4. Mojžíšova 27:1–23

27  Potom se přiblížily dcery Celofchada,+ syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manasseho,+ z rodin Manasseho, syna Josefova. A to byla jména jeho dcer: Machla, Noa a Chogla a Milka a Tirca.+  A přistoupily k tomu, aby se postavily před Mojžíše a před kněze Eleazara+ a před náčelníky a celé shromáždění u vchodu do stanu setkání a řekly:  „Náš otec zemřel v pustině,+ a přece se neprokázal být mezi tím shromážděním, totiž těmi, kdo se seřadili proti Jehovovi v Korachově shromáždění,+ ale zemřel pro svůj vlastní hřích;+ a neměl žádné syny.  Proč by mělo být jméno našeho otce odňato zprostřed jeho rodiny, protože neměl syna?+ Ach, dej nám vlastnictví uprostřed bratrů našeho otce.“+  Na to Mojžíš předložil jejich případ před Jehovou.+  Jehova potom řekl Mojžíšovi toto:  „Celofchadovy dcery mluví správně. Rozhodně bys jim měl dát dědičné vlastnictví uprostřed bratrů jejich otce, a způsobíš, že na ně přejde dědictví jejich otce.+  A měl bys mluvit k izraelským synům a říci: ‚V případě, že by nějaký muž zemřel, aniž měl syna, pak způsobíte, že jeho dědictví přejde na jeho dceru.  A jestliže nemá dceru, dáte pak jeho dědictví jeho bratrům. 10  A jestliže nemá bratry, dáte pak jeho dědictví bratrům jeho otce. 11  A jestliže jeho otec nemá bratry, dáte pak jeho dědictví jeho pokrevnímu příbuznému,+ který je mu z jeho rodiny nejbližší, a vezme je do vlastnictví. A bude to sloužit jako ustanovení podle soudcovského rozhodnutí pro izraelské syny, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi.‘“ 12  Poté řekl Jehova Mojžíšovi: „Vyjdi na tuto abarimskou* horu+ a podívej se na zemi, kterou jistě dám izraelským synům.+ 13  Až ji uvidíš, pak budeš připojen ke svému lidu,+ ano, ty, právě jako byl připojen tvůj bratr Áron,+ 14  jelikož jste se vzbouřili proti mému nařízení v pustině Cin, když se shromáždění hádalo ve vztahu k mému posvěcení*+ u vod před jejich očima.+ To jsou vody Meriba+ u Kadeše+ v pustině Cin.“+ 15  Pak Mojžíš mluvil k Jehovovi a řekl: 16  „Ať Jehova, BŮH duchů+ všech druhů těla,*+ ustanoví nad shromážděním muže,+ 17  který před nimi bude vycházet a který před nimi bude vcházet a který je bude vyvádět a který je bude přivádět,+ aby se Jehovovo shromáždění nestalo podobným ovcím, které nemají pastýře.“+ 18  Jehova tedy řekl Mojžíšovi: „Vezmi si Jozua, syna Nunova, muže, v němž je duch,+ a vložíš na něho ruku;+ 19  a postavíš ho před kněze Eleazara a před celé shromáždění a před jejich očima ho pověříš.+ 20  A vložíš na něho něco ze své důstojnosti,+ aby mu celé shromáždění izraelských synů naslouchalo.+ 21  A bude stát před knězem Eleazarem, a on se bude v jeho prospěch dotazovat soudem Urim+ před Jehovou.+ Na jeho nařízení budou vycházet a na jeho nařízení budou vcházet, on a s ním všichni izraelští synové a celé shromáždění.“ 22  A Mojžíš přistoupil k tomu, aby učinil, právě jak mu Jehova přikázal. Vzal tedy Jozua a postavil ho před kněze Eleazara+ a před celé shromáždění 23  a vložil na něho ruce a pověřil ho,+ právě jak Jehova mluvil prostřednictvím Mojžíše.+

Poznámky

Nebo „pohraniční“.
„K tomu, abyste mě posvětili, vy jste mě neposvětili“, LXX; Vg „a vy jste si nepřáli mě posvětit“.
Nebo „duchů všeho těla“.