Přejít k článku

Používání osobních údajů – Velká Británie

Používání osobních údajů – Velká Británie

Ten, kdo se stane zvěstovatelem, bere na vědomí, že celosvětová náboženská organizace svědků Jehovových – mimo jiné místní sbor, pobočka a další spolupracující organizace svědků Jehovových – používá zákonným způsobem osobní údaje pro legitimní náboženské účely. Zvěstovatelé dobrovolně poskytují osobní údaje svému sboru, jak se o tom mluví v knize Organizovaně sloužíme Jehovovi, aby se mohli zapojovat do náboženských činností, které souvisí s jejich uctíváním Boha, a aby jim mohla být poskytována duchovní péče. (1. Petra 5:2)

Zvěstovatelé můžou svědkům Jehovovým poskytnout víc osobních údajů, aby se mohli zapojit do dalších náboženských činností. K osobním údajům může patřit jméno, datum narození, pohlaví, datum křtu, kontaktní informace a také informace ohledně duchovního stavu, účasti na kazatelské službě a úkolů, které v organizaci svědků Jehovových zvěstovatel vykonává. Tyto údaje obsahují informace, ze kterých jsou poznat náboženské názory zvěstovatele, a můžou zahrnovat i další citlivé osobní údaje. Používání osobních údajů může znamenat shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování a ukládání těchto údajů a podobné operace s údaji.

Ochranu osobních údajů v této zemi upravuje:

obecné nařízení Velké Británie o ochraně osobních údajů a zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018.

Ve smyslu těchto právních předpisů o ochraně osobních údajů zvěstovatelé souhlasí, že svědkové Jehovovi budou používat jejich osobní údaje pro náboženské účely, ke kterým patří:

  • účast na jakémkoli shromáždění místního sboru svědků Jehovových a zapojení se do jakékoli dobrovolné činnosti nebo projektu;

  • dobrovolná účast na shromáždění nebo sjezdu, jejichž program se nahrává a vysílá s cílem duchovně vyučovat svědky Jehovovy po celém světě;

  • vykonávání jakýchkoli úkolů ve sboru, s čímž souvisí, že se zvěstovatelovo jméno a přidělený úkol objeví na nástěnce v sále Království svědků Jehovových;

  • vedení záznamů na kartách Zpráva sborového zvěstovatele;

  • pastýřská péče a jiná pomoc poskytovaná staršími ve sborech svědků Jehovových (Skutky 20:28; Jakub 5:14, 15);

  • evidence kontaktních informací pro případ naléhavé situace.

Osobní údaje se budou uchovávat tak dlouho, jak to bude potřebné pro výše uvedené nebo jiné legitimní účely. Pokud se zvěstovatel rozhodne nepodepsat formulář Oznámení o ochraně osobních údajů a souhlas s jejich používáním, svědkové Jehovovi možná nebudou moct zhodnotit, jestli je daný zvěstovatel vhodný pro vykonávání některých úkolů ve sboru nebo pro to, aby se zapojil do určitých náboženských činností.

Když to bude nezbytné a přípustné, osobní údaje se můžou poskytnout jakékoli spolupracující organizaci svědků Jehovových. Zvěstovatelé si uvědomují, že některé spolupracující organizace svědků Jehovových se můžou nacházet v zemích, které svými zákony zaručují různou úroveň ochrany osobních údajů, a tato úroveň nemusí být stejná jako v zemi, ve které byly údaje poskytnuty. Zvěstovatelé si nicméně uvědomují, že jakýkoli příjemce jejich osobních údajů – například některá ze spolupracujících organizací ve světovém ústředí svědků Jehovových ve Spojených státech – bude tyto údaje používat pouze v souladu s Celosvětovými zásadami svědků Jehovových pro ochranu osobních údajů.

Zvěstovatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům uchovávaným svědky Jehovovými, právo požádat o jejich smazání nebo o omezení jejich zpracovávání a právo opravit jakékoli nepřesnosti v nich. Zvěstovatelé můžou kdykoli zrušit svůj souhlas, aby byly jejich osobní údaje nějakým konkrétním způsobem nadále používány. V případě, že zvěstovatel zruší souhlas s používáním svých osobních údajů, svědkové Jehovovi můžou oprávněně používat některé osobní údaje dál i bez takového souhlasu, pokud to umožňují právní předpisy upravující ochranu osobních údajů nebo pokud to vyžadují legitimní náboženské účely, jako je uchovávání a spravování informací o členství v celosvětové organizaci svědků Jehovových. Zvěstovatelé si uvědomují, že mají právo podat stížnost k orgánu, který dohlíží na ochranu osobních údajů v zemi, kde žijí.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů svědkové Jehovovi zavedli různá procedurální a technická bezpečnostní opatření, aby osobní údaje chránili. Zvěstovatelé si uvědomují, že k jejich osobním údajům bude mít přístup jenom omezený počet oprávněných osob, a to za výše uvedenými účely.

Jakékoli dotazy je možné poslat odpovědné osobě dohlížející na ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu:

DataProtectionOfficer.GB@jw.org.

Zvěstovatelé vědí, že totožnost a kontaktní informace správce údajů v zemi, kde žijí, případně totožnost a kontaktní informace jeho zástupce a odpovědné osoby dohlížející na ochranu osobních údajů, můžou zjistit, když na jw.org kliknou na Ochrana osobních údajů – kontakty.

Kvůli změnám v naší náboženské činnosti, v zákonech a v technologiích se čas od času může změnit způsob, jak nakládáme s osobními údaji. Pokud bude někdy nezbytné změnit obsah stránky Používání osobních údajů, budou na ní zvěstovatelé o všech změnách informováni, aby vždycky věděli, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Občas se prosím na tuto stránku podívejte, jestli se nějak nezměnila.