Římanům 10:1–21

10  Bratři, dobrá vůle mého srdce a má úpěnlivá prosba k Bohu za ně jsou opravdu k jejich záchraně.+  Vždyť jim dosvědčuji,* že mají horlivost+ pro Boha, ale ne podle přesného poznání;+  nepodřídili se totiž Boží spravedlnosti,+ protože Boží spravedlnost+ neznali, ale snažili se zřídit svou vlastní.+  Vždyť Kristus je konec* Zákona,+ aby každý, kdo projevuje víru, měl spravedlnost.+  Mojžíš totiž píše, že člověk, který činil spravedlnost Zákona, bude skrze ni žít.+  Ale spravedlnost, která vyplývá z víry, mluví tímto způsobem: „Neříkej ve svém srdci:+ ‚Kdo vystoupí do nebe?‘,+ totiž aby přivedl Krista+ dolů;  nebo: ‚Kdo sestoupí do propasti?‘,+ totiž aby přivedl Krista z mrtvých.“+  Ale co říká? „To slovo je blízko tebe, v tvých vlastních ústech a v tvém vlastním srdci“;+ totiž „slovo“+ víry, které kážeme.*+  Jestliže totiž veřejně prohlašuješ+ ono ‚slovo ve svých vlastních ústech‘, že Ježíš je Pán,*+ a projevuješ ve svém srdci víru, že ho Bůh vzbudil z mrtvých,+ budeš zachráněn.+ 10  Vždyť srdcem+ se projevuje víra ke spravedlnosti, ale ústy se činí veřejné prohlášení+ k záchraně. 11  Písmo totiž říká: „Žádný, kdo na něm zakládá svou víru,+ nebude zklamán.“*+ 12  Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem,+ neboť nade všemi je týž Pán, bohatý+ ke všem, kdo ho vzývají. 13  Vždyť „každý, kdo vzývá Jehovovo* jméno, bude zachráněn“.+ 14  Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili?+ Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat?+ 15  Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni?+ Právě jak je napsáno: „Jak půvabné jsou nohy těch, kdo oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech!“+ 16  Přesto všichni neposlouchali dobrou zprávu.+ Izajáš totiž říká: „Jehovo,* kdo uvěřil v to, co od nás slyšel?“+ 17  Víra tedy následuje za slyšeným.+ Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.*+ 18  Přesto se ptám: Cožpak snad neslyšeli? Vždyť ve skutečnosti „jejich zvuk se roznesl po celé zemi+ a jejich výroky do nejzazších konců* obydlené země“.*+ 19  Přesto se ptám: Cožpak snad Izrael nepoznal?+ Nejdříve říká Mojžíš: „Podnítím vás k žárlivosti skrze to, co není národem; podnítím vás k prudkému hněvu skrze hloupý národ.“+ 20  Izajáš se však stává velmi smělým a říká: „Byl jsem nalezen těmi, kdo mě nehledali;+ stal jsem se zjevným těm, kdo se po mně neptali.“+ 21  Ale o Izraeli říká: „Po celý den jsem rozprostíral ruce k lidu, který je neposlušný+ a odmlouvá.“+

Poznámky

„Dosvědčuji.“ Řec. mar·ty·roʹ; lat. te·sti·moʹni·um ... per·hiʹbe·o.
Nebo „dovršený (úplný) konec“. Řec. teʹlos.
Nebo „ohlašujeme“. Řec. ke·rysʹso·men; lat. prae·di·caʹmus. Srovnej Da, 5:29, ppč. „ohlásili“.
Řec. kyʹri·os; J12–14,16–18,22(heb.) ha·ʼa·dhónʹ, „ten Pán“. Nikoli „Jehova“.
Nebo „zahanben“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
„Slova o Kristu“, P46א*BCD*Vg; אcASyp „slova Božího“; J7,8,10 „slova Jehovova“.
„Obydlené země.“ Dosl. „obydlené“. Řec. oi·kou·meʹnes, ž. r., j. č., čímž je myšlena země.