2. Královská 12:1–21

12  V sedmém roce Jehuově+ se stal králem Jehoaš+ a vládl v Jeruzalémě čtyřicet let. A jeho matka se jmenovala Cibja z Beer-šeby.  A Jehoaš dále činil to, co bylo správné v Jehovových očích, po všechny své dny, kdy ho poučoval kněz Jehojada.+  Jen výšiny nezmizely.+ Lid stále obětoval a přinášel obětní dým na výšinách.  A Jehoaš přistoupil k tomu, aby řekl kněžím:+ „Všechny peníze* na svaté oběti,+ které se přinášejí do Jehovova domu,+ peníze, na něž je každý ohodnocen,*+ peníze za duše podle jednotlivého ohodnocení,+ všechny peníze, o nichž každému vstoupí do srdce [přání] přinést [je] do Jehovova domu,+  ať si kněží vezmou, každý od svého známého,+ a oni, oni ať opraví trhliny domu, kdekoli se nějaká trhlina najde.“+  A stalo se, že do třiadvacátého roku krále Jehoaše kněží trhliny domu ještě neopravili.+  Král Jehoaš tedy zavolal kněze Jehojadu+ a kněze a řekl jim: „Proč neopravujete trhliny domu? Nyní tedy neberte od svých známých žádné další peníze, ledaže byste je dali na trhliny domu.“+  Na to kněží svolili, že nebudou brát od lidu žádné další peníze a nebudou opravovat trhliny domu.  Kněz Jehojada nyní vzal truhlici*+ a provrtal do jejího víka otvor a postavil ji vedle oltáře napravo, jak člověk vchází do Jehovova domu, a tam dávali kněží, vrátní,*+ všechny peníze,+ které se přinášely do Jehovova domu. 10  A jakmile viděli, že je v truhlici hodně peněz, stalo se, že králův tajemník+ a velekněz* vystupovali a svazovali je a počítali peníze, které se nalézaly v Jehovově domě.+ 11  A peníze, jež byly odpočítány, předali do rukou těch, kdo konali dílo+ [a] byli ustanoveni [nad] Jehovovým domem. Ti je zase vyplatili zpracovatelům dřeva a stavitelům, kteří pracovali na Jehovově domě, 12  a zedníkům a kameníkům+ a na nákup klád a tesaných kamenů na opravu trhlin Jehovova domu a na všechno, co bylo vydáno na dům k jeho opravě. 13  Jen pokud jde o Jehovův dům, z peněz, které se přinášely do Jehovova domu, se nedělaly stříbrné nádrže, kratiknoty,+ misky,+ trubky+ a jakýkoli druh zlatého předmětu a předmětu ze stříbra;+ 14  dávali je totiž těm, kdo konali dílo, a opravovali s tím Jehovův dům.+ 15  A nežádali vyúčtování+ od mužů, do jejichž ruky dávali peníze, aby je dali těm, kdo konali dílo,+ protože ti pracovali s věrností.+ 16  Pokud jde o peníze na oběti za vinu+ a peníze na oběti za hřích, ty se do Jehovova domu nepřinášely. Připadly tedy kněžím.+ 17  Potom se stalo, že syrský král Chazael+ přistoupil k tomu, aby vytáhl a bojoval proti Gatu+ a dobyl jej, načež Chazael zaměřil svůj obličej+ k tažení proti Jeruzalému.+ 18  Na to judský král Jehoaš vzal všechny svaté obětní dary,+ které posvětili jeho praotcové Jehošafat a Jehoram a Achazjáš, judští králové, a své vlastní svaté obětní dary a všechno zlato, které se dalo najít v pokladech Jehovova domu a králova domu, a poslal+ je syrskému králi Chazaelovi. Stáhl se tedy od Jeruzaléma. 19  Pokud jde o ostatní Jehoašovy* záležitosti a všechno, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů judských králů? 20  Jeho sluhové+ však povstali a spolčili se ve spiknutí+ a srazili Jehoaše v domě+ Valu,*+ [na cestě], která schází do Silly. 21  A Jozakar,* syn Šimeat, a Jehozabad,+ syn Šomerův, jeho sluhové, byli ti, kdo ho srazili, takže zemřel. Pohřbili ho tudíž s jeho praotci v Městě Davidově; a začal místo něho vládnout jeho syn Amacjáš.+

Poznámky

Dosl. „Všechno stříbro“. Heb. keʹsef.
Na základě opravy v M v souladu s LXX; M, „stříbro každého, kdo prochází kolem“.
„Truhlici.“ Heb. ʼarónʹ. Viz 2Mo 25:10, ppč. „Truhlu“.
Dosl. „hlídači prahu“.
Nebo „a přední kněz“. Dosl. „a velký [největší] kněz“. Heb. wehak·ko·henʹ hag·ga·dhólʹ.
Dosl. „Joašovy“. Ale viz v. 1–7, 18.
Nebo „Milla“. Heb. mil·loʼʹ.
„Jozakar“, AlCaVg a některé heb. rkp.; Leningrad B 19A „Jozabad“; ve 2Pa 24:26 „Zabad“.