4. Mojžíšova 7:1–89

7  A stalo se v den, kdy Mojžíš dostavěl svatostánek,+ že přistoupil k tomu, aby ho pomazal+ a aby posvětil jej a všechno jeho zařízení* a oltář a všechno jeho náčiní. Tak je pomazal a posvětil.+  Potom izraelští náčelníci,+ hlavy domu svých otců, učinili předložení,+ neboť byli náčelníky kmenů a stáli nad sepsanými,  a přivezli svůj obětní dar před Jehovu — šest krytých vozů a dvanáct [kusů] skotu, vůz na dva náčelníky a býka na každého; a předložili je před svatostánkem.  Na to Jehova řekl Mojžíšovi:  „Přijmi je od nich, jelikož budou sloužit ke konání služby stanu setkání; a dáš je Levitům, každému úměrně k jeho vlastní službě.“  A tak Mojžíš vozy a skot přijal a dal je Levitům.  Dva vozy a čtyři [kusy] skotu dal synům Geršona úměrně k jejich službě+  a čtyři vozy a osm [kusů] skotu dal synům Merariho úměrně k jejich službě,+ pod rukou Itamara, syna kněze Árona.+  Ale synům Kehata nedal žádné, protože na nich byla služba svatého místa.+ Ti nosili svoje na rameni.+ 10  Nyní učinili náčelníci své předložení při* zasvěcení+ oltáře v den, kdy byl pomazán, a náčelníci předložili svůj obětní dar před oltářem. 11  Jehova tedy řekl Mojžíšovi: „Jeden náčelník jeden den a druhý náčelník druhý den, tak budou předkládat svůj obětní dar pro zasvěcení oltáře.“+ 12  A tím, kdo svůj obětní dar předložil první den, se prokázal být Nachšon,+ syn Amminadabův, z kmene Juda. 13  A jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů,* jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa,+ obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 14  jeden desetišekelový zlatý pohár* plný kadidla;+ 15  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 16  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 17  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Nachšona, syna Amminadabova.+ 18  Druhý den učinil předložení Netanel,+ syn Cuarův, náčelník Isachara. 19  Jako svůj obětní dar předložil jednu stříbrnou mísu, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jednu sedmdesátišekelovou stříbrnou misku podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 20  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla; 21  jednoho mladého býka, jednoho berana, jednoho beránka v jeho prvním roce na zápalnou oběť;+ 22  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 23  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Netanela, syna Cuarova. 24  Třetí den byl náčelník synů Zebulona, Eliab,+ syn Chelonův. 25  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť; 26  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla; 27  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 28  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 29  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Eliaba, syna Chelonova.+ 30  Čtvrtý den byl náčelník pro syny Rubena, Elicur,+ syn Šedeurův. 31  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 32  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla; 33  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 34  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 35  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Elicura, syna Šedeurova.+ 36  Pátý den byl náčelník pro syny Simeona, Šelumiel,+ syn Curišaddaiův. 37  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 38  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla; 39  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 40  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 41  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Šelumiela, syna Curišaddaiova.+ 42  Šestý den byl náčelník pro syny Gada, Eljasaf,+ syn Deuelův. 43  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 44  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla;+ 45  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 46  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 47  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Eljasafa, syna Deuelova.+ 48  Sedmý den byl náčelník pro syny Efrajima, Elišama,+ syn Ammihudův. 49  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 50  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla; 51  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 52  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 53  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Elišamy, syna Ammihudova.+ 54  Osmý den byl náčelník pro syny Manasseho, Gamaliel,+ syn Pedahcurův. 55  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 56  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla;+ 57  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 58  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 59  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Gamaliela, syna Pedahcurova.+ 60  Devátý den byl náčelník+ pro syny Benjamína, Abidan,+ syn Gideoniho. 61  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 62  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla; 63  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 64  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 65  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Abidana, syna Gideoniho.+ 66  Desátý den byl náčelník pro syny Dana, Achiezer,+ syn Ammišaddaiův. 67  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 68  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla; 69  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 70  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 71  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Achiezera, syna Ammišaddaiova.+ 72  Jedenáctý den byl náčelník pro syny Ašera, Pagiel,+ syn Okranův. 73  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 74  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla;+ 75  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 76  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 77  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Pagiela, syna Okranova.+ 78  Dvanáctý den byl náčelník pro syny Naftaliho, Achira,+ syn Enanův. 79  Jeho obětním darem byla jedna stříbrná mísa, jejíž váha byla sto třicet šekelů, jedna sedmdesátišekelová stříbrná miska podle šekelu svatého místa, obě plné jemné mouky zvlhčené olejem na obilnou oběť;+ 80  jeden desetišekelový zlatý pohár plný kadidla;+ 81  jeden mladý býk, jeden beran, jeden beránek ve svém prvním roce na zápalnou oběť;+ 82  jedno kůzle na oběť za hřích;+ 83  a na oběť společenství+ dva [kusy] skotu, pět beranů, pět kozlů, pět beránků, každý roční. To byl obětní dar Achiry, syna Enanova.+ 84  Zasvěcovacím obětním darem+ oltáře ze strany izraelských náčelníků+ v den, kdy byl pomazán, bylo toto: dvanáct stříbrných mís, dvanáct stříbrných misek,+ dvanáct zlatých pohárů; 85  sto třicet šekelů na každou stříbrnou mísu a sedmdesát na každou misku, [takže] všeho stříbra nádob bylo dva tisíce čtyři sta šekelů podle šekelu svatého místa;+ 86  dvanáct zlatých pohárů+ plných kadidla bylo po deseti šekelech na pohár podle šekelu svatého místa, [takže] všeho zlata pohárů bylo sto dvacet šekelů; 87  všeho skotu na zápalnou oběť+ bylo dvanáct býků, dvanáct beranů, dvanáct beránků, každý roční, a jejich obilné oběti+ a dvanáct kůzlat na oběť za hřích;+ 88  a všeho skotu oběti společenství+ bylo čtyřiadvacet býků, šedesát beranů, šedesát kozlů, šedesát beránků, každý roční. To byl zasvěcovací obětní dar+ oltáře potom, co byl pomazán.+ 89  Kdykoli nyní Mojžíš vešel do stanu setkání, aby s ním mluvil,+ potom slýchal hlas,* jak s ním rozmlouvá z [místa] nad víkem,+ které bylo na truhle svědectví, z [místa] mezi dvěma cherubíny;+ a mluvíval k němu.

Poznámky

Nebo „náčiní“.
„Pro“, LXXVg.
„Šekelů“, Vg.
Nebo „malou misku“.
„Hlas“, MSamSyVg; LXX „Jehovův hlas“.