Ezekiel 18:1–32

18  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Co to pro vás znamená, že na půdě Izraele vyjadřujete toto příslovečné rčení a říkáte: ‚Otcové jedí nezralé hrozny, ale trnou* zuby synům‘?+  ‚Jakože jsem živý,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚už vám dál nebude příslušet, abyste v Izraeli vyjadřovali toto příslovečné rčení.  Pohleďte, všechny duše* — ty patří mně.+ Jak duše+ otcova, tak rovněž duše synova — ty patří mně.+ Duše, která hřeší+ — ta zemře.*+  A pokud jde o muže,* v případě, že je spravedlivý a konal právo a spravedlnost;+  nejedl+ na horách+ a nepozvedal oči k hnojným modlám izraelského domu+ a neposkvrnil manželku svého druha+ a nepřibližoval se k ženě v její nečistotě;+  a nezacházel krutě s žádným člověkem;+ vracel zástavu, kterou vzal kvůli zadlužení;+ nic neurval loupeží;+ hladovému dával svůj vlastní chléb+ a nahého přikrýval oděvem;+  nedával nic na úrok+ a nebral lichvu;+ odtahoval ruku od bezpráví;+ vykonával opravdové právo mezi mužem a mužem;+  stále chodil v mých ustanoveních+ a dodržoval má soudcovská rozhodnutí, aby konal pravdu,+ je spravedlivý.+ Rozhodně zůstane naživu,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. 10  ‚A [jestliže] se někdo stal otcem syna, který je lupič+ a prolévá krev,+ který udělal něco jako jednu z těchto věcí* 11  (ale sám právě z těchto věcí neudělal žádnou); v případě, že také jedl na horách+ a poskvrnil manželku svého druha;+ 12  zacházel krutě se ztrápeným a chudým;+ urval věci loupeží,+ nevracel věc danou do zástavy;+ a pozvedal oči k hnojným modlám,+ udělal odpornou věc.+ 13  Dával na lichvu+ a bral úrok,+ a rozhodně nezůstane naživu. Činil všechny tyto odporné věci.+ Rozhodně bude usmrcen. Bude na něm jeho vlastní krev.+ 14  A pohleď, někdo se stal otcem syna, který stále vidí všechny hříchy svého otce, jež činil, a vidí* a nedělá takové věci.+ 15  Nejedl na horách a nepozvedl oči k hnojným modlám izraelského domu;+ neposkvrnil manželku svého druha;+ 16  a nezacházel krutě s žádným člověkem,*+ nezmocnil se zástavy+ a nic nevzal loupeží;+ hladovému dal svůj vlastní chléb+ a nahého přikryl oděvem;+ 17  odtáhl ruku od ztrápeného;* nevzal lichvu+ a úrok;+ prováděl má soudcovská rozhodnutí;+ chodil v mých ustanoveních;+ sám nezemře kvůli provinění svého otce.+ Rozhodně zůstane naživu.+ 18  Pokud jde o jeho otce, protože se dopustil vyloženého šizení,+ urval něco oloupením bratra+ a činil uprostřed svých národů cokoli, co není dobré,+ pohleď, ten potom zemře za své provinění.+ 19  A jistě řeknete: „Pročpak nemusí syn nést nic kvůli provinění otce?“+ Pokud jde tedy o syna, ten konal právo a spravedlnost,+ dodržoval všechna má ustanovení a stále je provádí.+ Rozhodně zůstane naživu.+ 20  Duše, která hřeší — ta zemře.*+ Syn neponese nic kvůli provinění otce a otec neponese nic kvůli provinění syna.+ Spravedlnost spravedlivého, ta bude na něm samotném,+ a ničemnost ničemného, ta bude na něm samotném.+ 21  Pokud jde tedy o někoho ničemného, v případě, že by se obrátil zpět od všech hříchů, kterých se dopustil,+ a opravdu by dodržoval všechna má ustanovení a konal právo a spravedlnost,+ rozhodně zůstane naživu. Nezemře.+ 22  Všechny jeho přestupky, kterých se dopustil — ty se proti němu nebudou připomínat.+ Pro svou spravedlnost, kterou konal, zůstane naživu.‘+ 23  ‚Cožpak mám vůbec nějaké potěšení ze smrti někoho ničemného,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚[a] ne z toho, aby se obrátil zpět od svých cest a opravdu zůstal naživu?‘+ 24  ‚A když se někdo spravedlivý obrátí zpět od své spravedlnosti a opravdu činí bezpráví;+ stále činí podle všech odporných věcí, které činil ničemný,+ a je živ, nebude se vzpomínat na žádný ze všech jeho spravedlivých skutků, které činil.+ Za svou nevěru, jíž se dopustil, a za svůj hřích, jímž zhřešil, za to zemře.+ 25  A jistě řeknete: „Jehovova* cesta není správně urovnaná.“+ Slyš, prosím, izraelský dome. Není má vlastní cesta správně urovnaná?+ Nejsou nesprávně urovnané vaše cesty?+ 26  Když se někdo spravedlivý obrátí zpět od své spravedlnosti a opravdu činí bezpráví+ a umírá kvůli tomu, zemře za své bezpráví, které činil.+ 27  A když se někdo ničemný obrátí zpět od své ničemnosti, které se dopouštěl, a bude konat právo a spravedlnost,+ ten zachová svou vlastní duši naživu.+ 28  Když vidí*+ a obrátí se zpět od všech svých přestupků, které činil,+ rozhodně zůstane naživu. Nezemře.+ 29  A izraelský dům jistě řekne: „Jehovova* cesta není správně urovnaná.“+ Pokud jde o mé cesty, nejsou urovnané správně, izraelský dome?+ Nejsou nesprávně urovnané vaše cesty?‘+ 30  ‚Proto vás budu soudit každého podle jeho cest,+ izraelský dome,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.+ ‚Obraťte se zpět, ano, způsobte obrat od všech svých přestupků,+ a ať se vám nic neprokáže být kamenem klopýtání, který působí provinění.+ 31  Odhoďte od sebe všechny své přestupky, jimiž jste přestupovali,+ a udělejte si nové srdce+ a nového ducha,+ neboť proč byste měli umírat,+ izraelský dome?‘ 32  ‚Vždyť nemám žádné potěšení ze smrti někoho umírajícího,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. ‚Způsobte tedy obrat a zůstaňte naživu.‘“+

Poznámky

Dosl. „se stávají otupělými“.
Duše.“ Heb. han·nefa·šóthʹ; řec. psy·chaiʹ; lat. aʹni·mae. Viz dodatek 4A.
Nebo „duše, která hřeší, je ta, která zemře“. Heb. han·neʹfeš ha·cho·teʼthʹ hiʼ tha·muthʹ.
Dosl. „A muž“. Heb. weʼišʹ.
Dosl. „udělal bratra jedné z těchto věcí“, M; T „udělal svému bratrovi jednu z těchto věcí“; SyVg „udělal (kteroukoli) jednu z těchto věcí“.
„Vidí“, MT; LXXVg „bojí se“.
„Žádným člověkem.“ Heb. weʼišʹ loʼ.
„Ztrápeného“, M; LXX „bezpráví“.
Viz v. 4, ppč. „zemře“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Vidí“, MTSyVg; LXX vynechává.
Viz v. 25 ppč.