2. Samuelova 20:1–26

20  A byl tam neužitečný muž,*+ který se jmenoval Šeba,+ syn Benjamínovce Bikriho; a přistoupil k tomu, aby zatroubil na roh+ a řekl: „Nemáme žádný podíl v Davidovi a nemáme žádné dědictví v Jišaiovu synovi.+ Každý ke svým bohům,*+ Izraeli!“  Na to všichni izraelští muži začali odcházet od následování Davida k následování Šeby, syna Bikriho;+ ale pokud jde o judské muže, ti se přidrželi svého krále od Jordánu po Jeruzalém.+  Nakonec přišel David do svého domu v Jeruzalémě.+ Potom vzal král těch deset žen,+ konkubín, které ponechal, aby se staraly o dům, a dal je do domu uzavření, ale stále je zásoboval potravou. A neměl s nimi žádný poměr,+ ale dále byly pevně uzavřeny až do dne, kdy zemřely, ve vdovství s žijícím [manželem].*  Král teď řekl Amasovi:+ „Do tří dnů ke mně svolej judské muže, a ty sám tu stůj.“  Amasa šel tedy svolat Judu; přišel však později než [v] pevný čas, který mu ustanovil.  Potom řekl David Abišaiovi:+ „Teď bude Šeba,+ syn Bikriho, pro nás horší než Absalom.+ Ty sám vezmi sluhy+ svého pána a žeň se za ním, aby si skutečně nenašel opevněná města a neunikl nám před očima.“*  Vytáhli tedy za ním Joabovi+ muži a Keretejci+ a Peletité+ a všichni silní muži; a vytáhli z Jeruzaléma, aby honili Šebu, syna Bikriho.  Byli blízko velkého kamene, který je v Gibeonu,+ a přišel jim vstříc Amasa.+ A Joab byl opásán, oblečen oděvem; a měl na sobě připásán meč upevněný u boku, v pochvě. A vykročil, a tak vypadl.*  A Joab přistoupil k tomu, aby Amasovi řekl: „Vede se ti dobře, můj bratře?“+ Pak uchopil Joab pravicí Amasu za vousy, aby ho políbil.+ 10  Pokud jde o Amasu, ten se nestřežil před mečem, který měl Joab v ruce, takže ho jím udeřil do břicha+ a jeho střeva se vyvalila na zem, a znovu už mu to udělat nemusel. Tak zemřel. A Joab a jeho bratr Abišai, ti se hnali za Šebou, synem Bikriho. 11  A jistý z Joabových mladých mužů stál nad ním a stále říkal: „Kdokoli nalezl potěšení v Joabovi a kdokoli patří Davidovi,+ ať následuje Joaba!“ 12  Amasa se celou dobu válel v krvi+ uprostřed silnice. Když ten muž viděl, že se všechen lid zastavuje, pak Amasu odsunul ze silnice na pole. Nakonec přes něho hodil oděv, jelikož viděl, že každý, kdo k němu přichází, se zastavuje.+ 13  Jakmile ho odstranil ze silnice, každý muž prošel za Joabem, aby honil Šebu,+ syna Bikriho. 14  A [Šeba] procházel všemi izraelskými kmeny do Abelu Bet-maaky.+ Pokud jde o všechny Bikriovce,* ti se potom sešli a také vešli za ním. 15  A přistoupili k tomu, aby přišli a oblehli ho v Abelu Bet-maaky a nasypali proti městu obléhací násep,+ jelikož stálo za hradbou. A všechen lid, který byl s Joabem, podkopával zeď, aby ji zbořil. 16  A z města začala volat moudrá žena:+ „Naslouchejte! Naslouchejte! Řekněte, prosím, Joabovi: ‚Přistup až sem a dovol mi k tobě promluvit.‘“ 17  Přišel k ní tedy blíž a žena pak řekla: „Jsi Joab?“, na což řekl: „Jsem.“ Na to mu řekla: „Naslouchej slovům své otrokyně.“+ Řekl zase: „Naslouchám.“ 18  A přikročila k tomu, aby řekla: „V dřívějších časech bez výjimky mluvívali a říkali: ‚Ať se jen dotážou v Abelu, a tak záležitost jistě ukončí.‘ 19  Zastupuji pokojné+ a věrné+ z Izraele. Hodláš usmrtit v Izraeli město+ a matku. Proč bys měl polykat Jehovovo dědictví+?“+ 20  Joab na to odpověděl a řekl: „Z mé strany je naprosto nemyslitelné, že bych měl polykat a že bych měl ničit. 21  Ta záležitost tak není; jeden muž z hornatého kraje Efrajima,+ který se jmenuje Šeba,+ syn Bikriho, však pozdvihl ruku proti králi Davidovi.+ Vydejte ho samotného+ a odtáhnu od města.“+ Žena pak Joabovi řekla: „Pohleď, jeho hlava+ ti [bude] hozena přes zeď!“ 22  Žena šla ihned ve své moudrosti+ ke všemu lidu a přistoupili k tomu, aby usekli Šebovi, synu Bikriho, hlavu a hodili ji Joabovi. Zatroubil tedy na roh,+ a tak se rozptýlili od města, každý k sobě domů;* a Joab se vrátil do Jeruzaléma ke králi. 23  A Joab byl nad celým izraelským vojskem;+ a Benajáš,+ syn Jehojadův,+ byl nad Keretejci*+ a nad Peletity.+ 24  A Adoram+ byl nad těmi, kdo byli povoláni k nucené práci; a Jehošafat,+ syn Achiludův, byl zapisovačem.* 25  A Ševa+ byl tajemníkem+ a Cadok+ a Abjatar+ byli kněžími. 26  A Jairita Ira se také stal Davidovým knězem.*+

Poznámky

Nebo „darebák“. Dosl. „muž belijalu (neužitečnosti)“.
„Ke svým bohům.“ Dosl. „ke svým stanům“. Heb. leʼo·ha·lavʹ. Jedna z osmnácti oprav od soferim; v původním heb. textu bylo údajně uvedeno leʼ·lo·havʹ (z ʼelo·himʹ, „bohové“ nebo „Bůh“). Viz dodatek 2B.
Dosl. „[ve] vdovství živého stavu“, M; LXX „žijící vdovy“; Vg „žijíce ve vdovství“.
Dosl. „[ne]uchvátil naše oko“.
„Vypadl“, tj. meč.
Na základě malé opravy; M „Beriovci“.
Dosl. „ke svým stanům“.
„Keretejci“, Mmargin a mnoho heb. rkp.; M „karijskou tělesnou stráží“.
Nebo „připomínatelem“.
Viz 8:18, ppč. „kněžími“.