1. Korinťanům 9:1–27

9  Nejsem svobodný?+ Nejsem apoštol?+ Neviděl jsem Ježíše, našeho Pána?+ Nejste mé dílo v Pánu?  Jestliže nejsem apoštolem pro jiné, pro vás zcela jistě jsem, neboť vy jste pečetí, která potvrzuje+ můj apoštolát ve vztahu k Pánu.  To je má obrana proti těm, kdo mě zkoumají:+  Nemáme snad autoritu jíst+ a pít?  Nemáme snad autoritu s sebou vodit sestru jako manželku,+ stejně jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři+ a Kéfas?+  Nebo je to pouze Barnabáš+ a já, kdo nemá autoritu zdržet se [světské] práce?+  Kdo kdy slouží jako voják na své vlastní náklady?* Kdo sází vinici a nejí z jejího ovoce?+ Nebo kdo pase stádo a nejí něco z mléka toho stáda?+  Mluvím o tom podle lidských měřítek?+ Nebo neříká to [snad] také Zákon?+  V Mojžíšově zákoně je totiž napsáno: „Nenasadíš náhubek býkovi, když mlátí obilí.“+ Stará se Bůh o býky? 10  Nebo to [snad] říká zcela kvůli nám? Bylo to napsáno skutečně kvůli nám,+ protože muž, který orá, by měl orat s nadějí, a muž, který mlátí, by to měl dělat s nadějí, že bude podílníkem.+ 11  Jestliže jsme vám zaseli duchovní věci,+ je to něco velikého, jestliže budeme od vás sklízet věci pro tělo?+ 12  Jestliže se jiní podílejí na této autoritě nad vámi,+ ne snad my mnohem více? Přesto jsme nevyužili této autority,+ ale všechno snášíme, abychom nepoložili žádnou zábranu dobré zprávě o KRISTU.+ 13  Nevíte, že muži, kteří konají posvátné povinnosti, jedí věci z chrámu,+ a ti, kdo neustále přisluhují u oltáře,+ mají podíl s oltářem? 14  Tak také Pán stanovil,+ aby ti, kdo ohlašují dobrou zprávu, žili prostřednictvím dobré zprávy.+ 15  Nevyužil jsem však ani jediné z těchto [opatření].+ Skutečně jsem to nenapsal, aby se tak stalo v mém případě, neboť by bylo pro mne znamenitější zemřít, než — žádný člověk nezhatí můj důvod k chloubě!+ 16  Jestliže oznamuji dobrou zprávu,+ nemám žádný důvod k chloubě, neboť je na mne vložena nutnost.+ Skutečně, běda+ mi, kdybych neoznamoval dobrou zprávu! 17  Jestliže to konám ochotně,+ mám odměnu;+ ale jestliže to dělám proti své vůli, přesto je mi svěřeno správcovství.+ 18  Co je tedy má odměna? Abych, když oznamuji dobrou zprávu, předkládal dobrou zprávu bezplatně,+ abych nezneužil svou autoritu vůči dobré zprávě. 19  Vždyť ačkoli jsem svobodný ode všech, učinil jsem se otrokem+ všech, abych získal+ co nejvíce lidí. 20  A tak jsem se Židům stal jako Žid,+ abych získal Židy; těm pod zákonem jsem se stal jako pod zákonem,+ ačkoli sám nejsem pod zákonem,+ abych získal ty pod zákonem. 21  Těm bez zákona+ jsem se stal jako bez zákona,+ ačkoli nejsem bez zákona vůči Bohu, ale [jsem] pod zákonem+ vůči Kristu,+ abych získal ty bez zákona. 22  Slabým jsem se stal slabým, abych získal slabé.+ Stal jsem se lidem všeho druhu+ vším, abych rozhodně některé zachránil. 23  Ale všechno činím kvůli dobré zprávě, abych se na ní stal podílníkem+ s [jinými]. 24  Nevíte, že běžci+ v závodě běží všichni, ale pouze jeden obdrží cenu?+ Běžte+ tak, abyste jí dosáhli.+ 25  Nadto každý, kdo se účastní zápolení, projevuje sebeovládání+ ve všem. Oni to ovšem dělají, aby dostali porušitelnou korunu,+ ale my neporušitelnou.+ 26  Běžím+ tedy způsobem, který není nejistý; mířím svými ranami tak, abych nebil do vzduchu;+ 27  ale tluču* do svého těla+ a vedu je jako otroka, abych potom, když jsem kázal jiným, sám nebyl nějak neschválen.+

Poznámky

Dosl. „mzdy“. Lat. sti·penʹdi·is.
Dosl. „udeřuji pod (oko)“.