Nehemjáš 7:1–73

7  A jakmile byla zeď znovu postavena,+ stalo se, že jsem ihned vsadil dveře.+ Pak byli ustanoveni strážci bran+ a zpěváci+ a Levité.+  A přikročil jsem k tomu, abych dosadil do velení nad Jeruzalémem svého bratra Chananiho+ a Chananjáše, knížete Hradu,+ neboť to byl tak důvěryhodný+ muž* a bál+ se [pravého] Boha víc než mnozí jiní.  Řekl jsem* jim tedy: „Brány+ Jeruzaléma by se neměly otevírat, dokud nezačne pálit slunce; a zatímco stojí vedle, měli by zavřít dveře a [zasunout] zástrčky.+ A rozmísti* stráže z obyvatel Jeruzaléma, každého na jeho vlastní pozorovatelnu a každého před jeho vlastní dům.“+  A město bylo rozlehlé* a veliké, a uvnitř něho bylo málo lidí,+ a nebyly postaveny žádné domy.  Ale můj Bůh mi vložil do srdce,+ že bych měl sebrat urozené i zastupující vládce a lid, aby si dali [udělat] rodopisný záznam.+ Potom jsem našel knihu rodopisného záznamu+ těch, kteří vyšli jako první, a našel jsem v ní zapsáno:  To jsou synové soudní oblasti,*+ kteří vyšli ze zajetí+ vyhnaného lidu, jež vzal do vyhnanství+ babylónský* král Nebukadnecar,+ a kteří se později vrátili do Jeruzaléma a do Judy, každý do svého vlastního města;+  ti, kteří přišli se Zerubbabelem:+ Ješua,*+ Nehemjáš, Azarjáš,* Raamjáš,* Nachamani, Mordekai,+ Bilšan, Misperet,* Bigvai, Nechum,* Baanah. Počet mužů z izraelského lidu:  synové Paroše,+ dva tisíce sto sedmdesát dva;  synové Šefatjáše,+ tři sta sedmdesát dva; 10  synové Aracha,+ šest set padesát dva; 11  synové Pachat-moaba+ ze synů Ješuových a Joabových,+ dva tisíce osm set osmnáct; 12  synové Elama,+ tisíc dvě stě padesát čtyři; 13  synové Zattua,+ osm set čtyřicet pět; 14  synové Zakkaie,+ sedm set šedesát; 15  synové Binnuje,+ šest set čtyřicet osm; 16  synové Bebaie,+ šest set dvacet osm; 17  synové Azgada,+ dva tisíce tři sta dvacet dva; 18  synové Adonikama,+ šest set šedesát sedm; 19  synové Bigvaie,+ dva tisíce šedesát sedm; 20  synové Adina,+ šest set padesát pět; 21  synové Atera,+ z Ezekjáše, devadesát osm; 22  synové Chašuma,+ tři sta dvacet osm; 23  synové Becaie,+ tři sta dvacet čtyři; 24  synové Charifa,+ sto dvanáct; 25  synové Gibeonu,+ devadesát pět; 26  muži z Betléma+ a Netofy,+ sto osmdesát osm; 27  muži z Anatotu,+ sto dvacet osm; 28  muži z Bet-azmavetu,+ čtyřicet dva; 29  muži z Kirjat-jearimu,+ Kefiry+ a Beerotu,+ sedm set čtyřicet tři; 30  muži z Ramy+ a Geby,+ šest set dvacet jeden; 31  muži z Mikmaše,+ sto dvacet dva; 32  muži z Betelu+ a Aie,+ sto dvacet tři; 33  muži z druhého Neba;+ padesát dva; 34  synové druhého Elama,+ tisíc dvě stě padesát čtyři; 35  synové Charima,+ tři sta dvacet; 36  synové Jericha,+ tři sta čtyřicet pět; 37  synové Lodu,+ Chadidu+ a Ona,+ sedm set dvacet jeden; 38  synové Senaay,+ tři tisíce devět set třicet. 39  Kněží: synové Jedajáše+ z domu Ješuova, devět set sedmdesát tři; 40  synové Immera,+ tisíc padesát dva; 41  synové Pašchura,+ tisíc dvě stě čtyřicet sedm; 42  synové Charima,+ tisíc sedmnáct. 43  Levité: synové Ješuy z Kadmiela+ ze synů Hodevových,+ sedmdesát čtyři. 44  Zpěváci,+ synové Asafa,+ sto čtyřicet osm. 45  Strážci bran,+ synové Šalluma,+ synové Atera, synové Talmona,+ synové Akkuba,+ synové Chatity, synové Šobaie,+ sto třicet osm. 46  Netinim:*+ synové Cichy, synové Chasufy, synové Tabbaota,+ 47  synové Kerose, synové Siy,* synové Padona,+ 48  synové Lebany, synové Chagaby,+ synové Salmaie, 49  synové Chanana,+ synové Giddela, synové Gachara, 50  synové Reajáše,+ synové Recina,+ synové Nekody, 51  synové Gazzama, synové Uzzy, synové Paseacha, 52  synové Besaie,+ synové Meunim, synové Nefušesim,*+ 53  synové Bakbuka, synové Chakufy, synové Charchura,+ 54  synové Baclita,* synové Mechidy, synové Charši,+ 55  synové Barkose, synové Sisery, synové Temacha,+ 56  synové Neciacha, synové Chatify.+ 57  Synové Šalomounových sluhů:+ synové Sotaie, synové Sofereta, synové Peridy,*+ 58  synové Jaaly, synové Darkona, synové Giddela,+ 59  synové Šefatjáše, synové Chattila, synové Pokeret-haccebajima, synové Amona.*+ 60  Všech Netinim+ a synů Šalomounových sluhů bylo tři sta devadesát dva. 61  A to byli ti, kteří vyšli z Tel-melachu, Tel-charši, Kerubu, Addonu a Immeru+ a nebyli schopni uvést dům svých otců a svůj původ,* zda jsou z Izraele: 62  synové Delajáše, synové Tobiáše, synové Nekody,+ šest set čtyřicet dva. 63  A z kněží:+ synové Chabajáše, synové Hakkoce,+ synové Barzillaie,+ který si vzal manželku z dcer Gileaďana Barzillaie+ a byl nazván jejich jménem. 64  To byli ti, kteří hledali svůj zápis, aby veřejně potvrdili svůj rodokmen, a nenašel se,+ takže byli jako znečištění vyloučeni z kněžství.+ 65  Tiršata*+ jim tudíž řekl, že by neměli jíst z nejsvětějších věcí,+ dokud nepovstane kněz s Urim+ a Tummim.+ 66  Celého sboru jako jedné skupiny bylo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát,+ 67  mimo jejich otroky+ a otrokyně, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm;+ a měli dvě stě čtyřicet pět* zpěváků+ a zpěvaček.+ [ 68  Jejich koní bylo sedm set třicet šest, jejich mulů dvě stě čtyřicet pět.]*+ 69  Velbloudů bylo čtyři sta třicet pět. Oslů+ bylo šest tisíc sedm set dvacet.+ 70  A byla část hlav+ otcovských domů,+ které daly na dílo.+ Tiršata+ dal sám do pokladu tisíc zlatých drachem,* padesát misek, pět set třicet kněžských rouch.+ 71  A byly některé z hlav otcovských domů, které daly do pokladu na dílo dvacet tisíc zlatých drachem a dva tisíce dvě stě stříbrných min.*+ 72  A co dal ostatní lid, bylo dvacet tisíc zlatých drachem a dva tisíce stříbrných min a šedesát sedm kněžských rouch. 73  A kněží+ a Levité a strážci bran a zpěváci+ a někteří z lidu a Netinim+ a celý Izrael se usídlili ve svých městech.+ Když nadešel sedmý měsíc,+ tehdy byli izraelští synové ve svých městech.+

Poznámky

Nebo „muž pravdy“.
„Řekl jsem“, MmarginLXXSyVg; M „[On] řekl“. Srovnej 5:9 ppč.
„Rozmísti“, MLXX; Vg a jeden heb. rkp. „rozmístil jsem“.
Dosl. „rozlehlé na obě strany“, tj. prostorné.
„Soudní oblasti.“ Lat. pro·vinʹci·ae.
„Babylónský“, LXXVg; MSy „bábelský“.
„Jesus“, LXX.
„Serajáš“ v Ezr 2:2.
„Reelajáš“ v Ezr 2:2.
„Mispar“ v Ezr 2:2.
„Rechum“ v Ezr 2:2.
Nebo „Chrámoví otroci“. Dosl. „Daní“. Srovnej 4Mo 3:9 ppč.
„Siahy“ v Ezr 2:44.
„Nefusim“ v Ezr 2:50.
„Bacluta“ v Ezr 2:52.
„Perudy“ v Ezr 2:55.
„Amiho“ v Ezr 2:57.
Dosl. „semeno“.
Perský titul místodržitele soudní oblasti.
„Dvě stě“ v Ezr 2:65.
Pasáž uvedenou v závorce připojují LXXVgc a některé heb. rkp. v souladu s Ezr 2:66.
Drachma byla obvykle považována za rovnou perskému zlatému dareiku, který vážil 8,4 g. Nejde o drachmu z Řeckých písem. Viz dodatek 8A.
Mina vážila 570 g. Nejde o minu z Řeckých písem.