Žalm 105:1–45

105  Vzdávejte díky Jehovovi, vzývejte jeho jméno,+dávejte na vědomí jeho jednání mezi národy.+   Zpívejte mu, hrajte mu melodie,+zabývejte se všemi jeho podivuhodnými díly.+   Chlubte se jeho svatým jménem.+Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Jehovu.+   Pátrejte po Jehovovi a jeho síle.+Hledejte neustále jeho obličej.+   Pamatujte na jeho podivuhodná díla, jež vykonal,+na jeho zázraky a soudcovská rozhodnutí jeho úst,+   vy, semeno Abrahama, jeho sluhy,+synové Jákoba, jeho vyvolení.+   On je Jehova, náš Bůh.+Jeho soudcovská rozhodnutí jsou po celé zemi.+   Pamatoval na svou smlouvu dokonce do neurčitého času,+na slovo, jež přikázal, do tisíce generací,+   na [smlouvu], kterou uzavřel* s Abrahamem,+a na své přísežné prohlášení Izákovi+ 10  a na [prohlášení],* jež nechal stát jako předpis i pro Jákoba,jako na smlouvu trvající na neurčito i pro Izraele,+ 11  když řekl: „Tobě dám zemi Kanaán+jako příděl vašeho dědictví.“+ 12  [To bylo,] když jich* bylo počtem málo,+ano, velmi málo, a cizí usedlíci v ní.+ 13  A chodili stále od národa k národu,+z jednoho království k jinému lidu.+ 14  Nedovolil žádnému člověku,* aby je šidil,+ale káral kvůli nim krále+ 15  [a říkal]: „Nedotýkejte se mých pomazaných*+a mým prorokům nečiňte nic špatného.“+ 16  A přistoupil k tomu, aby přivolal na zemi hladomor;+zpřelámal každý prut, na němž byly zavěšeny prstencovité chleby.*+ 17  Poslal před nimi muže,*který byl prodán jako otrok, Josefa.+ 18  Trápili jeho nohy okovy,+do želez přišla jeho duše,+ 19  až do času, kdy přišlo jeho slovo,*+Jehovova řeč* jej sama přečistila.+ 20  Král poslal, aby ho propustil,+panovník národů, aby ho uvolnil. 21  Ustanovil ho jako pána své domácnosti+a jako panovníka nad vším svým majetkem,+ 22  aby svá knížata podle libosti připoutal k jeho duši*+a aby vyučoval moudrosti i jeho starší muže.+ 23  A Izrael přistoupil k tomu, aby přišel do Egypta,+a sám Jákob přebýval jako [někdo] cizí v Chamově zemi.+ 24  A činil svůj lid velmi plodným+a postupně je učinil mocnějšími než [byli] jejich protivníci.+ 25  Nechal, aby se jejich srdce změnilo [a] aby nenáviděli jeho lid,+aby se chovali vychytrale vůči jeho sluhům.+ 26  Poslal svého sluhu Mojžíše,+Árona, kterého vyvolil.+ 27  Postavili* mezi ně záležitosti jeho znamení,+a zázraky v Chamově zemi.+ 28  Poslal tmu, a tak se zatmělo;+a nevzbouřili se proti jeho slovům.+ 29  Proměnil jejich vody v krev+a přistoupil k tomu, aby usmrtil jejich ryby.+ 30  Jejich země se zahemžila žábami,+ve vnitřních místnostech jejich králů. 31  Řekl, ať přilétnou střečci,+komáři do všech jejich území.+ 32  Z jejich lijáků udělal kroupy,+planoucí oheň na jejich zemi.+ 33  A přistoupil k tomu, aby udeřil jejich révoví a jejich fíkovníkya aby polámal stromy jejich území.+ 34  Řekl, ať přijdou kobylky,+a jeden druh kobylek,* dokonce bezpočtu.+ 35  A žraly všechno rostlinstvo v jejich zemi;+žraly i plody jejich zemské půdy. 36  A přistoupil k tomu, aby srazil každého prvorozeného v jejich zemi,+počátek celé jejich plodivé síly.+ 37  A začal je vyvádět se stříbrem a zlatem;+a nikdo v jeho kmenech neklopýtal. 38  Egypt se radoval, když vyšli,neboť z nich na ně padl děs.+ 39  Rozprostřel oblak jako zástěnu+a oheň, aby dával světlo v noci.+ 40  Prosili,* a on přistoupil k tomu, aby přinesl křepelky,+a sytil je chlebem z nebe.+ 41  Otevřel skálu, a začaly vytékat vody;+proudily bezvodými kraji jako řeka.+ 42  Pamatoval totiž na své svaté slovo* svému sluhovi Abrahamovi.+ 43  Vyvedl tedy svůj lid s jásotem,+své vyvolené dokonce s radostným voláním.+ 44  A postupně jim dával země národů,+a brali do vlastnictví výtěžek tvrdé práce národnostních skupin,+ 45  proto, aby dodržovali jeho předpisy+a zachovávali jeho vlastní zákony.+Chvalte Jah!+

Poznámky

Dosl. „rozsekl“.
„[Prohlášení], jež.“ Heb. sloveso má zájmennou příponu ž. r. ha, a vztahuje se tedy k výrazu, který je v heb. v ž. r., „přísežné prohlášení“ ve v. 9.
„Jich“, MLXXVg; TSy, mnoho heb. rkp. a 1Pa 16:19 „vás“, mn. č.
Nebo „pozemskému člověku“. Heb. ʼa·dhamʹ.
„Mých pomazaných.“ Heb. vim·ši·chaiʹ; řec. chri·stonʹ; syr. lam·ši·chai; lat. chriʹstos.
Dosl. „každý prut chleba“.
„Muže.“ Heb. ʼiš.
„Jeho slovo.“ Nebo „slovo Někoho“. Heb. dheva·róʹ.
„Řeč.“ Heb. ʼim·rathʹ.
„Podle libosti ... k jeho duši.“ Dosl. „v (skrze) jeho duši“. Heb. benaf·šóʹ.
„Postavili“, MT; LXXSyVg „Postavil“.
„Jeden druh kobylek.“ Nebo „lezoucí, bezkřídlá kobylka“. Viz Joe 1:4 ppč.
„Prosili“, TLXXSyVg; M „Prosil“, kolektivně.
Nebo „svůj svatý slib“. Srovnej v. 8.