Izajáš 66:1–24

66  Tak řekl Jehova: „Nebesa jsou můj trůn+ a země je má podnož.+ Kdepak je ten dům, který mi můžete vystavět,+ a kdepak je to místo jako místo odpočinku pro mne?“+  „Všechny ty věci udělala má vlastní ruka, takže všechny vznikly,“*+ je Jehovův výrok. „Na takového tedy pohlédnu: na ztrápeného a zkroušeného v duchu,+ který se chvěje před* mým slovem.+  Ten, kdo poráží býka, je jako ten, kdo sráží muže.*+ Ten, kdo obětuje ovci, je jako ten, kdo láme vaz psovi.+ Ten, kdo obětuje dar — krev prasete!+ Ten, kdo předkládá památku [v podobě] vonné pryskyřice,+ je jako ten, kdo říká požehnání zlověstnými slovy.*+ Jsou to také ti, kdo si vyvolili své vlastní cesty a právě jejich duše nalezla potěšení v jejich ohavnostech.+  Sám zase vyvolím cesty, jak s nimi špatně zacházet;+ a uvedu na ně věci, [které jsou] pro ně strašlivé;+ protože jsem volal, ale nikdo neodpovídal; mluvil jsem, ale nikdo nenaslouchal;+ a stále dělali, co bylo v mých očích špatné, a vyvolili to, v čem jsem neměl potěšení.“+  Slyšte slovo Jehovy, vy, kdo se chvějete před jeho slovem:+ „Vaši bratři, kteří vás nenávidí,+ kteří vás vylučují pro mé jméno,+ řekli: ‚Kéž je Jehova oslaven!‘+ On se také objeví s radováním z vaší strany,+ a oni jsou ti, kdo budou zahanbeni.“+  Z města zaznívá vřava, zvuk z chrámu!+ Je to zvuk toho, jak Jehova oplácí svým nepřátelům, co je zasloužené.+  Než začala upadat do porodních bolestí, porodila.+ Než na ni mohly přijít bolestivé porodní křeče, dokonce [ze sebe] vydala dítě mužského [rodu].+  Kdo slyšel o něčem takovém?+ Kdo viděl takové věci?+ Narodí se země+ v porodních bolestech za jeden den?+ Nebo se najednou* zrodí národ?+ Sion totiž upadl do porodních bolestí a rovněž porodil své syny.  „Pokud jde o mne, způsobím protržení a nezpůsobím zrození?“+ říká Jehova. „Nebo působím rození a ve skutečnosti způsobím uzavření?“ řekl tvůj* Bůh.* 10  Radujte se s Jeruzalémem a mějte s ním radost,+ všichni, kdo ho milujete.+ Velice s ním jásejte, všichni, kdo nad ním stále truchlíte;+ 11  protože budete sát a jistě dosáhnete nasycení z prsu plné útěchy od něho;* protože budete srkat a zakusíte největší potěšení z bradavky jeho slávy.+ 12  Tak totiž řekl Jehova: „Hle, rozšiřuji k němu pokoj právě jako řeku+ a slávu národů právě jako zaplavující bystřinu,+ a jistě budete sát.+ Budete nošeni u boku a budete laskáni na kolenou.+ 13  Jako muže,* kterého stále utěšuje jeho vlastní matka, tak vás sám budu stále utěšovat;+ a v případě Jeruzaléma budete utěšeni.+ 14  A jistě uvidíte a vaše srdce určitě zajásá+ a vaše kosti,+ ty vyraší právě jako hebká tráva.+ A Jehovovu ruku jistě poznají jeho sluhové,+ on však skutečně otevřeně odsoudí své nepřátele.“+ 15  „Vždyť hle, Jehova přichází přímo jako oheň+ a jeho dvoukolé vozy jsou jako vichr,+ aby splatil svůj hněv naprostým vztekem a své přísné napomenutí plameny ohně.+ 16  Jehova se totiž vskutku ujme sporu jako oheň, ano, svým mečem,+ proti všemu tělu; a zabitých od Jehovy jistě bude mnoho.+ 17  Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahrady+ za jedním* uprostřed a jedí maso prasete+ a něco hnusného, dokonce skákavého hlodavce,*+ všichni spolu dojdou konce,“ je Jehovův výrok. 18  „A pokud jde o jejich díla+ a jejich myšlenky,+ přicházím, abych sesbíral všechny národy a jazyky;+ a budou muset přijít a vidět mou slávu.“+ 19  „A postavím mezi ně znamení*+ a pošlu některé z těch, kdo unikli, k národům,+ [k] Taršiši,+ Pulu* a Ludu,+ [k] těm, kdo napínají luk,* Tubalovi a Javanovi,+ [k] dalekým ostrovům,*+ [k těm], kdo neslyšeli zprávu o mně ani neviděli mou slávu;+ a jistě budou o mé slávě vyprávět mezi národy.+ 20  A skutečně přivedou všechny vaše bratry ze všech národů+ jako dar Jehovovi,+ na koních a na dvoukolých vozech a na krytých vozech a na mulech a na rychlých velbloudicích,+ na mou svatou horu,*+ Jeruzalém,“ řekl Jehova, „právě jako když izraelští synové přinášejí dar v čisté nádobě do Jehovova domu.“+ 21  „A z nich také některé vezmu za kněze, za Levity,“* řekl Jehova. 22  „Vždyť právě jako přede mnou stojí nová nebesa+ a nová země,+ které dělám,“+ je Jehovův výrok „tak bude stále stát vaše potomstvo*+ a vaše jméno.“+ 23  „A jistě se stane, že od novoluní do novoluní* a od sabatu do sabatu* bude přicházet všechno tělo, aby se přede mnou klanělo,“+ řekl Jehova. 24  „A opravdu vyjdou a pohlédnou na mrtvoly lidí,* kteří proti mně přestupovali;+ vždyť červi na nich,* ti nezemřou a jejich oheň nebude uhašen+ a stanou se něčím odpudivým pro všechno tělo.“+

Poznámky

„Vznikly“, MT; LXXSy „jsou mé“.
„Chvěje před.“ Nebo „pociťuje úzkost před“.
„Muže.“ Heb. ʼiš.
Nebo „nad zlověstnými věcmi“.
Nebo „náhle“.
„Tvůj“, ž. r., j. č., vztahuje se na „Sion“ neboli na „Jeruzalém“.
„Tvůj Bůh.“ Heb. ʼElo·haʹjikh.
Nebo „jejích útěch“.
„Jako muže.“ Heb. keʼišʹ.
„Jedním“, m. r. v M, ale ž. r. v Mmargin a ve 13 heb. rkp.
Nebo „tarbíka“.
„Znamení.“ Heb. ʼóth; lat. siʹgnum.
„Pulu“, 1QIsaMSy; LXX „Putu“.
„Těm, kdo napínají luk“, 1QIsaMSy; LXX „Mešekovi“.
Nebo „pobřežním zemím“.
„Horu“, 1QIsaMTSyVg; LXX „město“.
„Za Levity“, 1QIsaM; TLXXSyVg a některé heb. rkp. „a za Levity“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „od měsíce k měsíci“.
Nebo „od týdne k týdnu“.
Lidí.“ Heb. ha·ʼana·šimʹ, mn. č. od ʼiš.
Dosl. „jejich červ“.