1. Mojžíšova 25:1–34

25  Dále si Abraham opět vzal manželku a ta se jmenovala Ketura.+  Časem mu porodila Zimrana a Jokšana a Medana a Midiana+ a Jišbaka a Šuacha.+  A Jokšan se stal otcem Šeby+ a Dedana.+ A syny Dedana se stali Aššurim a Letušim a Leummim.*  A synové Midiana byli Efa+ a Efer a Chanok a Abida a Eldaa.+ Ti všichni byli synové Ketury.  Později dal Abraham všechno, co měl, Izákovi,+  ale synům konkubín, které Abraham měl, dal Abraham dary.+ Když byl ještě naživu, poslal je pryč od svého syna Izáka,+ východním směrem, do země Východu.+  A to jsou dny let Abrahamova života, které žil, sto sedmdesát pět let.  Potom Abraham vydechl naposled a zemřel v dobrém stáří, starý a spokojený,* a byl připojen ke svému lidu.+  Tak ho pohřbili jeho synové Izák a Išmael v jeskyni Makpela na poli Efrona, syna Chetity Cochara, které je před Mamre,+ 10  na poli, které Abraham koupil od synů Cheta. Tam byl pohřben Abraham a také jeho manželka Sára.+ 11  A stalo se, že Bůh po Abrahamově smrti dál žehnal jeho synu Izákovi,+ a Izák bydlel blízko u Beer-lachai-roi.+ 12  A to jsou dějiny Abrahamova syna Išmaela,+ kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, služka Sáry.+ 13  A to jsou jména Išmaelových synů, po jejich jménech, podle původu jejich rodin: Išmaelův prvorozený Nebajot+ a Kedar+ a Adbeel a Mibsam+ 14  a Mišma a Duma a Massa, 15  Hadad+ a Tema,+ Jetur, Nafiš a Kedema.+ 16  To jsou synové Išmaela a to jsou jejich jména po jejich dvorech a po jejich obezděných táborech:+ dvanáct náčelníků podle jejich rodů.+ 17  A to jsou léta Išmaelova života, sto třicet sedm let. Potom vydechl naposled a zemřel a byl připojen ke svému lidu.+ 18  A oni začali stanovat od Chavily+ blízko Šuru,+ který je před* Egyptem, až k Asýrii. Usadil se* před všemi svými bratry.+ 19  A to jsou dějiny Abrahamova syna Izáka.+ Abraham se stal otcem Izáka. 20  A Izákovi bylo čtyřicet let, když si vzal za manželku Rebeku, dceru Betuela,+ Syřana*+ z Paddan-aramu,* sestru Syřana Labana. 21  A Izák stále snažně prosil Jehovu zejména za svou manželku,+ protože byla neplodná;+ tak se jím Jehova dal uprosit+ a jeho manželka Rebeka otěhotněla. 22  A synové v ní spolu začali zápasit,+ takže řekla: „Je-li to tak, proč jen jsem naživu?“* Šla se proto dotazovat Jehovy.+ 23  A Jehova přistoupil k tomu, aby jí řekl: „V tvém břiše jsou dva národy,+ a z tvého nitra se oddělí dvě národnostní skupiny;+ a jedna národnostní skupina bude silnější než druhá národnostní skupina,+ a starší bude sloužit mladšímu.“*+ 24  Postupně se naplnily její dny, aby porodila, a pohleďme, v jejím břiše byla dvojčata.+ 25  Pak vyšel první, celý červený jako úřední oděv ze srsti;+ dali mu tedy jméno Esau.*+ 26  A potom vyšel jeho bratr a rukou se držel paty Esaua;+ tak mu dal jméno Jákob.*+ A Izákovi bylo šedesát let, když je porodila. 27  A chlapci dorostli, a Esau se stal mužem, který dovedl lovit,+ mužem pole,* ale Jákob bezúhonným mužem,+ bydlícím ve stanech.+ 28  A Izák miloval Esaua, protože to pro jeho ústa znamenalo zvěřinu,* zatímco Rebeka milovala Jákoba.+ 29  Jednou Jákob vařil nějaké jídlo,* když přišel Esau z pole a byl unavený. 30  Esau tedy řekl Jákobovi: „Rychle, prosím, dej mi sousto toho červeného — tady toho červeného,* neboť jsem unavený!“ Proto mu bylo dáno jméno Edom.*+ 31  Na to Jákob řekl: „Nejprve mi prodej své právo prvorozeného!“+ 32  A Esau pokračoval: „Já tu skoro umírám a jaký mám prospěch z práva prvorozeného?“* 33  A Jákob dodal: „Nejprve mi přísahej!“+ A on přistoupil k tomu, aby mu přísahal a aby prodal Jákobovi své právo prvorozeného.+ 34  A Jákob dal Esauovi chléb a dušenou čočku, a on se dal do jídla a pití.+ Pak vstal a odešel. Tak Esau pohrdl právem prvorozeného.+

Poznámky

Každé z těchto tří jmen má v heb. koncovku mn. č. im, a proto se předpokládá, že tato jména představují kmeny nebo národy.
„Plný dnů“, LXXSyVg.
Nebo „na východ od“.
Dosl. „Padl“, M; LXX „Přebýval (usadil se)“; Vg „Zemřel“.
Dosl. „Aramejce“.
Znamená „Pláň (rovina) Aramu (Sýrie)“; část Mezopotámie. Viz 28:2.
„Naživu“, vloženo v souladu se Sy. Srovnej 27:46.
Nebo „menšímu“.
Znamená „chlupatý“. Heb. ʽE·sawʹ.
Znamená „uchvacující patu; vytlačitel“. Heb. Ja·ʽaqovʹ.
Nebo „divoký muž“.
Dosl. „protože zvěřina byla v jeho ústech“.
Nebo „hustou polévku“.
„Toho červeného.“ Heb. ha·ʼa·dhomʹ.
Znamená „červený; narudlý“. Heb. ʼEdhómʹ.
Nebo „práva jako prvorozeného“.