Jan 15:1–27

15  Já jsem pravá réva+ a můj Otec je pěstitel.+  Odstraňuje na mně každou ratolest, která nepřináší ovoce,+ a čistí* každou, která ovoce přináší,+ aby přinášela více ovoce.+  Jste již čisti kvůli slovu, které jsem k vám mluvil.+  Zůstaňte ve spojení se mnou a já ve spojení s vámi.+ Právě jako ratolest nemůže přinášet ovoce sama o sobě, pokud nezůstane na révě, stejně nemůžete ani vy, pokud nezůstanete ve spojení se mnou.+  Já jsem réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve spojení se mnou a já ve spojení s ním, ten přináší mnoho ovoce;+ protože odděleni ode mne nemůžete dělat* vůbec nic.  Jestliže někdo nezůstane ve spojení se mnou, je vyvržen jako ratolest a uschne; a lidé posbírají ty ratolesti, vhodí je do ohně, a jsou spáleny.+  Jestliže zůstanete ve spojení se mnou a mé výroky zůstanou ve vás, proste, o cokoli si přejete, a stane se vám to.+  Můj Otec je oslaven tím, že stále přinášíte mnoho ovoce a prokazujete se [jako] moji učedníci.+  Právě jako si Otec zamiloval mne+ a já jsem si zamiloval vás, zůstaňte v mé lásce. 10  Budete-li zachovávat má přikázání,+ zůstanete v mé lásce, právě jako jsem já zachoval Otcova přikázání+ a zůstávám v jeho lásce. 11  To jsem k vám mluvil, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla naplněna.+ 12  To je mé přikázání, abyste milovali jeden druhého, právě jako jsem si já zamiloval vás.+ 13  Nikdo nemá větší lásku než tu, že by se někdo vzdal své duše* ve prospěch svých přátel.+ 14  Jste moji přátelé, jestliže děláte, co vám přikazuji.+ 15  Již vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co dělá jeho pán. Ale nazval jsem vás přáteli,+ protože jsem vám dal na vědomí všechno, co jsem slyšel od svého Otce.+ 16  Vy jste nevyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil, abyste dále šli a stále přinášeli ovoce+ a aby vaše ovoce zůstalo; aby cokoli, oč poprosíte Otce v mém jménu, vám dal.+ 17  To vám přikazuji, abyste milovali jeden druhého.+ 18  Jestliže vás svět nenávidí, víte, že mě nenáviděl dříve, než nenáviděl vás.+ 19  Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní.+ Protože však nejste částí světa,+ ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.+ 20  Mějte na mysli slovo, které jsem vám řekl: Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás;+ jestliže zachovávali mé slovo, budou zachovávat i vaše. 21  Ale to všechno proti vám budou dělat kvůli mému jménu, protože neznají toho, kdo mě poslal.+ 22  Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích;+ ale nyní nemají omluvu pro svůj hřích.+ 23  Kdo nenávidí mne, nenávidí také mého Otce.+ 24  Kdybych mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný,+ neměli by hřích;+ nyní však viděli i nenáviděli jak mě, tak mého Otce.+ 25  Je to však proto, aby se splnilo slovo, napsané v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘+ 26  Až přijde pomocník,* kterého vám pošlu od Otce,+ duch pravdy, který vychází od Otce, ten* bude o mně vydávat svědectví;+ 27  i vy máte vydávat svědectví,+ protože jste byli se mnou od [doby], kdy jsem začal.

Poznámky

Nebo „prořezává“.
Nebo „nést“.
Nebo „života“.
Nebo „parakletos (utěšitel)“. Řec. ho pa·raʹkle·tos, m. r.
„Ten“, m. r., vztahuje se na ‚pomocníka‘, m. r. Srovnej 16:7.