2. Paralipomenon 31:1–21

31  A jakmile to všechno dokončili, všichni Izraelité,+ kteří se [tam] nalézali, vyšli do judských měst+ a přistoupili k tomu, aby rozbili posvátné sloupy+ a podťali posvátné kůly*+ a strhli výšiny+ a oltáře+ z celého Judy+ a Benjamína a v Efrajimovi+ a Manassem,+ dokud neskončili; načež se všichni izraelští synové vrátili do svých měst, každý ke svému vlastnictví.  Potom Ezekjáš stanovil oddíly+ kněží a Levitů+ v jejich oddílech, každý v souladu s jeho službou pro kněze+ a pro Levity,+ vzhledem k zápalné oběti+ a obětem společenství,+ aby sloužili+ a vzdávali díky+ a chválu v branách Jehovových táborů.+  A byl králův podíl z jeho vlastního zboží+ pro zápalné oběti,+ pro zápalné oběti zrána+ a zvečera, a také zápalné oběti na sabaty+ a na novoluní+ a na sváteční období+ podle toho, co je napsáno v Jehovově zákoně.+  Dále řekl lidu, obyvatelům Jeruzaléma, aby dali podíl kněží+ a Levitů+ proto, aby přesně lpěli na Jehovově zákoně.+  A jakmile slovo vyšlo, izraelští synové+ přidali první plody obilí,+ mladého vína+ a oleje+ a medu+ a všeho, co urodilo pole,+ a hojně přinesli desetinu ze všeho.+  A izraelští a judští synové, kteří bydleli v judských městech,+ ano ti [přinesli]* desetinu ze skotu a ovcí a desetinu ze svatých věcí,+ věcí posvěcených Jehovovi, jejich Bohu. Přinášeli, a tak dávali hromady na hromady.  Začali [dělat] hromady ve třetím+ měsíci položením nejspodnější vrstvy a v sedmém+ měsíci skončili.  Když přišel Ezekjáš a knížata+ a viděli ty hromady, přistoupili k tomu, aby žehnali Jehovovi a jeho lidu Izraeli.+  Časem se Ezekjáš dotázal kněží a Levitů na ty hromady.+ 10  Potom mu Azarjáš,*+ přední kněz z Cadokova domu,+ řekl, ano, řekl: „Od času, kdy začali do Jehovova domu přinášet příspěvek,+ jí se dosyta+ a máme přebytek v hojnosti;+ sám Jehova totiž požehnal svému lidu,+ a co zbylo, je tahle velká spousta.“* 11  Na to Ezekjáš řekl, ať se v Jehovově domě připraví jídelny.+ Připravili [je] tedy. 12  A stále ve věrnosti+ přinášeli příspěvek+ a desetinu+ a svaté věci; a Levita Konanjáš* je měl na starosti jako vůdce, a druhý byl jeho bratr Šimei. 13  A Jechiel a Azazjáš* a Nachat a Asahel a Jerimot a Jozabad a Eliel a Jismakjáš* a Machat a Benajáš* byli pověřenci po boku Konanjáše a jeho bratra Šimeie podle nařízení krále Ezekjáše, a Azarjáš+ byl vedoucím domu [pravého] Boha. 14  A Levita Kore, syn Jimnahův, byl strážcem brány+ na východě,+ [který měl] na starosti dobrovolné+ dary [pravého] Boha, aby se dával Jehovův příspěvek+ a nejsvětější věci.+ 15  A pod jeho dohledem byli Eden a Minjamin a Ješua* a Šemajáš,* Amarjáš* a Šekanjáš,* v kněžských městech,+ v úřadě [obdařeném] důvěrou,+ aby dávali svým bratrům v oddílech,+ stejnou měrou velkým a malým,+ 16  mimo svůj rodopisný záznam+ mužů, od tříletých výše,+ všech, kteří přicházeli k Jehovovu domu jako každodenní samozřejmost, pro svou službu po svých závazcích podle svých oddílů. 17  To je* ten rodopisný záznam kněží podle domu jejich otců,+ a také Levitů,+ od věku dvaceti let+ výše, podle jejich závazků v jejich oddílech,+ 18  jak pro rodopisný záznam všech jejich maličkých, jejich manželek a jejich synů a jejich dcer, pro celý sbor, protože ve svém úřadě [obdařeném] důvěrou+ přistoupili k tomu, aby se posvětili+ pro to, co bylo svaté, 19  tak pro syny Árona,+ kněze, na polích+ pastviny jejich měst. Ve všech rozličných městech byli muži, kteří byli jmenovitě určeni, aby dávali podíly každému muži mezi kněžími a celému rodopisnému záznamu mezi Levity. 20  A Ezekjáš přistoupil k tomu, aby to podobně udělal v celém Judovi, a dále činil to, co bylo dobré+ a správné+ a věrné+ před Jehovou, jeho Bohem. 21  A v každém díle, které začal ve službě+ domu [pravého] Boha a v zákoně+ a v přikázání, aby pátral po svém Bohu,+ jednal s celým svým srdcem+ a prokazoval se [jako] úspěšný.+

Poznámky

Nebo „Ašerim“.
„Přinesli“, LXXVg; M vynechává.
„Azarjáš.“ Heb. ʽAzar·jaʹhu.
„Požehnal svému lidu, a toto množství (velký počet) nám ještě zbylo“, LXX. Zdá se, že v M tato obtížná pasáž zní: „požehnal svému lidu a zbytku (co přebývá), ano tomuto zástupu“.
„Konanjáš.“ Heb. Kó·nan·jaʹhu.
„A Azazjáš.“ Heb. wa·ʽAzaz·jaʹhu.
„A Jismakjáš.“ Heb. weJis·makh·jaʹhu.
„A Benajáš.“ Heb. u·Vena·jaʹhu.
„A Ješua.“ Heb. weJe·šuʹaʽ; LXX „Jesus“. Viz 1Mo 49:18, ppč. „tebe“.
„A Šemajáš.“ Heb. u·Šema·ʽejaʹhu.
„Amarjáš.“ Heb. ʼAmar·jaʹhu.
„A Šekanjáš.“ Heb. u·Šekhan·jaʹhu.
„To je“, LXX; M „A [měli]“.