Marek 4:1–41

4  A opět začal vyučovat u moře.+ A blízko něho se shromáždil velmi velký zástup, takže nastoupil do člunu a opodál na moři se posadil, ale celý zástup u moře byl na břehu.+  Začal je tedy vyučovat mnoho věcí v podobenstvích+ a říkat jim ve svém vyučování:+  „Naslouchejte. Pohleďte, vyšel rozsévač, aby rozséval.+  A když rozséval, některé [semeno] padlo podél cesty, a přišli ptáci a sezobali je.+  A jiné [semeno] padlo na skalnaté místo, kde samozřejmě nemělo mnoho půdy, a ihned vyrazilo, protože nemělo hlubokou půdu.+  Ale když vyšlo slunce, bylo sežehnuto, a protože nemělo kořen, uschlo.+  A jiné [semeno] padlo mezi trní, trní vzešlo a udusilo je. A nevydalo žádné ovoce.+  Jiná však padla na znamenitou půdu,+ a když vzešla a vyrostla, začala vydávat ovoce a nesla třicetinásobně, šedesáti[násobně] a sto[násobně].“+  Dodal tedy slovo: „Kdo má uši k naslouchání, ať naslouchá.“+ 10  A když osaměl, ti, kdo byli kolem něho s dvanácti, se ho začali vyptávat na podobenství.+ 11  A přistoupil k tomu, aby jim řekl: „Vám bylo dáno posvátné tajemství+ Božího království, ale těm venku se všechno děje v podobenstvích,+ 12  aby, ačkoli hledí, hleděli, a přece neviděli, a ačkoli slyší, slyšeli, a přece nepochopili smysl toho, ani se nikdy neobrátili zpět a nebylo jim dáno odpuštění.“+ 13  Dále jim řekl: „Neznáte toto podobenství, a jak tedy porozumíte všem ostatním podobenstvím? 14  Rozsévač rozsévá slovo.+ 15  To jsou tedy ti podél cesty, kde se zasévá slovo; ale jakmile [je] uslyšeli, přichází Satan+ a odnímá slovo, které do nich bylo zaseto.+ 16  A podobně ti, kdo jsou zaseti na skalnatá místa: jakmile uslyšeli slovo, s radostí je přijímají.+ 17  Přesto v sobě nemají kořen, ale pokračují po nějaký čas; potom jakmile nastane soužení nebo pronásledování kvůli slovu, klopýtnou.+ 18  Jsou ještě jiní, kdo jsou zaseti mezi trní; to jsou ti, kdo slyšeli slovo,+ 19  ale úzkostné starosti+ tohoto systému věcí,* podvodná moc bohatství+ a touhy+ po ostatních věcech zasahují a dusí slovo, a to se stává neplodným.+ 20  Nakonec ti, kdo byli zaseti do znamenité půdy, jsou ti, kdo naslouchají slovu, přijímají je příznivě a přinášejí ovoce třicetinásobně, šedesáti[násobně] a sto[násobně].“+ 21  A přikročil k tomu, aby jim řekl: „Je snad lampa přinášena, aby byla dána pod odměrný koš nebo pod lůžko? Není snad přinášena, aby byla dána na stojan?+ 22  Nic totiž není utajeno, leda proto, aby se to odhalilo; nic se pečlivě neskrylo, leda proto, aby to vyšlo najevo.+ 23  Kdokoli má uši k naslouchání, ať naslouchá.“+ 24  Dále jim řekl: „Věnujte pozornost tomu, co slyšíte.+ Mírou, kterou odměřujete, vám bude odměřeno,+ ano, bude vám přidáno více.+ 25  Tomu, kdo má, bude totiž dáno více, ale tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má.“+ 26  Přikročil tedy k tomu, aby řekl: „Stejně tak je Boží království, právě jako když člověk rozhazuje semeno na zemskou půdu+ 27  a v noci spí a ve dne vstává a semeno raší a roste do výše, on ani neví jak.+ 28  Zemská půda přináší sama od sebe poznenáhlu plody, nejprve stéblo, potom klas, nakonec plné zrní v klasu. 29  Ale jakmile to plody dovolí, on napřáhne srp, protože přišel čas žně.“ 30  A přikročil k tomu, aby řekl: „K čemu máme přirovnat Boží království nebo v jakém podobenství je předložíme?+ 31  Jako hořčičné zrno, které v době, kdy bylo zaseto do zemské půdy, bylo nejdrobnější ze všech semen, která jsou na zemi+ — 32  ale když je zaseto, vzchází a stává se větším než všechny ostatní [druhy] zeleniny a vytváří velké ratolesti,+ takže se nebeští ptáci+ mohou uchýlit do jeho stínu.“+ 33  Mnoha takovými podobenstvími+ k nim tedy mluvil slovo, dokud byli schopni naslouchat. 34  Opravdu k nim nemluvíval bez podobenství, ale svým učedníkům všechno soukromě vysvětloval.+ 35  A když ten den nastal večer, řekl jim: „Přeplujme na druhý břeh.“+ 36  Když tedy propustili zástup, vzali ho ve člunu, právě jak byl, a byly s ním jiné čluny.+ 37  A vypukla velká prudká větrná bouře a vlny se valily přes člun, takže se člun téměř potápěl.+ 38  Ale on byl na zádi a spal na polštáři. Vzbudili ho tedy a řekli mu: „Učiteli, nedbáš na to, že téměř hyneme?“+ 39  Procitl tudíž, přísně napomenul vítr a řekl moři: „Mlč! Buď zticha!“+ A vítr se utišil a nastal velký klid.+ 40  Řekl jim tedy: „Proč jste bázliví? Ještě nemáte víru?“ 41  Pocítili však neobvyklý strach a říkali jeden druhému: „Kdo to skutečně je, že ho i vítr a moře poslouchají?“+

Poznámky

Nebo „pořádku věcí“. Řec. ai·oʹnos; lat. saeʹcu·li; J17,18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ, „pořádku věcí“.