Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

„Jděte . . . a čiňte učedníky z lidí všech národů“

„Jděte . . . a čiňte učedníky z lidí všech národů“

„Jděte . . . a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je . . . a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ (MAT. 28:19, 20)

PÍSNĚ: 141, 97

1., 2. Jaké otázky vznikají v souvislosti s Ježíšovým proroctvím zapsaným v Matoušovi 24:14?

AŤ UŽ nás lidé přijímají, nebo odmítají, málokdo by popřel, že svědkové Jehovovi jsou dobře známí svojí kazatelskou činností. Jsou i lidé, kteří říkají, že si nás za naši službu váží, přestože s našimi naukami nesouhlasí. Ježíš předpověděl, že dobrá zpráva se bude kázat po celém světě. (Mat. 24:14) Jak ale víme, že právě naše činnost je splňováním tohoto proroctví? Není takové tvrzení příliš odvážné?

2 Náboženských skupin, které prohlašují, že kážou evangelium neboli dobrou zprávu, je celá řada. Jejich činnost se ale často omezuje jen na takzvaná osobní svědectví, bohoslužby nebo pořady v televizi a na internetu. Další poukazují na svoji humanitární činnost a na aktivity v oblasti vzdělání a medicíny. Plní tím ale úkol, který Ježíš svým učedníkům dal?

3. Co musí podle pokynu zapsaného v Matoušovi 28:19, 20 dělat Ježíšovi následovníci?

 3 Měli Ježíšovi učedníci pasivně čekat, až za nimi lidé přijdou? V žádném případě. Než vystoupil do nebe, řekl stovkám svých následovníků: „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je . . . a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mat. 28:19, 20) Máme tedy činit učedníky, křtít je a vyučovat. Nejdřív ale musíme uposlechnout pokyn: „Jděte.“ Jeden znalec Bible napsal: „Úkolem každého křesťana je ‚jít‘, ať už přes ulici, nebo přes oceán.“ (Mat. 10:7; Luk. 10:3)

4. V jakém smyslu měli Ježíšovi učedníci být „rybáři lidí“?

4 Ježíš nechtěl říct, že by kázání mělo být jen soukromou iniciativou několika jednotlivců. Aby se totiž dobrá zpráva mohla kázat po celém světě, je zapotřebí organizované úsilí velkého množství zvěstovatelů. Vyplývá to i z Ježíšových slov: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ (Přečti Matouše 4:18–22.) Tím nemyslel rybaření, kdy člověk čeká s nahozenou udicí, až se pohne splávek. Mluvil o lovu ryb do sítí, který často vyžadoval spolupráci mnoha rybářů. (Luk. 5:1–11)

5. Na které čtyři otázky potřebujeme znát odpověď a proč?

5 Jak můžeme zjistit, kdo v dnešní době plní Ježíšovo pověření kázat dobrou zprávu? Zamysleme se nad těmito čtyřmi otázkami:

  • Jaké poselství by křesťané měli oznamovat?

  • Z jakých pohnutek by to měli dělat?

  • Jakým způsobem by měli své poselství šířit?

  • V jakém rozsahu a jak dlouho by jejich činnost měla probíhat?

Když si na tyto otázky odpovíme, posílí se tím zároveň naše rozhodnutí plnit úkol, který jsme od Ježíše dostali. (1. Tim. 4:16)

JAKÉ POSELSTVÍ MAJÍ KŘESŤANÉ OZNAMOVAT?

6. Proč si můžeme být jistí, že svědkové Jehovovi oznamují to správné poselství?

6 Přečti Lukáše 4:43. Ježíš kázal „dobrou zprávu o Božím království“ a od svých následovníků očekává to samé. Která skupina káže tuto zprávu lidem ze „všech národů“? Odpověď je jasná – jedině svědkové Jehovovi. Uvědomují si to i někteří naši odpůrci. Například jistý kněz a misionář jednomu bratrovi vyprávěl, že žil v mnoha zemích a že se v každé z nich ptal svědků, jaké kážou poselství. Řekl: „Byli tak hloupí, že mi všude odpověděli stejně: ‚Dobrou zprávu o Království.‘“ Co tento kněz považoval za projev hlouposti, bylo ve skutečnosti znakem jednoty, kterou by mezi sebou praví křesťané měli mít. (1. Kor. 1:10) Boží království je také hlavním námětem časopisu Strážná věž hlásající Jehovovo království. Ten vychází v 254 jazycích, v nákladu téměř 59 000 000 kusů, což z něj činí nejrozšířenější časopis na světě.

7. Jak víme, že jiné církve neoznamují to správné poselství?

7 Představitelé jiných křesťanských  církví neoznamují dobrou zprávu o Království. A když už o něm mluví, často říkají, že je to stav srdce. (Luk. 17:21) Lidé se od nich nikdy nedozvědí, že Boží království je nebeská vláda, v jejímž čele stojí Ježíš Kristus, že tato vláda je tím pravým řešením všech problémů a že brzy odstraní ze země všechno zlo. (Zjev. 19:11–21) Většina duchovních o Ježíšovi mluví hlavně v souvislosti s Vánocemi a Velikonocemi. Zdá se, že vůbec netuší, čeho všeho Ježíš dosáhne jako nový vládce země. A vzhledem k tomu, že si neuvědomují, jakou zprávu mají kázat, není divu, že si ani neuvědomují, s jakou pohnutkou by ji měli oznamovat.

CO JE TOU SPRÁVNOU POHNUTKOU?

8. Co nesmí být pohnutkou k oznamování dobré zprávy?

8 Co by mělo být pohnutkou k oznamování dobré zprávy? Určitě ne snaha si vydělat nebo získat peníze na stavbu honosných budov. Ježíš svým učedníkům řekl: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Mat. 10:8) Boží Slovo nemá být zneužíváno ke komerčním účelům. (2. Kor. 2:17) Ti, kdo oznamují dobrou zprávu, by to neměli dělat pro vlastní obohacení. (Přečti Skutky 20:33–35.) Navzdory těmto jasným pokynům se většina církví zaměřuje především na získávání peněz. Mají placené duchovenstvo a spoustu dalších zaměstnanců. Mnoho vůdců křesťanských církví nahromadilo obrovské bohatství. (Zjev. 17:4, 5)

9. Z čeho je vidět, že svědkové Jehovovi oznamují dobrou zprávu ze správné pohnutky?

9 Dílo svědků Jehovových je naopak hrazeno z dobrovolných darů. (2. Kor. 9:7) Na jejich shromážděních ani sjezdech nekolují talíře na příspěvky. Přestože za svoji činnost nepobírají žádnou mzdu, a dokonce si sami hradí výdaje, které jsou s ní spojeny, strávili jen v uplynulém roce téměř dvě miliardy hodin kázáním dobré zprávy. Bezplatně také každý měsíc vedli přes devět milionů biblických studií. Jeden odborník o svědcích Jehovových řekl: „Jejich hlavním cílem je kázat a vyučovat. . . . Nemají žádné duchovenstvo, což výrazně snižuje náklady.“ Z jaké pohnutky se tedy tomuto dílu věnujeme? Jednoduše řečeno, děláme to z lásky k Jehovovi a k lidem. Svojí ochotou naplňujeme proroctví ze Žalmu 110:3. (Přečti.)

JAKÝM ZPŮSOBEM BY SE MĚLO KÁZAT?

Kážeme všude, kde jsou lidé (10. odstavec)

10. Jakým způsobem kázal Ježíš a jeho učedníci?

10 Jak oznamoval dobrou zprávu Ježíš a jeho učedníci? Mluvili s lidmi na veřejnosti, ale také chodili od domu k domu a hledali ty, kdo by mohli mít o dobrou zprávu zájem. (Mat. 10:11; Luk. 8:1; Sk. 5:42; 20:20) Tento systematický způsob vydávání svědectví je projevem nestrannosti.

11., 12. Co vyplývá z porovnání kazatelské činnosti svědků Jehovových s činností jiných církví?

11 A jak jsou na tom dnešní církve? Většina lidí, kteří se k nějaké církvi hlásí, s radostí nechává úkol kázat na  svých placených duchovních. Ti se ale nesnaží být „rybáři lidí“. Spíš se zaměřují na to, aby jim neuplavaly „ryby“, které už ve svých sítích mají. Tu a tam se stane, že se představitel nějaké církve pokusí probudit ve svých ovečkách evangelizačního ducha. Například začátkem roku 2001 papež Jan Pavel II. napsal: „V posledních letech jsem často opakoval výzvy k nové evangelizaci. Činím to znovu . . . Musíme v sobě oživit Pavlovo planoucí přesvědčení, v němž volal: ‚Běda mi, kdybych nehlásal evangelium.‘“ Dále uvedl, že evangelizační činnost „nemůže být ponechána skupině ‚specialistů‘, ale musí zahrnout odpovědnost všech členů Božího lidu“. Kolik lidí ale na tuto výzvu zareagovalo?

12 Svědkové Jehovovi jsou jediným náboženstvím, které oznamuje, že Ježíš Kristus vládne od roku 1914 jako král. V souladu s Ježíšovými slovy přikládají kazatelské službě velkou důležitost. (Mar. 13:10) Jedna spisovatelka ve své knize o náboženstvích v Americe napsala: „Pro svědky Jehovovy je jejich misionářská činnost důležitější než jakékoli jiné zájmy.“ V reakci na výrok jednoho svědka Jehovova dodala: „Když se setkají s někým, kdo trpí hladem či samotou nebo je nemocný, snaží se mu pomoci . . ., ale nikdy nezapomenou, že jejich hlavním úkolem je předávat duchovní poselství o přicházejícím konci světa a o nutnosti záchrany.“ (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners) Toto poselství svědkové Jehovovi lidem předávají stejným způsobem, jako to dělal Ježíš a jeho učedníci.

V JAKÉM ROZSAHU A JAK DLOUHO BY TATO ČINNOST MĚLA PROBÍHAT?

13. V jakém rozsahu má probíhat kazatelská činnost?

13 Ježíš předpověděl, že dobrá zpráva se bude kázat „po celé obydlené zemi“. (Mat. 24:14) Také řekl, že jeho následovníci mají činit „učedníky z lidí všech národů“. (Mat. 28:19, 20) Kazatelská činnost tedy má probíhat po celém světě.

14., 15. Z čeho je vidět, že se na svědcích Jehovových splňuje Ježíšovo proroctví o rozsahu kazatelské činnosti? (Viz úvodní obrázek.)

14 Do jaké míry se svědkům Jehovovým daří přispívat ke splnění Ježíšova proroctví o celosvětovém kázání dobré zprávy? Pojďme se zamyslet nad několika čísly. V různých křesťanských církvích ve Spojených státech slouží dohromady přibližně 600 000 duchovních. Svědků Jehovových je v této zemi zhruba 1 200 000. Římskokatolická církev má na celém světě  něco přes 400 000 duchovních. Svědků Jehovových je přes 8 000 000, působí ve 240 zemích a všichni kážou dobrou zprávu o Božím království. Toto rozsáhlé dílo přináší Jehovovi slávu. (Žalm 34:1; 51:15)

15 Než přijde konec tohoto systému, chceme s dobrou zprávou oslovit co nejvíc lidí. Z toho důvodu se v naprosto mimořádném rozsahu věnujeme i překladatelské a vydavatelské činnosti. Zdarma jsme mezi lidi rozšířili miliony knih, časopisů, letáků a pozvánek na Památnou slavnost a na sjezdy. Vydali jsme různé publikace ve víc než 700 jazycích. Bylo vytištěno přes 200 milionů kusů Svatého Písma – Překladu nového světa ve víc než 130 jazycích. Jen za minulý rok jsme dohromady vyrobili celkem 4,5 miliardy biblických publikací. Na našich oficiálních webových stránkách jsou informace dostupné ve víc než 750 jazycích. Které jiné náboženství káže v podobném rozsahu?

16. Z čeho je vidět, že svědkové Jehovovi mají Božího ducha?

16 Jak dlouho mělo předpovězené kazatelské dílo probíhat? Ježíš řekl, že to bude po celou dobu závěru systému věcí a že „potom přijde konec“. (Mat. 24:14) Která jiná skupina dokázala oznamovat dobrou zprávu v průběhu celé této mimořádné epochy lidských dějin? Lidé nám někdy ve službě říkají: „Vy sice kážete, ale my máme svatého ducha.“ Není ale to, že v této práci vytrváváme, důkazem, že Božího ducha máme my? (Sk. 1:8; 1. Petra 4:14) Čas od času se některé náboženské skupiny pokouší dělat to, co svědkové Jehovovi dělají běžně, ale většinou jim takové úsilí dlouho nevydrží. Někteří se na nějakou dobu zapojí do takzvané misionářské činnosti a pak se vrátí do civilního života. Jiní se dokonce snaží chodit dům od domu, ale z toho, co kážou, je vidět, že neplní úkol, kterým Ježíš svoje následovníky pověřil.

KDO DNES DOOPRAVDY KÁŽE DOBROU ZPRÁVU?

17., 18. a) Proč si můžeme být jistí, že právě svědkové Jehovovi kážou dobrou zprávu o Království po celé zemi? b) Díky čemu máme sílu v tomto díle pokračovat?

17 Kdo tedy dnes doopravdy káže dobrou zprávu? S jistotou můžeme říct, že jsou to svědkové Jehovovi. Proč? Protože kážeme to správné poselství – dobrou zprávu o Božím království. Kážeme správným způsobem – aktivně chodíme za lidmi. Ke kázání nás pohání správná pohnutka – láska, a ne touha po penězích. Kážeme v celosvětovém rozsahu lidem ze všech národů a jazyků a budeme v tom pokračovat bez přestání, rok za rokem, dokud nepřijde konec.

18 Je úžasné, čeho Jehovovi služebníci v dnešní době dosahují. Díky čemu se jim tak daří? Odpověď najdeme v dopise Filipanům, kde Pavel napsal: „Je to Bůh, kdo, kvůli svému zalíbení, ve vás působí, abyste chtěli i jednali.“ (Fil. 2:13) Buďme si jistí, že náš milující Otec nás bude i nadále podporovat, a dál se plně věnujme úkolu, který jsme dostali. (2. Tim. 4:5)