Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Využívej Jehovovy dary naplno

Využívej Jehovovy dary naplno

„Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu.“ (IZ. 48:17)

PÍSNĚ: 117, 114

1., 2. a) Jaký vztah mají svědkové Jehovovi k Bibli? b) Kterou část Bible máš nejradši?

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI milují Bibli. Nacházíme v ní spolehlivé vedení, útěchu a naději do budoucna. (Řím. 15:4) Nebereme ji jako sbírku lidských názorů, ale „jako to, čím po pravdě je, jako Boží slovo“. (1. Tes. 2:13)

2 Každý z nás má určitě nějakou oblíbenou část Bible. Někteří mají rádi evangelia, která na Ježíšově osobnosti krásně ukazují, jaké vlastnosti má jeho Otec. (Jan 14:9) Další si oblíbili prorocké knihy – třeba Zjevení, které nám odhaluje „věci, jež se záhy stanou“. (Zjev. 1:1) A kdo z nás by mohl říct, že ho nikdy neutěšil některý ze žalmů nebo že nenašel nějakou praktickou myšlenku v knize Přísloví? Bible je opravdu knihou pro každého.

3., 4. a) Jaký postoj máme k našim publikacím? b) Jaké materiály dostáváme kromě publikací určených svědkům Jehovovým obecně?

3 Láska k Bibli je zároveň důvodem, proč máme rádi i naši literaturu, která je na Bibli založená. Knihy, brožury, časopisy a další publikace jsou zdrojem duchovního pokrmu,  kterého si velmi vážíme. Uvědomujeme si totiž, že tyto Jehovovy dary nám pomáhají, abychom byli duchovně bdělí, dobře živení a „zdraví ve víře“. (Tit. 2:2)

4 Kromě publikací určených obecně svědkům Jehovovým dostáváme i materiály, které jsou zacílené na konkrétní skupiny – například na mladé lidi nebo na rodiče. Mnoho publikací i materiálů na našich webových stránkách je připravováno s ohledem na lidi, kteří svědky Jehovovými nejsou. V tom, kolik duchovního pokrmu dostáváme, vidíme splňování Jehovova slibu, že „vystrojí bohaté hody pro všechny národy“. (Iz. 25:6, Bible21)

5. Čeho si Jehova váží?

5 Většina z nás by si asi přála mít na čtení Bible a našich publikací víc času. Někdy si ho musíme doslova „vykoupit“. (Ef. 5:15, 16) Můžeme si být jistí, že pokud se snažíme věnovat se čtení a studiu pravidelně, Jehova si toho váží. Je pravda, že se nám nejspíš vždycky nepodaří prostudovat si všechny publikace stejně pečlivě. Musíme si ale dávat pozor na jedno nenápadné nebezpečí. Na jaké?

6. Jak bychom se mohli připravit o užitek z některých Jehovových darů?

6 Mohli bychom si myslet, že některé duchovní dary nejsou určené nám, a tím bychom se připravili o užitek, který bychom z nich mohli mít. Co když se nám například zdá, že určitá část Bible se na nás nevztahuje? Nebo co když nepatříme do hlavní cílové skupiny, pro kterou byla nějaká publikace vydána? Stává se nám, že takové informace jenom zběžně prolétneme nebo je úplně přeskočíme? Kdyby to tak bylo, snadno bychom přehlédli myšlenky, které by pro nás mohly být velmi praktické. Jak tomu můžeme předejít? Především pamatujme na to, že všechny duchovní dary dostáváme od Boha, který prostřednictvím proroka Izajáše řekl: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu.“ (Iz. 48:17) Uveďme si teď tři tipy, které nám pomůžou mít užitek ze všech částí Bible i z různých druhů duchovního pokrmu, který máme k dispozici.

TIPY PRO ČTENÍ BIBLE

7. Proč bychom při čtení Bible měli být všímaví?

7 Buď všímavý. Je pravda, že některé části Bible byly původně napsány pro konkrétního člověka nebo skupinu. Bible ale jasně říká, že „celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné“. (2. Tim. 3:16) Proto musíme být při čtení Božího Slova všímaví. Jeden bratr řekl: „Když si čtu Bibli, připomínám si, že z každé pasáže můžu načerpat řadu cenných myšlenek. Motivuje mě to, abych si všímal i poučení, která nejsou na první pohled patrná.“ Než se pustíme do čtení, je dobré se pomodlit, aby nám Jehova dal moudrost a pomohl nám rozpoznat, co se máme naučit. (Ezra 7:10; přečti Jakuba 1:5)

Snažíš se mít ze čtení Bible co největší užitek? (7. odstavec)

8., 9. a) Jaké otázky si při čtení Bible můžeme klást? b) Co o Jehovovi poznáváme z biblických požadavků na starší?

8 Pokládej si otázky. Když si čteš nějakou biblickou pasáž, čas od času se zastav a přemýšlej: Co z toho poznávám o Jehovovi? Jak bych mohl tyto  myšlenky uplatnit? Jak bych je mohl využít ve prospěch někoho jiného? Díky podobným otázkám budeš mít ze čtení Bible mnohem víc. Uveďme si konkrétní příklad. Bible mluví o tom, jaké požadavky by měli splňovat sboroví starší. (Přečti 1. Timoteovi 3:2–7.) Většina z nás jako starší neslouží, a tak bychom si mohli myslet, že se nás tyto verše v podstatě netýkají. Když si ale zkusíme odpovědět na otázky uvedené výše, uvidíme, že přehled požadavků na starší může být užitečný pro každého z nás, a to v mnoha směrech.

9 Co z toho poznávám o Jehovovi? Tím, že Jehova nechal zmíněné požadavky zapsat, ukázal, že na bratry v odpovědném postavení klade vysoké nároky. Očekává, že budou vzorem pro druhé a že se o sbor, „který vyplatil krví svého vlastního Syna“, budou dobře starat. (Sk. 20:28) Budou se za to Bohu dokonce zodpovídat. Jehova si přeje, abychom se v jejich péči cítili bezpečně. (Iz. 32:1, 2) Když se na uvedené požadavky podíváme z tohoto úhlu, ještě víc si uvědomíme, jak moc na nás Jehovovi záleží.

10., 11. a) Jaký užitek můžeme mít z toho, když uvažujeme o požadavcích na starší? b) Jak můžeme tyto informace využít ve prospěch někoho jiného?

10 Jak bych mohl tyto myšlenky uplatnit? Pokud sloužíš jako starší, měl by ses nad sebou ve světle těchto veršů občas zamyslet a uvažovat, v čem by ses mohl zlepšit. Přemýšlet o uvedených požadavcích a ze všech sil se snažit jim odpovídat by měl i ten, kdo „o úřad dozorce“ teprve usiluje. (1. Tim. 3:1) Užitek z těchto veršů ale můžeme mít všichni. Jehova totiž od každého z nás očekává například to, že budeme rozumní a „zdravé mysli“. (1. Petra 4:7; Fil. 4:5) A když jsou starší v tomto ohledu „příkladem stádu“, můžeme se od nich učit a napodobovat jejich víru. (1. Petra 5:3; Hebr. 13:7)

11 Jak bych tyto myšlenky mohl využít ve prospěch někoho jiného? Přehled požadavků na starší můžeme například ukázat svým zájemcům. Pomůžeme jim tak  pochopit, v čem se starší ve sborech svědků Jehovových liší od duchovenstva v ostatních křesťanských církvích. Když nad uvedenými požadavky uvažujeme, můžeme si také uvědomit, co všechno pro nás starší dělají. To nám zase pomáhá řídit se vybídkou: „Mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují.“ (1. Tes. 5:12, Bible21) A čím větší uznání dáváme našim pracovitým starším najevo, tím větší radost budou mít z plnění svých úkolů. (Hebr. 13:17)

12., 13. a) Jaké informace můžeme v našich studijních pomůckách hledat? b) Uveď příklad toho, jak můžeme díky podrobnějším informacím objevit i poučení, která nejsou hned patrná.

12 Hledej další informace. Díky našim studijním pomůckám můžeme najít odpovědi například na tyto otázky:

  • Kdo tuto část Bible napsal?

  • Kdy a kde vznikla?

  • K jakým významným událostem v té době došlo?

Podobné informace nám můžou pomoct, abychom objevili i poučení, která nejsou na první pohled patrná.

13 Zamysleme se například nad slovy z Ezekiela 14:13, 14, kde čteme: „Pokud jde o zemi, v případě, že proti mně zhřeší tím, že bude jednat nevěrně, proti ní také vztáhnu ruku a zlomím pro ni pruty, na kterých jsou zavěšeny prstencovité chleby, a pošlu na ni hladomor a odříznu z ní pozemského člověka a domácí zvíře. ‚A kdyby se v jejím středu prokázali být tito tři muži – Noe, Daniel a Job, sami by kvůli své spravedlnosti osvobodili svou duši,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“ V našich publikacích můžeme dohledat, že tuto část své knihy Ezekiel napsal kolem roku 612 př. n. l. I když Noe a Job byli tou dobou už stovky let po smrti, Jehova stále pamatoval na jejich věrnost. A jak to bylo s Danielem? Tomu tehdy mohlo být teprve kolem dvaceti let. Přesto ho Jehova hodnotil stejně kladně jako Noema a Joba. Co z toho poznáváme? Jehova si všímá a váží věrnosti všech svých služebníků, včetně těch mladých. (Žalm 148:12–14)

Z KAŽDÉ PUBLIKACE MŮŽEŠ MÍT UŽITEK

14. K čemu slouží některé materiály určené mladým a jaký užitek z nich můžeme mít i my ostatní? (Viz úvodní obrázek.)

14 Stejně jako můžeme najít praktické myšlenky ve všech částech Bible, můžou pro nás být prospěšné i všechny druhy duchovního pokrmu, který dostáváme. Uveďme si dva příklady. Materiály pro mladé. V posledních letech toho mladí křesťané dostali od Jehovy opravdu hodně. [1] Některé materiály jim pomáhají odolávat tlaku spolužáků a úspěšně řešit problémy spojené s dospíváním. Můžeme z těchto informací mít užitek i my ostatní? Ano. Mimo jiné si díky nim připomínáme, s čím vším musí mladí křesťané bojovat. Můžeme jim pak lépe pomáhat a podporovat je.

15. Proč by i dospělí křesťané měli věnovat pozornost informacím, které jsou určené hlavně mladým lidem?

15 Navíc řada problémů, o kterých se v materiálech pro mladé pojednává, se netýká jen mladých. Každý z nás přece musí hájit svoji víru, ovládat svoje emoce, čelit negativnímu tlaku okolí  a vyhýbat se špatné společnosti a zábavě. Neměli bychom si proto myslet, že když jsme dospělí, bylo by pod naši úroveň číst publikace pro mladé. Přestože jsou připravované zejména s ohledem na ně, obsahují informace založené na biblických zásadách, a můžeme z nich tedy mít užitek my všichni.

16. V čem dalším naše publikace mladým lidem pomáhají?

16 Naše publikace pomáhají mladým lidem nejen bojovat s problémy, ale také dělat duchovní pokroky a posilovat vztah s Jehovou. (Přečti Kazatele 12:1, 13.) A to je další věc, která je aktuální i pro dospělé. Například v Probuďte se! z dubna 2009 vyšel článek „Mladí lidé se ptají . . . Co mám dělat, aby mě čtení Bible bavilo?“, ve kterém byla řada užitečných tipů. Jeden z rámečků jsme si mohli vystřihnout a dát do Bible. Jedna 24letá maminka napsala: „Se čtením Bible jsem vždycky zápasila. Využila jsem návrhy, které byly v článku uvedeny, a začala uplatňovat podněty z rámečků. Teď se na čtení Bible pokaždé těším. Vnímám, že jednotlivé biblické knihy jsou skutečně v souladu a že dohromady tvoří krásný celek připomínající nádhernou tapiserii. Čtení Bible mě baví víc než kdykoli předtím.“

17., 18. Jaký užitek můžeme mít z materiálů určených pro veřejnost? Uveď příklad.

17 Materiály pro veřejnost. Od roku 2008 vychází studijní vydání Strážné věže, které je určené hlavně svědkům Jehovovým. Můžou nám tedy něco dát i časopisy psané především pro veřejnost? Dá se to přirovnat k následující situaci. Představ si, že někoho pozveš na přednášku a on opravdu přijde. Máš z toho velkou radost a při programu pak o tom člověku přemýšlíš. Snažíš se vnímat přednášku z jeho pohledu a uvědomíš si, jak mu ty informace můžou pomoct. Myšlenek, které zazněly, si díky tomu ještě víc vážíš.

18 Podobným přínosem pro nás může být to, když si čteme materiály určené lidem, kteří nejsou svědky Jehovovými. Například vydání Strážné věže pro veřejnost rozebírá biblické náměty tak, aby jim dokázal porozumět i běžný čtenář. Totéž platí o mnoha článcích na jw.org, například o sekcích „Odpovědi na otázky“ a „Časté otázky“. Když si tyto informace čteme, pomáhá nám to, abychom si ještě víc vážili i věcí, které už dobře známe. Navíc si tak můžeme osvojit nové způsoby, jak biblické pravdy vysvětlovat lidem ve službě. A díky Probuďte se! můžeme pravidelně posilovat svoje přesvědčení, že existuje pravý Bůh, a učíme se, jak hájit svoji víru. (Přečti 1. Petra 3:15.)

19. Jak můžeme ukázat, že si vážíme Jehovových darů?

19 Od Jehovy dostáváme opravdu mnoho darů, díky kterým můžeme uspokojovat svoji „duchovní potřebu“. (Mat. 5:3) Dál se snažme všechny tyto dary naplno využívat. Ukážeme tak, že jsme vděční tomu, kdo nás vyučuje k našemu prospěchu. (Iz. 48:17)

^ [1] (14. odstavec) K těmto materiálům patří 1.2. díl knihy Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi a články z rubriky „Mladí lidé se ptají“, které vychází na internetu.