekl „má dcero“ a vybídl ji, aby ve své práci pokračovala. Rut se mu poklonila a zeptala se ho, proč je k ní tak laskavý, když je cizinka. Boaz ji ještě víc povzbudil, když jí odpověděl: „Podali mi obšírnou zprávu o všem, co jsi učinila pro svou tchyni [vdovu Noemi]. . . Kéž Jehova odmění způsob tvého jednání.“ (Rut 2:8–12)

Ježíš a Boaz jsou skvělým příkladem pro sborové starší. Někdy se dva starší sejdou se sestrou, která potřebuje pomoct a povzbudit na základě Bible. Když poprosí Jehovu o vedení a pozorně si sestru vyslechnou, dokážou jí pak s použitím Božího Slova předat potřebnou útěchu a povzbuzení. (Řím. 15:4)