Soudci 13:1–25

13  A izraelští synové se znovu zabývali tím, co bylo špatné v Jehovových očích,+ takže je Jehova na čtyřicet let vydal do ruky Filištínů.+  Mezitím tu byl jistý muž z Cory,+ z rodiny Danovců,+ a jmenoval se Manoach.+ A jeho manželka byla neplodná a [dosud] neporodila žádné dítě.+  Časem se té ženě+ objevil Jehovův anděl a řekl jí: „Pohleď, jsi neplodná a neporodila jsi žádné dítě. A jistě otěhotníš a porodíš syna.+  A nyní, prosím, dávej na sebe pozor a nepij víno ani opojný nápoj+ a nejez nic nečistého.+  Vždyť pohleď, budeš těhotná* a jistě porodíš syna, a na jeho hlavu by neměla přijít žádná břitva,+ protože dítě* se stane Božím Nazirejcem,+ jakmile vyjde z břicha;+ a bude to on, kdo se ujme vedení v záchraně Izraele z ruky Filištínů.“+  Žena potom šla a řekla svému manželovi: „Přišel ke mně muž [pravého] Boha a jeho vzhled byl jako vzhled anděla [pravého] Boha,+ velmi vzbuzující bázeň.+ A neptala jsem se ho, odkud je, ani mi nepověděl své jméno.+  Ale řekl mi: ‚Pohleď, budeš těhotná a jistě porodíš syna.+ A nyní nepij víno ani opojný nápoj a nejez nic nečistého, protože dítě* se stane Božím Nazirejcem, jakmile vyjde z břicha, až do dne své smrti.‘“+  A Manoach začal snažně prosit Jehovu a říkat: „Omluv mě, Jehovo.*+ Ten muž [pravého] Boha, kterého jsi právě poslal, ať k nám, prosím, přijde znovu a poučí nás+ o tom, co máme udělat s dítětem,* které se narodí.“+  [Pravý] Bůh tedy naslouchal hlasu Manoacha+ a anděl [pravého] Boha opět přišel k té ženě, když seděla na poli, a její manžel Manoach s ní nebyl. 10  Žena okamžitě spěchala a běžela a pověděla [to] svému manželovi+ a řekla mu: „Pohleď, objevil se mi ten muž, který ke mně onehdy přišel.“+ 11  Na to Manoach vstal a doprovodil* svou manželku a přišel k tomu muži a řekl mu: „Jsi ten muž, který mluvil k této ženě?“,+ načež řekl: „Jsem.“ 12  Potom Manoach řekl: „Ať se tvá slova splní. Jaký bude způsob života toho dítěte* a jeho práce?“+ 13  Jehovův anděl tedy řekl Manoachovi: „Všeho, o čem jsem se té ženě zmínil, by se měla zdržet.+ 14  Neměla by jíst vůbec nic, co pochází z vinné révy, a ať nepije žádné víno ani opojný nápoj+ a ať nejí nic nečistého jakéhokoli druhu.+ Ať dodržuje všechno, co jsem jí přikázal.“+ 15  Manoach nyní řekl Jehovovu andělovi: „Dovol, prosím, abychom tě zdrželi a připravili před tebou kůzle.“+ 16  Ale Jehovův anděl řekl Manoachovi: „Jestliže mě zdržíš, nebudu se živit tvým chlebem, ale jestliže chceš dát zápalnou oběť Jehovovi,+ můžeš ji obětovat.“ Manoach totiž nevěděl, že to je Jehovův anděl. 17  Potom Manoach řekl Jehovovu andělovi: „Jak se jmenuješ,+ protože ti jistě prokážeme poctu, až se tvé slovo splní?“ 18  Avšak Jehovův anděl mu řekl: „Proč by ses měl vlastně ptát na mé jméno, když je podivuhodné?“ 19  A Manoach přistoupil k tomu, aby vzal kůzle a obilnou oběť a aby to obětoval na skále Jehovovi.+ A On něco podivuhodným způsobem konal, zatímco Manoach a jeho manželka přihlíželi. 20  Stalo se tedy, když plamen vystupoval z oltáře k nebi, že Jehovův anděl pak vystoupil v plameni oltáře, zatímco Manoach a jeho manželka přihlíželi.+ Ihned padli na tvář k zemi.+ 21  A Jehovův anděl se už znovu Manoachovi a jeho manželce neobjevil. Teprve potom Manoach věděl, že to byl Jehovův anděl.+ 22  Manoach tedy řekl své manželce: „Rozhodně zemřeme,+ protože jsme viděli Boha.“+ 23  Ale jeho manželka mu řekla: „Kdyby byl Jehova měl potěšení jen v tom, aby nás usmrtil, nebyl by přijal zápalnou oběť a obilnou oběť z naší ruky+ a neukázal by nám to všechno a nedovolil by nám tak jako nyní, abychom slyšeli něco takového.“+ 24  Později žena porodila syna a dala mu jméno Samson;+ a chlapec rostl a Jehova mu dále žehnal.+ 25  Časem ho Jehovův duch+ začal pobízet v Machane-danu*+ mezi Corou+ a Eštaolem.+

Poznámky

„Budeš těhotná“, LXXA; Vg „počneš“; MLXXB „jsi těhotná“.
Nebo „dítě mužského rodu“; „chlapec“. Heb. han·naʹʽar.
Viz v. 5, ppč. „dítě“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ (zde psáno ʼAdhó·naiʹ). Viz dodatek 1B.
Viz v. 5, ppč. „dítě“.
Nebo „a šel za [svou manželkou]“. Heb. wai·jeʹlekh ... ʼa·charéʹ. Poslední hebrejské slovo je předložka. Viz 1Mo 16:13, ppč. „Toho“; 1Mo 24:5, 8, 39; 2Mo 15:20, kde se vyskytují tvary slova ʼa·charʹ.
Viz v. 5, ppč. „dítě“.
Znamená „tábor Dana“.