Lukáš 13:1–35

13  Právě v tom období byli přítomni jistí [lidé], kteří mu podali zprávu o Galilejcích,+ jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi.  Odpověděl jim tedy a řekl: „Představujete si, že se tito Galilejci prokázali [jako] horší hříšníci+ než všichni ostatní Galilejci, protože to utrpěli?  Opravdu ne, říkám vám; ale pokud nebudete činit pokání, budete všichni podobně zahubeni.+  Nebo si představujete, že těch osmnáct, na něž spadla věž v Siloe* a zabila je, se prokázalo [jako] větší dlužníci než všichni ostatní lidé obývající Jeruzalém?  Opravdu ne, říkám vám; jestliže však nebudete činit pokání, budete všichni stejně zahubeni.“+  Pak přikročil k tomu, aby vyprávěl toto podobenství: „Jeden muž měl na své vinici+ zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce,+ ale žádné nenalezl.+  Řekl pak vinaři: ‚Již tři roky+ přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, ale žádné nenacházím. Podetni ho!+ Proč by měl opravdu neužitečně zabírat půdu?‘  Odpověděl mu a řekl: ‚Pane, nech ho+ ještě tento rok, dokud ho neokopu a nepohnojím;  a ponese-li pak v budoucnosti ovoce, [tak dobrá]; ale jestliže ne, jistě ho podetneš.‘“*+ 10  Vyučoval v sabatu v jedné ze synagóg. 11  A pohleďme, žena s duchem+ slabosti po osmnáct let, která byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec narovnat. 12  Když ji uviděl, Ježíš ji oslovil a řekl jí: „Ženo, jsi uvolněna ze své slabosti.“+ 13  A vložil na ni ruce; a okamžitě se narovnala+ a začala oslavovat Boha. 14  Ale předsedající úředník synagógy, který se rozhořčil, protože Ježíš léčil v sabatu, na to odpověděl a začal říkat zástupu: „Je šest dnů, ve kterých se má pracovat;+ v nich tedy přicházejte a buďte léčeni, a ne v sabatním dnu.“+ 15  Pán mu však odpověděl a řekl: „Pokrytci,+ neodvazuje každý z vás v sabatu svého býka nebo svého osla od stání a neodvádí ho, aby mu dal napít?+ 16  Nebylo tedy vhodné, aby tato žena, která je Abrahamova dcera+ a kterou Satan držel spoutanou, pohleďte, osmnáct let, byla uvolněna z tohoto pouta v sabatním dnu?“ 17  Když to řekl, všichni jeho protivníci se začali stydět;+ ale celý zástup se začal radovat nad všemi slavnými věcmi, které učinil.+ 18  Proto přikročil k tomu, aby řekl: „Čemu je podobné Boží království a s čím ho srovnám?+ 19  Je podobné hořčičnému zrnu, které člověk vzal a dal do své zahrady a ono rostlo a stalo se stromem a nebeští ptáci+ se usadili v jeho ratolestech.“+ 20  A opět řekl: „S čím srovnám Boží království? 21  Je podobné kvasu, který žena vzala a schovala ve* třech velkých mírách* mouky, až celé množství zkvasilo.“+ 22  A cestoval od města k městu a od vesnice k vesnici, vyučoval a pokračoval v cestě do Jeruzaléma.+ 23  A nějaký muž mu řekl: „Pane, je těch, kdo jsou zachraňováni, málo?“+ Řekl jim: 24  „Silně se namáhejte*+ vejít úzkými dveřmi,+ protože, říkám vám, mnozí se budou snažit, aby vešli, ale nebudou schopni,+ 25  když jednou hospodář vstal a zamkl dveře, a začnete stát venku, klepat na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám.‘+ Ale odpoví vám a řekne: ‚Nevím, odkud jste.‘+ 26  Pak začnete říkat: ‚Jedli jsme a pili před tebou a vyučoval jsi na našich širokých cestách.‘+ 27  Ale promluví a řekne vám: ‚Nevím, odkud jste. Pryč ode mne, všichni, kdo činíte nespravedlnost!‘+ 28  Tam bude [váš] pláč a skřípání zubů,+ až uvidíte Abrahama a Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království,+ ale sebe vyhozené ven. 29  Dále přijdou lidé z východních a západních končin a od severu a jihu+ a spočinou u stolu v Božím království.+ 30  A pohleďte, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“+ 31  Právě v tu hodinu přišli nějací farizeové a řekli mu: „Zmiz a odejdi odtud, protože Herodes* tě chce zabít.“ 32  A řekl jim: „Jděte a povězte té lišce:+ ‚Pohleď, vyháním démony a dovršuji uzdravování dnes a zítra, a třetí den skončím.‘*+ 33  Musím však dnes a zítra a následující den jít dál, protože není přípustné, aby byl prorok zahuben mimo Jeruzalém.+ 34  Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí+ proroky a kamenuje+ ty, kdo jsou k němu vysláni — jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti způsobem, jímž slepice shromažďuje hejno svých kuřátek pod svá křídla,+ ale vy jste [to] nechtěli!+ 35  Pohleďte, váš dům+ je vám zanechán. Říkám vám: Rozhodně mě neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný je ten, kdo přichází v Jehovově* jménu!‘“+

Poznámky

„Siloe“, אAB; J17,18,22 „Šiloach“.
Nebo „musíš ho podetnout“.
Nebo „smíchala s“.
Dosl. „mírami sea“. Řec. saʹta. Míra sea odpovídala 7,33 l.
Dosl. „Zápaste“.
Tedy Herodes Antipas, syn Heroda Velikého. Viz 3:1.
Dosl. „budu zdokonalen“.
Viz dodatek 1D.