Přejít k článku

Přejít na obsah

 9. ČÁST

Radujte se z uspokojujícího života nyní a navždy!

Radujte se z uspokojujícího života nyní a navždy!

Jestliže pěstujete přátelství s Bohem, může být váš život uspokojující

V BIBLICKÉ historii patří k významným mužům víry Abraham. Tento člověk opustil pohodlný život ve vzkvétajícím městě Ur. Nějakou dobu nicméně pobýval v Charanu, ale celý zbytek svého života potom strávil jako kočovník. Žil ve stanech a neměl trvalé místo k bydlení. (1. Mojžíšova 12:1–3; Skutky 7:2–7; Hebrejcům 11:8–10) Přesto je o něm v Bibli zapsáno: „Abraham vydechl naposled a zemřel v dobrém stáří, starý a spokojený.“ (1. Mojžíšova 25:8) Jak to, že život tohoto muže byl tak uspokojující? Abraham nebyl jen obyčejný stařec, který na smrtelné posteli pociťoval uspokojení z toho, čeho během svého života dosáhl. Abraham projevoval hlubokou víru v Boha, a díky tomu byl později nazván „Jehovovým přítelem“. (Jakub 2:23; Izajáš 41:8) A právě tento znamenitý vztah, který Abraham měl ke Stvořiteli, přispěl k tomu, že Abrahamův život byl uspokojující.

Je možné, aby váš život byl ještě uspokojivější než život Abrahamův?

2 Stejně jako Abraham před 4 000 lety, i vy dnes můžete vést smysluplný, uspokojující život, jestliže pěstujete přátelství s Bohem. Snad jste zaskočeni představou, že byste mohli být přítelem Stvořitele vesmíru. To však je možné. Jak toho dosáhnout? Musíte Stvořitele poznat a zamilovat si ho. (1. Korinťanům  8:3; Galaťanům 4:9) Takový vztah ke Stvořiteli může dát vašemu životu smysl a uspokojení.

3 Těm, kdo jsou ochotni přijmout výkupní oběť Ježíše Krista, Jehova poskytuje pokyny pro to, jak žít šťastně. (Izajáš 48:17) Nezapomeňme, že Adam se vzbouřil proti Bohu tím, že si sám začal určovat, co je dobré a co špatné. Jehova sice prostřednictvím výkupní oběti svého Syna lidskou rodinu vykoupil a tak jí poskytl možnost osvobodit se z otroctví hříchu a smrti, ale každý jednotlivec musí výkupné přijmout a nesmí si dál určovat svá vlastní měřítka pro to, co je dobré a co špatné. Musíme se podřídit zákonům a zásadám, které Bůh stanovil pro ty, kdo přijímají Ježíšovu výkupní oběť.

‚Prosím, dej mi nyní poznat své cesty‘

4 Když budete dál studovat Bibli a uplatňovat zásady, které jsou v ní předloženy, nepochybně oceníte hodnotu Božích měřítek pro to, co je dobré a co špatné. (Žalm 19:7–9) Podnítí vás to, abyste Bohu řekli totéž, co Jehovův prorok Mojžíš: „Jestliže jsem, prosím, našel přízeň v tvých očích, prosím, dej mi nyní poznat své cesty, abych tě znal.“ (2. Mojžíšova 33:13; Žalm 25:4) Bible obsahuje zásady, které vás mohou vést v problémech těchto ‚kritických časů, s nimiž je těžké se vyrovnat‘. (2. Timoteovi 3:1) Vaše ocenění tak poroste, lépe poznáte Jehovu a prohloubí se vaše přátelství s ním.

5 Abraham sice zemřel „starý a spokojený“, ale dokud musí lidé umírat, je život stále příliš krátký. Všichni máme přirozenou touhu žít, i když zestárneme. To proto, že „[Bůh] lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná“. (Kazatel 3:11, Ekumenický překlad) Přestože budeme žít věčně, všechna Jehovova stvořitelská díla stejně nedokážeme nikdy důkladně prozkoumat. Toho, co bychom z Jehovových podivuhodných děl mohli pozorovat, studovat a obdivovat, je nekonečně mnoho! (Žalm 19:1–4; 104:24; 139:14)

6 Možná by vás nelákalo žít věčně, kdyby země byla plná takových problémů, s jakými se dnes setkáváme. To by nás však nemělo znepokojovat. Bible slibuje:  „Jsou však nová nebesa a nová země, které očekáváme podle jeho slibu, a v těch bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:13) Pojem „nová nebesa“ se vztahuje na novou nebeskou vládu, na Boží Království, které bude vládnout nad celou zemí. „Nová země“ je nová lidská společnost tvořená lidmi, kteří poslouchají vládu tohoto Království. Aby se to uskutečnilo, Jehova brzy podnikne kroky proti těm, kdo „ničí zemi“. (Zjevení 11:18; 2. Petra 3:10)

7 Kdy to bude? Ježíš mluvil o ‚znamení závěru systému věcí‘, a v té souvislosti se zmínil také o válkách národů, o ‚nedostatku potravy a zemětřeseních na jednom místě za druhým‘, o ‚morech‘ a o ‚rostoucí nezákonnosti‘. (Matouš 24:3–13; Lukáš 21:10, 11; 2. Timoteovi 3:1–5) Potom prorokoval: „Až uvidíte, že se to děje, vězte, že Boží království je blízko.“ (Lukáš 21:31) Skutečně, doba, kdy Jehova zničí ničemné, se rychle blíží. *

8 Až skončí ‚veliký den Boha, Všemohoucího‘, a Jehova očistí zemi od ničemnosti, naše planeta bude přeměněna v ráj. (Zjevení 16:14, 16; Izajáš 51:3) Potom „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“. (Žalm 37:29) Ale co lidé, kteří zemřeli? Ježíš řekl: „Nedivte se tomu, protože přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou, ti, kdo činili dobré věci, ke vzkříšení života, ti, kdo prováděli podlé věci, ke vzkříšení soudu.“ (Jan 5:28, 29) Jehova se zajímá o každého člověka, a proto ty, kdo spí ve smrti, chce přivést zpět k životu. Vědci se pomocí genového inženýrství možná snaží klonovat lidi, ale Stvořitel nepotřebuje využívat klonování. Je schopen zapamatovat si každou podrobnost o každém člověku, který může být vykoupen, a přivést ho zpět k životu. Ano, máte naději, že se  na rajské zemi setkáte se svými milovanými, kteří zemřeli.

9 Jak bude vypadat život v ráji? Země bude naplněna šťastnými muži a ženami, kteří budou jednotně chválit Stvořitele. „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24; 54:13) Na nikoho nebude působit nezdravý stres a u nikoho se neobjeví citové či duševní poruchy. Všichni lidé budou mít dostatek jídla a budou se radovat ze smysluplné práce v souladu s Božím záměrem. (Žalm 72:16; Izajáš 65:23) Budou žít v míru se zvířaty, v míru a pokoji s ostatními lidmi, a zejména v ‚pokoji s Bohem‘. (Římanům 5:1; Žalm 37:11; 72:7; Izajáš 11:6–9)

10 Co musíme udělat, abychom v tomto ráji mohli být a radovat se ze života v naprosté spokojenosti? Ježíš Kristus řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Dále tedy přijímejte poznání o Jehovovi a Ježíši Kristu a získávejte informace o tom, co od vás Bůh vyžaduje. Tak se budete moci Jehovovi Bohu zalíbit a váš život se stane velmi uspokojujícím.

^ 7. odst. Více informací o tomto proroctví se můžete dozvědět v 9. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Knihu vydali svědkové Jehovovi.