Ezekiel 40:1–49

40  Ve dvacátém pátém roce našeho vyhnanství,+ začátkem roku, desátý [den] měsíce, ve čtrnáctém roce po tom, kdy bylo sraženo město,+ právě ten den se Jehovova ruka prokázala být na mně,+ takže mě přivedl na to místo.+  V Božích viděních* mě přivedl do izraelské země a postupně mě spouštěl na velmi vysokou horu,+ na níž bylo k jihu* něco jako konstrukce města.+  A přistoupil k tomu, aby mě tam přivedl, a pohleďme, byl tam nějaký muž.* Jeho vzhled byl jako vzhled mědi+ a v ruce měl lněnou šňůru a měřicí rákos+ a stál v bráně.*  A ten muž ke mně začal mluvit: „Synu člověka,*+ dívej se svýma očima a slyš svýma ušima a zaměř své srdce na všechno, co ti ukazuji, neboť jsi sem byl přiveden proto, abych ti [to] ukázal. Všechno, co vidíš, pověz izraelskému domu.“+  A pohleďme, vně domu byla kolem dokola zeď. A v ruce toho muže byl šestiloketní měřicí rákos,* na loket a šířku dlaně.* A začal měřit šířku postaveného* — jeden rákos; a výšku — jeden rákos.  Potom přišel k bráně, jejíž průčelí je směrem k východu,+ a vystoupil po jejích schodech. A začal měřit práh brány+ — jeden rákos na šířku, a druhý práh — jeden rákos na šířku.  A strážnice byla jeden rákos dlouhá a jeden rákos široká a mezi strážnicemi+ bylo pět loket; a práh brány vedle síně brány směrem dovnitř byl jeden rákos.  A přistoupil k tomu, aby změřil síň brány směrem dovnitř — jeden rákos.+  Změřil tedy síň brány — osm loket; a její postranní sloupy* — dva lokte; a síň brány byla směrem dovnitř. 10  A strážnice brány směrem k východu byly tři na této straně a tři na oné straně. Všechny tři měly stejnou míru a postranní sloupy měly stejnou míru na této straně a na oné straně. 11  Potom změřil šířku vchodu do brány — deset loket; délku brány — třináct loket. 12  A ohrazená plocha před strážnicemi byla jeden loket a ohrazená plocha o jednom lokti byla po [každé] straně. A strážnice byla šest loket na této straně a šest loket na oné straně. 13  A přikročil k tomu, aby změřil bránu od střechy [jedné] strážnice ke střeše druhé — šířka pětadvaceti loket;+ vchod byl proti vchodu. 14  Pak udělal postranní sloupy o šedesáti loktech až ke [každému] postrannímu sloupu nádvoří v [každé] bráně všude kolem.* 15  A od průčelí brány vstupní cesty [k] průčelí síně vnitřní brány bylo padesát loket. 16  A pro strážnice a pro jejich postranní sloupy směrem do nitra brány byla všude kolem okna se zužujícími se rámy,+ a tak to bylo u síní. A okna byla všude kolem směrem dovnitř a na postranních sloupech byla zobrazení palem.+ 17  A postupně mě přivedl do vnějšího nádvoří, a pohleďme, byly tam jídelny+ a dláždění udělané pro nádvoří všude kolem. Na dláždění bylo třicet jídelen.+ 18  A dláždění po straně bran bylo přesně tak dlouhé jako brány — dolní dláždění. 19  A přistoupil k tomu, aby změřil šířku od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří. Venku to bylo sto loket k východu a k severu. 20  A vnější nádvoří mělo bránu, jejíž průčelí bylo směrem k severu. Změřil její délku a její šířku. 21  A její strážnice byly tři na této straně a tři na oné straně. A její vlastní postranní sloupy a její vlastní síň se prokázaly být podle míry první brány. Její délka byla padesát loket a její šířka byla dvacet pět loket. 22  A její okna a její síň a její zobrazení palem+ měly stejnou míru jako u brány, jejíž průčelí je směrem k východu. A lidé do ní mohli vystupovat po sedmi schodech, a její síň byla čelem k nim. 23  A brána vnitřního nádvoří byla proti bráně k severu; také [jedna] k východu. A přistoupil k tomu, aby od brány k bráně naměřil sto loket. 24  A postupně mě vedl směrem k jihu,* a pohleďme, byla tam brána směrem k jihu,+ a naměřil u jejích postranních sloupů a její síně stejné míry jako tyto. 25  A ona a její síň měly všude kolem okna jako tato okna. Padesát loket byla délka a šířka byla dvacet pět loket. 26  A bylo tam sedm schodů k výstupu do ní+ a její síň byla čelem k nim. A měla zobrazení palem, jedno na této straně a jedno na oné straně postranních sloupů. 27  A vnitřní nádvoří mělo bránu směrem k jihu. A naměřil od brány k bráně směrem k jihu sto loket. 28  A postupně mě jižní branou přivedl na vnitřní nádvoří. A přistoupil k tomu, aby naměřil u jižní brány stejné míry jako tyto. 29  A její strážnice a její postranní sloupy a její síň měly stejné míry jako tyto. A ona a její síň měly všude kolem okna. Padesát loket byla délka a šířka byla dvacet pět loket.+ 30 * A všude kolem byly síně; délka byla dvacet pět loket a šířka pět loket. 31  A její síň byla k vnějšímu nádvoří a na jejích postranních sloupech+ byla zobrazení palem a její výstup měl osm schodů.+ 32  A postupně mě přivedl na vnitřní nádvoří cestou [od] východu a přistoupil k tomu, aby změřil bránu, [a měla] stejné míry jako tyto. 33  A její strážnice a její postranní sloupy a její síň měly stejné míry jako tyto, a ona a její síň měly všude kolem okna. Délka byla padesát loket a šířka dvacet pět loket. 34  A její síň byla směrem k vnějšímu nádvoří a na jejích postranních sloupech na této a na oné straně byla zobrazení palem. A její výstup měl osm schodů. 35  A přistoupil k tomu, aby mě přivedl do severní brány+ a naměřil stejné míry jako tyto+ 36  [míry] jejích strážnic, jejích postranních sloupů a její síně. A měla okna všude kolem. Délka byla padesát loket a šířka dvacet pět loket. 37  A její postranní sloupy byly k vnějšímu nádvoří a na jejích postranních sloupech na této straně a na oné straně byla zobrazení palem.+ A její výstup měl osm schodů. 38  A u postranních sloupů bran byla jídelna se svým vchodem. Tam oplachovali celou zápalnou oběť.+ 39  A v síni brány byly dva stoly na té straně a dva stoly na oné straně, aby se na nich porážela celá zápalná oběť+ a oběť za hřích+ a oběť za vinu.+ 40  A na vnější straně, jak se stoupá ke vchodu severní brány, byly dva stoly. A na druhé straně, která patří k síni brány, byly dva stoly. 41  Po straně brány byly čtyři stoly tady a čtyři stoly tam — osm stolů, na nichž poráželi. 42  A čtyři stoly* pro celou zápalnou oběť byly z tesaného kamene. Délka byla jeden a půl lokte a šířka jeden a půl lokte a výška jeden loket. Na ně také ukládali nástroje, jimiž poráželi celý zápalný obětní dar a oběť. 43  A římsy na odstavování věcí byly na šířku dlaně [a byly] upevněné po vnitřní straně všude kolem; a na stoly [ukládali]* maso obětního daru.*+ 44  A vně vnitřní brány byly jídelny zpěváků,+ ve vnitřním nádvoří, které je po straně severní brány. A jejich přední strana byla směrem k jihu. Jedna byla po straně východní* brány. Průčelí bylo směrem k severu. 45  A přistoupil k tomu, aby ke mně promluvil: „Tahle jídelna, jejíž průčelí je směrem k jihu, je pro kněze, kteří se starají o závazek vůči domu.+ 46  A jídelna, jejíž průčelí je směrem k severu, je pro kněze, kteří se starají o závazek vůči oltáři.+ Jsou to synové Cadokovi,+ ti ze synů Leviho, kteří se přibližují k Jehovovi, aby mu sloužili.“+ 47  A měřil [vnitřní] nádvoří. Délka byla sto loket a šířka sto loket — čtverec. A oltář byl před domem. 48  A přistoupil k tomu, aby mě přivedl do síně domu,+ a měřil postranní sloup síně — pět loket na této straně a pět loket na oné straně. A šířka brány byla tři lokte na této straně a tři lokte na oné straně. 49  Délka síně byla dvacet loket a šířka jedenáct* loket. A vystupovalo se k ní po schodech.* A u postranních podpěr byly sloupy, jeden tady a druhý tam.+

Poznámky

„V Božích viděních.“ Heb. bemar·ʼóthʹ ʼElo·himʹ.
Nebo „k Negebu“.
„Muž.“ Heb. ʼiš; řec. a·nerʹ; lat. vir.
Nebo „průchodu brány“, podle popisu.
„Synu člověka.“ Heb. ben-ʼa·dhamʹ; řec. hui·eʹ an·throʹpou; lat. fiʹli hoʹmi·nis.
„Měřicí rákos.“ Heb. qenehʹ ham·mid·dahʹ; řec. kaʹla·mos; lat. caʹla·mus men·suʹrae. Srovnej Ga 6:16, ppč. „chování“; Zj 11:1.
„Loket a šířku dlaně.“ Loket měl 44,5 cm a šířka dlaně měla 7,4 cm, celkem se tedy rovnaly asi 51,8 cm, což představovalo dlouhý loket. „Šestiloketní měřicí rákos“ tedy měřil 3,11 m.
Postaveného.“ Heb. hab·bin·janʹ; LXX „vnější (předsunuté) zdi“.
Nebo „výčnělky“.
„A otevřená část síně brány na vnější straně byla dvacet loket, místnosti brány byly kolem dokola“, LXXB.
„K jihu.“ Heb. had·da·rómʹ.
V. 30, který není obsažen v LXXIt a v některých heb. rkp., je považován za dittografii v. 29.
Přesné umístění těchto čtyř stolů u severní brány není uvedeno.
„Ukládali“, Sy; MVg vynechávají.
Obětního daru.“ Heb. haq·qor·vanʹ; lat. ob·la·ti·oʹnis. Viz Mr 7:11.
„Východní“, MTSyVg; LXX „jižní“.
„Jedenáct“, MTSyVg; LXX „dvanáct“.
„A vystupovalo se k ní po deseti schodech“, LXX; Vg „A výstup k ní byl po osmi schodech“.