1. Paralipomenon 21:1–30

21  A Satan* přistoupil k tomu, aby povstal proti Izraeli a aby podnítil+ Davida, aby sečetl Izrael.  David tedy řekl Joabovi+ a velitelům lidu: „Jděte, spočítejte+ Izrael od Beer-šeby+ po Dan+ a přineste mi to, abych znal jejich počet.“+  Ale Joab řekl: „Kéž Jehova ke svému lidu přidá stokrát tolik, co jich je.+ Můj pane, králi, což všichni nepatří mému pánu jako sluhové? Proč to můj pán hledá?+ Proč by se měl stát Izraeli příčinou viny?“  Královo slovo+ však získalo nad Joabem převahu, takže Joab vytáhl+ a prošel celý Izrael, načež přišel do Jeruzaléma.+  Nyní dal Joab Davidovi počet soupisu lidu; a celý Izrael dosáhl [počtu] milionu* sta tisíc mužů tasících meč+ a Juda čtyř set sedmdesáti tisíc mužů tasících meč.  A Leviho+ a Benjamína mezi ně nesepsal,+ protože královo slovo bylo Joabovi odporné.  Tato věc byla v očích [pravého] Boha špatná,+ a tak Izrael srazil.  David tudíž řekl [pravému] Bohu: „Velice jsem zhřešil,+ že jsem to učinil. A nyní, prosím, způsob, aby provinění tvého sluhy pominulo;+ vždyť jsem jednal velmi pošetile.“+  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Davidovu vizionáři+ Gadovi+ a řekl: 10  „Jdi a budeš mluvit k Davidovi a řekneš: ‚Tak řekl Jehova: „Jsou tři věci, které proti tobě zaměřuji.+ Vyvol si jednu z nich, abych ti ji udělal.“‘“+ 11  Gad tudíž vešel k Davidovi+ a řekl mu: „Tak řekl Jehova: ‚Vyber si, 12  zda má být tři roky hladomor;+ nebo má být tři měsíce smetení před tvými protivníky+ a aby [tě] dostihl meč tvých nepřátel, nebo má být tři dny v zemi Jehovův meč,+ ano mor,+ přičemž Jehovův anděl bude působit zkázu+ na celém izraelském území.‘ A nyní viz, co bych měl odpovědět Tomu, jenž mě poslal.“ 13  David tedy řekl Gadovi: „Je to pro mne velmi tísnivé. Prosím, ať upadnu do Jehovovy ruky,+ neboť [projevy] jeho milosrdenství jsou velmi mnohé;+ ale nenech mě upadnout do ruky člověka.“+ 14  Potom dal Jehova v Izraeli mor,+ takže z Izraele padlo sedmdesát tisíc osob.+ 15  [Pravý] Bůh navíc poslal anděla do Jeruzaléma, aby mu způsobil zkázu;+ a jakmile začal působit zkázu, Jehova to viděl a začal pociťovat lítost nad tím neštěstím;+ a tak řekl andělovi, který působil zkázu: „To stačí!+ Nech svou ruku nyní klesnout.“ A Jehovův anděl stál blízko mlatu Jebusejce+ Ornana.*+ 16  Když David pozvedl oči, uviděl Jehovova anděla,+ jak stojí mezi zemí a nebesy, jeho tasený meč+ v jeho ruce vztažený směrem k Jeruzalému; a David a starší muži, přikrytí pytlovinou,+ okamžitě padli na tvář.+ 17  A David přistoupil k tomu, aby řekl [pravému] Bohu: „Nebyl jsem to já, kdo řekl, aby se sečetl lid, a nejsem to já,* kdo zhřešil a bezesporu učinil špatně?+ Pokud jde o tyto ovce,+ co ty udělaly? Jehovo, můj Bože, nech, prosím, svou ruku přijít na mne a na dům mého otce; ale ne jako metlu na tvůj lid.“+ 18  A Jehovův anděl, ten řekl Gadovi,+ aby řekl Davidovi, že by měl David vyjít, aby vztyčil oltář Jehovovi na mlatu Jebusejce Ornana.+ 19  David tudíž vyšel na Gadovo slovo, které mluvil v Jehovově jménu.+ 20  Ornan+ se mezitím obrátil zpět a viděl anděla; a jeho čtyři synové se s ním schovávali. Ornan mlátil pšenici. 21  David tedy došel až k Ornanovi. Když Ornan pohlédl a viděl Davida,+ okamžitě vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi tváří k zemi. 22  Potom řekl David Ornanovi: „Dej mi přece místo mlatu, abych na něm vystavěl oltář Jehovovi. Dej mi je+ za plné [množství] peněz,+ aby se metla+ na lidu zastavila.“ 23  Ale Ornan řekl Davidovi: „Vezmi si je jako své vlastní,+ a ať můj pán, král, učiní, co je dobré v jeho vlastních očích. Podívej se, já dávám skot+ pro zápalné oběti a mláticí saně+ místo dříví+ a tu pšenici jako obilnou oběť. To celé já dávám.“+ 24  Král David však Ornanovi řekl: „Ne, ale zcela jistě provedu koupi za plné [množství] peněz,+ protože neponesu Jehovovi, co je tvé, abych obětoval zápalné oběti bezplatně.“ 25  David tedy dal Ornanovi za to místo zlaté šekely* ve váze šesti set.+ 26  Potom tam David vystavěl oltář+ Jehovovi a obětoval zápalné oběti a oběti společenství a přistoupil k tomu, aby vzýval Jehovu,+ který mu teď odpověděl ohněm+ z nebes na oltáři pro zápalnou oběť. 27  Navíc řekl Jehova slovo andělovi,+ který tudíž vrátil svůj meč do pochvy. 28  Tehdy, když David viděl, že mu Jehova odpověděl na mlatě Jebusejce Ornana, dále tam obětoval.+ 29  Ale Jehovův svatostánek, který udělal Mojžíš v pustině, a oltář pro zápalnou oběť byly tehdy na výšině u Gibeonu.+ 30  A David nebyl schopen před něj předstoupit, aby se poradil s Bohem,* neboť byl zděšen+ kvůli meči Jehovova anděla.

Poznámky

Nebo „odpůrce“. Heb. Sa·tanʹ; syr. Sa·ta·naʼ; LXX „Ďábel“; lat. Saʹtan.
Dosl. „tisíc tisíců“.
„Aravny“ v 2Sa 24:16.
„A nejsem to já.“ Dosl. „a já jsem on“. Heb. wa·ʼani-huʼʹ; řec. e·goʹ ei·miʹ. Výraz ʼaniʹ huʼ, „Já jsem on“ na tomto místě používá člověk, David. Na jiných místech používá tento výraz Bůh. Viz 5Mo 32:39; Iz (41:4; 43:10, 13; 46:4; 48:12; 52:6).
Viz dodatek 8A.
„Bohem.“ Heb. ʼElo·himʹ; řec. The·onʹ; Sy „Jehovou“; lat. Deʹum.