Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Je to jen neškodný omyl?

Je to jen neškodný omyl?

Holčička pozoruje kouř, který stoupá z továrního komína a stávají se z něj nadýchané obláčky. Co jiného by to mohlo znamenat, než že ta továrna vyrábí mráčky? pomyslí si. U malého dítěte je takový omyl úsměvný. Jsou ale případy, kdy omyl může mít vážný dopad na náš život. Jen si představte, co může způsobit třeba taková záměna léků.

Pokud nesprávně porozumíme duchovním věcem, následky můžou být ještě závažnější. Někteří lidé například nesprávně pochopili to, co jim říkal Ježíš. (Jan 6:48–68) Nenechali si nic vysvětlit a Ježíšovo učení úplně zavrhli. A to byla velká škoda!

Považujete Bibli za zdroj dobrých rad do života? To je jedině dobře. Mohlo by se ale stát, že byste v ní něčemu špatně porozuměli? Stalo se to už mnoha lidem. Podívejme se na tři běžné omyly.

  • Někteří lidé si nesprávně vykládají pokyn „Boha se boj“. (Kazatel 12:13, Český ekumenický překlad) Myslí si, že z Boha máme mít strach a že nám má nahánět hrůzu. Bůh si ale nepřeje, aby jeho služebníci měli takové pocity. Říká totiž: „Neboj se, vždyť jsem s tebou. Nehleď upřeně kolem, vždyť jsem tvůj Bůh. Opevním tě. Skutečně ti pomohu.“ (Izajáš 41:10) Boha se máme bát v tom smyslu, že k němu budeme mít hlubokou úctu.

  • Bude planeta Země zničena ohněm?

    Nesprávně se někdy chápou taky následující slova: „Všechno má určenou chvíli... Je čas rození i čas umírání.“ (Kazatel 3:1, 2, Český ekumenický překlad) Lidé si je vykládají tak, že Bůh přesně stanovil, jak dlouhý bude život každého jednotlivce. Ve skutečnosti ale tato pasáž popisuje koloběh života a nevyhnutelnost smrti. Bible nám taky jasně říká, že naše rozhodnutí můžou vést k tomu, že si život prodloužíme, nebo naopak zkrátíme. Například se v ní píše: „Bázeň před Jehovou, ta přidá dnů.“ (Přísloví 10:27; Žalm 90:10; Izajáš 55:3) Co se tím myslí? Třeba to, že lidé, kteří berou Boží Slovo vážně, si neničí zdraví nadměrným pitím alkoholu nebo nemorálním životem. (1. Korinťanům 6:9, 10)

  • Někteří berou doslova výrok, že „nebesa a země... [budou] zničena ohněm“, a myslí si, že Bůh se chystá naši planetu zničit. (2. Petra 3:7, Český ekumenický překlad) On naopak slíbil, že to nikdy nedovolí. V Bibli se píše, že „založil zemi na jejích stanovených místech“ a že „nebude přivedena k potácení na neurčitý čas“. (Žalm 104:5; Izajáš 45:18) Konec nečeká naši planetu, ale špatnou lidskou společnost – ta přestane existovat, bude jakoby spálena ohněm. A nebesa můžou v Bibli představovat oblohu, vesmír nebo místo, kde sídlí Bůh. Nic z toho nebude zničeno.

PROČ NĚKDY LIDÉ BIBLI NEROZUMÍ?

Z uvedených příkladů je vidět, že lidé často pochopí biblické pasáže úplně jinak, než jaký je jejich skutečný význam. Proč tomu ale Bůh nezabrání? Někoho může napadnout: Jestli je Bůh vševědoucí a absolutně moudrý, určitě by pro něj nebyl problém dát nám knihu napsanou tak jasně, aby jí každý dobře rozuměl. Tak proč to neudělal? Zamysleme se nad třemi důvody, proč lidé Bibli často špatně rozumí.

  1. Bible je napsaná tak, aby ji pochopili pokorní lidé, kteří jsou ochotní se učit. Ježíš řekl Otci: „Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe a země, protože jsi pečlivě utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je  nemluvňatům.“ (Lukáš 10:21) Bible je napsaná tak, že jí rozumí jen lidé, kteří k ní přistupují se správným postojem. Lidé, pro které je charakteristická pýcha, což je běžná vlastnost mezi „moudrými a intelektuály“, biblické výroky často pochopí nesprávně. Ale ti, kdo se svými postoji podobají „nemluvňatům“ – jsou pokorní a chtějí se učit – bývají odměněni lepším porozuměním tomu, co nám Bůh chce říct. Bůh nechal zapsat svoje Slovo opravdu neobyčejným způsobem.

  2. Bible je určená lidem, kteří jsou při jejím čtení ochotní žádat Boha o pomoc. Ježíš jasně řekl, že lidé, kteří budou chtít plně porozumět tomu, co učil, se neobejdou bez pomoci. Jakou pomoc měli dostat? Ježíš vysvětlil: „Pomocník, svatý duch, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí vše.“ (Jan 14:26) Lidem, kteří chtějí rozumět tomu, co čtou v Bibli, tedy Bůh dává pomoc v podobě svatého ducha – své mocné síly. Ale těm, kdo nemají pocit, že by jeho pomoc při zkoumání Bible potřebovali, svého ducha nedává, takže jim často připadá nesrozumitelná. Bůh taky může svatým duchem pobídnout křesťany, kteří už nějakou znalost Bible mají, aby přišli pomoct někomu, kdo si jí přeje líp rozumět. (Skutky 8:26–35)

  3. Některým částem Bible lidé porozumí, až když pro to přijde správný čas. Například starověký prorok Daniel dostal od Boha za úkol zapsat zprávu určenou lidem, kteří budou žít o mnoho století později. Anděl mu řekl: „Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce.“ Stovky let lidé Danielovu knihu četli, ale skutečný význam nechápali. Dokonce ani sám Daniel nerozuměl všemu, co zapsal. Pokorně přiznal: „Já jsem slyšel, ale nemohl jsem porozumět.“ Bůh ale stanovil čas, kdy lidé měli pochopit proroctví, které Daniel zapsal. Anděl Danielovi řekl: „Jdi, Danieli, protože ta slova jsou utajena a zapečetěna až do času konce.“ Kdo může porozumět tomu, co Bůh lidem sděluje? Anděl vysvětlil: „Vůbec žádní ničemní neporozumějí; ale ti, kdo mají pochopení, porozumějí.“ (Daniel 12:4, 8–10) Je z toho vidět, že Bůh lidem umožňuje pochopit některé části Bible, až když pro to je správný čas.

Stalo se někdy svědkům Jehovovým, že něco z Bible nepochopili, protože pro to ještě nepřišel čas? Ano, stalo. Když ale Bůh ve svůj čas lidem umožnil dané věci líp porozumět, pohotově toto porozumění přijali. Svědkové se takovým přístupem snaží napodobovat apoštoly, kteří pokorně reagovali na Ježíšovo laskavé usměrňování. (Skutky 1:6, 7)

Když si holčička myslí, že mraky se vyrábí v továrně, je to sice mylná představa, ale v zásadě o nic nejde. Ale to, co se píše v Bibli, pro vás může mít zásadní význam. Informace v ní jsou příliš důležité na to, aby se jí člověk snažil porozumět sám. Vyhledejte někoho, kdo vám s tím pomůže. Vyberte si lidi, kteří k Bibli přistupují s pokorou, vědí, že bez pomoci Božího ducha jí porozumět nelze, a jsou přesvědčení, že nastala doba, kdy Bůh lidem umožňuje rozumět mnohem víc věcem než kdykoli dřív. Zkuste si popovídat se svědky Jehovovými anebo si na jw.org přečtěte, k čemu došli pečlivým zkoumáním Božího Slova. Bible nás ujišťuje: „Budeš-li ... volat po porozumění, ... najdeš i poznání Boha.“ (Přísloví 2:3–5)