1. Paralipomenon 15:1–29

15  A dál si stavěl domy+ v Městě Davidově; a přikročil k tomu, aby připravil místo+ pro truhlu [pravého] Boha a postavil pro ni stan.  Tehdy David řekl: „Truhlu [pravého] Boha nemá nést nikdo než Levité, neboť ty Jehova vyvolil, aby nosili Jehovovu* truhlu+ a sloužili+ mu na neurčitý čas.“  Potom David shromáždil celý Izrael v Jeruzalémě,+ aby přinesli Jehovovu truhlu+ na její místo, které pro ni připravil.  A David přistoupil k tomu, aby shromáždil syny Árona+ a Levity;  ze synů Kehata velitele Uriela+ a jeho bratry, sto dvacet;  ze synů Merariho+ velitele Asajáše+ a jeho bratry, dvě stě dvacet;  ze synů Geršoma+ velitele Joela+ a jeho bratry, sto třicet;  ze synů Elicafana+ velitele Šemajáše+ a jeho bratry, dvě stě;  ze synů Hebrona velitele Eliela a jeho bratry, osmdesát; 10  ze synů Uzziela+ velitele Amminadaba a jeho bratry, sto dvanáct. 11  Mimoto, David povolal kněze Cadoka+ a Abjatara+ a Levity Uriela,+ Asajáše+ a Joela,+ Šemajáše+ a Eliela+ a Amminadaba 12  a přikročil k tomu, aby jim řekl: „Jste hlavami+ otců Levitů. Posvěťte+ se, vy a vaši bratři, a vynesete truhlu Jehovy, BOHA Izraele, na místo, jež* jsem pro ni připravil. 13  Protože poprvé jste [to] neudělali,+ Jehova, náš Bůh, prorazil proti nám,+ neboť jsme po něm nepátrali podle zvyku.“+ 14  Kněží a Levité se tedy posvětili,+ aby vynesli truhlu Jehovy, BOHA Izraele. 15  Nato synové Levitů začali nést+ truhlu [pravého] Boha, právě jak Jehovovým slovem přikázal Mojžíš, na svých ramenou, s holemi na nich.+ 16  David nyní řekl velitelům Levitů, aby rozmístili své bratry zpěváky+ s nástroji písně,+ strunnými nástroji+ a harfami+ a činely,+ aby nahlas hráli [a] způsobili, že bude stoupat zvuk radování. 17  Levité tedy rozmístili Hemana,+ syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa,+ syna Berekjášova; a ze svých bratrů, synů Merariho, Etana,+ syna Kušajášova; 18  a s nimi jejich bratry z druhého oddílu,+ Zecharjáše,+ Bena a Jaaziela a Šemiramota a Jechiela a Unniho, Eliaba a Benajáše a Maasejáše a Mattitjáše a Elifelehua a Miknejáše a Obed-edoma+ a Jeiela, strážce bran, 19  a zpěváky Hemana,+ Asafa+ a Etana s měděnými činely, aby hráli nahlas,+ 20  a Zecharjáše a Aziela+ a Šemiramota a Jechiela a Unniho a Eliaba a Maasejáše a Benajáše se strunnými nástroji naladěnými na alamot,*+ 21  a Mattitjáše+ a Elifelehua a Miknejáše a Obed-edoma a Jeiela a Azazjáše s harfami+ naladěnými na šeminit,*+ aby působili jako vedoucí; 22  a Kenanjáše,+ velitele Levitů při nošení, jenž dával poučení* o nošení, neboť byl znalec;+ 23  a Berekjáše a Elkanu, strážce bran+ pro Truhlu; 24  a Šebanjáše a Jošafata a Netanela a Amasaie a Zecharjáše a Benajáše a Eliezera, kněze hlasitě hrající na trubky+ před truhlou [pravého] Boha, a Obed-edoma a Jechijáše, strážce bran pro Truhlu. 25  A David+ a izraelští starší muži+ a velitelé+ tisíců byli těmi, kdo šli s sebou, aby s radováním+ přinesli truhlu Jehovovy smlouvy z Obed-edomova domu.+ 26  A když [pravý] Bůh pomáhal Levitům,+ zatímco nesli truhlu Jehovovy smlouvy, stalo se, že přistoupili k tomu, aby obětovali sedm mladých býků a sedm beranů.+ 27  A David byl oblečen v plášti bez rukávů z jemné tkaniny, a také všichni Levité nesoucí Truhlu a zpěváci a Kenanjáš,+ velitel přenášení [rukama] zpěváků,+ ale David měl na sobě lněný efod.+ 28  A všichni Izraelité vynášeli truhlu Jehovovy smlouvy s radostným křikem+ a se zvučením rohu+ a s trubkami+ a s činely+ a nahlas hráli na strunné nástroje a harfy.+ 29  A když truhla Jehovovy smlouvy+ došla až k Městu Davidovu, stalo se, že Saulova dcera Mikal+ shlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a oslavuje;+ a v srdci jím začala pohrdat.+

Poznámky

„Jehovovu“, Al, Leningrad B 19A a mnoho rkp.
„Místo, jež“, TVg a čtyři heb. rkp.; M vynechává.
„Alamot“, hudební výraz, jehož význam není vysvětlen. Dosl. „mladé ženy“. Pravděpodobně se vztahuje na sopránové hlasy mladých žen nebo na falzet chlapců.
„Šeminit.“ Dosl. „osmý“. Možná se jedná o osmý tón či o nižší oktávu.
„Jenž dával poučení.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.