Amos 7:1–17

7  Svrchovaný Pán Jehova způsobil, abych viděl toto: A pohleďme, utvářel hejno [kobylek], když začínala vzcházet pozdější setba.*+ A pohleďme, byla to pozdější setba po posekání královy trávy.*  A stalo se, že když [hejno] sežralo rostlinstvo země,* přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Svrchovaný Pane Jehovo, odpusť, prosím.+ Kdo povstane z Jákoba? Vždyť je malý!“+  Jehova nad tím pocítil lítost.+ „Nestane se to,“ řekl Jehova.  Svrchovaný Pán Jehova způsobil, abych viděl toto: A pohleďme, Svrchovaný Pán Jehova přivolával svár prostřednictvím ohně;+ a ten požíral ohromnou vodní hlubinu* a sežral kus země.  A přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Svrchovaný Pane Jehovo, prosím, zadrž.+ Kdo povstane z Jákoba? Vždyť je malý!“+  Jehova nad tím pocítil lítost.+ „Ani to se nestane,“ řekl Svrchovaný Pán Jehova.  Způsobil, abych viděl toto: A pohleďme, Jehova* stál na zdi [postavené s] olovnicí,+ a v ruce měl olovnici.  Potom mi Jehova řekl: „Co vidíš, Amosi?“* Řekl jsem tedy: „Olovnici.“ A Jehova* přikročil k tomu, aby řekl: „Hle, kladu olovnici doprostřed svého izraelského lidu.+ Již to dále nebudu omlouvat.+  A Izákovy* výšiny+ budou jistě opuštěny a Izraelovy svatyně+ budou zpustošeny;+ a povstanu proti Jeroboamovu* domu s mečem.“+ 10  A betelský kněz Amacjáš+ přistoupil k tomu, aby poslal k izraelskému králi Jeroboamovi+ a řekl: „Amos se proti tobě spikl přímo uvnitř izraelského domu.+ Země* nemůže snést všechna jeho slova.+ 11  Amos totiž řekl: ‚Jeroboam zemře mečem; a pokud jde o Izrael, ten zcela jistě půjde ze své vlastní zemské půdy do vyhnanství.‘“+ 12  A Amacjáš přistoupil k tomu, aby řekl Amosovi: „Jdi, vizionáři,+ běž si do judské země a tam jez chléb a tam můžeš prorokovat. 13  Ale v Betelu už dále neprorokuj,+ neboť je to králova svatyně+ a je to dům království.“ 14  Potom Amos odpověděl a řekl Amacjášovi: „Nebyl jsem prorokem a nebyl jsem ani synem proroka;*+ ale byl jsem honákem+ a nařezávačem fíků sykomor. 15  A Jehova přistoupil k tomu, aby mě vzal od stáda bravu, a Jehova přikročil k tomu, aby mi řekl: ‚Jdi, prorokuj mému izraelskému lidu.‘+ 16  A nyní slyš Jehovovo slovo: ‚Říkáš: „Neprorokuj proti Izraeli+ a nenech padnout ani [slovo] proti Izákovu* domu“?+ 17  Proto tak řekl Jehova: „Pokud jde o tvou manželku, ta se stane prostitutkou ve městě.+ A pokud jde o tvé syny a dcery, ti padnou mečem. A pokud jde o tvou zemskou půdu, ta bude rozdělena na podíly měřicím provazem. A pokud jde o tebe samotného, ty zemřeš na nečisté zemské půdě;+ a pokud jde o Izrael, ten zcela jistě půjde ze své vlastní zemské půdy do vyhnanství.“‘“+

Poznámky

„Pozdější setba“, tj. během ledna a února. Viz dodatek 8B.
„A pohleďme, jedna kobylka byla Gog, král“, LXX. Srovnej Ez 38:2.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„Vodní hlubinu.“ Nebo „vzdouvající se vody“. Heb. tehómʹ; LXXVg „propast“. Srovnej 1Mo 1:2, ppč. „hlubiny“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Viz Název ppč.
Viz v. 7 ppč.
„Izákovy.“ Heb. Jis·chaqʹ, jako v Ža 105:9 a Jer 33:26.
Tj. Jeroboam II., syn Joaše (Jehoaše); ne Jeroboam I., syn Nebata. Viz 1:1.
Heb. ha·ʼaʹrec.
Nebo „nebyl jsem ani členem skupiny proroků“. Viz GK, § 128 v.
Viz v. 9, ppč. „Izákovy“.