2. Paralipomenon 35:1–27

35  Potom Josijáš+ pořádal v Jeruzalémě pasach+ Jehovovi, a čtrnáctý+ den prvního+ měsíce porazili oběť pasach.+  Rozmístil tedy kněze nad věcmi v jejich péči+ a povzbudil+ je ve službě Jehovova domu.+  A přikročil k tomu, aby řekl Levitům, učitelům+ celého Izraele, těm svatým pro Jehovu: „Dejte svatou+ Truhlu do domu,+ který postavil izraelský král Šalomoun, syn Davidův; není vaše jako břemeno na rameni.+ Nyní služte+ Jehovovi, svému Bohu, a jeho lidu Izraeli.  A vykonejte přípravu podle domu svých praotců,+ podle svých oddílů,+ podle psaní+ izraelského krále Davida a podle psaní+ jeho syna Šalomouna.  A stůjte+ na svatém místě podle tříd* domu praotců za své bratry, syny lidu, a za díl otcovského domu+ patřící Levitům.+  A porazte oběť pasach+ a posvěťte+ se a vykonejte přípravu pro své bratry, aby se činilo podle Jehovova slova prostřednictvím Mojžíše.“+  Josijáš nyní přispěl synům lidu stády bravu, beránky a kozlíky,* to celé na oběti pasach pro všechny, kdo se dali najít, do počtu třiceti tisíc, a skotu tři tisíce.+ Ti byli z králova zboží.+  A jeho knížata+ přinesla příspěvek jako dobrovolný obětní dar pro lid,+ pro kněze a pro Levity. Chilkijáš*+ a Zecharjáš a Jechiel jako vůdci domu [pravého] Boha dali kněžím na oběti pasach dva tisíce šest set [kusů bravu] a tři sta [kusů] skotu.  A Konanjáš a jeho bratři Šemajáš a Netanel, a Chašabjáš a Jeiel a Jozabad, velitelé Levitů, přispěli Levitům na oběti pasach pěti tisíci [kusy bravu] a pěti sty [kusy] skotu. 10  A služba byla připravena+ a kněží dále stáli+ na svých místech+ a Levité podle svých oddílů,+ podle králova přikázání.+ 11  A přistoupili k tomu, aby porazili oběť pasach,+ a kněží+ vykropili+ [krev] svou rukou,* zatímco Levité stahovali kůže.+ 12  Dále připravili* zápalné oběti, aby je dali třídám podle+ otcovského domu,+ synům lidu, aby tak učinili předložení Jehovovi+ podle toho, co je napsáno v Mojžíšově knize;+ a tak [učinili] i se skotem. 13  A vařili+ oběť pasach+ nad ohněm* podle zvyku; a věci učiněné svatými vařili+ v hrncích na vaření a v hrncích s kulatým dnem a v hodovních miskách, načež to rychle nosili všem synům lidu.+ 14  A poté [to] připravili pro sebe a pro kněze,+ protože kněží, synové Árona, se zabývali obětováním zápalných obětí+ a tučných kusů+ až do noci, a Levité, ti [to] připravili+ pro sebe a pro kněze, syny Árona. 15  A zpěváci,+ synové Asafa,+ byli ve svém úřadě podle přikázání Davida+ a Asafa+ a Hemana+ a králova vizionáře+ Jedutuna;+ a strážci bran+ byli u různých bran.+ Nebylo třeba, aby odbočovali od své služby, protože [to] pro ně připravovali+ jejich bratři Levité. 16  A onoho dne byla připravena všechna Jehovova služba, aby se držel pasach+ a obětovaly se zápalné oběti na Jehovově oltáři podle přikázání krále Josijáše.+ 17  A izraelští synové, kteří se dali najít, přistoupili k tomu, aby tehdy drželi pasach+ a také svátek nekvašených chlebů po sedm dnů.+ 18  A nikdy se v Izraeli nedržel takový pasach ode dnů proroka Samuela,+ ani žádný jiný z izraelských králů+ nedržel takový pasach, jaký držel Josijáš a kněží a Levité a celý Juda a Izrael, který se dal najít, a obyvatelé Jeruzaléma. 19  Tento pasach byl držen v osmnáctém roce Josijášovy vlády.+ 20  Po tom všem, když Josijáš připravil dům, přitáhl egyptský král+ Neko,*+ aby bojoval u Karkemiše+ při Eufratu. Tehdy Josijáš+ vytáhl ke střetnutí s ním.+ 21  Na to k němu poslal posly a řekl: „Co mám s tebou společného,* judský králi? Dnes nepřicházím proti tobě,* ale můj boj je proti jinému domu, a sám Bůh řekl, že mám způsobit rozrušení. Upusť od toho pro vlastní prospěch kvůli Bohu, který je se mnou, a nedej se jím zničit.“+ 22  A Josijáš od něho neodvrátil obličej,+ ale přestrojil+ se, aby s ním bojoval, a nenaslouchal Nekovým+ slovům z Božích úst. Přišel tedy bojovat na údolní pláň Megiddo.+ 23  A střelci+ na krále Josijáše stříleli, takže král řekl svým sluhům: „Sundejte mě, neboť jsem velmi krutě raněn.“+ 24  Jeho sluhové ho tudíž sundali z dvoukolého vozu a nechali ho jet ve druhém válečném dvoukolém voze, který byl jeho, a přivezli ho do Jeruzaléma.+ Tak zemřel+ a byl pohřben na hřbitově svých praotců;+ a celý Juda a Jeruzalém nad Josijášem truchlili.+ 25  A Jeremjáš*+ začal nad Josijášem zpívat;+ a všichni zpěváci a zpěvačky+ hovoří o Josijášovi ve svých žalozpěvech až podnes; a mají je stanoveny jako předpis nad Izraelem a jsou napsány mezi žalozpěvy.+ 26  Pokud jde o ostatní Josijášovy záležitosti+ a jeho skutky milující laskavosti*+ podle toho, co je napsáno v Jehovově zákoně,+ 27  a jeho záležitosti, první a poslední,+ jsou zapsány tam v Knize+ izraelských a judských králů.

Poznámky

Dosl. „oddílů“.
Dosl. „syny kozlů“.
„Chilkijáš.“ Heb. Chil·qi·jahʹ.
„Krev svou rukou“, LXX; Sy „něco z krve“.
„Připravili“, LXX; M „odstranili“.
Dosl. „v ohni“.
Nebo „Nekaw (Nekau)“.
Dosl. „Co [je] mně a tobě?“. Heb. idiom; odmítavá otázka vyjadřující námitku proti Josijášovu zásahu. Viz dodatek 7B.
„Dnes nepřicházím proti tobě“, LXXSyVg; M „Dnes ne proti tobě samotnému“.
„Jeremjáš.“ Heb. Jir·mejaʹhu.
Nebo „věrně oddané lásky“.